Predpis bol zrušený predpisom 138/2000 Z. z.

176/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1998 do 30.04.2000

176
VYHLÁŠKA
Slovenskej komisie pre životné prostredie
z 20. marca 1992
o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky
Slovenská komisia pre životné prostredie (ďalej len „komisia“) podľa § 5 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 128/1991 Zb. o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vyhláška upravuje podmienky poskytovania prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „fond“) a podmienky použitia prostriedkov právnickými a fyzickými osobami.
Žiadosť o poskytnutie prostriedkov fondu
§ 7
(1)
O poskytnutie prostriedkov fondu požiada žiadateľ písomnou žiadosťou.
(2)
Žiadosť musí obsahovať:
a)
označenie žiadateľa, akcie, na ktorú sa prostriedky fondu žiadajú, miesta a času realizácie s uvedením mesiaca a roka začatia a ukončenia,
b)
výšku celkových nákladov akcie,
c)
opis akcie a zdôvodnenie naliehavosti jej realizácie,
d)
množstvo požadovaných prostriedkov,
e)
informáciu o skutočnosti podľa § 4 ods. 3 písm. e),
f)
spôsob zabezpečenia ďalších prostriedkov.
g)
spôsob výberu dodávateľa2).
(3)
Žiadateľ o poskytnutie prostriedkov na investičnú akciu k žiadosti priloží
a)
vybrané časti projektovej dokumentácie, a to rozpočet, súhrnnú technickú správu a situačný výkres,
b)
stavebné povolenie,3)
c)
rozhodnutie a stanoviská k dopadom na životné prostredie podmieňujúce povolenie stavby,4)
d)
dohodu o združení prostriedkov, ak bola uzavretá.
§ 8
(1)
Žiadateľ predloží žiadosť okresnému úradu životného prostredia, v územnom obvode ktorého sa investičná alebo neinvestičná akcia realizuje. Okresný úrad žiadosť vecne posúdi po predchádzajúcom prerokovaní s príslušným orgánom štátnej správy podľa osobitných predpisov.6)
(2)
Okresný úrad životného prostredia zoradí predložené žiadosti, podľa priorít a potrieb regionálnej ekologickej politiky, a predloží ich fondu v lehote do 30. júna alebo 31. decembra príslušného roka.
(3)
Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, fond vyzve žiadateľa na jej doplnenie v určenej lehote.
(4)
Žiadosť, ktorú žiadateľ v určenej lehote nedoplnil, sa neposudzuje. Na túto skutočnosť fond žiadateľa upozorní.
§ 9
Fond eviduje žiadosť, zhromažďuje a preskúmava skutočnosti potrebné na rozhodnutie o žiadosti.
Rozhodovanie o žiadosti o prostriedky fondu
§ 10
(1)
Fond najmenej dvakrát za rok predkladá žiadosti o prostriedky fondu komisii, ktorá žiadosti posúdi a zoradí najmä z hľadiska podľa § 4 ods. 2.
(2)
Žiadosti posudzuje Rada fondu,7) ktorá predloží svoje stanovisko predsedovi.
§ 11
(1)
Na základe stanoviska Rady fondu predseda rozhodne, či žiadosti o prostriedky fondu vyhovie, žiadosť o prostriedky fondu zamieta alebo rozhodnutie odkladá na ďalšie obdobie.
(2)
Rozhodnutie predseda neodkladne oznámi žiadateľovi, fondu a príslušnému okresnému úradu životného prostredia (§ 8 ods. 1).
(3)
Opakovanú žiadosť v tej istej veci, pokiaľ sa v nej neuvedú nové skutočnosti, možno podať až po uplynutí jedného roka od rozhodnutia predsedu o zamietnutí žiadosti.
(4)
Ak predseda žiadosti vyhovie, vo svojom rozhodnutí uvedie podmienky, za ktorých sa prostriedky fondu poskytnú. Podmienky sú záväzné pre dohodu o poskytnutí prostriedkov fondu (ďalej len „dohoda“).
(5)
Na rozhodovanie podľa odseku 1 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.8)
§ 12
(1)
Na základe rozhodnutia predsedu o poskytnutí prostriedkov fondu uzavrie fond so žiadateľom v lehote 1 mesiaca od doručenia rozhodnutia dohodu.
(2)
Dohoda musí byť písomná a obsahuje podrobné podmienky, za ktorých sa prostriedky poskytujú; najmä výšku poskytovanej peňažnej sumy, účel použitia, lehoty a spôsob čerpania prostriedkov fondu, lehoty a podmienky vrátenia prostriedkov. Ustanovenia osobitných predpisov o dohode ostávajú nedotknuté.9)
(3)
Fond je povinný dohodu doručiť komisii, príslušnému okresnému úradu životného prostredia (§ 8 ods. 1) a peňažnému ústavu, prostredníctvom ktorého sa poskytnú prostriedky fondu.
§ 13
Havárie
(1)
V prípade havárie (§ 5 ods. 3), ktorej pôvodca je neznámy, žiada predsedu o poskytnutie prostriedkov potrebných na predídenie alebo odstránenie škodlivých následkov úrad životného prostredia príslušný na riešenie havárie.
(2)
Žiadosť obsahuje:
a)
označenie žiadateľa,
b)
opis havárie a jej následkov, návrh opatrení na zabránenie šírenia a odstránenie závadného stavu, vyčíslenie predbežnej škody a nákladov potrebných na realizáciu navrhovaných opatrení,
c)
stanovisko inšpektorátu Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorý sa zúčastnil šetrenia havárie,
d)
množstvo požadovaných prostriedkov.
(3)
O žiadosti rozhodne predseda bez zbytočného odkladu; rozhodnutie oznámi žiadateľovi a fondu.
(4)
Na rozhodovanie o žiadosti v prípade havárií, ktorých pôvodca je neznámy, sa nevzťahujú § 7 až 12.
§ 14
(1)
Žiadateľ je povinný použiť prostriedky fondu len na účel, na ktorý boli poskytnuté.10)
(2)
S prostriedkami fondu je žiadateľ povinný nakladať účelne a hospodárne v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí prostriedkov fondu a v dohode, ako aj v súlade s pokynmi fondu.
(3)
Žiadateľ je povinný vrátiť:
a)
nepoužité prostriedky fondu a
b)
v rovnakej výške prostriedky fondu použité v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami.
§ 15
(1)
Fond pravidelne kontroluje plnenie podmienok, za ktorých boli prostriedky fondu poskytnuté.
(2)
Ak fond zistí, že žiadateľ pri nakladaní s prostriedkami fondu neplní určené alebo dohodnuté podmienky alebo postupuje v rozpore so zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, vykoná opatrenia potrebné k náprave a o zistených skutočnostiach informuje komisiu.
(3)
Ak fond zistí, že žiadateľ nepoužil a nevrátil prostriedky fondu alebo ich použil v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, vykoná úkony potrebné na dosiahnutie ich vrátenia včítane zaplatenia penále. O svojom postupe informuje komisiu.
§ 16
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister-predseda:
Ing. Tirpák CSc. v. r.
1)
§ 11 a 12 zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch.
§ 3 ods. 2 a § 5 ods. 3 písm. f) zákona SNR č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve.
2)
§ 2 ods. 2 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 263/1993 Z. z. o verejnom obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác (Zákon o verejnom obstarávaní) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1996 Z. z.
3)
§ 54 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
4)
Napríklad § 8 a 13 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), § 4 zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1993 Z. z., § 27 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí.
5)
Napr. § 8, 13 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), § 4 zákona č. 238/1991 Zb., § 50 ods. 1 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
6)
Zákon č. 138/1973 Zb.
Zákon č. 238/1991 Zb.
Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší).
Zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody.
Zákon č. 50/1976 Zb.
Zákon SNR č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.
7)
§ 2 ods. 4 zákona SNR č. 128/1991 Zb. o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky.
8)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
§ 6 zákona SNR č. 128/1991 Zb.
10)
§ 5 ods. 5 zákona SNR č. 128/1991 Zb.