176/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

176
VYHLÁŠKA
Slovenskej komisie pre životné prostredie
z 20. marca 1992
o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky
Slovenská komisia pre životné prostredie (ďalej len „komisia“) podľa § 5 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 128/1991 Zb. o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Vyhláška upravuje podmienky poskytovania prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „fond“) a podmienky použitia prostriedkov právnickými a fyzickými osobami.
Fond
§ 2
(1)
Fond sa vnútorne člení na:
a)
sektor ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania,
b)
sektor ochrany ovzdušia,
c)
sektor ochrany prírody,
d)
sektor odpadového hospodárstva,
e)
všeobecný sektor.
(2)
Zdroje fondu uvedené v § 3 písm. a) až c) zákona plynú do sektora ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania.
(3)
Zdroje fondu uvedené v § 3 písm. d) a e) zákona plynú do sektora ochrany ovzdušia.
(4)
Zdroje fondu uvedené v § 3 písm. f) zákona plynú do sektora ochrany prírody.
(5)
Pokuty uložené úradmi životného prostredia a Slovenskou inšpekciou životného prostredia v odpadovom hospodárstve1) plynú do sektora odpadového hospodárstva.
(6)
Zdroje fondu uvedené v § 3 písm. g) až m) zákona plynú do všeobecného sektora.
(7)
Zdroje fondu uvedené v § 3 písm. n) zákona plynú do toho sektora, ktorý zodpovedá oblasti životného prostredia ich vzniku, inak plynú do všeobecného sektora.
§ 3
(1)
Prostriedky fondu v sektoroch uvedených v § 2 ods. 1 písm. a) až d) možno použiť len v súlade s jeho vnútorným členením. Prostriedky fondu zo všeobecného sektora možno použiť pre všetky oblasti životného prostredia.
(2)
Výdavky súvisiace so správou a činnosťou fondu a činnosťou Rady fondu sa hradia z úrokov z prostriedkov fondu.
§ 4
(1)
Prostriedky fondu možno poskytnúť len spôsobom a na účel uvedený v § 4 zákona v záujme tvorby a ochrany životného prostredia.
(2)
Pre poskytovanie prostriedkov fondu sú rozhodujúce priority štátnej ekologickej politiky a kritériá z nej vyplývajúce, ktoré určuje a zverejňuje komisia pred začiatkom príslušného kalendárneho roka.
(3)
Pri poskytovaní prostriedkov fondu sa ďalej prihliada na:
a)
ekologickú zaťaženosť územia,
b)
ekologický prínos riešenia problému, na ktorý sa majú prostriedky fondu vynaložiť,
c)
ekologicko-ekonomickú efektívnosť vynakladaných prostriedkov fondu,
d)
solventnosť, technickú a ekologickú dôveryhodnosť žiadateľa o poskytnutie prostriedkov fondu (ďalej len „žiadateľ“),
e)
skutočnosť, či v tej istej veci boli poskytnuté prostriedky z iného štátneho fondu alebo štátneho rozpočtu.
§ 5
(1)
Z fondu možno poskytnúť žiadateľovi prostriedky až do výšky celkových nákladov.
(2)
Na účely tejto vyhlášky sa za celkové náklady považujú:
a)
celkové náklady stavby,2)
b)
v ostatných prípadoch všetky náklady potrebné na realizáciu akcie.
(3)
Ak sa prostriedky poskytujú na predídenie mimoriadne závažnému zhoršeniu alebo ohrozeniu životného prostredia alebo na odstránenie škodlivých následkov (ďalej len „havárie“), výška poskytnutých prostriedkov nesmie presiahnuť rozsah predpokladanej alebo vzniknutej ujmy.
(4)
Prostriedky fondu na zvýšené náklady oproti nákladom uvedeným v odsekoch 2 a 3 možno poskytnúť len vtedy, ak toto zvýšenie vyvolal rast ekologického efektu.
§ 6
(1)
Komisii a ňou riadeným orgánom a organizáciám možno poskytnúť prostriedky fondu len na plnenie tých úloh, v ktorých sú tieto orgány nezastupiteľné, a so súhlasom Ministerstva financií Slovenskej republiky.
(2)
Minister-predseda Slovenskej komisie pre životné prostredie (ďalej len „predseda“) polročne zverejňuje informáciu o poskytnutí prostriedkov fondu, ktorá obsahuje najmä zoznam tých, ktorým prostriedky boli poskytnuté, účel poskytnutia a výšku poskytnutých prostriedkov.
Žiadosť o poskytnutie prostriedkov fondu
§ 7
(1)
O poskytnutie prostriedkov fondu požiada žiadateľ písomnou žiadosťou.
(2)
Žiadosť musí obsahovať:
a)
označenie žiadateľa, akcie, na ktorú sa prostriedky fondu žiadajú, miesta a času realizácie s uvedením mesiaca a roka začatia a ukončenia, projektanta, dodávateľa, autora riešenia,
b)
výšku celkových nákladov akcie,
c)
opis akcie a zdôvodnenie naliehavosti jej realizácie,
d)
množstvo požadovaných prostriedkov,
e)
informáciu o skutočnosti podľa § 4 ods. 3 písm. e),
f)
spôsob zabezpečenia ďalších prostriedkov.
(3)
Ak žiadateľ žiada o poskytnutie prostriedkov fondu na investičnú akciu, k žiadosti priloží:
a)
projekt stavby spracovaný podľa osobitných predpisov,3)
b)
rozhodnutie o povolení stavby,4)
c)
rozhodnutia a stanoviská k dopadom na životné prostredie podmieňujúce povolenie stavby,5)
d)
dohodu o združení prostriedkov, ak bola uzavretá,
e)
zadávací poriadok stavieb.
§ 8
(1)
Žiadateľ predloží žiadosť okresnému úradu životného prostredia, v územnom obvode ktorého sa investičná alebo neinvestičná akcia realizuje. Okresný úrad žiadosť vecne posúdi po predchádzajúcom prerokovaní s príslušným orgánom štátnej správy podľa osobitných predpisov.6)
(2)
Okresný úrad životného prostredia zoradí predložené žiadosti, podľa priorít a potrieb regionálnej ekologickej politiky, a predloží ich fondu v lehote do 30. júna alebo 31. decembra príslušného roka.
(3)
Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, fond vyzve žiadateľa na jej doplnenie v určenej lehote.
(4)
Žiadosť, ktorú žiadateľ v určenej lehote nedoplnil, sa neposudzuje. Na túto skutočnosť fond žiadateľa upozorní.
§ 9
Fond eviduje žiadosť, zhromažďuje a preskúmava skutočnosti potrebné na rozhodnutie o žiadosti.
Rozhodovanie o žiadosti o prostriedky fondu
§ 10
(1)
Fond najmenej dvakrát za rok predkladá žiadosti o prostriedky fondu komisii, ktorá žiadosti posúdi a zoradí najmä z hľadiska podľa § 4 ods. 2.
(2)
Žiadosti posudzuje Rada fondu,7) ktorá predloží svoje stanovisko predsedovi.
§ 11
(1)
Na základe stanoviska Rady fondu predseda rozhodne, či žiadosti o prostriedky fondu vyhovie, žiadosť o prostriedky fondu zamieta alebo rozhodnutie odkladá na ďalšie obdobie.
(2)
Rozhodnutie predseda neodkladne oznámi žiadateľovi, fondu a príslušnému okresnému úradu životného prostredia (§ 8 ods. 1).
(3)
Opakovanú žiadosť v tej istej veci, pokiaľ sa v nej neuvedú nové skutočnosti, možno podať až po uplynutí jedného roka od rozhodnutia predsedu o zamietnutí žiadosti.
(4)
Ak predseda žiadosti vyhovie, vo svojom rozhodnutí uvedie podmienky, za ktorých sa prostriedky fondu poskytnú. Podmienky sú záväzné pre dohodu o poskytnutí prostriedkov fondu (ďalej len „dohoda“).
(5)
Na rozhodovanie podľa odseku 1 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.8)
§ 12
(1)
Na základe rozhodnutia predsedu o poskytnutí prostriedkov fondu uzavrie fond so žiadateľom v lehote 1 mesiaca od doručenia rozhodnutia dohodu.
(2)
Dohoda musí byť písomná a obsahuje podrobné podmienky, za ktorých sa prostriedky poskytujú; najmä výšku poskytovanej peňažnej sumy, účel použitia, lehoty a spôsob čerpania prostriedkov fondu, lehoty a podmienky vrátenia prostriedkov. Ustanovenia osobitných predpisov o dohode ostávajú nedotknuté.9)
(3)
Fond je povinný dohodu doručiť komisii, príslušnému okresnému úradu životného prostredia (§ 8 ods. 1) a peňažnému ústavu, prostredníctvom ktorého sa poskytnú prostriedky fondu.
§ 13
Havárie
(1)
V prípade havárie (§ 5 ods. 3), ktorej pôvodca je neznámy, žiada predsedu o poskytnutie prostriedkov potrebných na predídenie alebo odstránenie škodlivých následkov úrad životného prostredia príslušný na riešenie havárie.
(2)
Žiadosť obsahuje:
a)
označenie žiadateľa,
b)
opis havárie a jej následkov, návrh opatrení na zabránenie šírenia a odstránenie závadného stavu, vyčíslenie predbežnej škody a nákladov potrebných na realizáciu navrhovaných opatrení,
c)
stanovisko inšpektorátu Slovenskej inšpekcie životného prostredia, ktorý sa zúčastnil šetrenia havárie,
d)
množstvo požadovaných prostriedkov.
(3)
O žiadosti rozhodne predseda bez zbytočného odkladu; rozhodnutie oznámi žiadateľovi a fondu.
(4)
Na rozhodovanie o žiadosti v prípade havárií, ktorých pôvodca je neznámy, sa nevzťahujú § 7 až 12.
§ 14
(1)
Žiadateľ je povinný použiť prostriedky fondu len na účel, na ktorý boli poskytnuté.10)
(2)
S prostriedkami fondu je žiadateľ povinný nakladať účelne a hospodárne v súlade s podmienkami uvedenými v rozhodnutí o poskytnutí prostriedkov fondu a v dohode, ako aj v súlade s pokynmi fondu.
(3)
Žiadateľ je povinný vrátiť:
a)
nepoužité prostriedky fondu a
b)
v rovnakej výške prostriedky fondu použité v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami.
§ 15
(1)
Fond pravidelne kontroluje plnenie podmienok, za ktorých boli prostriedky fondu poskytnuté.
(2)
Ak fond zistí, že žiadateľ pri nakladaní s prostriedkami fondu neplní určené alebo dohodnuté podmienky alebo postupuje v rozpore so zákonom alebo iným všeobecne záväzným právnym predpisom, vykoná opatrenia potrebné k náprave a o zistených skutočnostiach informuje komisiu.
(3)
Ak fond zistí, že žiadateľ nepoužil a nevrátil prostriedky fondu alebo ich použil v rozpore s určenými alebo dohodnutými podmienkami, vykoná úkony potrebné na dosiahnutie ich vrátenia včítane zaplatenia penále. O svojom postupe informuje komisiu.
§ 16
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister-predseda:
Ing. Tirpák CSc. v. r.
1)
§ 11 a 12 zákona č. 238/1991 Zb. o odpadoch.
§ 3 ods. 2 a § 5 ods. 3 písm. f) zákona SNR č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve.
2)
§ 8 vyhlášky Štátnej komisie pre vedeckotechnický a investičný rozvoj č. 43/1990 Zb. o projektovej príprave stavieb.
3)
§ 4 vyhlášky č. 43/1990 Zb.
4)
§ 54 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).
5)
Napr. § 8, 13 zákona č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon), § 4 zákona č. 238/1991 Zb., § 50 ods. 1 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu.
6)
Zákon č. 138/1973 Zb.
Zákon č. 238/1991 Zb.
Zákon č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší).
Zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody.
Zákon č. 50/1976 Zb.
Zákon SNR č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.
7)
§ 2 ods. 4 zákona SNR č. 128/1991 Zb. o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky.
8)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
§ 6 zákona SNR č. 128/1991 Zb.
10)
§ 5 ods. 5 zákona SNR č. 128/1991 Zb.