Predpis bol zrušený predpisom 308/1991 Zb.

Predpis bol zrušený predpisom 308/1991 Zb.

192/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.1992 do 30.04.2007

192
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 26. marca 1992
o registrácii cirkví a náboženských spoločností
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Orgánom, ktorý registruje na území Slovenskej republiky cirkvi a náboženské spoločnosti podľa osobitného zákona,1) je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
§ 2
Cirkev alebo náboženská spoločnosť môžu podať návrh na registráciu,2) ak preukážu, že sa k nim hlási najmenej dvadsať tisíc plnoletých osôb, ktoré majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
§ 3
Vznik cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a ich zánik písomne oznámi Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky do desať dní od právoplatnosti rozhodnutia o registrácii alebo o zrušení registrácie cirkvi alebo náboženskej spoločnosti Slovenskému štatistickému úradu.3)
§ 4
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júnom 1992.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.
1)
§ 23 zákona č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností.
2)
§ 11 zákona č. 308/1991 Zb.
3)
§ 19 zákona č. 308/1991 Zb.