194/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 13.05.1992 do 31.12.1996

194
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 26. marca 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 1 ods. 2 písm. a) znie:
„a)
prognózy, koncepcie a programy zamestnanosti,“.
2.
V § 2 ods. 5 prvej vete sa slová „za týchto podmienok“ nahrádzajú slovom „ak“ a slová „sa musí vykonávať“ sa nahrádzajú slovom „vykonáva“; zároveň sa vypúšťa označenie písmena a).
3.
§ 2 ods. 5 písm. b) sa vypúšťa.
4.
§ 3 vrátane nadpisu znie:
㤠3
Spoločensky účelné pracovné miesta a verejnoprospešné práce
(1)
Spoločensky účelné pracovné miesto na účely tohto zákona je každé nové pracovné miesto, ktoré vytvára zamestnávateľ na základe písomnej dohody s príslušným štátnym orgánom práce a ktoré obsadzuje uchádzačmi o zamestnanie vedenými v evidencii uchádzačov o zamestnanie.
(2)
Verejnoprospešná práca na účely tohto zákona je krátkodobé zamestnanie po dobu najviac šiestich mesiacov, vykonávané uchádzačom o zamestnanie na pracovnom mieste, vytvorenom zamestnávateľom na základe písomnej dohody s príslušným štátnym orgánom práce.
(3)
Podnety na vytváranie spoločensky účelných pracovných miest a organizovanie verejnoprospešných prác dávajú štátne orgány práce, fyzické a právnické osoby.
(4)
Na vytvorenie spoločensky účelného pracovného miesta a organizovanie verejnoprospešnej práce príslušné štátne orgány práce uhradia príspevok z účelových prostriedkov na zabezpečenie zamestnanosti.
(5)
Postup pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác, ako aj maximálnu výšku príspevku na úhradu nákladov určí Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky vyhláškou.“.
5.
V § 4 ods. 2 druhá veta znie: „Ich cieľom je umožniť získanie nových, zmenu alebo rozšírenie doterajších vedomostí a zručností uchádzačov o zamestnanie a zamestnancov; pri ich príprave sa vychádza z programov zamestnanosti.“.
6.
§ 4 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Rekvalifikačným zariadeniam môže príslušný štátny orgán práce na základe písomnej dohody uhradiť náklady na rekvalifikačné kurzy pre uchádzačov, ktorým tieto kurzy sprostredkoval.
(5)
Na zabezpečenie realizácie oblastných, republikových a štátnych rekvalifikačných programov môžu štátne orgány práce zriaďovať rekvalifikačné strediská.“.
7.
§ 5 vrátane nadpisu znie:
㤠5
Poradenská činnosť
(1)
Poradenská činnosť pre účely tohto zákona zahŕňa poradenstvo pre voľbu povolania a poradenstvo pre pracovné uplatnenie (ďalej len „poradenská činnosť“).
(2)
Poradenskú činnosť poskytujú bezplatne štátne orgány práce, ktoré môžu na jej poskytovanie zriadiť centrá, kluby, strediská a ďalšie zariadenia.
(3)
Obsah a podmienky poskytovania poradenskej činnosti ustanoví Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky vyhláškou.“.
8.
V § 9 ods. 2 sa za slová „alebo právnych predpisov o zamestnanosti5)“ vkladajú slová „uložená už pokuta iným štátnym orgánom práce podľa tohto zákona alebo,“.
9.
V § 11 písm. g) sa za bod č. 3 vkladá nový bod č. 4., ktorý znie:
„4.
o opravných prostriedkoch, kde v prvom stupni rozhodol okresný úrad práce,“.
10.
V § 12 sa vypúšťajú slová „Úrad práce hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Úrad práce mesta Košice“.
11.
§ 12 písm. d) sa dopĺňa bodom č. 3., ktorý znie:
„3.
psychologické služby na diagnostikovanie spôsobilosti na prípravu alebo vykonávanie určitého povolania,“.
12.
§ 12 písm. h) znie:
„h)
rozhoduje
1.
o uložení pokuty podľa § 9,
2.
o opravných prostriedkoch, kde v prvom stupni rozhodol obvodný úrad práce,“.
13.
§ 12 písm. ch) vrátane poznámky pod čiarou znie:
„ch) vypláca
1.
dávky občanom, o ktorých rozhodol obvodný úrad práce,
2.
dávky nemocenského poistenia uchádzačom o zamestnanie podľa osobitných predpisov,15a)
15a)
§ 32 ods. 1 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 306/1991 Zb.
§ 40 ods. 2 zákona č. 54/1956 Zb. o nemocenskom poistení zamestnancov v znení zákona č. 306/1991 Zb.“.
14.
V § 12 sa za písmeno ch) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:
„i)
plní primerane úlohy uložené závodom (organizáciám) predpismi o sociálnom zabezpečení,“.
Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená j) a k).
15.
§ 12 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
môže zriadiť centrá, kluby, strediská a ďalšie zariadenia v okrese pre poskytovanie poradenskej činnosti podľa § 5 ods. 2.“.
16.
§ 13 písm. e) bod č. 4, vrátane poznámky pod čiarou č. 17 sa vypúšťa.
Doterajšie body č. 5. a 6. sa označujú ako body č. 4. a 5.
17.
V § 14 ods. 1 sa vypúšťajú slová „Úrad práce hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Úrad práce mesta Košice“.
18.
V § 14 ods. 1 písm. f) bod č. 4. sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a ich prevádzku,“.
19.
§ 17 ods. 1 znie:
„(1)
Na rozhodovanie ministerstva, okresných a obvodných úradov práce podľa tohto zákona sa nevzťahujú predpisy o správnom konaní s výnimkou rozhodovania podľa § 11 písm. g), § 12 písm. h), § 13 písm. e), § 14 ods. 1 písm. f) a § 14 ods. 2 písm. f).“.
20.
Za § 18 sa vkladá nový § 18a, ktorý znie:
㤠18a
Podmienky stravovania vrátane úhrady za stravu v zariadeniach pre občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou zriadených štátnymi orgánmi práce ustanoví ministerstvo vyhláškou.“.
Čl. II
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti, ako vyplýva z tohto zákona.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.