211/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

211
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z 15. apríla 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení neskorších ústavných zákonov
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústavný zákon č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavných zákonov č. 57/1969 Zb., č. 125/1970 Zb., č. 43/1971 Zb., č. 50/1975 Zb., č. 161/1989 Zb., č. 182/1989 Zb., č. 46/1990 Zb., č. 100/1990 Zb., č. 101/1990 Zb., č. 158/1990 Zb., č. 159/1990 Zb., č. 294/1990 Zb., č. 295/1990 Zb., č. 556/1990 Zb., č. 23/1991 Zb., č. 91/1991 Zb. a č. 327/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V článku 12 ods. 2 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
„c)
daň z pridanej hodnoty,
d)
spotrebné dane,“.
Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená e) a f).
2.
V článku 12 ods. 4 sa za slová „s výnimkou“ vkladajú slová „vecí uvedených v odseku 5 a s výnimkou“.
3.
V článku 12 sa dopĺňa nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Orgánom colnej správy prislúcha správa, výkon a kontrola
a)
daní uvedených v odseku 2 písm. c) a d) vyberaných pri dovoze,
b)
poplatkov spojených s dovozom alebo vývozom,
c)
cestnej dane u platiteľov tejto dane so sídlom alebo bydliskom v zahraničí.“.
4.
Článok 13 ods. 2 znie:
„(2)
V oblasti colníctva patrí do pôsobnosti Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky colná politika, colné zákonodarstvo, včítane vydávania vykonávacích predpisov, ustanovovanie colných taríf a netarifných opatrení, colná štatistika a výkon štátnej správy v uvedených oblastiach.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 1993.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.