Predpis bol zrušený predpisom 566/1992 Zb.

22/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.1992 do 30.04.2001

22
ZÁKON
z 20. decembra 1991
o Štátnej banke česko-slovenskej
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Štátna banka česko-slovenská je ústrednou bankou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(2)
Štátna banka česko-slovenská je právnickou osobou so sídlom v Prahe; nezapisuje sa do obchodného registra.
(3)
Štátna banka česko-slovenská pôsobí ako federálny ústredný orgán v rozsahu ustanovenom týmto zákonom a osobitnými zákonmi.1)
(4)
Štátna banka česko-slovenská má v majetkovoprávnych vzťahoch pri nakladaní s vlastným majetkom postavenie podnikateľa.
§ 2
Hlavným cieľom Štátnej banky česko-slovenskej je zabezpečovať stabilitu česko-slovenskej meny. Za tým účelom Štátna banka česko-slovenská
a)
určuje menovú politiku;
b)
vydáva bankovky a mince;
c)
riadi peňažný obeh, koordinuje platobný styk a zúčtovanie bánk a stará sa o ich plynulosť a hospodárnosť;
d)
vykonáva dohľad nad vykonávaním bankových činností a stará sa o bezpečné fungovanie a účelný rozvoj bankového systému v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike;
e)
vykonáva ďalšie činnosti podľa tohto zákona.
§ 3
(1)
Štátna banka česko-slovenská je povinná podávať Federálnemu zhromaždeniu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky najmenej dvakrát ročne správu o menovom vývoji; súčasne o ňom informuje Českú národnú radu a Slovenskú národnú radu.
(2)
Štátna banka česko-slovenská je povinná informovať najmenej raz za tri mesiace o menovom vývoji verejnosť.
DRUHÁ ČASŤ
ORGANIZÁCIA ŠTÁTNEJ BANKY ČESKO-SLOVENSKEJ
§ 4
Všeobecné ustanovenia
Štátnu banku česko-slovenskú tvoria
a)
federálne ústredie so sídlom v Prahe;
b)
ústredie pre Českú republiku so sídlom v Prahe a ústredie pre Slovenskú republiku so sídlom v Bratislave;
c)
pobočky;
d)
účelové organizačné jednotky.
Banková rada
§ 5
(1)
Najvyšším riadiacim orgánom Štátnej banky česko-slovenskej je banková rada Štátnej banky česko-slovenskej (ďalej len „banková rada“). Banková rada určuje menovú politiku a nástroje na jej uskutočňovanie a rozhoduje o menovopolitických opatreniach Štátnej banky česko-slovenskej.
(2)
Banková rada ďalej najmä
a)
ustanovuje zásady činností a obchodov Štátnej banky česko-slovenskej a príslušnosť federálneho ústredia, ústredia pre Českú republiku a ústredia pre Slovenskú republiku pri vykonávaní týchto činností a obchodov, pokiaľ to nie je ustanovené týmto zákonom;
b)
schvaľuje rozpočet Štátnej banky česko-slovenskej (§ 51);
c)
ustanovuje organizačné usporiadanie a pôsobnosť organizačných jednotiek Štátnej banky česko-slovenskej;
d)
ustanovuje druhy fondov Štátnej banky česko-slovenskej, ich výšku a použitie;
e)
ustanovuje rozsah úverov podľa § 35 ods. 2;
f)
ustanovuje mzdové, príp. iné požitky guvernéra;
g)
udeľuje súhlas s pôsobením zamestnancov Štátnej banky česko-slovenskej v riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a bánk.
§ 6
(1)
Členmi bankovej rady sú guvernér Štátnej banky česko-slovenskej, dvaja viceguvernéri Štátnej banky česko-slovenskej, z ktorých jeden je občanom Českej republiky a druhý občanom Slovenskej republiky, a ďalej viceguvernér poverený riadením ústredia Štátnej banky česko-slovenskej pre Českú republiku a jeho zástupca a viceguvernér poverený riadením ústredia Štátnej banky česko-slovenskej pre Slovenskú republiku a jeho zástupca.
(2)
Guvernéra vymenúva a odvoláva na obdobie uvedené v zákone prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na návrh vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(3)
Viceguvernérov Štátnej banky česko-slovenskej vymenúva a odvoláva prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na návrh guvernéra prerokovaný s vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(4)
Viceguvernéra povereného riadením ústredia Štátnej banky česko-slovenskej pre Českú republiku a jeho zástupcu a viceguvernéra povereného riadením ústredia Štátnej banky česko-slovenskej pre Slovenskú republiku a jeho zástupcu vymenúva a odvoláva prezident Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na návrh guvernéra prerokovaný s vládou príslušnej republiky.
(5)
Vedúci pracovníci uvedení v odseku 1 sú vymenovaní na dobu šiestich rokov.
(6)
S členstvom v bankovej rade je nezlučiteľná funkcia poslanca zákonodárnych zborov a členstvo vo vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vládach republík a v riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch iných bánk a obchodných spoločností.
(7)
Vedúci pracovník, ktorý je podľa tohto zákona členom bankovej rady, môže byť odvolaný, len pokiaľ bol právoplatne odsúdený za trestný čin, alebo podľa rozhodnutia bankovej rady stratil schopnosť vykonávať svoju funkciu, alebo na vlastnú žiadosť odovzdanú bankovej rade. Odvolaný bude takisto, ak sa ujal výkonu funkcie uvedenej v odseku 6.
§ 7
(1)
Rokovaniu bankovej rady predsedá guvernér, v jeho neprítomnosti ním poverený viceguvernér. Banková rada prijíma svoje rozhodnutie prostou väčšinou hlasov. Banková rada je uznášaniaschopná, ak je prítomný guvernér alebo ním poverený predsedajúci viceguvernér a aspoň ďalší traja jej členovia. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedajúceho.
(2)
Člen bankovej rady môže byť na rokovaní a hlasovaní bankovej rady zastúpený iným členom bankovej rady na základe písomného splnomocnenia.
(3)
Rokovací poriadok bankovej rady vydá guvernér.
§ 8
Štátnu banku česko-slovenskú zastupuje navonok guvernér.
Federálne ústredie Štátnej banky česko-slovenskej
§ 9
(1)
Federálne ústredie Štátnej banky česko-slovenskej pripravuje zasadanie bankovej rady a v rámci svojej pôsobnosti uskutočňuje rozhodnutia bankovej rady.
(2)
Federálnemu ústrediu Štátnej banky česko-slovenskej prislúchajú najmä
a)
obchody s Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou podľa tohto zákona (§ 35 a 36);
b)
správa menových rezerv v zlate a devízových prostriedkoch, obchody s devízovými hodnotami a vykonávanie platobného styku so zahraničím;
c)
emisia cenných papierov Štátnej banky česko-slovenskej a obchody s nimi;
d)
operácie s cennými papiermi;
e)
metodické riadenie bankového dohľadu a v rozsahu ustanovenom bankovou radou jeho vykonávanie;
f)
riadenie účelových organizačných jednotiek pri federálnom ústredí Štátnej banky česko-slovenskej.
§ 10
Federálne ústredie Štátnej banky česko-slovenskej riadi guvernér. V čase jeho neprítomnosti ho zastupuje ním poverený viceguvernér. Poradným orgánom guvernéra je rada riaditeľov federálneho ústredia, ktorej členov vymenúva a odvoláva guvernér.
Ústredie Štátnej banky česko-slovenskej pre Českú republiku a ústredie Štátnej banky česko-slovenskej pre Slovenskú republiku
§ 11
(1)
Ústredie Štátnej banky česko-slovenskej pre Českú republiku a ústredie Štátnej banky česko-slovenskej pre Slovenskú republiku (ďalej len „republikové ústredia“) sa v rámci svojej pôsobnosti podieľajú na príprave zasadania bankovej rady a zabezpečujú vykonávanie jej rozhodnutí.
(2)
Republikovým ústrediam prislúchajú najmä
a)
obchody s príslušnou republikou podľa tohto zákona (§ 35 a 36);
b)
obchody s bankami so sídlom na území príslušnej republiky podľa tohto zákona;
c)
vykonávanie bankového dohľadu v rozsahu ustanovenom bankovou radou;
d)
kontrola plnenia povinností pri hospodárení s devízovými hodnotami inými osobami než bankami so sídlom na území príslušnej republiky, ktorú Štátna banka česko-slovenská vykonáva podľa osobitného zákona.2)
(3)
Republikové ústredia riadia pobočky a účelové organizačné jednotky Štátnej banky česko-slovenskej na území príslušnej republiky s výnimkou účelových organizačných jednotiek pri federálnom ústredí Štátnej banky česko-slovenskej.
§ 12
Republikové ústredia riadi viceguvernér poverený riadením príslušného republikového ústredia, v čase jeho neprítomnosti jeho zástupca. Poradným orgánom viceguvernéra je rada riaditeľov republikového ústredia, ktorej členov vymenúva a odvoláva viceguvernér poverený riadením príslušného republikového ústredia.
§ 13
Zbory poradcov
Pri federálnom ústredí Štátnej banky česko-slovenskej a pri republikových ústrediach môžu byť ustanovené zbory poradcov zložené z odborníkov, ktorí nie sú zamestnancami Štátnej banky česko-slovenskej. O ustanovení zboru poradcov pri federálnom ústredí rozhoduje a jeho členov vymenúva guvernér; o ustanovení zboru poradcov pri republikovom ústredí rozhoduje a jeho členov vymenúva viceguvernér poverený riadením príslušného republikového ústredia. Rokovaniu zboru poradcov pri federálnom ústredí predsedá guvernér alebo ním poverený viceguvernér, zboru poradcov pri republikovom ústredí predsedá viceguvernér poverený riadením príslušného republikového ústredia alebo jeho zástupca.
TRETIA ČASŤ
VZŤAHY K VLÁDAM
§ 14
(1)
Pri zabezpečovaní svojho hlavného cieľa (§ 2) je Štátna banka česko-slovenská nezávislá od pokynov vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vlády Českej republiky a vlády Slovenskej republiky.
(2)
Na rokovaní bankovej rady sa môže zúčastniť s poradným hlasom člen vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vlády Českej republiky alebo vlády Slovenskej republiky poverený príslušnou vládou.
§ 15
(1)
Štátna banka česko-slovenská zaujíma stanovisko k návrhom predkladaným na prerokovanie vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vláde Českej republiky alebo vláde Slovenskej republiky, ktoré sa dotýkajú pôsobnosti Štátnej banky česko-slovenskej.
(2)
Štátna banka česko-slovenská plní poradné funkcie voči vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vláde Českej republiky a vláde Slovenskej republiky v záležitostiach menovopolitickej povahy a bankovníctva.
§ 16
Guvernér Štátnej banky česko-slovenskej je oprávnený zúčastniť sa na schôdzach vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a viceguvernér poverený riadením príslušného republikového ústredia na schôdzach vlády príslušnej republiky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
EMISIA BANKOVIEK A MINCÍ
§ 17
Štátna banka česko-slovenská má výhradné právo vydávať bankovky a mince, ako aj pamätné mince (ďalej len „bankovky a mince“).
§ 18
Peňažnou jednotkou v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike je koruna česko-slovenská; skratka názvu je „Kčs“. Koruna česko-slovenská sa delí na sto halierov.
§ 19
Štátna banka česko-slovenská spravuje zásoby bankoviek a mincí a organizuje dodávky bankoviek a mincí od výrobcov v súlade s požiadavkami peňažného obehu.
§ 20
Štátna banka česko-slovenská dojednáva tlač bankoviek a razbu mincí a dozerá na ochranu a bezpečnosť do obehu nevydaných bankoviek a mincí a na úschovu a ničenie tlačových dosiek, razidiel a neplatných a vyradených bankoviek a mincí.
§ 21
(1)
Platné bankovky a mince vydané Štátnou bankou česko-slovenskou sú zákonnými peniazmi vo svojej nominálnej hodnote pri všetkých platbách na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky.
(2)
Mince z drahých kovov, pamätné mince a mince v osobitnom vyhotovení určené na zberateľské účely sa môžu predávať za ceny odlišné od ich nominálnej hodnoty.
§ 22
(1)
Štátna banka česko-slovenská vymieňa na požiadanie poškodené bankovky a mince, ktoré vydala, za bankovky a mince nepoškodené.
(2)
Štátna banka česko-slovenská môže odmietnuť vymeniť bankovky alebo mince, ktorých obrazec alebo reliéf je nečitateľný alebo prederavený, a zvyšky bankoviek menšie ako štvrtina pôvodnej plochy bankoviek. Také bankovky a mince sa predložiteľovi odoberú bez náhrady a zničia; v odôvodnených prípadoch môže Štátna banka česko-slovenská výnimočne náhradu poskytnúť.
(3)
Štátna banka česko-slovenská neposkytuje náhrady za bankovky a mince, ktoré boli zničené alebo stratené. Bez náhrady sa môžu odobrať bankovky, ktorých vzhľad bol pozmenený, najmä bankovky, ktoré boli popísané, pomaľované, pretlačené, potlačené, perforované alebo ktoré boli zamazané farbou, lepidlom alebo iným podobným materiálom.
§ 23
Bankovky a mince opotrebované obehom Štátna banka česko-slovenská sťahuje z obehu, ničí ich a nahrádza novými bankovkami a mincami.
§ 24
(1)
Štátna banka česko-slovenská môže vyhlásiť za neplatné a stiahnuť z obehu bankovky a mince, ktoré vydala. Ich nominálnu hodnotu uhradí výmenou za iné novovydané bankovky a mince. Doba, po ktorú možno výmenu vykonávať, nesmie byť kratšia ako päť rokov.
(2)
Na konci obdobia určeného na výmenu sa úhrnná suma bankoviek a mincí vyhlásených za neplatné, ale nepredložených na výmenu, odpočíta od množstva peňazí v obehu na účtoch Štátnej banky česko-slovenskej. Táto suma je príjmom Štátnej banky česko-slovenskej.
§ 25
Akékoľvek reprodukcie bankoviek, mincí, šekov, cenných papierov alebo platobných kariet znejúcich na koruny česko-slovenské alebo na cudziu menu (ďalej len „symboly peňazí“) alebo predmety úpravou ich napodobňujúce sa môžu zhotoviť iba za podmienok ustanovených vykonávacím predpisom.
§ 26
Falšované bankovky a mince znejúce na koruny česko-slovenské alebo na cudziu menu odoberajú právnické osoby proti potvrdeniu bez náhrady a odovzdávajú ich Štátnej banke česko-slovenskej. Právnické osoby sú oprávnené požadovať od osoby, ktorá falšované bankovky alebo mince predložia, aby vierohodným spôsobom preukázala svoju totožnosť. Odobratie falšovaných bankoviek a mincí oznámi právnická osoba, ktorá falzifikát odobrala, orgánom činným v trestnom konaní.
§ 27
Štátna banka česko-slovenská ustanoví právnym predpisom
a)
nominálne hodnoty, rozmery, hmotnosť, materiál, vzhľad a ďalšie náležitosti bankoviek a mincí a ich vydanie do obehu;
b)
postup fyzických aj právnických osôb pri príjme zákonných peňazí a nakladanie s nimi, včítane postupu pri zistení, že bankovky a mince sú falšované alebo pozmenené, alebo ak vznikne také podozrenie;
c)
poskytovanie náhrad za necelé a poškodené bankovky a mince;
d)
ukončenie platnosti bankoviek a mincí a spôsob a dobu ich výmeny za iné bankovky a mince;
e)
podmienky, za ktorých možno vyrábať reprodukcie symbolov peňazí alebo predmety, ktoré ich úpravou napodobňujú.
PIATA ČASŤ
NÁSTROJE MENOVEJ REGULÁCIE ŠTÁTNEJ BANKY ČESKO-SLOVENSKEJ
§ 28
(1)
Štátna banka česko-slovenská ustanovuje úrokové sadzby, rámce, splatnosti a ďalšie podmienky obchodov, ktoré vykonáva podľa tohto zákona.
(2)
Štátna banka česko-slovenská môže ustanoviť minimálne úrokové sadzby z vkladov prijímaných bankami a pobočkami zahraničných bánk (ďalej len „banky“) a maximálne úrokové sadzby z úverov nimi poskytovaných; tieto sadzby vyhlasuje opatrením3) v Zbierke zákonov.
(3)
Štátna banka česko-slovenská môže určiť bankám maximálny rozsah nimi poskytovaných úverov.
§ 29
Štátna banka česko-slovenská ustanovuje a vyhlasuje podľa osobitného zákona4) pravidlá likvidity, kapitálového vybavenia a ďalšie pravidlá obozretného podnikania bánk.
§ 30
(1)
Štátna banka česko-slovenská môže požadovať, aby banky mali na účte v Štátnej banke česko-slovenskej uloženú určenú časť svojich zdrojov (ďalej len „povinné minimálne rezervy“), ktoré sa spravidla neúročia.
(2)
Povinné minimálne rezervy môžu byť najviac 30 % celkových záväzkov banky znížených o záväzky banky voči iným bankám, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 3.
(3)
Na obmedzenie nadmernej likvidity a prekonanie inflačných tlakov je Štátna banka česko-slovenská oprávnená požadovať povinné minimálne rezervy v rozsahu vyššom, než je vymedzené v odseku 2; v tomto prípade sú v rozsahu prekračujúcom rozsah vymedzený v odseku 2 úročené platnou diskontnou sadzbou.
§ 31
(1)
Pokiaľ banka neudržiava určenú povinnú minimálnu rezervu, je Štátna banka česko-slovenská oprávnená účtovať jej zo sumy, o ktorú nie je určená povinná minimálna rezerva naplnená, úrok vo výške zodpovedajúcej až trojnásobku platnej diskontnej sadzby.
(2)
Pri zvýšení úrovne povinných minimálnych rezerv určí Štátna banka česko-slovenská lehotu, v ktorej sa banka musí so zvýšením vyrovnať.
ŠIESTA ČASŤ
OBCHODY ŠTÁTNEJ BANKY ČESKO-SLOVENSKEJ
Obchody s bankami
§ 32
Štátna banka česko-slovenská vedie účty bánk a prijíma ich vklady.
§ 33
Štátna banka česko-slovenská môže od bánk nakupovať, prípadne im predávať
a)
zmenky splatné do šiestich mesiacov odo dňa nákupu Štátnou bankou česko-slovenskou a opatrené aspoň dvoma podpismi, z toho aspoň jedným podpisom za banku;
b)
štátne dlhopisy alebo iné cenné papiere so štátnou zárukou splatné do jedného roka odo dňa ich nákupu Štátnou bankou česko-slovenskou.
§ 34
(1)
Štátna banka česko-slovenská môže poskytnúť bankám na dobu najviac troch mesiacov úver zabezpečený cennými papiermi uvedenými v § 33, prípadne štátnymi dlhopismi alebo inými cennými papiermi so štátnou zárukou so splatnosťou dlhšou, než je uvedené v § 33 písm. b), alebo skladiskovými listami pre tovar hromadného charakteru plne poistený proti strate a poškodeniu, ako aj inými majetkovými hodnotami.
(2)
V záujme zachovania likvidity banky môže Štátna banka česko-slovenská výnimočne poskytnúť banke krátkodobý úver, a to na dobu najviac troch mesiacov.
Obchody s Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou, s Českou republikou a Slovenskou republikou
§ 35
(1)
Štátna banka česko-slovenská vedie príjmové a výdavkové účty štátneho rozpočtu federácie, štátnych rozpočtov republík, štátnych fondov a štátnych finančných aktív a pasív, pokiaľ príslušné ministerstvo financií nedohodne vedenie týchto účtov s inou bankou. Platby z výdavkových účtov sa vykonávajú do výšky súhrnného zostatku na príjmových účtoch. Súhrnný zostatok nemožno prečerpať.
(2)
Štátna banka česko-slovenská môže na základe rozhodnutia bankovej rady poskytnúť Českej a Slovenskej Federatívnej Republike, Českej republike a Slovenskej republike krátkodobý úver nákupom štátnych pokladničných poukážok splatných do troch mesiacov od ich nákupu na krytie výkyvov v hospodárení štátnych rozpočtov v priebehu roka. Celkový stav týchto úverov nesmie prekročiť 5 % príjmov príslušného rozpočtu v uplynulom roku.
§ 36
Štátna banka česko-slovenská dáva do predaja podľa osobitného zákona5) štátne dlhopisy a po dohode s Federálnym ministerstvom financií, s Ministerstvom financií Českej republiky alebo Ministerstvom financií Slovenskej republiky môže z ich poverenia a za dohodnutú odplatu vykonávať aj činnosti spojené so správou a splácaním a prevodmi štátnych dlhopisov, s výplatou úrokov z týchto dlhopisov, prípadne ďalšie požadované činnosti.
Iné obchody Štátnej banky česko-slovenskej
§ 37
Štátna banka česko-slovenská môže na usmernenie peňažného trhu kupovať a predávať obchodovateľné cenné papiere.
§ 38
Štátna banka česko-slovenská môže vydávať krátkodobé cenné papiere so splatnosťou do šiestich mesiacov a obchodovať s nimi.
§ 39
(1)
Štátna banka česko-slovenská môže viesť účty svojich zamestnancov a poskytovať im ďalšie bankové služby. Túto činnosť môže výnimočne vykonávať aj pre právnické osoby.
(2)
Pre vykonávanie činností uvedených v odseku 1 platí osobitný zákon4) obdobne.
SIEDMA ČASŤ
PRÁVOMOC ŠTÁTNEJ BANKY ČESKO-SLOVENSKEJ V DEVÍZOVOM HOSPODÁRSTVE
§ 40
Štátna banka česko-slovenská
a)
vyhlasuje kurz česko-slovenskej meny k cudzím menám;
b)
určuje cenu zlata v bankových operáciách Štátnej banky česko-slovenskej;
c)
má v úschove a spravuje menové rezervy v zlate a devízových prostriedkoch a disponuje s nimi.
§ 41
Štátna banka česko-slovenská
a)
obchoduje so zlatom a ostatnými devízovými hodnotami a vykonáva všetky druhy bankových obchodov s tuzemskými a zahraničnými bankami;
b)
určuje podmienky pre usmerňovanie platobnej bilancie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vyhlasuje ich opatrením3) v Zbierke zákonov;
c)
určuje podmienky pre obchod so zlatom a ostatnými devízovými hodnotami vykonávaný bankami a inými osobami podľa osobitného zákona2) a vyhlasuje ich opatrením3) v Zbierke zákonov;
d)
vydáva cenné papiere znejúce na cudziu menu.
ÔSMA ČASŤ
ĎALŠIE ČINNOSTI A OPRÁVNENIA ŠTÁTNEJ BANKY ČESKO-SLOVENSKEJ
§ 42
(1)
Štátna banka česko-slovenská predkladá vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky návrhy zákonných úprav v oblasti meny a peňažného obehu.
(2)
Štátna banka česko-slovenská spolu s Federálnym ministerstvom financií predkladá vláde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky návrhy zákonných úprav devízového hospodárstva a návrhy zákonných úprav v oblasti bankovníctva.
§ 43
(1)
Štátna banka česko-slovenská riadi hotovostný peňažný obeh a za tým účelom môže ustanoviť právnym predpisom prípady, keď nemožno platiť v hotovosti.
(2)
Štátna banka česko-slovenská ustanoví na zabezpečenie jednotného platobného styku a zúčtovania v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike právnym predpisom
a)
zásady platobného styku medzi bankami a zúčtovania na účtoch v bankách;
b)
spôsob používania platobných prostriedkov používaných bankami v platobnom styku.
§ 44
Štátna banka česko-slovenská vykonáva registráciu zastúpení zahraničných bánk a finančných inštitúcií (ďalej len „zastúpenie“) pôsobiacich na území Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Zahraničná banka alebo finančná inštitúcia je povinná prihlásiť zastúpenie na registráciu pred začiatkom jeho pôsobenia.
§ 45
Štátna banka česko-slovenská dojednáva v rámci svojej pôsobnosti podľa tohto zákona platobné a iné dohody so zahraničnými bankami a medzinárodnými finančnými inštitúciami.
§ 46
(1)
Štátna banka česko-slovenská koordinuje rozvoj bankového informačného systému v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike. Za tým účelom právnym predpisom ustanoví zásady bankového informačného systému.
(2)
Štátna banka česko-slovenská je oprávnená vyžadovať od bánk4) a od iných osôb, ktorým udelila povolenie podľa osobitného zákona,2) potrebné informácie a podklady. Za tým účelom Štátna banka česko-slovenská ustanoví v súlade s osobitným zákonom6) opatrením3) vyhláseným v Zbierke zákonov metodiku a podmienky pre predkladanie požadovaných informácií a podkladov, ktorými vymedzí najmä obsah, formu, členenie, termíny a spôsob odovzdávania informácií a podkladov. Pokiaľ predložené informácie a podklady nezodpovedajú ustanovenej metodike a podmienkam alebo pokiaľ vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, je Štátna banka česko-slovenská oprávnená vyžiadať si zodpovedajúce spresnenie alebo vysvetlenie. Ak banka alebo iná osoba, ktorej bolo udelené povolenie podľa osobitného zákona, požadované informácie a podklady nepredloží alebo tieto informácie a podklady sú opakovane neúplné alebo nesprávne, postupuje sa voči bankám podľa osobitného zákona,4) voči iným osobám podľa § 50.6)
§ 47
Štátna banka česko-slovenská je oprávnená vykonávať investičnú a obchodnú činnosť v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie jej činnosti.
DEVIATA ČASŤ
BANKOVÝ DOHĽAD
§ 48
(1)
Štátna banka česko-slovenská vykonáva bankový dohľad nad
a)
činnosťou bánk a nad bezpečným fungovaním bankového systému;
b)
činnosťou iných osôb než bánk, ktoré majú povolenie podľa osobitných zákonov.7)
(2)
Bankový dohľad zahŕňa
a)
posudzovanie žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka podľa osobitného zákona;4)
b)
dohľad nad dodržiavaním podmienok ustanovených povoleniami podľa písmena a), ako aj povoleniami podľa osobitných zákonov;7)
c)
kontrolu dodržiavania právnych predpisov a opatrení vydaných Štátnou bankou česko-slovenskou, ako aj kontrolu dodržiavania zákonov, keď je na to týmto zákonom a osobitnými zákonmi1) splnomocnená;
d)
ukladanie opatrení na nápravu a pokút pri zistení nedostatkov podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona.4)
§ 49
Pri výkone bankového dohľadu formou kontroly na mieste sa vzťahy medzi Štátnou bankou česko-slovenskou a kontrolovanými osobami riadia základnými pravidlami kontrolnej činnosti ustanovenými osobitným zákonom8) pre orgány štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, s výnimkou ustanovení o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov poverených výkonom kontroly,9) ustanovení o zverejňovaní výsledkov kontroly10) a ustanovení o spolupráci v oblasti kontroly.11)
§ 50
(1)
Ak Štátna banka česko-slovenská zistí nedostatky pri činnosti vykonávanej inými osobami než bankami na základe povolenia podľa osobitných zákonov,7) môže uložiť týmto osobám
a)
opatrenia smerujúce k náprave zistených nedostatkov, najmä prikáže upustiť od nesprávneho postupu alebo ukončiť činnosť;
b)
pokutu podľa závažnosti zistených nedostatkov až do výšky 1 000 000 Kčs.
(2)
Nedostatkami podľa odseku 1 sa rozumie porušenie podmienok ustanovených v povolení podľa osobitných zákonov,7) ako aj porušenie tohto zákona, osobitného zákona,2) právnych predpisov a opatrení vydaných Štátnou bankou česko-slovenskou.
(3)
Pokutu podľa odseku 1 písm. b) uloží Štátna banka česko-slovenská aj osobám, ktoré vykonávajú bez povolenia činnosti, na ktoré je potrebné povolenie podľa osobitných zákonov.7)
(4)
Uložením pokuty nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných právnych predpisov.
(5)
Na konanie o uloženie pokuty podľa odseku 1 písm. b) sa vzťahujú predpisy o správnom konaní.12) O rozklade proti rozhodnutiu o uložení pokuty rozhoduje banková rada.
(6)
Uložené pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu republiky, na ktorej území má príslušná osoba sídlo, prípadne bydlisko.
(7)
Štátna banka česko-slovenská môže uložiť pokutu podľa odseku 1 písm. b) do jedného roka odo dňa zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, v ktorom tieto nedostatky vznikli.
DESIATA ČASŤ
HOSPODÁRENIE ŠTÁTNEJ BANKY ČESKO-SLOVENSKEJ
§ 51
(1)
Štátna banka česko-slovenská hospodári podľa rozpočtu schváleného bankovou radou.
(2)
Štátna banka česko-slovenská zo svojich výnosov uhrádza nevyhnutné náklady na svoju činnosť. Vytvorený zisk používa na dopĺňanie rezervného fondu a ďalších fondov vytváraných zo zisku a na ostatné použitie v rozpočtovanej výške. Zostávajúci zisk odvádza do štátneho rozpočtu federácie.
(3)
Ročnú správu o výsledku svojho hospodárenia Štátna banka česko-slovenská predkladá do troch mesiacov po skončení kalendárneho roka na schválenie Federálnemu zhromaždeniu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky. Pokiaľ ju Federálne zhromaždenie neschváli, je Štátna banka česko-slovenská povinná do šiestich týždňov predložiť spresnenú a doplnenú správu podľa jeho požiadavky.
§ 52
(1)
Štátna banka česko-slovenská vedie účtovníctvo podľa osobitných predpisov.6)
(2)
Účtovnú závierku Štátnej banky česko-slovenskej overujú audítori.
(3)
Štátna banka česko-slovenská vydáva za účelom zverejnenia výročnú správu, ktorá obsahuje základné údaje o menovom vývoji.
(4)
Štátna banka česko-slovenská spracúva a poskytuje dekádne na zverejnenie výkaz o svojej finančnej pozícii.
JEDENÁSTA ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 53
Na všetky bankové operácie Štátnej banky česko-slovenskej včítane stavov na účtoch, ktoré vedie, sa vzťahuje bankové tajomstvo.
§ 54
(1)
Zamestnanci Štátnej banky česko-slovenskej sú povinní zachovávať mlčanlivosť v služobných veciach. Táto povinnosť trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu, alebo iného obdobného vzťahu. Členov bankovej rady, zamestnancov federálneho ústredia a účelových organizačných jednotiek pri federálnom ústredí Štátnej banky česko-slovenskej môže zbaviť tejto povinnosti z dôvodu verejného záujmu guvernér. Zamestnancov republikových ústredí, pobočiek a ostatných účelových organizačných jednotiek Štátnej banky česko-slovenskej môže zbaviť tejto povinnosti z dôvodu verejného záujmu viceguvernér príslušného republikového ústredia.
(2)
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa oboznámia pri výkone svojej funkcie, platí aj pre členov zborov poradcov.
(3)
Zamestnanci Štátnej banky česko-slovenskej môžu pôsobiť v riadiacich, dozorných a kontrolných orgánoch obchodných spoločností a bánk len so súhlasom bankovej rady [§ 5 ods. 2 písm. g)].
DVANÁSTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 55
(1)
Bankovky a mince, ktoré boli ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona v obehu ako zákonné peniaze na základe osobitných predpisov,13) sa považujú za zákonné peniaze v zmysle § 21 tohto zákona.
(2)
Možnosť výmeny neplatných bankoviek, ustanovená osobitnými predpismi,14) nie je týmto zákonom dotknutá.
§ 56
(1)
Na Štátnu banku česko-slovenskú sa vzťahuje zákon č. 563/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách federácie, s výnimkou § 8 ods. 3, § 11 ods. 3, § 15, 16 a 18. Na Štátnu banku česko-slovenskú sa vzťahuje zákon č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu, s výnimkou § 7, 8, 10, 15, 19, 21 a 25.
(2)
Vydávanie cenných papierov podľa § 38 a § 41 písm. d) tohto zákona nepodlieha povoleniu Federálneho ministerstva financií.
§ 57
Zrušujú sa
1.
zákon č. 130/1989 Zb. o Štátnej banke československej;
2.
§ 24 ods. 1 zákona č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu;
3.
§ 2, 3 a 9 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 25/1961 Zb., ktorým sa mení zákon č. 41/1953 Zb., zákona č. 175/1988 Zb., ktorým sa mení zákon č. 144/1970 Zb. o Štátnej banke československej, a zákon č. 130/1989 Zb. o Štátnej banke československej;
4.
vládne nariadenie č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach v znení zákona č. 130/1989 Zb. o Štátnej banke československej;
5.
vyhláška č. 302/1991 Zb. o zásadách pre určenie odmien za poskytovanie peňažných služieb.
§ 58
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februárom 1992.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r
1)
Napr. zákon č. 21/1992 Zb. o bankách a devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
2)
Devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 8 zákona č. 131/1989 Zb. o Zbierke zákonov.
4)
Zákon č. 21/1992 Zb.
5)
§ 19 ods. 2 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.
6)
Zákon č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
7)
Devízový zákon č. 528/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
8)
Druhá časť zákona č. 405/1991 Zb. o kontrole v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike.
10)
§ 19 zákona č. 405/1991 Zb.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
13)
Vyhláška o vydaní a stiahnutí bankoviek, mincí a pamätných strieborných mincí publikované v Zbierke zákonov od 1. júna 1953 do dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
14)
Vyhláška Federálneho ministerstva financií č. 8/1988 Zb. o stiahnutí bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960.
Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 412/1990 Zb. o stiahnutí bankoviek po 100 Kčs vzoru 1989.
Vyhláška Štátnej banky česko-slovenskej č. 413/1990 Zb. o stiahnutí bankoviek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatočnej výmene bankoviek po 10 Kčs vzoru 1960.