248/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.05.1992 do 27.12.1992

248
ZÁKON
z 28. apríla 1992
o investičných spoločnostiach a investičných fondoch
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Tento zákon upravuje činnosť investičných spoločností a investičných fondov, ochranu investorov a štátny dozor nad činnosťou investičných spoločností a investičných fondov.
§ 2
(1)
Investičná spoločnosť a investičný fond sú právnickými osobami, ktoré zhromažďujú peňažné prostriedky právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa tohto zákona (kolektívne investovanie).
(2)
Investičná spoločnosť môže mať iba formu akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným.
(3)
Investičný fond môže mať iba formu akciovej spoločnosti.
(4)
Pre investičnú spoločnosť a investičný fond platia ustanovenia Obchodného zákonníka1) s odchýlkami uvedenými v tomto zákone.
(5)
Na účely tohto zákona sa považujú za peňažné prostriedky takisto investičné body.2)
§ 3
(1)
Činnosť uvedenú v § 2 ods. 1 nesmú vykonávať iné osoby než investičné spoločnosti a investičné fondy.
(2)
Inú činnosť než činnosť uvedenú v § 2 ods. 1 a § 7 ods. 3 môžu investičné spoločnosti a investičné fondy vykonávať, len pokiaľ táto činnosť bezprostredne súvisí s činnosťou uvedenou v § 2 ods. 1.
(3)
Investičné spoločnosti a investičné fondy nesmú vydávať dlhopisy.
DRUHÁ ČASŤ
INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ
§ 4
(1)
Investičná spoločnosť založená ako akciová spoločnosť môže vydávať iba akcie znejúce na meno.
(2)
Investičná spoločnosť založená ako spoločnosť s ručením obmedzeným musí zriadiť dozornú radu.
(3)
Obchodné meno investičnej spoločnosti musí obsahovať označenie „investičná spoločnosť“. Iné osoby nesmú vo svojom obchodnom mene toto označenie používať.
§ 5
(1)
Investičná spoločnosť zhromažďuje peňažné prostriedky predajom podielových listov a vytvára z nich podielové fondy. Podielový fond nie je právnickou osobou.
(2)
Majetok zhromaždený investičnou spoločnosťou v podielovom fonde (ďalej len „majetok v podielovom fonde“) je spoločným majetkom majiteľov podielových listov (§ 11). Ustanovenia Občianskeho zákonníka o spoluvlastníctve sa nepoužijú3) na majetok v podielovom fonde. Každý spolumajiteľ môže samostatne uplatňovať svoje práva voči investičnej spoločnosti.
(3)
Prostriedky získané podľa odseku 1 sú investičnej spoločnosti zverené do správy. Investičná spoločnosť ich používa na kúpu cenných papierov alebo ich ukladá na osobitné účty v banke a spravuje ich vo svojom mene a na účet majiteľov podielových listov (ďalej len „podielnici“).
(4)
O stave a pohybe majetku v každom podielovom fonde je investičná spoločnosť povinná účtovať oddelene od svojho majetku a majetku v ostatných podielových fondoch.
§ 6
Investičná spoločnosť môže predávať podielové listy a vytvoriť podielový fond až po úplnom splatení svojho základného imania. Ak investičná spoločnosť vytvorí viac podielových fondov, musí ich rozlíšiť označením.
§ 7
Investičný fond
(1)
Investičný fond zhromažďuje peňažné prostriedky vydávaním akcií.
(2)
Prostriedky získané podľa odseku 1 používa investičný fond na kúpu cenných papierov, nehnuteľností, hnuteľných vecí alebo na vklady podľa zmluvy o tichom spoločenstve alebo ich ukladá na osobitný účet v banke.
(3)
S prostriedkami podľa odseku 1 nakladá investičný fond sám alebo na základe zmluvy prostredníctvom investičnej spoločnosti. Zmluva vymedzí druh a rozsah poskytovaných služieb. Investičná spoločnosť koná v mene investičného fondu a na jeho účet.4)
(4)
Investičný fond môže vydávať iba akcie rovnakej menovitej hodnoty a nesmie vydávať prioritné a zamestnanecké akcie.
(5)
Obchodné meno investičného fondu musí obsahovať označenie „investičný fond“. Iné osoby nesmú vo svojom obchodnom mene toto označenie používať.
§ 8
Vznik investičnej spoločnosti a investičného fondu
(1)
Na vznik investičnej spoločnosti a investičného fondu, ich rozdelenie, zlúčenie alebo splynutie s inou investičnou spoločnosťou alebo s investičným fondom je potrebné povolenie. Pri rozdelení alebo splynutí investičných spoločností môžu vzniknúť iba investičné spoločnosti podľa tohto zákona. Pri rozdelení alebo splynutí investičných fondov môžu vzniknúť iba investičné fondy podľa tohto zákona.
(2)
Povolenie udeľuje na žiadosť zakladateľov ústredný orgán štátnej správy Českej republiky alebo ústredný orgán štátnej správy Slovenskej republiky, ktorý určí zákon Českej národnej rady alebo Slovenskej národnej rady (ďalej len „príslušný štátny orgán“).
(3)
V žiadosti o povolenie podľa odseku 1 je žiadateľ povinný uviesť:
a)
obchodné meno a sídlo investičnej spoločnosti alebo investičného fondu,
b)
výšku základného imania,
c)
vecné, personálne a organizačné predpoklady pre činnosť investičnej spoločnosti a investičného fondu,
d)
odbornú spôsobilosť a bezúhonnosť navrhovaných štatutárnych orgánov alebo ich členov a členov dozornej rady investičnej spoločnosti alebo investičného fondu,
e)
banku, ktorá bude pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond vykonávať funkciu depozitára (§ 30),
f)
ďalšie skutočnosti vyžadované týmto zákonom.
(4)
K žiadosti o povolenie investičnej spoločnosti alebo investičného fondu musia byť doložené listiny preukazujúce založenie akciovej spoločnosti a jej stanovy alebo listiny preukazujúce založenie spoločnosti s ručením obmedzeným a štatút investičného alebo podielového fondu (§ 15).
(5)
Pokiaľ bude investičný fond využívať služby investičnej spoločnosti, musí žiadosť obsahovať aj označenie tejto spoločnosti a údaje o rozsahu poskytovaných služieb.
(6)
O povolení podľa odseku 1 rozhoduje príslušný štátny orgán podľa kritérií uvedených v odseku 3. Pritom vezme do úvahy najmä pôvod a výšku základného imania investičnej spoločnosti alebo investičného fondu, ktorá im musí umožniť riadny výkon ich činnosti; za tým účelom môže príslušný štátny orgán oznámiť v Obchodnom vestníku minimálnu výšku základného imania potrebného pre vydanie povolenia.
(7)
O žiadosti o povolenie podľa odseku 1 rozhodne príslušný štátny orgán do šesťdesiatich dní od doručenia žiadosti.
(8)
Povolenie podľa odseku 1 sa udeľuje na neurčitú dobu a nemožno ho previesť na inú osobu.
(9)
Voľbu alebo vymenovanie nových členov v orgánoch uvedených v odseku 3 písm. d) musí investičná spoločnosť alebo investičný fond ohlásiť do desiatich dní príslušnému štátnemu orgánu. Voľba alebo vymenovanie nadobúda účinnosť schválením príslušným štátnym orgánom. Pokiaľ tento orgán do dvadsiatich dní neoznámi, že s voľbou alebo vymenovaním nesúhlasí, nadobúda voľba alebo vymenovanie týmto dňom účinnosť. Príslušný štátny orgán posudzuje pri schvaľovaní iba hľadiská uvedené v odseku 3 písm. d) a v § 29.
(10)
Na účely tohto zákona sa nepovažuje za bezúhonnú fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená pre trestný čin majetkovej povahy alebo iný úmyselný trestný čin.
TRETIA ČASŤ
PODIELOVÝ FOND
§ 9
(1)
Na vydávanie podielových listov za účelom vytvorenia podielového fondu je potrebné povolenie príslušného štátneho orgánu.
(2)
Žiadosť o povolenie podľa odseku 1 podáva investičná spoločnosť. Žiadosť musí obsahovať označenie podielového fondu a musí k nej byť priložený jeho štatút (§ 15).
(3)
Súčasťou povolenia podľa odseku 1 je rozhodnutie o schválení štatútu podielového fondu.
(4)
Označenie podielového fondu musí obsahovať názov investičnej spoločnosti (§ 4 ods. 3) s dodatkom „podielový fond“.
(5)
Pri rozhodovaní o povolení podľa odseku 1 sa okrem posúdenia štatútu prihliadne aj na dostatočnú ochranu podielnikov. Na rozhodovanie o povolení sa vzťahujú obdobne ustanovenia § 8 ods. 6 a 7.
§ 10
(1)
Investičná spoločnosť môže vytvárať podielové fondy ako otvorené alebo uzavreté.
(2)
Pri otvorenom podielovom fonde nie je počet vydávaných podielových listov limitovaný a podielnik má právo na spätný predaj svojho podielového listu investičnej spoločnosti, ktorá je povinná tento podielový list kúpiť.
(3)
Pri uzavretom podielovom fonde je obmedzený počet vydávaných podielových listov alebo doba ich predaja a podielnik nemá nárok na spätný predaj svojho podielového listu investičnej spoločnosti.
Podielový list
§ 11
(1)
Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku podľa štatútu podielového fondu.
(2)
Podielový list možno vydať na meno alebo na doručiteľa. Podielový list na meno je prevoditeľný rubopisom. O rubopise platia obdobne ustanovenia zmenkového zákona. Podielový list na doručiteľa sa prevádza jeho odovzdaním.
(3)
Podielový list musí obsahovať:
a)
označenie investičnej spoločnosti, ktorá podielový list vydala, a označenie podielového fondu,
b)
menovitú hodnotu podielového listu,
c)
údaj o tom, či ide o otvorený alebo uzavretý podielový fond,
d)
označenie, či podielový list je vydaný na doručiteľa alebo na meno, a pri podielovom liste na meno i meno podielnika,
e)
dátum vydania podielového listu.
(4)
Podielový list rovnakej hodnoty zakladá rovnaké práva všetkých podielnikov.
§ 12
(1)
Podielový list predáva investičná spoločnosť pri vytvorení podielového fondu za menovitú hodnotu, a to najdlhšie do šiestich mesiacov odo dňa predaja podielových listov.
(2)
Po lehote uvedenej v odseku 1 predáva investičná spoločnosť podielový list za sumu zodpovedajúcu jeho podielu na majetku v podielovom fonde zistenom postupom podľa § 17 ods. 4. Táto suma sa môže zvýšiť o prirážku uvedenú v štatúte podielového fondu.
(3)
Podielový list sa nesmie uhrádzať nepeňažným plnením. Peňažné prostriedky získané predajom podielových listov sa bez meškania prevádzajú na účet investičnej spoločnosti vedený pre podielový fond.
§ 13
Spätný predaj podielového listu
(1)
Pri spätnom predaji investičná spoločnosť kúpi podielový list s použitím prostriedkov z majetku v podielovom fonde za sumu určenú obdobne ako v § 12 ods. 2. Túto sumu možno znížiť o zrážku uvedenú v štatúte podielového fondu.
(2)
Investičná spoločnosť je povinná kúpiť podielový list bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca odo dňa uplatnenia práva na spätný predaj podielového listu.
(3)
Ak peňažné prostriedky v podielovom fonde nestačia na úhradu kupovaných podielových listov, musí investičná spoločnosť predať časť cenných papierov v podielovom fonde. Na dobu, než dôjde k predaju cenných papierov, najdlhšie však do troch mesiacov, môže investičná spoločnosť použiť na úhradu kúpených podielových listov vlastné peňažné prostriedky alebo prijať krátkodobý úver.
(4)
Investičná spoločnosť môže spätný predaj podielových listov v mimoriadnych prípadoch, najdlhšie však na tri mesiace pozastaviť, ak je to v záujme podielnikov. Toto pozastavenie a jeho dôvod musí bez meškania oznámiť príslušnému štátnemu orgánu a vhodným spôsobom dať na vedomie podielnikom. Príslušný štátny orgán môže rozhodnutie o pozastavení spätného predaja podielových listov zrušiť do troch dní od doručenia oznámenia, pokiaľ zistí, že pozastavenie je v rozpore so záujmami podielnikov.
§ 14
Správa majetku v podielovom fonde
(1)
Pri správe majetku v podielovom fonde je investičná spoločnosť povinná vo vlastnom mene a na účet podielnikov vykonávať práva a povinnosti s tým spojené, najmä:
a)
hospodáriť so zvereným majetkom s odbornou starostlivosťou a s cieľom zabezpečiť spoľahlivý výnos alebo rast tohto majetku,
b)
dbať na ochranu záujmov podielnikov,
c)
účtovať oddelene o každom podielovom fonde v sústave podvojného účtovníctva; Federálne ministerstvo financií ustanoví účtovú osnovu a postupy účtovania, usporiadanie položiek účtovnej závierky a obsahové vymedzenie týchto položiek, rozsah údajov na zverejnenie z účtovnej závierky a vyhlási ich oznámením o ich vydaní v Zbierke zákonov.
(2)
Majetok v podielovom fonde sa zvyšuje alebo znižuje o výsledok, ktorý sa dosiahol pri jeho správe, a o hodnotu novopredaných alebo odkúpených podielových listov.
(3)
Investičná spoločnosť nesmie z majetku v podielovom fonde poskytovať úvery ani ním ručiť za záväzky tretích osôb. Na pokrytie dočasných potrieb smie pre hospodárenie s majetkom v podielovom fonde prijímať iba krátkodobé úvery. Prijatý úver nesmie presiahnuť 10 % majetku v podielovom fonde.
(4)
Majetok v podielovom fonde nemôže investičná spoločnosť použiť na úhradu svojich záväzkov, ktoré s činnosťou spojenou s nakladaním s majetkom v podielovom fonde nesúvisia.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ŠTATÚT PODIELOVÉHO FONDU A ŠTATÚT INVESTIČNÉHO FONDU
§ 15
(1)
Každý investičný fond a každý podielový fond musí mať svoj štatút (ďalej len „štatút fondu“). Pravidlá pre prijímanie a zmeny štatútu určujú stanovy alebo spoločenská zmluva.
(2)
So štatútom podielového fondu alebo so štatútom investičného fondu musí mať kupujúci možnosť oboznámiť sa pred nákupom podielových listov alebo akcií. Povinnosť investičného fondu mať stanovy zostáva nedotknutá.
§ 16
Obsah štatútu fondu
(1)
Štatút fondu musí obsahovať najmä:
a)
zameranie a ciele investičnej politiky investičnej spoločnosti v podielovom fonde, prípadne v podielových fondoch alebo zameranie a ciele investičnej politiky investičného fondu, najmä aké majetkové hodnoty sa budú zo získaných peňažných prostriedkov obstarávať,
b)
zásady hospodárenia investičného fondu alebo hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
c)
spôsob použitia výnosov z majetku v podielovom fonde alebo z majetku investičného fondu, jeho predaja a postup pri zmene jeho ocenenia,
d)
údaje o investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond spravuje, alebo rozsah služieb, ktoré bude pre investičný fond vykonávať,
e)
obchodné meno a sídlo banky, ktorá bude pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond vykonávať funkciu depozitára (§ 30),
f)
spôsob zverejňovania správ o hospodárení s majetkom v podielovom fonde alebo s majetkom investičného fondu a o zmenách ich štatútu a informácií o tom, kde možno tieto správy dostať.
(2)
Štatút podielového fondu musí okrem náležitostí obsiahnutých v odseku 1 obsahovať ustanovenie:
a)
o tom, či podielový fond sa zriaďuje ako otvorený alebo uzavretý,
b)
o výške odplaty za správu podielového fondu,
(3)
Zmeny štatútu fondu musí schváliť príslušný štátny orgán. Pokiaľ príslušný štátny orgán tieto zmeny neschváli, nenadobúda zmena štatútu fondu platnosť.
PIATA ČASŤ
MAJETOK V PODIELOVOM FONDE A MAJETOK INVESTIČNÉHO FONDU
§ 17
Majetok v podielovom fonde a majetok investičného fondu uložený v cenných papieroch
(1)
Majetok v podielovom fonde a majetok investičného fondu možno uložiť v cenných papieroch obchodovaných na:
a)
hlavnom trhu burzy cenných papierov,
b)
vedľajšom trhu burzy cenných papierov,
c)
inom trhu cenných papierov, ktorých kurz sa na tomto trhu zverejňuje,
d)
hlavnom alebo obdobnom trhu zahraničnej burzy cenných papierov za predpokladu, že výber tejto burzy schválil príslušný štátny orgán. (ďalej len „verejne obchodovateľné cenné papiere“).
(2)
Príslušný štátny orgán určí najvyšší možný podiel cenných papierov podľa odseku 1 písm. b), c) a d) na celkovom majetku v podielovom fonde alebo v majetku investičného fondu.
(3)
Investičná spoločnosť alebo investičný fond môže cenný papier kupovať najviac a predávať najmenej za kurz cenného papiera, za ktorý bol v deň nákupu obchodovaný na burze cenných papierov alebo na obdobnom trhu cenných papierov.
(4)
Hodnota cenných papierov z majetku v podielovom fonde alebo majetku investičného fondu sa vypočíta na základe ich kurzu zaznamenaného na burze cenných papierov alebo na obdobnom trhu cenných papierov ku dňu, ku ktorému sa výpočet vykonáva. Obdobne sa použijú kurzy zahraničných cenných papierov uvedených v odseku 1 písm. d).
(5)
Ak nie sú splnené podmienky odseku 2, sú investičné spoločnosti alebo investičné fondy povinné uviesť rozloženie cenných papierov do súladu s týmto ustanovením do troch mesiacov odo dňa, keď k tejto skutočnosti došlo.
(6)
Majetok v podielovom fonde a majetok investičného fondu možno uložiť tiež v dosiaľ na finančnom trhu neobchodovateľných cenných papieroch [§ 17 ods. 1 písm. a) až d)], pri ktorých možno predpokladať, že sa prijmú na obchodovanie na tomto trhu.
§ 18
Majetok investičného fondu uložený v nehnuteľnostiach a hnuteľných veciach
(1)
Majetok investičného fondu možno uložiť v nehnuteľnostiach a v hnuteľných veciach, ktoré poskytujú záruku spoľahlivého uloženia.
(2)
Ocenenie nehnuteľností a hnuteľných vecí sa musí vykonať pred ich nákupom a ďalej v lehotách určených v štatúte fondu, najmenej však jedenkrát ročne. Ocenenie sa vykoná podľa predpisov platných v čase, keď sa vykonáva. Ak týchto predpisov niet, vykoná ho súdny znalec nezávislý na investičnej spoločnosti alebo na investičnom fonde.
§ 19
Majetok investičného fondu vložený podľa zmluvy o tichom spoločenstve
(1)
Majetok investičného fondu možno použiť ako vklad podľa zmluvy o tichom spoločenstve. Pred uzavretím zmluvy o tichom spoločenstve musí audítor overiť hospodárenie a ocenenie majetku podnikateľa, na ktorého podnikaní sa bude investičný fond podieľať.
(2)
Ocenenie majetku podnikateľa podľa odseku 1 sa vykonáva v lehotách určených v štatúte fondu, najmenej však jedenkrát ročne.
Evidencia majetku v podielovom fonde a obchodného imania investičného fondu
§ 20
Za majetok v každom podielovom fonde sa vedie oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje účtovná závierka.
§ 21
Pokiaľ sa hodnota majetku v podielovom fonde alebo obchodného imania investičného fondu mení v dôsledku zmien kurzov cenných papierov, ocenenia nehnuteľností a hnuteľných vecí, zachytí sa táto zmena v účtovníctve na samostatnom účte pre zachytenie zmien ocenenia. Časť zostatku tohto účtu vzťahujúca sa na predané cenné papiere v podielovom fonde alebo na časti majetku investičného fondu, pokiaľ vyplýva zo zvýšenia jeho ocenenia, sa zahrnie do výnosov z majetku v podielovom fonde alebo do výnosov investičného fondu, alebo pokiaľ vyplýva zo zníženia jeho ocenenia, zahrnie sa obdobne do nákladov na majetok v podielovom fonde alebo do nákladov investičného fondu.
§ 22
Rozdelenie výsledku hospodárenia investičnej spoločnosti a investičného fondu
(1)
Výsledok hospodárenia investičnej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde alebo výsledok hospodárenia investičného fondu sa rozdelí v súlade so štatútom fondu.
(2)
Pokiaľ hospodárenie investičnej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde alebo hospodárenie investičného fondu skončí schodkom, zníži sa o tento schodok majetok v podielovom fonde alebo sa použije na krytie schodku investičného fondu jeho rezervný fond; ak prostriedky rezervného fondu nestačia, bude schodok krytý znížením základného imania.
ŠIESTA ČASŤ
OCHRANA PODIELNIKOV A AKCIONÁROV
§ 23
Investičná spoločnosť alebo investičný fond nesmie používať pri propagácii predaja akcií alebo podielových listov nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo zamlčovať skutočnosti dôležité pre rozhodovanie jestvujúcich i budúcich podielnikov a akcionárov, najmä ponúkať výhody, ktorých spoľahlivosť nemôže preukázať alebo ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom, alebo uvádzať nesprávne údaje o personálnych, technických a organizačných predpokladoch činnosti investičnej spoločnosti alebo investičného fondu. Ustanovenie Obchodného zákonníka o nekalej súťaži tým nie je dotknuté.
§ 24
Obmedzenie a rozloženie rizika
(1)
Hodnota verejne obchodovateľných cenných papierov (§ 17 ods. 1) rovnakého emitenta nesmie tvoriť viac ako 10 % majetku v podielovom fonde alebo majetku investičného fondu. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na štátne dlhopisy.
(2)
Majetok investičného fondu nesmie byť tvorený z viac ako 5 %
a)
vkladom rovnakého podnikateľa podľa zmluvy o tichom spoločenstve,
b)
hodnotou jednej nehnuteľnosti alebo jednej hnuteľnej veci.
(3)
V majetku v podielovom fonde alebo v majetku investičného fondu nemôže byť viac ako 20 % z celkovej menovitej hodnoty cenných papierov vydaných rovnakým emitentom.
(4)
Vklad investičného fondu podľa zmluvy o tichom spoločenstve nesmie tvoriť viac ako 10 % majetku podnikateľa, s ktorým sa zmluva uzavrela. Podnikateľom, s ktorým sa uzavrie zmluva o tichom spoločenstve, nesmie byť osoba, ktorá je zároveň členom predstavenstva alebo dozornej rady daného investičného fondu alebo iného investičného fondu.
(5)
Investičná spoločnosť musí zabezpečiť:
a)
aby v majetku vo všetkých podielových fondoch, ktoré zriadila a spravuje, nebolo viac ako 20 % akcií rovnakého emitenta,
b)
aby majetok vo všetkých podielových fondoch, ktoré zriadila a spravuje, tvorilo najviac 20 % cenných papierov rovnakého emitenta.
(6)
Obmedzenie uvedené v odseku 5 sa vzťahuje aj na investičné fondy vytvorené rovnakým zakladateľom.
(7)
Investičná spoločnosť a investičný fond nesmú nakupovať podielové listy iných podielových fondov alebo akcie iných investičných spoločností a investičných fondov ani osôb, ktoré majú na týchto investičných spoločnostiach alebo investičných fondoch väčšiu ako 25 % majetkovú účasť.
(8)
Pri uplatnení nákupných a predkupných práv a pri zmenách kurzov cenných papierov, zmenách ocenenia nehnuteľností a hnuteľných vecí sa môžu podiely uvedené v predchádzajúcich odsekoch prekročiť najdlhšie na dobu šiestich mesiacov, počas ktorej sa musí zabezpečiť rozloženie rizika podľa predchádzajúcich ustanovení.
(9)
Investičná spoločnosť a investičný fond sú povinné bez meškania oznámiť príslušnému štátnemu orgánu prekročenie limitov uvedených v odsekoch 1 až 6.
(10)
Majetok v podielovom fonde tvorený cennými papiermi, ktorý spravuje jedna investičná spoločnosť, alebo majetok investičného fondu nesmie byť viac ako 10 % celkového objemu majetku vo všetkých podielových fondoch a celkového objemu majetku investičných fondov, ktorých činnosť je v Českej a Slovenskej Federatívnej Republike povolená. V prípade, že ide o zakladateľom vzájomne majetkovo prepojenú skupinu investičných spoločností alebo investičných fondov, vzťahuje sa toto ustanovenie na celú skupinu.
(11)
Investičná spoločnosť a investičný fond založené bankou alebo poisťovňou nesmú nakupovať akcie svojho zakladateľa, depozitára ani iných bánk a poisťovní.
Informačná povinnosť o hospodárení investičnej spoločnosti a investičného fondu
§ 25
(1)
Investičná spoločnosť je povinná najdlhšie do troch mesiacov po skončení polroka a roka zverejňovať správy o svojom hospodárení a po uplynutí roka aj svoju účtovnú závierku a účtovnú závierku podielových fondov. To platí aj pre investičný fond. Účtovnú závierku overuje audítor.
(2)
Pri investičných spoločnostiach a investičných fondoch, ktoré existujú dlhšie ako tri roky, sa v ročnej správe uvádza prehľad výsledkov hospodárenia v posledných troch rokoch.
(3)
Investičná spoločnosť uvedie v správe podľa odseku 1 údaje o zmene hodnoty podielových listov a údaje o predaji a spätnej kúpe podielových listov podľa § 13 a o sume, za ktorú boli predané alebo odkúpené.
(4)
Investičná spoločnosť je povinná zverejňovať najmenej raz za týždeň, pokiaľ štatút podielového fondu neurčuje kratšiu lehotu, údaje o predaji, spätnom predaji a cene odkúpených podielových listov otvoreného podielového fondu.
(5)
Správy uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa predkladajú aj príslušnému štátnemu orgánu a depozitárovi fondu.
(6)
Investičná spoločnosť a investičný fond musia na výzvu príslušného štátneho orgánu do dvadsiatich dní preukázať objem prevzatých záväzkov, dostatok prostriedkov na ich splnenie a pôvod nadobudnutia svojho obchodného imania. Pokiaľ výzve nevyhovejú ani v dodatočne určenej desaťdňovej lehote, príslušný štátny orgán tejto spoločnosti alebo investičnému fondu odníme povolenie udelené podľa § 8.
§ 26
Príslušný štátny orgán je oprávnený opatrením uverejneným v Obchodnom vestníku určiť spôsob a rozsah zverejňovania informácií dôležitých pre posúdenie činnosti investičnej spoločnosti a investičného fondu.
§ 27
Odplata investičnej spoločnosti
Odplata investičnej spoločnosti za správu podielového fondu alebo za služby poskytované investičnému fondu nesmie presiahnuť 2 % priemernej ročnej hodnoty objemu majetku v podielovom fonde alebo majetku investičného fondu alebo 20 % výsledku hospodárenia podielového fondu alebo investičného fondu.
§ 28
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom, jeho členom alebo členom dozornej rady, a zamestnanci investičnej spoločnosti, investičného fondu a depozitára, ako aj zamestnanci príslušného štátneho orgánu sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa obchodných záujmov investičnej spoločnosti, investičného fondu a depozitára.
(2)
Povinnosti mlčanlivosti zbaví osoby uvedené v odseku 1 na účely občianskeho súdneho konania a pri trestnom stíhaní na žiadosť súdu alebo iného orgánu činného v trestnom konaní štatutárny orgán investičnej spoločnosti, investičného fondu, depozitára alebo vedúci príslušného štátneho orgánu.
(3)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení členského alebo pracovného pomeru osôb uvedených v odseku 1 k tam uvedeným orgánom.
§ 29
Obmedzenie účasti niektorých osôb v štatutárnych orgánoch a dozorných radách investičných spoločností a investičných fondov
(1)
Štatutárny orgán depozitára a jeho dozornú radu nesmú tvoriť viac ako z jednej tretiny zamestnanci investičnej spoločnosti alebo investičného fondu.
(2)
Štatutárny orgán investičnej spoločnosti a investičného fondu a ich dozorné rady nesmú tvoriť viac ako z jednej tretiny zamestnanci spoločnosti.
(3)
Zamestnanec investičnej spoločnosti alebo investičného fondu nesmie byť zároveň zamestnancom inej investičnej spoločnosti alebo iného investičného fondu. Fyzická osoba zamestnaná v jednej investičnej spoločnosti nesmie byť členom predstavenstva a dozornej rady inej investičnej spoločnosti. Členovia predstavenstva a dozornej rady investičnej spoločnosti alebo investičného fondu nesmú byť zúčastnení v orgánoch burzy cenných papierov.
(4)
Poslanci Federálneho zhromaždenia, Českej národnej rady alebo Slovenskej národnej rady, členovia vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, vlády Českej republiky alebo vlády Slovenskej republiky, zamestnanci ústredných orgánov štátnej správy Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, Českej republiky, Slovenskej republiky, Štátnej banky česko-slovenskej, burzy cenných papierov, právnické osoby vykonávajúce centrálnu registráciu cenných papierov ani osoby, ktoré nespĺňajú podmienku bezúhonnosti podľa tohto zákona (§ 8 ods. 10), nesmú byť štatutárnym orgánom alebo jeho členom alebo členom dozornej rady investičnej spoločnosti a investičného fondu.
(5)
Zamestnanci investičnej spoločnosti alebo investičného fondu a osoby, ktoré sú ich štatutárnym orgánom, členovia ich štatutárnych orgánov a dozorných rád nesmú byť osobami vylúčenými z obchodovania s cennými papiermi podľa osobitného predpisu. Členovia predstavenstiev, dozorných rád a makléri spoločností s povolením na obchodovanie s cennými papiermi nesmú byť zároveň členmi predstavenstva a dozornej rady investičnej spoločnosti alebo investičného fondu.
(6)
Osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom, členovia štatutárneho orgánu, dozornej rady a zamestnanci investičnej spoločnosti a investičného fondu a osoby im blízke5) nesmú kupovať nehnuteľnosti a hnuteľné veci, ktoré tvoria majetok investičného fondu alebo investičnej spoločnosti, alebo investičnému fondu nehnuteľnosti a hnuteľné veci predávať. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na nákup a predaj podielových listov.
(7)
Osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo dozornej rady jednej investičnej spoločnosti alebo investičného fondu, nesmú byť zároveň štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo dozornej rady inej investičnej spoločnosti alebo investičného fondu.
SIEDMA ČASŤ
DEPOZITÁR INVESTIČNEJ SPOLOČNOSTI A INVESTIČNÉHO FONDU
§ 30
(1)
Výkon funkcie depozitára pre investičnú spoločnosť a investičný fond (ďalej len „depozitár“) je vyhradený banke a zabezpečuje sa zmluvne.
(2)
V zmluve podľa odseku 1 sa určí rozsah a úhrada za služby, ktoré vykonáva depozitár pre investičnú spoločnosť a investičný fond.
(3)
Zmluvu podľa odseku 1 môžu zúčastnené strany vypovedať. Výpovedná lehota je šesť mesiacov, pokiaľ sa v zmluve nedohodla dlhšia výpovedná lehota. Zmluvne určená výpovedná lehota však nesmie byť dlhšia ako dva roky.
(4)
Ak depozitár stratí povolenie pôsobiť ako banka alebo ak sa jeho činnosť obmedzí alebo ak mu je určená nútená správa,6) považuje sa zmluva podľa odseku 1 za vypovedanú dňom účinnosti týchto opatrení. Výpovedná lehota je v týchto prípadoch desať dní a investičná spoločnosť alebo investičný fond musí uzavrieť do jedného mesiaca po uplynutí tejto lehoty s inou bankou zmluvu podľa odseku 1.
§ 31
Investičná spoločnosť otvorí u svojho depozitára samostatný účet pre seba aj pre každý ňou vytvorený podielový fond. Investičný fond otvorí účet u svojho depozitára.
§ 32
(1)
Depozitár je pri výkone svojej funkcie povinný kontrolovať, či hodnota cenných papierov obstaraných do majetku podielového fondu alebo hodnota cenných papierov, nehnuteľností a hnuteľných vecí obstaraných do majetku investičného fondu bola vypočítaná v súlade s týmto zákonom.
(2)
Ak pokyn investičnej spoločnosti alebo investičného fondu odporuje tomuto zákonu, štatútu fondu alebo zmluve uzavretej podľa § 30 tohto zákona, depozitár ho nevykoná a upozorní na to investičnú spoločnosť alebo investičný fond a súčasne aj príslušný štátny orgán.
(3)
Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od investičnej spoločnosti a od investičného fondu údaje o ich činnosti nevyhnutné pre výkon svojej funkcie; od investičnej spoločnosti je oprávnený požadovať takisto údaje o podielových fondoch, ktoré spravuje.
(4)
Depozitár zodpovedá investičnej spoločnosti alebo investičnému fondu za porušenie právnych povinností pri výkone svojej funkcie.
§ 33
Príslušný štátny orgán je oprávnený nariadiť investičnej spoločnosti a investičnému fondu zmenu depozitára, ak zistí, že depozitár neplní svoje úlohy v súlade s týmto zákonom.
ÔSMA ČASŤ
UKONČENIE ČINNOSTI INVESTIČNEJ SPOLOČNOSTI A INVESTIČNÉHO FONDU
§ 34
(1)
Zrušenie a likvidácia investičnej spoločnosti a investičného fondu sa spravuje Obchodným zákonníkom, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Súd zruší investičnú spoločnosť alebo investičný fond na návrh príslušného štátneho orgánu, ak im tento orgán odoberie povolenie udelené podľa § 8. Dňom odobratia povolenia nesmie investičná spoločnosť alebo investičný fond prevádzkovať činnosť podľa tohto zákona.
(3)
Likvidátora investičnej spoločnosti alebo investičného fondu vymenúva a odvoláva príslušný štátny orgán na návrh valného zhromaždenia. Pokiaľ dôjde k zrušeniu investičnej spoločnosti alebo investičného fondu súdom, vymenúva a odvoláva likvidátora súd na návrh príslušného štátneho orgánu.
(4)
Súčasťou konkurznej podstaty investičnej spoločnosti nie je majetok v podielovom fonde.
§ 35
(1)
Investičná spoločnosť je povinná uzavrieť podielový fond a vyplatiť podielnikom ich podiely:
a)
ak podielnici podielového fondu vrátia v priebehu posledných šiestich mesiacov viac ako tretinu podielových listov,
b)
ak jej príslušný štátny orgán odňal povolenie na zriadenie podielového fondu.
(2)
Ak bol na majetok investičnej spoločnosti vyhlásený konkurz, zabezpečí správca konkurznej podstaty uzavretie všetkých podielových fondov a výplatu podielov ich podielnikom.
(3)
Po zrušení investičnej spoločnosti depozitár vyplatí podielnikom podielové listy a hospodárenie podielových fondov uzavrie, alebo príslušný štátny orgán na návrh depozitára rozhodne o prevode majetku v podielových fondoch zrušenej investičnej spoločnosti na inú investičnú spoločnosť pri zachovaní doterajšieho štatútu podielových fondov.
DEVIATA ČASŤ
ŠTÁTNY DOZOR
§ 36
(1)
Činnosť investičnej spoločnosti a investičného fondu a činnosť depozitára podľa tohto zákona podliehajú štátnemu dozoru, ktorý vykonáva príslušný štátny orgán.
(2)
Pri výkone štátneho dozoru je príslušný štátny orgán povinný dohliadať na dodržiavanie tohto zákona a štatútu fondu, dbať na ochranu záujmov podielnikov podielového fondu a akcionárov investičného fondu a pri zistení nedostatkov je oprávnený ukladať sankcie podľa § 37 tohto zákona.
(3)
Pri výkone štátneho dozoru je príslušný štátny orgán oprávnený požadovať od investičnej spoločnosti a investičného fondu informácie o ich činnosti a o podielových fondoch, ktoré investičná spoločnosť spravuje, a to v rozsahu potrebnom pre výkon štátneho dozoru.
DESIATA ČASŤ
SANKCIE
§ 37
(1)
Ak príslušný štátny orgán pri výkone štátneho dozoru zistí, že investičná spoločnosť alebo investičný fond neudržuje dostatočnú výšku likvidných prostriedkov vo vzťahu k prísľubom urobeným akcionárom a podielnikom, odníme tejto investičnej spoločnosti alebo investičnému fondu povolenie udelené podľa § 8.
(2)
Ak príslušný štátny orgán pri výkone štátneho dozoru zistí, že investičná spoločnosť, investičný fond alebo depozitár porušujú povinnosti uvedené v tomto zákone alebo v štatúte fondu, môže podľa závažnosti a povahy zistených nedostatkov tomu, kto povinnosti porušil:
a)
uložiť, aby zistené nedostatky v určenej lehote odstránil a súčasne informoval príslušný štátny orgán o prijatých opatreniach,
b)
uložiť pokutu až do výšky 1 000 000 Kčs,
c)
pozastaviť na vymedzenú dobu, najdlhšie však na šesť mesiacov, a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v podielovom fonde a nakladanie s majetkom investičného fondu a pozastaviť na túto dobu ďalší predaj podielových listov a vydávanie akcií a súčasne musí určiť na túto dobu správcu majetku, aby akcionári a podielnici neutrpeli na svojich právach ujmu,
d)
odňať povolenie udelené podľa § 8.
(3)
Ak príslušný štátny orgán zistí, že neoprávnená osoba prevádzkuje činnosť, ktorú je podľa tohto zákona oprávnená vykonávať investičná spoločnosť alebo investičný fond, zakáže jej prevádzkovanie tejto činnosti a uloží jej pokutu až do výšky 10 000 000 Kčs, ak nejde o trestný čin.
(4)
Sankcie podľa odsekov 2 a 3 možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa príslušný štátny orgán dozvedel o skutočnostiach rozhodujúcich pre ich uloženie, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď bola povinnosť naposledy porušená.
(5)
Pokuty podľa odsekov 2 a 3 sú príjmom štátneho rozpočtu Českej republiky alebo Slovenskej republiky podľa sídla osoby, ktorej bola pokuta uložená.
JEDENÁSTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 38
(1)
Investičné spoločnosti, podielové fondy nimi zriadené a investičné privatizačné fondy zriadené podľa osobitných predpisov,7) investičné spoločnosti a podielové fondy vykonávajúce činnosť na základe povolenia podľa osobitných predpisov8) sa považujú za investičné spoločnosti a investičné fondy podľa tohto zákona, ak uvedú svoje postavenie a svoju činnosť do súladu s ním do šiestich mesiacov od nadobudnutia jeho účinnosti, pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak.
(2)
Doterajší zakladateľ investičného privatizačného fondu môže pre tento fond vykonávať činnosť podľa § 7 ods. 3 po dobu šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Pokiaľ sa zakladateľ v tejto lehote nepremení na investičnú spoločnosť podľa § 4 až 7, musí činnosť pre investičný privatizačný fond ukončiť.
(3)
Zmluvu s depozitárom podľa § 30 musí investičný privatizačný fond a investičná spoločnosť uzavrieť najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(4)
Štatút fondu podľa § 15 musí investičný privatizačný fond alebo investičná spoločnosť predložiť príslušnému štátnemu orgánu najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(5)
Pokiaľ ku dňu účinnosti tohto zákona bolo obmedzenie a rozloženie rizika iné, než ustanovuje § 24, sú investičné spoločnosti a investičné privatizačné fondy povinné uviesť najneskôr do 31. decembra 1993 obmedzenie a rozloženie rizika do súladu s ustanovením § 24.
(6)
Ak investičná spoločnosť alebo investičný privatizačný fond nesplnia v určených lehotách povinnosti uvedené v odsekoch 1 až 5, príslušný štátny orgán im odníme vydané povolenia a podá súdu návrh na ich zrušenie.
(7)
Ustanovenie § 17 ods. 1 a 2 sa musí splniť do 31. decembra 1993 alebo podľa rozhodnutia príslušného štátneho orgánu.
(8)
Investičné spoločnosti a investičné privatizačné fondy vzniknuté ku dňu účinnosti tohto zákona sú povinné do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona oznámiť príslušnému štátnemu orgánu, ktorý vydal povolenie na ich činnosť, celkový počet zmlúv s obsahom prísľubu na vyplatenie určitej sumy po určitej dobe, celkovú výšku takto uplatniteľných investičných bodov2) v príslušnej privatizačnej vlne a celkovú peňažnú výšku takto uzavretých zmlúv. Pokiaľ zákon Českej národnej rady alebo zákon Slovenskej národnej rady dovtedy určí príslušný štátny orgán, urobia tieto investičné spoločnosti, investičné privatizačné fondy a investičné fondy oznámenia podľa tohto odseku tomuto orgánu.
(9)
Ustanovením § 27 tohto zákona nie sú dotknuté už uzavreté zmluvné vzťahy medzi zakladateľmi alebo správcami investičných privatizačných fondov a týmito fondami zriadenými podľa osobitných predpisov s tým, že tieto vzťahy sa musia uviesť do súladu s týmto zákonom najneskôr do 31. decembra 1993.
§ 39
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.
1)
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2)
§ 5 nariadenia vlády ČSFR č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení nariadenia vlády ČSFR č. 69/1992 Zb.
3)
§ 136 až 142 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 47/1992 Zb.).
7)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb.
Nariadenie vlády ČSFR č. 383/1991 Zb. v znení nariadenia vlády ČSFR č. 69/1992 Zb.
8)
§ 14 ods. 2 zákona č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.