248/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 20.04.1994 do 30.09.1994

248
ZÁKON
z 28. apríla 1992
o investičných spoločnostiach a investičných fondoch
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Tento zákon upravuje činnosť investičných spoločností a investičných fondov, ochranu investorov a štátny dozor nad činnosťou investičných spoločností a investičných fondov.
§ 2
(1)
Investičná spoločnosť a investičný fond sú právnickými osobami, ktoré zhromažďujú peňažné prostriedky právnických a fyzických osôb za účelom ich použitia na účasti na podnikaní podľa tohto zákona (kolektívne investovanie).
(2)
Investičná spoločnosť môže mať iba formu akciovej spoločnosti alebo spoločnosti s ručením obmedzeným.
(3)
Investičný fond môže mať iba formu akciovej spoločnosti.
(4)
Pre investičnú spoločnosť a investičný fond platia ustanovenia Obchodného zákonníka1) s odchýlkami uvedenými v tomto zákone.
(5)
Na účely tohto zákona sa považujú za peňažné prostriedky takisto investičné body.2)
§ 3
(1)
Činnosť uvedenú v § 2 ods. 1 nesmú vykonávať iné osoby než investičné spoločnosti a investičné fondy.
(2)
Inú činnosť než činnosť uvedenú v § 2 ods. 1 a § 7 ods. 3 môžu investičné spoločnosti a investičné fondy vykonávať, len pokiaľ táto činnosť bezprostredne súvisí s činnosťou uvedenou v § 2 ods. 1.
(3)
Investičné spoločnosti a investičné fondy nesmú vydávať dlhopisy.
DRUHÁ ČASŤ
INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ
§ 4
(1)
Investičná spoločnosť založená ako akciová spoločnosť môže vydávať iba akcie znejúce na meno.
(2)
Investičná spoločnosť založená ako spoločnosť s ručením obmedzeným musí zriadiť dozornú radu.
(3)
Obchodné meno investičnej spoločnosti musí obsahovať označenie „investičná spoločnosť“. Iné osoby nesmú vo svojom obchodnom mene toto označenie používať.
§ 5
(1)
Investičná spoločnosť zhromažďuje peňažné prostriedky predajom podielových listov a vytvára z nich podielové fondy. Podielový fond nie je právnickou osobou.
(2)
Majetok zhromaždený investičnou spoločnosťou v podielovom fonde (ďalej len „majetok v podielovom fonde“) je spoločným majetkom majiteľov podielových listov (§ 11). Ustanovenia Občianskeho zákonníka o spoluvlastníctve sa nepoužijú3) na majetok v podielovom fonde. Každý spolumajiteľ môže samostatne uplatňovať svoje práva voči investičnej spoločnosti.
(3)
Prostriedky získané podľa odseku 1 sú investičnej spoločnosti zverené do správy. Investičná spoločnosť ich používa na kúpu cenných papierov alebo ich ukladá na osobitné účty v banke a spravuje ich vo svojom mene a na účet majiteľov podielových listov (ďalej len „podielnici“).
(4)
O stave a pohybe majetku v každom podielovom fonde je investičná spoločnosť povinná účtovať oddelene od svojho majetku a majetku v ostatných podielových fondoch.
§ 6
Investičná spoločnosť môže predávať podielové listy a vytvoriť podielový fond až po úplnom splatení svojho základného imania. Ak investičná spoločnosť vytvorí viac podielových fondov, musí ich rozlíšiť označením.
§ 7
Investičný fond
(1)
Investičný fond zhromažďuje peňažné prostriedky vydávaním akcií.
(2)
Prostriedky získané podľa odseku 1 používa investičný fond na kúpu cenných papierov, nehnuteľností, hnuteľných vecí alebo na vklady podľa zmluvy o tichom spoločenstve alebo ich ukladá na osobitný účet v banke.
(3)
S prostriedkami podľa odseku 1 nakladá investičný fond sám alebo na základe zmluvy prostredníctvom investičnej spoločnosti. Zmluva vymedzí druh a rozsah poskytovaných služieb. Investičná spoločnosť koná v mene investičného fondu a na jeho účet.4)
(4)
Investičný fond môže vydávať iba akcie rovnakej menovitej hodnoty a nesmie vydávať prioritné a zamestnanecké akcie.
(5)
Obchodné meno investičného fondu musí obsahovať označenie „investičný fond“. Iné osoby nesmú vo svojom obchodnom mene toto označenie používať.
§ 8
Vznik investičnej spoločnosti a investičného fondu
(1)
Na vznik investičnej spoločnosti a investičného fondu, ich rozdelenie, zlúčenie alebo splynutie s inou investičnou spoločnosťou alebo s investičným fondom je potrebné povolenie. Pri rozdelení alebo splynutí investičných spoločností môžu vzniknúť iba investičné spoločnosti podľa tohto zákona. Pri rozdelení alebo splynutí investičných fondov môžu vzniknúť iba investičné fondy podľa tohto zákona.
(2)
Povolenie podľa odseku 1 udeľuje na žiadosť zakladateľov Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").
(3)
V žiadosti o povolenie podľa odseku 1 je žiadateľ povinný uviesť:
a)
obchodné meno a sídlo investičnej spoločnosti alebo investičného fondu,
b)
výšku základného imania,
c)
vecné, personálne a organizačné predpoklady pre činnosť investičnej spoločnosti a investičného fondu,
d)
odbornú spôsobilosť a bezúhonnosť navrhovaných štatutárnych orgánov alebo ich členov a členov dozornej rady investičnej spoločnosti alebo investičného fondu,
e)
obchodníka s cennými papiermi, ktorý bude pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond vykonávať funkciu depozitára (§ 30),
f)
ďalšie skutočnosti vyžadované týmto zákonom.
(4)
K žiadosti o povolenie investičnej spoločnosti alebo investičného fondu musia byť doložené listiny preukazujúce založenie akciovej spoločnosti a jej stanovy alebo listiny preukazujúce založenie spoločnosti s ručením obmedzeným doklady preukazujúce skutočnosti uvedené v odseku 3 písm. d) a štatút investičného alebo podielového fondu (§ 15).
(5)
Pokiaľ bude investičný fond využívať služby investičnej spoločnosti, musí žiadosť obsahovať aj označenie tejto spoločnosti a údaje o rozsahu poskytovaných služieb.
(6)
O povolení podľa odseku 1 rozhoduje ministerstvo podľa kritérií uvedených v odseku 3. Pritom vezme do úvahy najmä pôvod a výšku základného imania investičnej spoločnosti alebo investičného fondu, ktorá im musí umožniť riadny výkon ich činnosti; za tým účelom môže ministerstvo oznámiť v Obchodnom vestníku minimálnu výšku základného imania potrebného pre vydanie povolenia.
(7)
O žiadosti o povolenie podľa tohto zákona rozhodne ministerstvo do šesťdesiatich dní od jej doručenia; inak sa na rozhodovanie podľa tohto zákona vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.4a)
(8)
Povolenie podľa odseku 1 sa udeľuje na neurčitú dobu a nemožno ho previesť na inú osobu.
(9)
Voľbu alebo vymenovanie nových členov v orgánoch uvedených v odseku 3 písm. d) musí investičná spoločnosť alebo investičný fond ohlásiť do desiatich dní ministerstvu. Voľba alebo vymenovanie nadobúda účinnosť schválením ministerstva. Pokiaľ tento orgán do dvadsiatich dní neoznámi, že s voľbou alebo vymenovaním nesúhlasí, nadobúda voľba alebo vymenovanie týmto dňom účinnosť. Ministerstvo posudzuje pri schvaľovaní iba hľadiská uvedené v odseku 3 písm. d) a v § 29.
(10)
Na účely tohto zákona sa nepovažuje za bezúhonnú fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená pre trestný čin majetkovej povahy alebo iný úmyselný trestný čin.
(11)
K žiadosti o povolenie na zlúčenie alebo splynutie s inou investičnou spoločnosťou alebo s investičným fondom je žiadateľ povinný priložiť okrem dokladov podľa odseku 4 aj
a)
doklad o splnení podmienok podľa § 24,
b)
rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky,4b).
(12)
Výšku poplatku za udelenie povolenia podľa tohto zákona ustanovuje osobitný predpis. 4c)
TRETIA ČASŤ
PODIELOVÝ FOND
§ 9
(1)
Na vydávanie podielových listov za účelom vytvorenia podielového fondu je potrebné povolenie ministerstva.
(2)
Žiadosť o povolenie podľa odseku 1 podáva investičná spoločnosť. Žiadosť musí obsahovať označenie podielového fondu a musí k nej byť priložený jeho štatút (§ 15).
(3)
Súčasťou povolenia podľa odseku 1 je rozhodnutie o schválení štatútu podielového fondu.
(4)
Označenie podielového fondu musí obsahovať názov investičnej spoločnosti (§ 4 ods. 3) s dodatkom „podielový fond“.
(5)
Pri rozhodovaní o povolení podľa odseku 1 sa okrem posúdenia štatútu prihliadne aj na dostatočnú ochranu podielnikov. Na rozhodovanie o povolení sa vzťahujú obdobne ustanovenia § 8 ods. 6 a 7.
§ 10
(1)
Investičná spoločnosť vytvára podielové fondy ako otvorené alebo uzavreté.
(2)
Pri otvorenom podielovom fonde nie je počet vydávaných podielových listov limitovaný a podielnik má právo na spätný predaj svojho podielového listu investičnej spoločnosti, ktorá je povinná tento podielový list kúpiť.
(3)
Pri uzavretom podielovom fonde je obmedzený počet vydávaných podielových listov alebo doba ich predaja a podielnik nemá nárok na spätný predaj svojho podielového listu investičnej spoločnosti.
Podielový list
§ 11
(1)
Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku podľa štatútu podielového fondu.
(2)
Podielový list možno vydať na meno alebo na doručiteľa. Podielový list na meno je prevoditeľný rubopisom. Podielový list na doručiteľa sa prevádza jeho odovzdaním.
(3)
Podielový list musí obsahovať:
a)
označenie investičnej spoločnosti, ktorá podielový list vydala, a označenie podielového fondu,
b)
menovitú hodnotu podielového listu,
c)
údaj o tom, či ide o otvorený alebo uzavretý podielový fond,
d)
označenie, či podielový list je vydaný na doručiteľa alebo na meno, a pri podielovom liste na meno i meno podielnika,
e)
dátum vydania podielového listu.
(4)
Podielový list rovnakej hodnoty zakladá rovnaké práva všetkých podielnikov.
§ 12
(1)
Podielový list predáva investičná spoločnosť pri vytvorení podielového fondu za menovitú hodnotu, a to najdlhšie do šiestich mesiacov odo dňa predaja podielových listov.
(2)
Po lehote uvedenej v odseku 1 predáva investičná spoločnosť podielový list za sumu zodpovedajúcu jeho podielu na majetku v podielovom fonde zistenom postupom podľa § 17 ods. 4. Táto suma sa môže zvýšiť o prirážku uvedenú v štatúte podielového fondu.
(3)
Podielový list sa nesmie uhrádzať nepeňažným plnením. Peňažné prostriedky získané predajom podielových listov sa bez meškania prevádzajú na účet investičnej spoločnosti vedený pre podielový fond.
§ 13
Spätný predaj podielového listu
(1)
Pri spätnom predaji investičná spoločnosť kúpi podielový list s použitím prostriedkov z majetku v podielovom fonde za sumu určenú obdobne ako v § 12 ods. 2. Túto sumu možno znížiť o zrážku uvedenú v štatúte podielového fondu.
(2)
Investičná spoločnosť je povinná kúpiť podielový list bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca odo dňa uplatnenia práva na spätný predaj podielového listu.
(3)
Ak peňažné prostriedky v podielovom fonde nestačia na úhradu kupovaných podielových listov, musí investičná spoločnosť predať časť cenných papierov v podielovom fonde. Na dobu, než dôjde k predaju cenných papierov, najdlhšie však do troch mesiacov, môže investičná spoločnosť použiť na úhradu kúpených podielových listov vlastné peňažné prostriedky alebo prijať krátkodobý úver.
(4)
Investičná spoločnosť môže spätný predaj podielových listov v mimoriadnych prípadoch, najdlhšie však na tri mesiace pozastaviť, ak je to v záujme podielnikov. Toto pozastavenie a jeho dôvod musí bez meškania oznámiť ministerstvu a vhodným spôsobom dať na vedomie podielnikom. Ministerstvo môže rozhodnutie o pozastavení spätného predaja podielových listov zrušiť do troch dní od doručenia oznámenia, pokiaľ zistí, že pozastavenie je v rozpore so záujmami podielnikov.
§ 14
Správa majetku v podielovom fonde
(1)
Pri správe majetku v podielovom fonde je investičná spoločnosť povinná vo vlastnom mene a na účet podielnikov vykonávať práva a povinnosti s tým spojené, najmä:
a)
hospodáriť so zvereným majetkom s odbornou starostlivosťou a s cieľom zabezpečiť spoľahlivý výnos alebo rast tohto majetku,
b)
dbať na ochranu záujmov podielnikov,
c)
účtovať oddelene o každom podielovom fonde v sústave podvojného účtovníctva.
(2)
Majetok v podielovom fonde sa zvyšuje alebo znižuje o výsledok, ktorý sa dosiahol pri jeho správe, a o hodnotu novopredaných alebo odkúpených podielových listov.
(3)
Investičná spoločnosť nesmie z majetku v podielovom fonde poskytovať úvery ani ním ručiť za záväzky tretích osôb. Na pokrytie dočasných potrieb smie pre hospodárenie s majetkom v podielovom fonde prijímať iba krátkodobé úvery. Prijatý úver nesmie presiahnuť 10 % majetku v podielovom fonde.
(4)
Majetok v podielovom fonde nemôže investičná spoločnosť použiť na úhradu svojich záväzkov, ktoré s činnosťou spojenou s nakladaním s majetkom v podielovom fonde nesúvisia.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ŠTATÚT PODIELOVÉHO FONDU A ŠTATÚT INVESTIČNÉHO FONDU
§ 15
(1)
Každý investičný fond a každý podielový fond musí mať svoj štatút (ďalej len „štatút fondu“). Pravidlá pre prijímanie a zmeny štatútu určujú stanovy alebo spoločenská zmluva.
(2)
So štatútom podielového fondu alebo so štatútom investičného fondu musí mať kupujúci možnosť oboznámiť sa pred nákupom podielových listov alebo akcií. Povinnosť investičného fondu mať stanovy zostáva nedotknutá.
§ 16
Obsah štatútu fondu
(1)
Štatút fondu obsahuje najmä
a)
obchodné meno fondu, jeho sídlo a identifikačné číslo, právnu formu a rok vzniku fondu,
b)
výšku základného imania,
c)
druh, formu a podobu cenného papiera, celkovú hodnotu emisie a menovitú hodnotu cenného papiera,
d)
zameranie a ciele investičnej politiky investičnej spoločnosti v podielovom fonde, prípadne v podielových fondoch, alebo zameranie a ciele investičnej politiky investičného fondu, najmä aký majetok sa bude zo získaných peňažných prostriedkov obstarávať a postup pri zvyšovaní základného imania,
e)
ak ide o investičný fond zriadený na účely prevodu majetku štátu s použitím investičných kupónov podľa osobitných predpisov4d), postup pri zvyšovaní základného imania o hodnotu akcií nakúpených podľa osobitných predpisov4d) v príslušnej vlne kupónovej privatizácie a pri vydávaní akcií fondu akcionárom vrátane časového plánu tohto postupu,
f)
zásady hospodárenia investičného fondu alebo hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
g)
spôsob použitia výnosov z majetku v podielovom fonde alebo z majetku investičného fondu, jeho predaja a postup pri zmene jeho ocenenia,
h)
obchodné meno a sídlo investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond spravuje; ak spravuje investičný fond, aj rozsah služieb, ktoré bude investičnému fondu poskytovať, a výšku odplaty za jeho správu,
i)
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi, ktorý bude pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond vykonávať funkciu depozitára (§ 30),
j)
údaje o členoch predstavenstva a dozornej rady investičnej spoločnosti alebo investičného fondu (meno, priezvisko a funkciu),
k)
spôsob zverejňovania správ o hospodárení s majetkom v podielovom fonde alebo s majetkom investičného fondu a o zmenách v štatúte a spôsob zverejňovania informácií o tom, kde možno tieto správy získať,
l)
vyhlásenie štatutárneho orgánu, že skutočnosti uvedené v štatúte sú úplné a pravdivé.
(2)
Štatút podielového fondu musí okrem náležitostí obsiahnutých v odseku 1 obsahovať ustanovenie:
a)
o tom, či podielový fond sa zriaďuje ako otvorený alebo uzavretý,
b)
o výške odplaty za správu podielového fondu,
(3)
Štatút fondu a jeho zmeny schvaľuje ministerstvo, inak štatút alebo jeho zmeny nie sú právne účinné.
PIATA ČASŤ
MAJETOK V PODIELOVOM FONDE A MAJETOK INVESTIČNÉHO FONDU
§ 17
Majetok v podielovom fonde a majetok investičného fondu uložený v cenných papieroch
(1)
Majetok v podielovom fonde a majetok investičného fondu možno uložiť v cenných papieroch obchodovaných na:
a)
hlavnom trhu burzy cenných papierov,
b)
vedľajšom trhu burzy cenných papierov,
c)
inom trhu cenných papierov, ktorých kurz sa na tomto trhu zverejňuje,
d)
hlavnom alebo obdobnom trhu zahraničnej burzy cenných papierov za predpokladu, že výber tejto burzy schválilo ministerstvo. (ďalej len „verejne obchodovateľné cenné papiere“).
(2)
Ministerstvo určí najvyšší možný podiel cenných papierov podľa odseku 1 písm. b), c) a d) na celkovom majetku v podielovom fonde alebo v majetku investičného fondu.
(3)
Investičná spoločnosť alebo investičný fond môže cenný papier kupovať najviac a predávať najmenej za kurz cenného papiera, za ktorý bol v deň nákupu obchodovaný na burze cenných papierov alebo na obdobnom trhu cenných papierov.
(4)
Hodnota cenných papierov z majetku v podielovom fonde alebo majetku investičného fondu sa vypočíta na základe ich kurzu zaznamenaného na burze cenných papierov alebo na obdobnom trhu cenných papierov ku dňu, ku ktorému sa výpočet vykonáva. Obdobne sa použijú kurzy zahraničných cenných papierov uvedených v odseku 1 písm. d).
(5)
Ak nie sú splnené podmienky odseku 2, sú investičné spoločnosti alebo investičné fondy povinné uviesť rozloženie cenných papierov do súladu s týmto ustanovením do troch mesiacov odo dňa, keď k tejto skutočnosti došlo.
(6)
Majetok v podielovom fonde a majetok investičného fondu možno uložiť tiež v dosiaľ na finančnom trhu neobchodovateľných cenných papieroch [§ 17 ods. 1 písm. a) až d)], pri ktorých možno predpokladať, že sa prijmú na obchodovanie na tomto trhu.
§ 18
Majetok investičného fondu uložený v nehnuteľnostiach a hnuteľných veciach
(1)
Majetok investičného fondu možno uložiť v nehnuteľnostiach a v hnuteľných veciach, ktoré poskytujú záruku spoľahlivého uloženia.
(2)
Ocenenie nehnuteľností a hnuteľných vecí sa musí vykonať pred ich nákupom a ďalej v lehotách určených v štatúte fondu, najmenej však jedenkrát ročne. Ocenenie sa vykoná podľa predpisov platných v čase, keď sa vykonáva. Ak týchto predpisov niet, vykoná ho súdny znalec nezávislý na investičnej spoločnosti alebo na investičnom fonde.
§ 19
Majetok investičného fondu vložený podľa zmluvy o tichom spoločenstve
(1)
Majetok investičného fondu možno použiť ako vklad podľa zmluvy o tichom spoločenstve. Pred uzavretím zmluvy o tichom spoločenstve musí audítor overiť hospodárenie a ocenenie majetku podnikateľa, na ktorého podnikaní sa bude investičný fond podieľať.
(2)
Ocenenie majetku podnikateľa podľa odseku 1 sa vykonáva v lehotách určených v štatúte fondu, najmenej však jedenkrát ročne.
Evidencia majetku v podielovom fonde a obchodného imania investičného fondu
§ 20
Za majetok v každom podielovom fonde sa vedie oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje účtovná závierka.
§ 21
Pokiaľ sa hodnota majetku v podielovom fonde alebo obchodného imania investičného fondu mení v dôsledku zmien kurzov cenných papierov, ocenenia nehnuteľností a hnuteľných vecí, zachytí sa táto zmena v účtovníctve na samostatnom účte pre zachytenie zmien ocenenia. Časť zostatku tohto účtu vzťahujúca sa na predané cenné papiere v podielovom fonde alebo na časti majetku investičného fondu, pokiaľ vyplýva zo zvýšenia jeho ocenenia, sa zahrnie do výnosov z majetku v podielovom fonde alebo do výnosov investičného fondu, alebo pokiaľ vyplýva zo zníženia jeho ocenenia, zahrnie sa obdobne do nákladov na majetok v podielovom fonde alebo do nákladov investičného fondu.
§ 22
Rozdelenie výsledku hospodárenia investičnej spoločnosti a investičného fondu
(1)
Výsledok hospodárenia investičnej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde alebo výsledok hospodárenia investičného fondu sa rozdelí v súlade so štatútom fondu.
(2)
Pokiaľ hospodárenie investičnej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde alebo hospodárenie investičného fondu skončí schodkom, zníži sa o tento schodok majetok v podielovom fonde alebo sa použije na krytie schodku investičného fondu jeho rezervný fond; ak prostriedky rezervného fondu nestačia, bude schodok krytý znížením základného imania.
ŠIESTA ČASŤ
OCHRANA PODIELNIKOV A AKCIONÁROV
§ 23
(1)
Investičná spoločnosť alebo investičný fond nesmie používať pri propagácii predaja akcií alebo podielových listov nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo zamlčovať skutočnosti dôležité pre rozhodovanie jestvujúcich i budúcich podielnikov a akcionárov, najmä ponúkať výhody, ktorých spoľahlivosť nemôže preukázať alebo ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom, alebo uvádzať nesprávne údaje o personálnych, technických a organizačných predpokladoch činnosti investičnej spoločnosti alebo investičného fondu. Ustanovenie Obchodného zákonníka o nekalej súťaži tým nie je dotknuté.
(2)
Každá propagácia, ktorá obsahuje výzvu na nákup podielových listov investičnej spoločnosti alebo akcií investičného fondu, musí obsahovať údaj o tom, že existuje prospekt4e) s uvedením miesta, kde ho záujemca môže získať.
§ 24
Obmedzenie a rozloženie rizika
(1)
Hodnota verejne obchodovateľných cenných papierov (§ 17 ods. 1) rovnakého emitenta nesmie tvoriť viac ako 10 % majetku v podielovom fonde alebo majetku investičného fondu. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na štátne dlhopisy.
(2)
Majetok investičného fondu nesmie byť tvorený z viac ako
a)
5% vkladom jedného podnikateľa podľa zmluvy o tichom spoločenstve,
b)
10% hodnotou jednej nehnuteľnosti alebo jednej hnuteľnej veci.
(3)
V majetku v podielovom fonde alebo v majetku investičného fondu nemôže byť viac ako 20 % z celkovej menovitej hodnoty cenných papierov vydaných rovnakým emitentom.
(4)
Vklad investičného fondu podľa zmluvy o tichom spoločenstve nesmie tvoriť viac ako 10 % majetku podnikateľa, s ktorým sa zmluva uzavrela. Podnikateľom, s ktorým sa uzavrie zmluva o tichom spoločenstve, nesmie byť osoba, ktorá je zároveň členom predstavenstva alebo dozornej rady daného investičného fondu alebo iného investičného fondu.
(5)
Investičná spoločnosť musí zabezpečiť:
a)
aby v majetku vo všetkých podielových fondoch, ktoré zriadila a spravuje, nebolo viac ako 20 % akcií rovnakého emitenta,
b)
aby majetok vo všetkých podielových fondoch, ktoré zriadila a spravuje, tvorilo najviac 20 % cenných papierov rovnakého emitenta.
(6)
Obmedzenie uvedené v odseku 5 sa vzťahuje aj na investičné fondy vytvorené rovnakým zakladateľom.
(7)
Investičná spoločnosť a investičný fond nesmú nakupovať podielové listy iných podielových fondov alebo akcie iných investičných spoločností a investičných fondov ani osôb, ktoré majú na týchto investičných spoločnostiach alebo investičných fondoch väčšiu ako 25 % majetkovú účasť.
(8)
Pri uplatnení nákupných a predkupných práv a pri zmenách kurzov cenných papierov, zmenách ocenenia nehnuteľností a hnuteľných vecí sa môžu podiely uvedené v predchádzajúcich odsekoch prekročiť najdlhšie na dobu šiestich mesiacov, počas ktorej sa musí zabezpečiť rozloženie rizika podľa predchádzajúcich ustanovení.
(9)
Investičná spoločnosť a investičný fond sú povinné bez meškania oznámiť ministerstvu prekročenie limitov uvedených v odsekoch 1 až 6.
(10)
Majetok v podielovom fonde tvorený cennými papiermi, ktorý spravuje jedna investičná spoločnosť, alebo majetok investičného fondu nesmie byť viac ako 10 % celkového objemu majetku vo všetkých podielových fondoch a celkového objemu majetku investičných fondov, ktorých činnosť je v Slovenskej republike povolená. V prípade, že ide o zakladateľom vzájomne majetkovo prepojenú skupinu investičných spoločností alebo investičných fondov, vzťahuje sa toto ustanovenie na celú skupinu.
(11)
Investičná spoločnosť a investičný fond založené bankou alebo poisťovňou nesmú nakupovať akcie svojho zakladateľa, depozitára ani iných bánk a poisťovní.
Informačná povinnosť o hospodárení investičnej spoločnosti a investičného fondu
§ 25
(1)
Investičná spoločnosť je povinná najdlhšie do troch mesiacov po skončení polroka a roka zverejňovať správy o svojom hospodárení a po uplynutí roka aj svoju účtovnú závierku a účtovnú závierku podielových fondov. To platí aj pre investičný fond. Účtovnú závierku overuje audítor.
(2)
Pri investičných spoločnostiach a investičných fondoch, ktoré existujú dlhšie ako tri roky, sa v ročnej správe uvádza prehľad výsledkov hospodárenia v posledných troch rokoch.
(3)
Investičná spoločnosť uvedie v správe podľa odseku 1 údaje o zmene hodnoty podielových listov a údaje o predaji a spätnej kúpe podielových listov podľa § 13 a o sume, za ktorú boli predané alebo odkúpené.
(4)
Investičná spoločnosť je povinná zverejňovať najmenej raz za týždeň, pokiaľ štatút podielového fondu neurčuje kratšiu lehotu, údaje o predaji, spätnom predaji a cene odkúpených podielových listov otvoreného podielového fondu.
(5)
Správy uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa predkladajú aj ministerstvu a depozitárovi fondu.
(6)
Investičná spoločnosť a investičný fond musia na výzvu ministerstva do dvadsiatich dní preukázať objem prevzatých záväzkov, dostatok prostriedkov na ich splnenie a pôvod nadobudnutia svojho obchodného imania. Pokiaľ výzve nevyhovejú ani v dodatočne určenej desaťdňovej lehote, ministerstvo tejto spoločnosti alebo investičnému fondu odníme povolenie udelené podľa § 8.
(7)
Náležitosti správy o hospodárení investičnej spoločnosti alebo investičného fondu sú uvedené v prílohe tohto zákona.
§ 26
Ministerstvo je oprávnené opatrením uverejneným v Obchodnom vestníku určiť spôsob a rozsah zverejňovania informácií dôležitých pre posúdenie činnosti investičnej spoločnosti a investičného fondu.
§ 27
Odplata investičnej spoločnosti
Odplata investičnej spoločnosti za správu podielového fondu alebo za služby poskytované investičnému fondu nesmie presiahnuť 2 % priemernej ročnej hodnoty objemu majetku v podielovom fonde alebo majetku investičného fondu alebo 20 % výsledku hospodárenia podielového fondu alebo investičného fondu.
§ 28
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom, jeho členom alebo členom dozornej rady, a zamestnanci investičnej spoločnosti, investičného fondu a depozitára, ako aj zamestnanci ministerstva sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa obchodných záujmov investičnej spoločnosti, investičného fondu a depozitára.
(2)
Povinnosti mlčanlivosti zbaví osoby uvedené v odseku 1 na účely občianskeho súdneho konania a pri trestnom stíhaní na žiadosť súdu alebo iného orgánu činného v trestnom konaní štatutárny orgán investičnej spoločnosti, investičného fondu, depozitára alebo vedúci ministerstva.
(3)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení členského alebo pracovného pomeru osôb uvedených v odseku 1 k tam uvedeným orgánom.
§ 29
Obmedzenie účasti niektorých osôb v štatutárnych orgánoch a dozorných radách investičných spoločností a investičných fondov
(1)
Štatutárny orgán depozitára a jeho dozornú radu nesmú tvoriť zamestnanci a členovia štatutárneho orgánu alebo dozornej rady investičnej spoločnosti alebo investičného fondu.
(2)
Predstavenstvo investičnej spoločnosti alebo investičného fondu je štatutárnym orgánom, ktorý riadi ich činnosť a koná v ich mene. Členom predstavenstva nemôže byť iná osoba ako zamestnanec tejto investičnej spoločnosti alebo investičného fondu; táto podmienka neplatí pri predstavenstve investičného fondu spravovaného investičnou spoločnosťou.
(3)
Členom dozornej rady investičnej spoločnosti alebo investičného fondu nesmie byť ich zamestnanec. Členmi dozornej rady investičného fondu spravovaného investičnou spoločnosťou môžu byť len jeho akcionári.
(4)
Zamestnanec investičnej spoločnosti alebo investičného fondu nesmie byť zároveň zamestnancom inej investičnej spoločnosti alebo iného investičného fondu. Fyzická osoba zamestnaná v jednej investičnej spoločnosti alebo investičnom fonde nesmie byť členom predstavenstva alebo dozornej rady inej investičnej spoločnosti alebo investičného fondu. Členovia predstavenstva investičnej spoločnosti alebo investičného fondu nesmú byť členmi orgánov búrz cenných papierov, organizátora mimoburzového trhu cenných papierov, Strediska cenných papierov. Zamestnanec, člen predstavenstva investičnej spoločnosti alebo investičného fondu, nesmie byť zamestnancom Centra kupónovej privatizácie Slovenskej republiky.
(5)
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej republiky, zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Národnej banky Slovenska, burzy cenných papierov, organizátora mimoburzového trhu cenných papierov, Strediska cenných papierov, Centra kupónovej privatizácie Slovenskej republiky, Fondu národného majetku Slovenskej republiky a osoba, ktorá nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa tohto zákona (§ 8 ods. 10), nesmie byť zamestnancom, štatutárnym orgánom alebo jeho členom alebo členom dozornej rady investičnej spoločnosti alebo investičného fondu.
(6)
Zamestnanec a člen štatutárneho orgánu bánk a poisťovní nesmie byť zamestnancom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu investičnej spoločnosti alebo investičného fondu.
(7)
Zamestnanec a člen predstavenstva a maklér osoby s povolením na obchodovanie s cennými papiermi nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu investičnej spoločnosti alebo investičného fondu.
(8)
Osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu dozornej rady alebo zamestnancom investičnej spoločnosti alebo investičného fondu a osoby jej blízke5) nesmú kupovať nehnuteľné a hnuteľné veci, ktoré tvoria majetok investičnej spoločnosti alebo investičného fondu, a takéto veci investičnej spoločnosti alebo investičnému fondu predávať. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na nákup a predaj podielových listov.
(9)
Osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo dozornej rady jednej investičnej spoločnosti alebo investičného fondu, nesmie byť zároveň štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo dozornej rady inej investičnej spoločnosti alebo investičného fondu.
SIEDMA ČASŤ
DEPOZITÁR INVESTIČNEJ SPOLOČNOSTI A INVESTIČNÉHO FONDU
§ 30
(1)
Funkciu depozitára pre investičnú spoločnosť a investičný fond môže vykonávať iba obchodník s cennými papiermi na základe zmluvy, ktorému táto činnosť vyplýva z povolenia podľa osobitných predpisov.
(2)
V zmluve podľa odseku 1 sa určí rozsah a úhrada za služby, ktoré vykonáva depozitár pre investičnú spoločnosť a investičný fond.
(3)
Zmluvu podľa odseku 1 môžu zúčastnené strany vypovedať. Výpovedná lehota je šesť mesiacov, pokiaľ sa v zmluve nedohodla dlhšia výpovedná lehota. Zmluvne určená výpovedná lehota však nesmie byť dlhšia ako dva roky.
(4)
Ak sa depozitárovi odníme povolenie pôsobiť ako obchodník s cennými papiermi alebo ak sa jeho činnosť obmedzí 5a), považuje sa zmluva podľa odseku 1 za vypovedanú desať dní od právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia pôsobiť ako obchodník s cennými papiermi alebo právoplatnosti rozhodnutia o obmedzení činnosti obchodníka s cennými papiermi. Investičná spoločnosť alebo investičný fond musí do jedného mesiaca po vypovedaní tejto zmluvy uzavrieť zmluvu podľa odseku 1 s iným depozitárom.
§ 31
Depozitár vedie samostatný účet cenných papierov pre investičnú spoločnosť a pre každý z podielových fondov vytvorených touto investičnou spoločnosťou a samostatný účet pre každý investičný fond.
§ 32
(1)
Depozitár je pri výkone svojej funkcie povinný kontrolovať, či hodnota cenných papierov obstaraných do majetku podielového fondu alebo hodnota cenných papierov, nehnuteľností a hnuteľných vecí obstaraných do majetku investičného fondu bola vypočítaná v súlade s týmto zákonom.
(2)
Ak pokyn investičnej spoločnosti alebo investičného fondu odporuje tomuto zákonu, štatútu fondu alebo zmluve uzavretej podľa § 30 tohto zákona, depozitár ho nevykoná a upozorní na to investičnú spoločnosť alebo investičný fond a súčasne aj ministerstvo.
(3)
Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od investičnej spoločnosti a od investičného fondu údaje o ich činnosti nevyhnutné pre výkon svojej funkcie; od investičnej spoločnosti je oprávnený požadovať takisto údaje o podielových fondoch, ktoré spravuje.
(4)
Depozitár zodpovedá investičnej spoločnosti alebo investičnému fondu za porušenie právnych povinností pri výkone svojej funkcie.
§ 33
Ministerstvo je oprávnené nariadiť investičnej spoločnosti a investičnému fondu zmenu depozitára, ak zistí, že depozitár neplní svoje úlohy v súlade s týmto zákonom.
ÔSMA ČASŤ
UKONČENIE ČINNOSTI INVESTIČNEJ SPOLOČNOSTI A INVESTIČNÉHO FONDU
§ 34
(1)
Zrušenie a likvidácia investičnej spoločnosti a investičného fondu sa spravuje Obchodným zákonníkom, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Súd zruší investičnú spoločnosť alebo investičný fond na návrh ministerstva, ak im tento orgán odoberie povolenie udelené podľa § 8. Dňom odobratia povolenia nesmie investičná spoločnosť alebo investičný fond prevádzkovať činnosť podľa tohto zákona.
(3)
Likvidátora investičnej spoločnosti alebo investičného fondu vymenúva a odvoláva ministerstvo na návrh valného zhromaždenia. Pokiaľ dôjde k zrušeniu investičnej spoločnosti alebo investičného fondu súdom, vymenúva a odvoláva likvidátora súd na návrh ministerstva.
(4)
Súčasťou konkurznej podstaty investičnej spoločnosti nie je majetok v podielovom fonde.
§ 35
(1)
Investičná spoločnosť je povinná uzavrieť podielový fond a vyplatiť podielnikom ich podiely:
a)
ak podielnici podielového fondu vrátia v priebehu posledných šiestich mesiacov viac ako tretinu podielových listov,
b)
ak jej ministerstvo odňalo povolenie na zriadenie podielového fondu.
(2)
Ak bol na majetok investičnej spoločnosti vyhlásený konkurz, zabezpečí správca konkurznej podstaty uzavretie všetkých podielových fondov a výplatu podielov ich podielnikom.
(3)
Po zrušení investičnej spoločnosti depozitár vyplatí podielnikom podielové listy a hospodárenie podielových fondov uzavrie, alebo ministerstvo na návrh depozitára rozhodne o prevode majetku v podielových fondoch zrušenej investičnej spoločnosti na inú investičnú spoločnosť pri zachovaní doterajšieho štatútu podielových fondov.
DEVIATA ČASŤ
ŠTÁTNY DOZOR
§ 36
(1)
Činnosť investičnej spoločnosti a investičného fondu a činnosť depozitára podľa tohto zákona podliehajú štátnemu dozoru, ktorý vykonáva ministerstvo.
(2)
Pri výkone štátneho dozoru je ministerstvo povinné dohliadať na dodržiavanie tohto zákona a štatútu fondu, dbať na ochranu záujmov podielnikov podielového fondu a akcionárov investičného fondu a pri zistení nedostatkov je oprávnený ukladať sankcie podľa § 37 tohto zákona.
(3)
Pri výkone štátneho dozoru je ministerstvo oprávnené požadovať od investičnej spoločnosti a investičného fondu doklady a informácie o ich činnosti a o podielových fondoch, ktoré investičná spoločnosť spravuje, a to v rozsahu potrebnom pre výkon štátneho dozoru.
DESIATA ČASŤ
SANKCIE
§ 37
(1)
Ak ministerstvo pri výkone štátneho dozoru zistí, že investičná spoločnosť alebo investičný fond neudržuje dostatočnú výšku likvidných prostriedkov vo vzťahu k prísľubom urobeným akcionárom a podielnikom, odníme tejto investičnej spoločnosti alebo investičnému fondu povolenie udelené podľa § 8.
(2)
Ak ministerstvo pri výkone štátneho dozoru zistí, že investičná spoločnosť, investičný fond alebo depozitár porušujú povinnosti uvedené v tomto zákone alebo v štatúte fondu, môže podľa závažnosti a povahy zistených nedostatkov tomu, kto povinnosti porušil:
a)
uložiť, aby zistené nedostatky v určenej lehote odstránil a súčasne informoval ministerstvo o prijatých opatreniach,
b)
uložiť pokutu až do výšky 2 000 000 Sk,
c)
pozastaviť na vymedzenú dobu, najdlhšie však na šesť mesiacov, a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v podielovom fonde a nakladanie s majetkom investičného fondu a pozastaviť na túto dobu ďalší predaj podielových listov a vydávanie akcií a súčasne musí určiť na túto dobu správcu majetku, aby akcionári a podielnici neutrpeli na svojich právach ujmu,
d)
odňať povolenie udelené podľa § 8.
(3)
Ak ministerstvo zistí, že neoprávnená osoba prevádzkuje činnosť, ktorú je podľa tohto zákona oprávnená vykonávať investičná spoločnosť alebo investičný fond, zakáže jej prevádzkovanie tejto činnosti a uloží jej pokutu až do výšky 25 000 000 Sk, ak nejde o trestný čin.
(4)
Sankcie podľa odsekov 2 a 3 možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o skutočnostiach rozhodujúcich pre ich uloženie, najneskôr však do dvoch rokov odo dňa, keď bola povinnosť naposledy porušená.
(5)
Pokuty podľa odsekov 2 a 3 sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(6)
Sankcie podľa odseku 2 môže ministerstvo uložiť aj vtedy, ak pri výkone štátneho dozoru zistí, že investičný fond zriadený na účely prevodu majetku štátu s použitím investičných kupónov podľa osobitných predpisov 4d) porušuje povinnosti ustanovené v týchto osobitných predpisoch.
JEDENÁSTA ČASŤ
ČINNOSŤ ZAHRANIČNÝCH INVESTIČNÝCH SPOLOČNOSTÍ A INVESTIČNÝCH FONDOV
§ 37a
Zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničný investičný fond, ktoré predávajú svoje podielové listy alebo svoje akcie v Slovenskej republike, sú povinné urobiť opatrenia nevyhnutné na to, aby sa zabezpečili všetky vlastnícke práva tuzemských investorov a poskytovali informácie o zahraničnej investičnej spoločnosti alebo zahraničnom investičnom fonde ich tuzemským akcionárom podľa § 25 ods. 1 a 4. Činnosť zahraničnej investičnej spoločnosti alebo zahraničného investičného fondu v Slovenskej republike podlieha štátnemu dozoru podľa § 36.
§ 37b
(1)
Ak chce zahraničná investičná spoločnosť predávať svoje podielové listy alebo zahraničný investičný fond svoje akcie v Slovenskej republike, sú povinné vopred písomne požiadať ministerstvo o povolenie. Zároveň sú povinné predložiť ministerstvu
a)
osvedčenie o splnení požiadavky na kolektívne investovanie podľa zákona štátu, kde majú sídlo, vydané príslušným orgánom štátu, kde majú sídlo,
b)
zmluvné podmienky alebo stanovy,
c)
prospekt4e),
d)
poslednú ročnú správu o hospodárení,
e)
údaje o predpokladaných spôsoboch predaja svojich cenných papierov.
(2)
Zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničný investičný fond môžu začať predávať svoje cenné papiere, ak ministerstvo do dvoch mesiacov po predložení podkladov podľa odseku 1 nerozhodne, že predpokladané spôsoby predaja cenných papierov zahraničnej investičnej spoločnosti alebo zahraničného investičného fondu nezodpovedajú požiadavkám podľa § 37a. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať; zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničný investičný fond môžu začať predávať svoje cenné papiere len po schválení spôsobu ich predaja ministerstvom.
(3)
Ministerstvo môže za nesplnenie povinností podľa odseku 1 uložiť zahraničnej investičnej spoločnosti alebo zahraničnému investičnému fondu sankcie podľa § 37.
§ 37c
Zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničný investičný fond môžu pri svojej činnosti v Slovenskej republike používať označenie „investičná spoločnosť" a „investičný fond" tak, ako ich používajú v štáte, kde majú sídlo. V prípade možnej zámeny obchodného mena sú povinné doplniť označenie dodatkom, ktorý umožní ich rozlíšenie.
DVANÁSTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 38
(1)
Investičné spoločnosti, podielové fondy nimi zriadené a investičné privatizačné fondy zriadené podľa osobitných predpisov,7) investičné spoločnosti a podielové fondy vykonávajúce činnosť na základe povolenia podľa osobitných predpisov8) sa považujú za investičné spoločnosti a investičné fondy podľa tohto zákona, ak uvedú svoje postavenie a svoju činnosť do súladu s ním do šiestich mesiacov od nadobudnutia jeho účinnosti, pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak.
(2)
Doterajší zakladateľ investičného privatizačného fondu môže pre tento fond vykonávať činnosť podľa § 7 ods. 3 po dobu šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Pokiaľ sa zakladateľ v tejto lehote nepremení na investičnú spoločnosť podľa § 4 až 7, musí činnosť pre investičný privatizačný fond ukončiť.
(3)
Zmluvu s depozitárom podľa § 30 musí investičný privatizačný fond a investičná spoločnosť uzavrieť najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(4)
Štatút fondu podľa § 15 musí investičný privatizačný fond alebo investičná spoločnosť predložiť ministerstvu najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(5)
Pokiaľ ku dňu účinnosti tohto zákona bolo obmedzenie a rozloženie rizika iné, než ustanovuje § 24, sú investičné spoločnosti a investičné fondy povinné uviesť najneskôr do 31. decembra 1994 obmedzenie a rozloženie rizika do súladu s ustanovením § 24.
(6)
Ak investičná spoločnosť alebo investičný privatizačný fond nesplnia v určených lehotách povinnosti uvedené v odsekoch 1 až 5, ministerstvo im odníme vydané povolenia a podá súdu návrh na ich zrušenie.
(7)
Ustanovenie § 17 ods. 1 a 2 sa musí splniť do 31. decembra 1993 alebo podľa rozhodnutia ministerstva.
(8)
Investičné spoločnosti a investičné privatizačné fondy vzniknuté ku dňu účinnosti tohto zákona sú povinné do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona oznámiť ministerstvu, ktoré vydalo povolenie na ich činnosť, celkový počet zmlúv s obsahom prísľubu na vyplatenie určitej sumy po určitej dobe, celkovú výšku takto uplatniteľných investičných bodov2) v príslušnej privatizačnej vlne a celkovú peňažnú výšku takto uzavretých zmlúv. Pokiaľ zákon Českej národnej rady alebo zákon Slovenskej národnej rady dovtedy určí ministerstvo, urobia tieto investičné spoločnosti, investičné privatizačné fondy a investičné fondy oznámenia podľa tohto odseku tomuto orgánu.
(9)
Ustanovením § 27 tohto zákona nie sú dotknuté už uzavreté zmluvné vzťahy medzi zakladateľmi alebo správcami investičných privatizačných fondov a týmito fondami zriadenými podľa osobitných predpisov s tým, že tieto vzťahy sa musia uviesť do súladu s týmto zákonom najneskôr do 31. decembra 1993.
(10)
Doterajšie investičné spoločnosti a investičné fondy sú povinné najneskôr do dvanástich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona uviesť svoje postavenie a svoju činnosť do súladu s § 29, inak im ministerstvo odníme vydané povolenia a podá súdu návrh na ich zrušenie.
(11)
Ustanovenie § 29 ods. 5 sa nepoužije vo vzťahu Fondu národného majetku Slovenskej republiky k Reštitučnému investičnému fondu, a.s.
(12)
Štatutárny orgán investičného fondu je povinný pri zvolaní valného zhromaždenia informovať akcionárov fondu vrátane akcionárov podľa odseku 13 o možnosti splnomocniť konkrétneho člena štatutárneho orgánu alebo zástupcu depozitára, alebo inú osobu zastupovaním na valnom zhromaždení investičného fondu a uviesť vzor splnomocnenia. Splnomocnenie musí obsahovať
a)
meno a priezvisko splnomocnenca,
b)
rozsah a dobu trvania splnomocnenia,
c)
meno, priezvisko a rodné číslo splnomocniteľa,
d)
miesto a dátum vystavenia splnomocnenia a podpis splnomocniteľa.
(13)
Splnomocnenia je fond povinný archivovať po dobu minimálne troch rokov od konania valného zhromaždenia.
(14)
Majiteľom investičných kupónov, ktorí odovzdali svoje investičné body investičnému fondu podľa osobitného predpisu4d), prináležia práva akcionárov podľa osobitného predpisu1), ktoré môžu prvýkrát uplatniť na valnom zhromaždení, na ktorom sa rozhoduje o zvýšení základného imania investičného fondu z jeho imania získaného v kupónovej privatizácii, a to bezprostredne po prijatí rozhodnutia o zvýšení základného imania investičného fondu, najneskôr do troch mesiacov od ukončenia príslušnej vlny kupónovej privatizácie. Zvýšenie základného imania fondu uskutoční zakladateľ len v prospech majiteľov investičných kupónov, ktorí odovzdali investičné kupóny tomuto fondu s tým, že v ich prospech prerozdelí aj doterajšie zakladateľské akcie fondu. Zvýšenie základného imania fondu spolu so zakladateľskými akciami fondu sa vykoná do výšky zodpovedajúcej nominálnej hodnote základného imania získaného z kupónovej privatizácie. Rozhodnutím valného zhromaždenia o zvýšení základného imania stráca zakladateľ práva akcionára a vzniká mu nárok na vrátenie vložených peňažných prostriedkov a primeranej náhrady majetkovej ujmy, pričom spôsob vrátenia sa určí dohodou medzi investičným fondom a zakladateľom. Náhrada majetkovej ujmy nesmie prekročiť diskontnú úrokovú sadzbu Národnej banky Slovenska platnú ku dňu uzavretia dohody a na vrátenie peňažných prostriedkov nemožno použiť cenné papiere získané v kupónovej privatizácii.
(15)
Investičný fond zriadený na účely prevodu majetku štátu s použitím investičných kupónov podľa osobitných predpisov 4d)
a)
môže objednávať akcie privatizovaných akciových spoločností len v príslušnej vlne kupónovej privatizácie, na ktorú bol zriadený,
b)
rozdelí majetok získaný v príslušnej vlne kupónovej privatizácie na základné imanie, ktoré tvorí najmenej 30% z obchodného imania, a kapitálový fond; kapitálový fond možno použiť len na krytie rozdielu v ocenení cenných papierov v majetku investičných fondov po vykonaní výpočtu hodnoty cenných papierov podľa § 17 ods. 4 a § 21, zostatok prostriedkov kapitálového fondu možno previesť do rezervného fondu,
c)
vydá majiteľom investičných kupónov, ktorí mu odovzdali investičné body, svoje akcie v hodnote zodpovedajúcej základnému imaniu podľa písmena b). Každý z týchto majiteľov má nárok na akcie investičného fondu podľa osobitného predpisu4d),
d)
požiada do 14 dní odo dňa zápisu zvýšenia základného imania v obchodnom registri Stredisko cenných papierov o zaknihovanie svojich akcií v prospech svojich akcionárov podľa písmena c).
§ 39
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.
Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 91-1994 Z. z.
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ INVESTIČNEJ SPOLOČNOSTI A INVESTIČNÉHO FONDU
1. Stav majetku
a) cenné papiere,
b) iný majetok,
c) záväzky,
d) čistá hodnota majetku.
2. Počet akcií fondu (podielových listov) v obehu.
3. Čistá hodnota každého podielového listu (akcie).
4. Stav cenných papierov v majetku (zloženie portfolia), pričom je potrebné rozčleniť ich na
a) cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov,
b) cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu,
c) ostatné cenné papiere.
Ďalej je treba portfolio rozčleniť podľa vhodných kritérií vzhľadom na investičnú politiku fondu (napríklad podľa hospodárskych alebo územných hľadísk), podľa percentuálneho podielu na čistom majetku; pre každý druh cenného papiera treba uviesť jeho podiel na celkovom majetku fondu.
Údaje o zmenách v stave portfolia počas lehoty na podávanie správ.
5. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ, ktoré obsahujú
a) výnosy z investícií,
b) iné výnosy,
c) výdavky na správu,
d) výdavky na depozitára,
e) iné výdavky a poplatky,
f) čistý výnos,
g) výplaty podielov na zisk a znovu investované výnosy,
h) zvýšenie alebo zníženie základného imania,
i) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií,
j) zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie základného imania alebo hodnoty investícií z dôvodu zmien kurzov cenných papierov alebo likvidáciou spoločnosti,
k) iné zmeny, ktoré sa dotýkajú majetku alebo záväzkov fondu.
6. Porovnanie troch posledných rokov, pričom je nutné uviesť nasledovné údaje podľa stavu ku koncu roka
a) celková čistá hodnota majetku,
b) čistá hodnota každého podielu (akcie) fondu.
7. Údaje o hodnote záväzkov z činnosti investičnej spoločnosti alebo investičného fondu.
1)
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
2)
§ 5 nariadenia vlády ČSFR č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení nariadenia vlády ČSFR č. 69/1992 Zb.
3)
§ 136 až 142 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 47/1992 Zb.).
4a)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
4b)
§ 8 zákona č. 63/1991 Zb. o ochrane hospodárskej súťaže.
4c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1993 Z. z.
4d)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 383/1991 Zb. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení neskorších predpisov.
4e)
§ 74 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch.
5a)
§ 48 a § 86 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch.
7)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb.
Nariadenie vlády ČSFR č. 383/1991 Zb. v znení nariadenia vlády ČSFR č. 69/1992 Zb.
8)
§ 14 ods. 2 zákona č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.