Predpis bol zrušený predpisom 385/1999 Z. z.

248/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.09.1995 do 31.12.1999

248
ZÁKON
z 28. apríla 1992
o investičných spoločnostiach a investičných fondoch
Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA
§ 1
Tento zákon upravuje činnosť investičných spoločností a investičných fondov, ochranu investorov a štátny dozor nad činnosťou investičných spoločností a investičných fondov.
§ 2
(1)
Investičná spoločnosť a investičný fond sú právnické osoby, ktoré podnikajú v zhromažďovaní peňažných prostriedkov na základe verejného návrhu na uzavretie zmluvy1) a v prípadoch ustanovených týmto zákonom aj bez verejného návrhu na uzavretie zmluvy s cieľom ich investovania do majetku na základe obmedzenia a rozloženia rizika (ďalej len „kolektívne investovanie“) spôsobmi ustanovenými týmto zákonom.
(2)
Verejným návrhom na uzavretie zmluvy (ďalej len „verejná výzva“) sa na účely tohto zákona rozumie výzva na zhromažďovanie peňažných prostriedkov určená vopred neurčeným osobám, pričom zhromažďovanie prostriedkov podľa tohto zákona nie je prijímaním vkladov podľa osobitného zákona.1a)
(3)
Investičná spoločnosť a investičný fond môžu mať iba právnu formu akciovej spoločnosti a nemôžu byť založené na základe výzvy na upisovanie akcií.1b)
(4)
Na investičné spoločnosti a investičné fondy sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,1c) ak tento zákon neustanovuje inak.
(5)
Za peňažné prostriedky sa na účely tohto zákona považujú aj investičné body.2)
§ 3
(1)
Činnosť uvedenú v § 2 ods. 1 nesmú vykonávať iné osoby než investičné spoločnosti a investičné fondy.
(2)
Inú činnosť než činnosť uvedenú v § 2 ods. 1 a § 7 ods. 3 môžu investičné spoločnosti a investičné fondy vykonávať, len pokiaľ táto činnosť bezprostredne súvisí s činnosťou uvedenou v § 2 ods. 1.
(3)
Investičné spoločnosti a investičné fondy nesmú vydávať dlhopisy.
DRUHÁ ČASŤ
INVESTIČNÁ SPOLOČNOSŤ
§ 4
(1)
Investičná spoločnosť môže vydávať iba akcie znejúce na meno.
(2)
Investičná spoločnosť je povinná vytvoriť najmenej jeden podielový fond. Do vytvorenia podielového fondu nemôže investičná spoločnosť vykonávať činnosť podľa tohto zákona.
(3)
Obchodné meno investičnej spoločnosti musí obsahovať označenie „investičná spoločnosť“ alebo skratku „i.s.a.s.“. Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nemôžu vo svojom obchodnom mene toto označenie ani označenie zaň zameniteľné používať.
(4)
Základné imanie investičnej spoločnosti musí byť najmenej 20 000 000 Sk.
(5)
Do obchodného registra sa pri investičnej spoločnosti zapisujú aj názvy podielových fondov, ktoré spravuje, a obchodné meno a sídlo depozitára investičnej spoločnosti.
§ 5
(1)
Investičná spoločnosť zhromažďuje peňažné prostriedky predajom podielových listov a vytvára z nich podielové fondy. Podielový fond nie je právnickou osobou.
(2)
Majetok zhromaždený investičnou spoločnosťou v podielovom fonde (ďalej len „majetok v podielovom fonde“) je spoločným majetkom majiteľov podielových listov (§ 11). Ustanovenia Občianskeho zákonníka o spoluvlastníctve sa nepoužijú3) na majetok v podielovom fonde. Každý spolumajiteľ môže samostatne uplatňovať svoje práva voči investičnej spoločnosti.
(3)
Prostriedky získané podľa odseku 1 sú investičnej spoločnosti zverené do správy. Investičná spoločnosť ich používa na kúpu cenných papierov alebo ich ukladá na osobitné účty v banke a spravuje ich vo svojom mene a na účet majiteľov podielových listov (ďalej len „podielnici“).
(4)
O stave a pohybe majetku v každom podielovom fonde je investičná spoločnosť povinná účtovať oddelene od svojho majetku a majetku v ostatných podielových fondoch.
(5)
Investičná spoločnosť nemôže prijať splnomocnenie, ktoré ju oprávňuje na výkon hlasovacieho práva na valnom zhromaždení investičného fondu, ktorému poskytuje služby. Člen predstavenstva alebo dozornej rady investičnej spoločnosti nemôže prijať splnomocnenie, ktoré ho oprávňuje na výkon hlasovacieho práva na valnom zhromaždení investičného fondu, ktorému táto investičná spoločnosť poskytuje služby.
(6)
Investičná spoločnosť môže kupovať do vlastného majetku a predávať z vlastného majetku majetok, ktorý môže byť predmetom kolektívneho investovania, len ak tým nedôjde k stretu so záujmami podielnikov podielových fondov, ktoré táto investičná spoločnosť spravuje, alebo akcionárov investičných fondov, ktorým táto investičná spoločnosť poskytuje služby uprednostnením svojich záujmov pred záujmami podielnikov podielových fondov alebo akcionárov investičných fondov.
(7)
Investičná spoločnosť nemôže zo svojho majetku poskytovať úvery a pôžičky svojim tichým spoločníkom, členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom, zamestnancom, akcionárom, ani ním ručiť za záväzky iných osôb.
(8)
Investičná spoločnosť je povinná otvoriť si na hospodárenie s vlastným majetkom len jeden bežný účet, a to len u svojho depozitára podľa § 31, ak tak neurobili jej zakladatelia.
§ 6
Investičná spoločnosť môže predávať podielové listy a vytvoriť podielový fond až po úplnom splatení svojho základného imania. Ak investičná spoločnosť vytvorí viac podielových fondov, musí ich rozlíšiť označením.
§ 7
Investičný fond
(1)
Investičný fond zhromažďuje peňažné prostriedky fyzických osôb a právnických osôb upisovaním alebo vydávaním akcií. Základné imanie investičného fondu musí byť najmenej 1 000 000 Sk.
(2)
Majetok investičného fondu určený na kolektívne investovanie môže byť uložený len vo verejne obchodovateľných cenných papieroch, v právach z termínových a opčných obchodov, v hnuteľných a nehnuteľných veciach a podľa zmlúv o tichom spoločenstve v súlade s týmto zákonom alebo na vkladových účtoch v bankách alebo na bežnom účte u depozitára (ďalej len „majetok investičného fondu“).
(3)
S prostriedkami podľa odseku 1 nakladá investičný fond samostatne alebo na základe zmluvy o službách poskytovaných investičnému fondu investičnou spoločnosťou. Táto zmluva musí obsahovať určenie druhu a rozsahu služieb, ktoré bude investičná spoločnosť investičnému fondu poskytovať, a výšku odplaty za poskytované služby podľa § 27. Zmluvu môžu zúčastnené strany vypovedať. Výpovedná lehota je šesť mesiacov, ak sa v zmluve nedohodla kratšia výpovedná lehota. Investičná spoločnosť koná v mene a na účet investičného fondu.4)
(4)
Investičný fond môže vydávať iba zaknihované verejne obchodovateľné akcie s rovnakou menovitou hodnotou na doručiteľa a nemôže vydávať prioritné a zamestnanecké akcie.
(5)
Obchodné meno investičného fondu musí obsahovať označenie „investičný fond“ alebo skratku „i.f.a.s.“. Iné fyzické osoby alebo právnické osoby nemôžu vo svojom obchodnom mene toto označenie ani označenie zaň zameniteľné používať.
(6)
Investičný fond je povinný otvoriť iba jeden bežný účet, a to len u svojho depozitára podľa § 31, ak tak neurobili jeho zakladatelia.
(7)
Investičný fond nemôže poskytovať úvery a pôžičky alebo používať svoj majetok na zabezpečenie záväzkov iných fyzických osôb alebo právnických osôb, ani za ich záväzky ručiť.
(8)
Investičný fond môže prijať len krátkodobé pôžičky alebo úvery na krytie prechodného nedostatku finančných prostriedkov. Prijatý úver alebo pôžička nemôže presiahnuť 10 % hodnoty majetku investičného fondu ku dňu uzavretia zmluvy o pôžičke alebo zmluvy o úvere.
(9)
Investičná spoločnosť, ktorá poskytuje investičnému fondu služby na základe zmluvy, nemôže z majetku investičného fondu poskytovať úvery, ani ho používať na zabezpečenie svojich vlastných záväzkov alebo záväzkov tretích osôb.
§ 8
Vznik investičnej spoločnosti a investičného fondu
(1)
Na vznik investičnej spoločnosti a investičného fondu, ich rozdelenie, zlúčenie alebo splynutie s inou investičnou spoločnosťou alebo s investičným fondom je potrebné povolenie. Pri rozdelení alebo splynutí investičných spoločností môžu vzniknúť iba investičné spoločnosti podľa tohto zákona. Pri rozdelení, zlúčení alebo splynutí investičných fondov môžu vzniknúť iba investičné fondy podľa tohto zákona.
(2)
Povolenie podľa odseku 1 udeľuje na žiadosť zakladateľov Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo").
(3)
V žiadosti o povolenie podľa odseku 1 je žiadateľ povinný uviesť
a)
obchodné meno a sídlo investičnej spoločnosti alebo investičného fondu,
b)
výšku základného imania,
c)
predmet podnikania,
d)
vecné, personálne a organizačné predpoklady na činnosť investičnej spoločnosti alebo investičného fondu,
e)
meno a priezvisko, bydlisko a rodné číslo fyzických osôb navrhovaných do funkcií členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov a vedúcich pracovníkov investičnej spoločnosti alebo investičného fondu v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu a údaje o ich odbornej spôsobilosti a bezúhonnosti,
f)
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi, ktorý bude pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond vykonávať funkciu depozitára (§ 30),
g)
obchodné meno a sídlo alebo meno a priezvisko a bydlisko zakladateľov, ktorých podiel na základnom imaní investičnej spoločnosti alebo investičného fondu je viac ako 10 %,
h)
ďalšie skutočnosti vyplývajúce z tohto zákona.
(4)
K žiadosti o povolenie na vznik investičnej spoločnosti alebo investičného fondu musia byť priložené
a)
doklady preukazujúce založenie akciovej spoločnosti a jej stanovy, ak ide o žiadosť o povolenie na vznik investičnej spoločnosti,
b)
doklady preukazujúce založenie akciovej spoločnosti, jej stanovy a štatút investičného fondu (§ 16), ak ide o žiadosť o povolenie na vznik investičného fondu,
c)
výpis z registra trestov, stručný odborný životopis, doklad o dosiahnutej kvalifikácii a odbornej praxi osôb navrhovaných na funkcie členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov a vedúcich pracovníkov investičnej spoločnosti alebo investičného fondu v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu a ich čestné vyhlásenia o tom, že spĺňajú požiadavky ustanovené týmto zákonom,
d)
písomné vyhlásenie zakladateľov o pôvode základného imania.
(5)
Pokiaľ bude investičný fond využívať služby investičnej spoločnosti, musí žiadosť obsahovať aj označenie tejto spoločnosti a údaje o rozsahu poskytovaných služieb.
(6)
O povolení podľa odseku 1 rozhoduje ministerstvo podľa kritérií uvedených v odseku 3. Pritom vezme do úvahy najmä pôvod a výšku základného imania investičnej spoločnosti alebo investičného fondu, ktorá im musí umožniť riadny výkon ich činnosti; za tým účelom môže ministerstvo oznámiť v Obchodnom vestníku minimálnu výšku základného imania potrebného pre vydanie povolenia.
(7)
O žiadosti o povolenie podľa tohto zákona rozhodne ministerstvo do šesťdesiatich dní od jej doručenia; inak sa na rozhodovanie podľa tohto zákona vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.4a)
(8)
Ak investičná spoločnosť alebo investičný fond v lehote do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti povolenia podľa odseku 1 nepredloží ministerstvu rozhodnutie príslušného súdu o jeho zápise do obchodného registra podľa udeleného povolenia, toto povolenie zaniká. Povolenie podľa odseku 1 sa udeľuje na neurčitý čas a nemožno ho previesť na inú osobu ani na právneho nástupcu.
(9)
Voľbu alebo vymenovanie nových členov v orgánoch uvedených v odseku 3 písm. e) musí investičná spoločnosť alebo investičný fond ohlásiť do desiatich dní ministerstvu. Táto voľba alebo vymenovanie nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti rozhodnutia ministerstva o schválení tejto voľby alebo vymenovania. Ministerstvo posudzuje pri schvaľovaní iba údaje uvedené v odseku 3 písm. e).
(10)
Na účely tohto zákona sa nepovažuje za bezúhonnú fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená pre trestný čin majetkovej povahy alebo iný úmyselný trestný čin.
(11)
K žiadosti o povolenie na zlúčenie alebo splynutie s inou investičnou spoločnosťou alebo s investičným fondom je žiadateľ povinný priložiť okrem dokladov podľa odseku 4 aj
a)
doklad o splnení podmienok podľa § 24,
b)
rozhodnutie Protimonopolného úradu Slovenskej republiky,4b).
(12)
Výšku poplatku za udelenie povolenia podľa tohto zákona ustanovuje osobitný predpis. 4c)
TRETIA ČASŤ
PODIELOVÝ FOND
§ 9
(1)
Na vydávanie podielových listov za účelom vytvorenia podielového fondu je potrebné povolenie ministerstva.
(2)
Žiadosť o povolenie podľa odseku 1 podáva investičná spoločnosť. Žiadosť musí obsahovať označenie podielového fondu a musí k nej byť priložený jeho štatút (§ 15).
(3)
Súčasťou povolenia podľa odseku 1 je rozhodnutie o schválení štatútu podielového fondu.
(4)
Označenie podielového fondu musí obsahovať názov investičnej spoločnosti (§ 4 ods. 3) s dodatkom „podielový fond“.
(5)
Pri rozhodovaní o povolení podľa odseku 1 sa okrem posúdenia štatútu prihliadne aj na dostatočnú ochranu podielnikov. Na rozhodovanie o povolení sa vzťahujú obdobne ustanovenia § 8 ods. 6 a 7.
§ 10
(1)
Investičná spoločnosť vytvára podielové fondy ako otvorené alebo uzavreté.
(2)
Pri otvorenom podielovom fonde nie je počet vydávaných podielových listov limitovaný a podielnik má právo na spätný predaj svojho podielového listu investičnej spoločnosti, ktorá je povinná tento podielový list kúpiť.
(3)
Pri uzavretom podielovom fonde je obmedzený počet vydávaných podielových listov alebo doba ich predaja a podielnik nemá nárok na spätný predaj svojho podielového listu investičnej spoločnosti.
Podielový list
§ 11
(1)
Podielový list je cenný papier, s ktorým je spojené právo podielnika na zodpovedajúci podiel majetku v podielovom fonde a právo podieľať sa na výnose z tohto majetku podľa štatútu podielového fondu.
(2)
Podielový list možno vydať na meno alebo na doručiteľa. Podielový list na meno je prevoditeľný rubopisom. Podielový list na doručiteľa sa prevádza jeho odovzdaním.
(3)
Podielový list musí obsahovať:
a)
označenie investičnej spoločnosti, ktorá podielový list vydala, a označenie podielového fondu,
b)
menovitú hodnotu podielového listu,
c)
údaj o tom, či ide o otvorený alebo uzavretý podielový fond,
d)
označenie, či podielový list je vydaný na doručiteľa alebo na meno, a pri podielovom liste na meno i meno podielnika,
e)
dátum vydania podielového listu.
(4)
Podielový list rovnakej hodnoty zakladá rovnaké práva všetkých podielnikov.
§ 12
(1)
Podielový list predáva investičná spoločnosť pri vytvorení podielového fondu za menovitú hodnotu, a to najdlhšie do šiestich mesiacov odo dňa predaja podielových listov.
(2)
Po lehote uvedenej v odseku 1 predáva investičná spoločnosť podielový list za sumu zodpovedajúcu jeho podielu na majetku v podielovom fonde zistenom postupom podľa § 17 ods. 5. Táto suma sa môže zvýšiť o prirážku uvedenú v štatúte podielového fondu.
(3)
Podielový list sa nesmie uhrádzať nepeňažným plnením. Peňažné prostriedky získané predajom podielových listov sa bez meškania prevádzajú na účet investičnej spoločnosti vedený pre podielový fond.
§ 13
Spätný predaj podielového listu
(1)
Pri spätnom predaji investičná spoločnosť kúpi podielový list s použitím prostriedkov z majetku v podielovom fonde za sumu určenú obdobne ako v § 12 ods. 2. Túto sumu možno znížiť o zrážku uvedenú v štatúte podielového fondu.
(2)
Investičná spoločnosť je povinná kúpiť podielový list bez zbytočného odkladu, najneskôr však do jedného mesiaca odo dňa uplatnenia práva na spätný predaj podielového listu.
(3)
Ak peňažné prostriedky v podielovom fonde nestačia na úhradu kupovaných podielových listov, musí investičná spoločnosť predať časť cenných papierov v podielovom fonde. Na dobu, než dôjde k predaju cenných papierov, najdlhšie však do troch mesiacov, môže investičná spoločnosť použiť na úhradu kúpených podielových listov vlastné peňažné prostriedky alebo prijať krátkodobý úver.
(4)
Investičná spoločnosť môže spätný predaj podielových listov v mimoriadnych prípadoch, najdlhšie však na tri mesiace pozastaviť, ak je to v záujme podielnikov. Toto pozastavenie a jeho dôvod musí bez meškania oznámiť ministerstvu a vhodným spôsobom dať na vedomie podielnikom. Ministerstvo môže rozhodnutie o pozastavení spätného predaja podielových listov zrušiť do troch dní od doručenia oznámenia, pokiaľ zistí, že pozastavenie je v rozpore so záujmami podielnikov.
§ 14
Správa majetku v podielovom fonde
(1)
Správu majetku v podielovom fonde je povinná vykonávať investičná spoločnosť samostatne, vo svojom mene a na účet podielnikov.
(2)
Pri správe majetku v podielovom fonde je investičná spoločnosť povinná vykonávať práva a povinnosti vo vzťahu k majetku v podielovom fonde, najmä
a)
hospodáriť s majetkom v podielovom fonde s odbornou starostlivosťou a s cieľom zabezpečiť rast tohto majetku, v súlade so zameraním investičnej politiky vymedzenej v štatúte podielového fondu a pri dodržaní pravidiel ustanovených na obmedzenie a rozloženie rizika,
b)
dbať na ochranu záujmov podielnikov a uprednostňovať záujmy podielnikov pred svojimi vlastnými záujmami a záujmami svojich tichých spoločníkov.
(3)
Majetok v podielovom fonde po odpočítaní jeho záväzkov sa zvyšuje alebo znižuje o hospodársky výsledok po zdanení, ktorý sa dosiahol pri jeho správe, a o hodnotu novopredaných alebo odkúpených podielových listov.
(4)
Investičná spoločnosť je povinná zriadiť u svojho depozitára na každý podielový fond, ktorý spravuje, len jeden bežný účet (§ 31).
(5)
O majetku v každom podielovom fonde, ktorý spravuje, je investičná spoločnosť povinná viesť účtovníctvo oddelene od svojho majetku a záväzkov a od ostatných podielových fondov, ktoré spravuje v sústave podvojného účtovníctva, a zostavovať účtovnú závierku. Účtovná závierka investičnej spoločnosti a podielových fondov musí byť overená audítorom.
(6)
Investičná spoločnosť nemôže z majetku v podielovom fonde poskytovať úvery, ani ho použiť na zabezpečenie svojich záväzkov alebo záväzkov iných osôb. Majetok tvoriaci podielový fond nemôže investičná spoločnosť použiť na úhradu záväzkov, ktoré s činnosťou spojenou so správou tohto majetku a nakladaním s ním bezprostredne nesúvisia.
(7)
Na pokrytie prechodného nedostatku finančných prostriedkov môže investičná spoločnosť na hospodárenie s majetkom v podielovom fonde na úkor podielového fondu prijímať iba krátkodobé úvery alebo pôžičky. Prijatý úver alebo pôžička nemôže presiahnuť 10 % hodnoty majetku v podielovom fonde ku dňu uzavretia zmluvy o úvere alebo pôžičke. Tento úver alebo pôžička predstavuje záväzok z majetku v podielovom fonde a je súčasťou účtovnej závierky podielového fondu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ŠTATÚT PODIELOVÉHO FONDU A ŠTATÚT INVESTIČNÉHO FONDU
§ 15
(1)
Každý investičný fond a každý podielový fond musí mať svoj štatút (ďalej len „štatút fondu“). Pravidlá na prijímanie a zmeny štatútu určujú stanovy a tento zákon.
(2)
So štatútom podielového fondu alebo so štatútom investičného fondu musí mať kupujúci možnosť oboznámiť sa pred nákupom podielových listov alebo akcií. Povinnosť investičného fondu mať stanovy zostáva nedotknutá.
§ 16
Obsah štatútu fondu
(1)
Štatút fondu obsahuje najmä
a)
obchodné meno fondu, jeho sídlo a identifikačné číslo, právnu formu a rok vzniku fondu,
b)
výšku základného imania,
c)
druh, formu a podobu cenného papiera, celkovú hodnotu emisie a menovitú hodnotu cenného papiera,
d)
zameranie a ciele investičnej politiky investičnej spoločnosti v podielovom fonde, prípadne v podielových fondoch, alebo zameranie a ciele investičnej politiky investičného fondu, najmä aký majetok sa bude zo získaných peňažných prostriedkov obstarávať a postup pri zvyšovaní základného imania,
e)
ak ide o investičný fond zriadený na účely prevodu majetku štátu s použitím investičných kupónov podľa osobitných predpisov4d), postup pri zvyšovaní základného imania o hodnotu akcií nakúpených podľa osobitných predpisov4d) v príslušnej vlne kupónovej privatizácie a pri vydávaní akcií fondu akcionárom vrátane časového plánu tohto postupu,
f)
zásady hospodárenia investičného fondu alebo hospodárenia s majetkom v podielovom fonde,
g)
spôsob použitia výnosov z majetku v podielovom fonde alebo z majetku investičného fondu, jeho predaja a postup pri zmene jeho ocenenia,
h)
obchodné meno a sídlo investičnej spoločnosti, ktorá podielový fond spravuje; ak spravuje investičný fond, aj rozsah služieb, ktoré bude investičnému fondu poskytovať, a výšku odplaty za jeho správu,
i)
obchodné meno a sídlo obchodníka s cennými papiermi, ktorý bude pre investičnú spoločnosť alebo investičný fond vykonávať funkciu depozitára (§ 30),
j)
údaje o členoch predstavenstva a dozornej rady investičnej spoločnosti alebo investičného fondu (meno, priezvisko, adresu bydliska a funkciu) a ich podiel na základnom imaní investičnej spoločnosti alebo investičného fondu,
k)
spôsob zverejňovania správ o hospodárení s majetkom v podielovom fonde alebo s majetkom investičného fondu a o zmenách v štatúte a spôsob zverejňovania informácií o tom, kde možno tieto správy získať,
l)
vyhlásenie štatutárneho orgánu, že skutočnosti uvedené v štatúte sú úplné a pravdivé.
(2)
Štatút podielového fondu musí okrem náležitostí obsiahnutých v odseku 1 obsahovať ustanovenie:
a)
o tom, či podielový fond sa zriaďuje ako otvorený alebo uzavretý,
b)
o výške odplaty za správu podielového fondu,
c)
pri otvorenom podielovom fonde aj o podmienkach na uplatnenie práva na spätný predaj podielových listov, o spôsobe výpočtu odplaty pri spätnom predaji a údaj o tom, ako a kde bude uverejňovaná výška tejto odplaty,
d)
o zameraní investičnej politiky.
(3)
Štatút fondu a jeho zmeny schvaľuje ministerstvo, inak štatút alebo jeho zmeny nie sú právne účinné.
(4)
Zmena skutočností uvedených v štatúte fondu vyvolaná len zmenou mena alebo priezviska, alebo bydliska už schválených osôb v orgánoch investičnej spoločnosti alebo investičného fondu a zmenou sídla depozitára nepodlieha schváleniu ministerstvom. Investičná spoločnosť alebo investičný fond je však povinný ministerstvu túto zmenu písomne ohlásiť najneskôr do 30 dní odo dňa, keď k nej došlo.
(5)
Zmena skutočností uvedených v štatúte fondu vyvolaná voľbou alebo vymenovaním nových osôb do orgánov investičnej spoločnosti, zmenou depozitára alebo zmenou investičnej spoločnosti, ktorá spravuje majetok v podielovom fonde alebo poskytuje služby investičnému fondu, si nevyžaduje súhlas ministerstva, ak k nej došlo na základe právoplatného rozhodnutia ministerstva, ktorým boli tieto zmeny povolené alebo nariadené.
(6)
Ustanoveniami odsekov 4 a 5 nie je dotknutá povinnosť uverejniť zmeny štatútu podielového fondu alebo investičného fondu spôsobom, ktorý tento štatút určuje.
PIATA ČASŤ
MAJETOK V PODIELOVOM FONDE A MAJETOK INVESTIČNÉHO FONDU
§ 17
Majetok investičného fondu a majetok v podielovom fonde uložený v cenných papieroch
(1)
Majetok investičného fondu a majetok v podielovom fonde uložený v cenných papieroch tvoria
a)
verejne obchodovateľné cenné papiere,
b)
podielové listy otvorených podielových fondov, vkladové listy, vkladové certifikáty, depozitné certifikáty a pokladničné poukážky.
(2)
Majetok investičného fondu a majetok v podielovom fonde možno uložiť vo verejne obchodovateľných cenných papieroch podľa odseku 1, s ktorými sa obchoduje na
a)
tuzemskom verejnom trhu cenných papierov,
b)
zahraničnom verejnom trhu cenných papierov za predpokladu, že výber tohto trhu schválilo ministerstvo.
(3)
Ak cenné papiere kupuje a predáva investičná spoločnosť, musí konať len prostredníctvom svojho makléra.
(4)
Ak cenné papiere kupuje a predáva investičný fond, musí konať prostredníctvom svojho makléra alebo investičnej spoločnosti, s ktorou uzavrel zmluvu o službách (§ 7 ods. 3), inak je povinný použiť na obstaranie kúpy alebo predaja cenných papierov svojho depozitára alebo služby iného obchodníka s cennými papiermi.
(5)
Hodnota cenných papierov v majetku v podielovom fonde alebo v majetku investičného fondu sa vypočíta na základe ich kurzu zaznamenaného na verejnom trhu cenných papierov ku dňu, ku ktorému sa výpočet vykonáva. Obdobne sa použijú kurzy zahraničných cenných papierov uvedených v odseku 2 písm. b).
(6)
Investičná spoločnosť alebo investičný fond môže cenný papier kupovať najviac a predávať najmenej za kurz cenného papiera, za ktorý bol v deň nákupu alebo predaja obchodovaný na verejnom trhu cenných papierov.
(7)
Pre ceny cenných papierov, ktoré sú predmetom termínových a opčných obchodov, platia ustanovenia osobitného zákona.6)
(8)
Investičná spoločnosť nemôže v prospech majetku podielového fondu, ktorý spravuje, uzavierať termínové a opčné obchody; opčné obchody môže uzavrieť len na obmedzenie rizík z obchodov s cennými papiermi a z nepriaznivého vývoja ceny cenných papierov, ktoré tvoria majetok v podielovom fonde.
(9)
Opčné obchody podľa odseku 8 môže investičná spoločnosť uzavierať len na verejnom trhu.
(10)
Termínové alebo opčné obchody môže investičná spoločnosť alebo investičný fond uzavierať len na verejnom trhu.
§ 18
Majetok investičného fondu uložený v nehnuteľnostiach a hnuteľných veciach
(1)
Majetok investičného fondu možno uložiť v nehnuteľnostiach a v hnuteľných veciach, ktoré poskytujú záruku spoľahlivého uloženia.
(2)
Ocenenie nehnuteľností a hnuteľných vecí sa musí vykonať pred ich nákupom a ďalej v lehotách určených v štatúte fondu, najmenej však jedenkrát ročne. Ocenenie sa vykoná podľa predpisov platných v čase, keď sa vykonáva. Ak týchto predpisov niet, vykoná ho súdny znalec nezávislý na investičnej spoločnosti alebo na investičnom fonde.
(3)
Investičný fond je oprávnený veci podľa odseku 1 kupovať najviac a predávať najmenej za cenu zistenú podľa odseku 2.
§ 19
Majetok investičného fondu vložený podľa zmluvy o tichom spoločenstve
(1)
Majetok investičného fondu možno použiť ako vklad podľa zmluvy o tichom spoločenstve. Pred uzavretím zmluvy o tichom spoločenstve musí audítor overiť hospodárenie a ocenenie majetku podnikateľa, na ktorého podnikaní sa bude investičný fond podieľať.
(2)
Ocenenie majetku podnikateľa podľa odseku 1 sa vykonáva v lehotách určených v štatúte fondu, najmenej však jedenkrát ročne.
Evidencia majetku v podielovom fonde a obchodného imania investičného fondu
§ 20
Za majetok v každom podielovom fonde sa vedie oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje účtovná závierka.
§ 21
Pokiaľ sa hodnota majetku v podielovom fonde alebo obchodného imania investičného fondu mení v dôsledku zmien kurzov cenných papierov, ocenenia nehnuteľností a hnuteľných vecí, zachytí sa táto zmena v účtovníctve na samostatnom účte pre zachytenie zmien ocenenia. Časť zostatku tohto účtu vzťahujúca sa na predané cenné papiere v podielovom fonde alebo na časti majetku investičného fondu, pokiaľ vyplýva zo zvýšenia jeho ocenenia, sa zahrnie do výnosov z majetku v podielovom fonde alebo do výnosov investičného fondu, alebo pokiaľ vyplýva zo zníženia jeho ocenenia, zahrnie sa obdobne do nákladov na majetok v podielovom fonde alebo do nákladov investičného fondu.
§ 22
Rozdelenie zisku po zdanení a úhrada straty
(1)
Výsledok hospodárenia investičnej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde po zdanení alebo zisk po zdanení z hospodárenia investičného fondu sa rozdelí v súlade so štatútom tohto fondu.
(2)
Ak sa hospodárenie investičnej spoločnosti s majetkom v podielovom fonde skončí stratou, znížia sa o túto stratu zdroje krytia majetku v podielovom fonde.
(3)
Ak sa hospodárenie investičného fondu skončí stratou, použijú sa na úhradu tejto straty predovšetkým prostriedky rezervného fondu. Ak nebude strata uhradená z rezervného fondu, uhradí sa zo zisku bežného roka, inak je investičný fond povinný o neuhradenú stratu znížiť základné imanie. Strata môže zostať neuhradená len jedno účtovné obdobie.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 a 3 sa primerane použijú aj pri úhrade straty, ktorá vznikla ako výsledok hospodárenia s vlastným majetkom investičnej spoločnosti.
ŠIESTA ČASŤ
OCHRANA PODIELNIKOV A AKCIONÁROV
§ 23
(1)
Investičná spoločnosť alebo investičný fond nesmie používať pri propagácii predaja akcií alebo podielových listov nepravdivé alebo zavádzajúce informácie alebo zamlčovať skutočnosti dôležité pre rozhodovanie jestvujúcich i budúcich podielnikov a akcionárov, najmä ponúkať výhody, ktorých spoľahlivosť nemôže preukázať alebo ktoré nie sú v súlade s týmto zákonom, alebo uvádzať nesprávne údaje o personálnych, technických a organizačných predpokladoch činnosti investičnej spoločnosti alebo investičného fondu. Ustanovenie Obchodného zákonníka o nekalej súťaži tým nie je dotknuté.
(2)
Každá propagácia, ktorá obsahuje výzvu na nákup podielových listov investičnej spoločnosti alebo akcií investičného fondu, musí obsahovať údaj o tom, že existuje prospekt4e) s uvedením miesta, kde ho záujemca môže získať.
(3)
Členovia predstavenstva, členovia dozornej rady, prokuristi a zamestnanci investičnej spoločnosti alebo investičného fondu nemôžu v obchodnej činnosti týchto spoločností uprednostňovať svoje vlastné záujmy pred záujmami týchto spoločností a vykonávať sprostredkovateľskú činnosť pre tretie osoby.
§ 24
Obmedzenie a rozloženie rizika
(1)
Hodnota verejne obchodovateľných cenných papierov (§ 17 ods. 1) rovnakého emitenta nesmie tvoriť viac ako 10 % majetku v podielovom fonde alebo majetku investičného fondu. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na štátne dlhopisy.
(2)
Majetok investičného fondu nesmie byť tvorený z viac ako
a)
5% vkladom jedného podnikateľa podľa zmluvy o tichom spoločenstve,
b)
10% hodnotou jednej nehnuteľnosti alebo jednej hnuteľnej veci.
(3)
V majetku v podielovom fonde alebo v majetku investičného fondu nemôže byť viac ako 10 % z celkovej menovitej hodnoty cenných papierov vydaných rovnakým emitentom.
(4)
Vklad investičného fondu podľa zmluvy o tichom spoločenstve nesmie tvoriť viac ako 10 % majetku podnikateľa, s ktorým sa zmluva uzavrela. Podnikateľom, s ktorým sa uzavrie zmluva o tichom spoločenstve, nesmie byť osoba, ktorá je zároveň členom predstavenstva alebo dozornej rady daného investičného fondu alebo iného investičného fondu.
(5)
Investičná spoločnosť musí zabezpečiť, aby
a)
v majetku vo všetkých podielových fondoch, ktoré spravuje, nebolo viac ako 10 % akcií rovnakého emitenta,
b)
majetok vo všetkých podielových fondoch, ktoré spravuje, tvorilo najviac 10 % cenných papierov rovnakého emitenta.
(6)
Obmedzenie uvedené v odseku 5 sa vzťahuje aj na investičné fondy vytvorené rovnakým zakladateľom.
(7)
Investičná spoločnosť alebo investičný fond nemôžu nakupovať ani vlastniť akcie iných investičných spoločností a investičných fondov.
(8)
Pri uplatnení nákupných a predkupných práv a pri zmenách kurzov cenných papierov, zmenách ocenenia nehnuteľností a hnuteľných vecí sa môžu podiely uvedené v predchádzajúcich odsekoch prekročiť najdlhšie na dobu šiestich mesiacov, počas ktorej sa musí zabezpečiť rozloženie rizika podľa predchádzajúcich ustanovení.
(9)
Investičná spoločnosť a investičný fond sú povinné bez meškania oznámiť ministerstvu prekročenie limitov uvedených v odsekoch 1 až 6.
(10)
Majetok v podielovom fonde tvorený cennými papiermi, ktorý spravuje jedna investičná spoločnosť, alebo majetok investičného fondu nesmie byť viac ako 10 % celkového objemu majetku vo všetkých podielových fondoch a celkového objemu majetku investičných fondov, ktorých činnosť je v Slovenskej republike povolená. V prípade, že ide o zakladateľom vzájomne majetkovo prepojenú skupinu investičných spoločností alebo investičných fondov, vzťahuje sa toto ustanovenie na celú skupinu.
(11)
Investičná spoločnosť alebo investičný fond nemôžu nakupovať ani vlastniť akcie svojho zakladateľa (§ 38 ods. 14), depozitára ani osôb, ktoré majú na majetku ich zakladateľa alebo depozitára väčšiu ako 25 % majetkovú účasť.
Informačná povinnosť o hospodárení investičnej spoločnosti a investičného fondu
§ 25
(1)
Investičná spoločnosť je povinná najdlhšie do troch mesiacov po skončení polroka a roka zverejňovať správy o svojom hospodárení a po uplynutí roka aj svoju účtovnú závierku a účtovnú závierku podielových fondov. To platí aj pre investičný fond. Účtovnú závierku overuje audítor. Ten istý audítor môže účtovnú závierku tej istej investičnej spoločnosti alebo toho istého investičného fondu overiť najviac tri za sebou idúce roky.
(2)
Pri investičných spoločnostiach a investičných fondoch, ktoré existujú dlhšie ako tri roky, sa v ročnej správe uvádza prehľad výsledkov hospodárenia v posledných troch rokoch.
(3)
Investičná spoločnosť uvedie v správe podľa odseku 1 údaje o zmene hodnoty podielových listov a údaje o predaji a spätnej kúpe podielových listov podľa § 13 a o sume, za ktorú boli predané alebo odkúpené.
(4)
Investičná spoločnosť je povinná zverejňovať najmenej raz za týždeň, pokiaľ štatút podielového fondu neurčuje kratšiu lehotu, údaje o predaji, spätnom predaji a cene odkúpených podielových listov otvoreného podielového fondu.
(5)
Správy uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sa predkladajú aj ministerstvu a depozitárovi fondu.
(6)
Investičná spoločnosť a investičný fond musia na výzvu ministerstva do dvadsiatich dní preukázať objem prevzatých záväzkov, dostatok prostriedkov na ich splnenie a pôvod nadobudnutia svojho obchodného imania. Pokiaľ výzve nevyhovejú ani v dodatočne určenej desaťdňovej lehote, ministerstvo tejto spoločnosti alebo investičnému fondu odníme povolenie udelené podľa § 8.
(7)
Náležitosti správy o hospodárení investičnej spoločnosti alebo investičného fondu sú uvedené v prílohe tohto zákona.
§ 26
Ministerstvo je oprávnené opatrením uverejneným v Obchodnom vestníku určiť spôsob a rozsah zverejňovania informácií dôležitých pre posúdenie činnosti investičnej spoločnosti a investičného fondu.
§ 27
Odplata investičnej spoločnosti
(1)
Odplata investičnej spoločnosti za správu podielového fondu ustanovená v štatúte podielového fondu alebo dohodnutá v zmluve o službách investičnému fondu musí zodpovedať rozsahu služieb a nemôže presiahnuť 1 % priemernej ročnej hodnoty objemu majetku v podielovom fonde alebo priemernej ročnej hodnoty objemu majetku investičného fondu alebo 20 % z výsledku hospodárenia s majetkom v podielovom fonde alebo zo zisku po zdanení investičného fondu, pričom spôsob jej určenia v príslušnom roku sa nemôže dodatočne meniť.
(2)
Ak zo zmluvy o službách investičnému fondu alebo zo štatútu podielového fondu nevyplýva niečo iné, nie je v odplate zahrnutá náhrada za
a)
správne a súdne poplatky,
b)
dane vzťahujúce sa k majetku v podielovom fonde alebo k investičnému fondu,
c)
odplata za výkon funkcie depozitára.
§ 28
Povinnosť mlčanlivosti
(1)
Osoby, ktoré sú štatutárnym orgánom, jeho členom alebo členom dozornej rady, a zamestnanci investičnej spoločnosti, investičného fondu a depozitára, ako aj zamestnanci ministerstva sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach týkajúcich sa obchodných záujmov investičnej spoločnosti, investičného fondu a depozitára.
(2)
Na účely občianskeho súdneho konania, trestného konania a daňového konania sú osoby uvedené v odseku 1 zbavené povinnosti zachovávať mlčanlivosť.
(3)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení členského alebo pracovného pomeru osôb uvedených v odseku 1 k tam uvedeným orgánom.
§ 29
Obmedzenie účasti niektorých osôb v štatutárnych orgánoch a dozorných radách investičných spoločností a investičných fondov
(1)
Štatutárny orgán depozitára a jeho dozornú radu nesmú tvoriť zamestnanci a členovia štatutárneho orgánu alebo dozornej rady investičnej spoločnosti alebo investičného fondu.
(2)
Predstavenstvo investičnej spoločnosti alebo investičného fondu je štatutárnym orgánom, ktorý riadi ich činnosť a koná v ich mene. Členom predstavenstva nemôže byť iná osoba ako zamestnanec tejto investičnej spoločnosti alebo investičného fondu; táto podmienka neplatí pri predstavenstve investičného fondu spravovaného investičnou spoločnosťou.
(3)
Členom dozornej rady investičnej spoločnosti alebo investičného fondu nesmie byť ich zamestnanec. Členmi dozornej rady investičného fondu spravovaného investičnou spoločnosťou môžu byť len jeho akcionári.
(4)
Zamestnanec investičnej spoločnosti alebo investičného fondu nesmie byť zároveň zamestnancom inej investičnej spoločnosti alebo iného investičného fondu. Fyzická osoba zamestnaná v jednej investičnej spoločnosti alebo investičnom fonde nesmie byť členom predstavenstva alebo dozornej rady inej investičnej spoločnosti alebo investičného fondu. Členovia predstavenstva investičnej spoločnosti alebo investičného fondu nesmú byť členmi orgánov organizátora verejného trhu cenných papierov, Strediska cenných papierov. Zamestnanec, člen predstavenstva investičnej spoločnosti alebo investičného fondu, nesmie byť zamestnancom Centra kupónovej privatizácie Slovenskej republiky.
(5)
Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, člen vlády Slovenskej republiky, zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Národnej banky Slovenska, burzy cenných papierov, organizátora mimoburzového trhu cenných papierov, Strediska cenných papierov, Centra kupónovej privatizácie Slovenskej republiky, Fondu národného majetku Slovenskej republiky a osoba, ktorá nespĺňa podmienku bezúhonnosti podľa tohto zákona (§ 8 ods. 10), nesmie byť zamestnancom, štatutárnym orgánom alebo jeho členom alebo členom dozornej rady investičnej spoločnosti alebo investičného fondu.
(6)
Zamestnanec a člen štatutárneho orgánu bánk a poisťovní nesmie byť zamestnancom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu investičnej spoločnosti alebo investičného fondu.
(7)
Zamestnanec a člen predstavenstva a maklér osoby s povolením na obchodovanie s cennými papiermi nesmie byť štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu investičnej spoločnosti alebo investičného fondu. Táto podmienka neplatí pre makléra investičnej spoločnosti alebo investičného fondu.
(8)
Osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu dozornej rady alebo zamestnancom investičnej spoločnosti alebo investičného fondu a osoby jej blízke5) nesmú kupovať nehnuteľné a hnuteľné veci, ktoré tvoria majetok investičnej spoločnosti alebo investičného fondu, a takéto veci investičnej spoločnosti alebo investičnému fondu predávať. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na nákup a predaj podielových listov.
(9)
Osoba, ktorá je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo dozornej rady jednej investičnej spoločnosti alebo investičného fondu, nesmie byť zároveň štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu alebo dozornej rady inej investičnej spoločnosti alebo investičného fondu.
SIEDMA ČASŤ
DEPOZITÁR INVESTIČNEJ SPOLOČNOSTI A INVESTIČNÉHO FONDU
§ 30
(1)
Depozitárom investičnej spoločnosti alebo investičného fondu môže byť na základe zmluvy na výkon funkcie depozitára len obchodník s cennými papiermi, ktorý má zároveň povolenie na výkon činností banky. Depozitár nemôže nakupovať ani vlastniť akcie investičných spoločností alebo investičných fondov, ktorým vykonáva funkciu depozitára.
(2)
V zmluve na výkon funkcie depozitára sa určí rozsah služieb, ktoré depozitár vykonáva, a výška odplaty za tieto služby. Odplata za služby depozitára nemôže presiahnuť 0,1 % priemernej ročnej hodnoty objemu majetku investičnej spoločnosti, investičného fondu alebo majetku v podielovom fonde.
(3)
Zmluvu podľa odseku 1 môžu zúčastnené strany vypovedať. Výpovedná lehota je šesť mesiacov, ak sa v zmluve nedohodla kratšia výpovedná lehota.
(4)
Ak sa depozitárovi odníme povolenie pôsobiť ako obchodník s cennými papiermi alebo ak sa jeho činnosť obmedzí 5a), považuje sa zmluva podľa odseku 1 za vypovedanú desať dní od právoplatnosti rozhodnutia o odňatí povolenia pôsobiť ako obchodník s cennými papiermi alebo právoplatnosti rozhodnutia o obmedzení činnosti obchodníka s cennými papiermi. Investičná spoločnosť alebo investičný fond musí do jedného mesiaca po vypovedaní tejto zmluvy uzavrieť zmluvu podľa odseku 1 s iným depozitárom.
§ 31
(1)
Depozitár je povinný viesť pre investičnú spoločnosť iba jeden samostatný bežný účet a po jednom bežnom účte pre každý ňou spravovaný podielový fond. Pre investičný fond je povinný viesť iba jeden bežný účet.
(2)
Bežným účtom podľa odseku 1 musia prechádzať všetky platby, výplaty a prevody peňažných prostriedkov, ktoré sú majetkom
a)
investičnej spoločnosti,
b)
v podielovom fonde,
c)
investičného fondu.
(3)
Bežným účtom podľa odseku 1 musia prechádzať aj peňažné prostriedky ukladané na vkladové účty v iných bankách.
(4)
Peňažné prostriedky získané vydávaním akcií a predajom podielových listov je investičná spoločnosť povinná bezodkladne uložiť na svoj bežný účet podľa odseku 1.
(5)
Peňažné prostriedky získané vydávaním akcií je investičný fond povinný bezodkladne uložiť na svoj bežný účet podľa odseku 1.
(6)
Ak súčasťou majetku v podielovom fonde alebo majetku investičného fondu sú zaknihované cenné papiere, depozitár je oprávnený žiadať od strediska výpisy z účtov majiteľa cenných papierov, ktoré stredisko vedie pre podielový fond alebo investičný fond.
(7)
Investičné spoločnosti a investičné fondy sú povinné bezodkladne informovať svojho depozitára o
a)
kúpe alebo predaji cenných papierov a ich úschove,
b)
uzavretí opčných a termínových obchodov alebo ich plnení,
c)
kúpe a predaji nehnuteľností a hnuteľných vecí,
d)
uzavretí zmluvy o tichom spoločenstve,
e)
uzavretí zmlúv o úvere a pôžičke,
f)
uzavretí iných zmlúv.
§ 32
(1)
Depozitár je pri výkone svojej funkcie povinný kontrolovať, či hodnota cenných papierov obstaraných do majetku podielového fondu alebo hodnota cenných papierov, nehnuteľností a hnuteľných vecí obstaraných do majetku investičného fondu bola vypočítaná v súlade s týmto zákonom.
(2)
Ak pokyn investičnej spoločnosti alebo investičného fondu odporuje tomuto zákonu, štatútu fondu alebo zmluve uzavretej podľa § 30 tohto zákona, depozitár ho nevykoná a upozorní na to investičnú spoločnosť alebo investičný fond a súčasne aj ministerstvo.
(3)
Pri výkone svojej činnosti je depozitár oprávnený požadovať od investičnej spoločnosti a od investičného fondu údaje o ich činnosti nevyhnutné pre výkon svojej funkcie; od investičnej spoločnosti je oprávnený požadovať takisto údaje o podielových fondoch, ktoré spravuje.
(4)
Depozitár zodpovedá investičnej spoločnosti alebo investičnému fondu za porušenie právnych povinností pri výkone svojej funkcie.
§ 33
Ministerstvo je oprávnené nariadiť investičnej spoločnosti a investičnému fondu zmenu depozitára, ak zistí, že depozitár neplní svoje úlohy v súlade s týmto zákonom.
ÔSMA ČASŤ
UKONČENIE ČINNOSTI INVESTIČNEJ SPOLOČNOSTI A INVESTIČNÉHO FONDU
§ 34
(1)
Zrušenie a likvidácia investičnej spoločnosti a investičného fondu sa spravuje Obchodným zákonníkom, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Súd zruší s likvidáciou investičnú spoločnosť alebo investičný fond na návrh ministerstva, ak im ministerstvo odoberie povolenie podľa § 37 ods. 3 písm. e). Dňom odobratia povolenia investičná spoločnosť alebo investičný fond nemôže vykonávať činnosť podľa tohto zákona. Ministerstvo do zrušenia investičnej spoločnosti alebo investičného fondu určí správcu majetku v podielovom fonde alebo správcu majetku investičného fondu, aby podielnici alebo akcionári neutrpeli ujmu na svojich právach. Správca nemôže zhromažďovať prostriedky na kolektívne investovanie.
(3)
Likvidátora investičnej spoločnosti alebo investičného fondu vymenúva a odvoláva ministerstvo na návrh valného zhromaždenia. Pokiaľ dôjde k zrušeniu investičnej spoločnosti alebo investičného fondu súdom, vymenúva a odvoláva likvidátora súd na návrh ministerstva.
(4)
Súčasťou konkurznej podstaty investičnej spoločnosti nie je majetok v podielovom fonde.
(5)
Ak ministerstvo odoberie investičnej spoločnosti alebo investičnému fondu povolenie udelené podľa § 8, podá súdu návrh na ich zrušenie a návrh na vymenovanie likvidátora. Ministerstvo oznámi súdu deň nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia a súd bezodkladne rozhodne o vymenovaní likvidátora.
(6)
Ak ministerstvo podá súdu návrh na zrušenie podľa odseku 5, ustanovenie § 31 ods. 4 Obchodného zákonníka sa nepoužije.
(7)
Pri rozhodnutí o zrušení investičnej spoločnosti alebo investičného fondu súd nemôže uplatniť postup podľa § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka.
(8)
Likvidátor je povinný vykonať likvidáciu investičnej spoločnosti alebo investičného fondu na základe likvidačného plánu, ktorý určí spôsob vysporiadania likvidačného zostatku. Likvidačný plán alebo jeho zmeny schvaľuje ministerstvo na návrh likvidátora.
§ 35
(1)
Investičná spoločnosť je povinná uzavrieť podielový fond a vyplatiť podielnikom ich podiely:
a)
ak podielnici podielového fondu vrátia v priebehu posledných šiestich mesiacov viac ako tretinu podielových listov,
b)
ak jej ministerstvo odňalo povolenie na zriadenie podielového fondu.
(2)
Ak bol na majetok investičnej spoločnosti vyhlásený konkurz, zabezpečí správca konkurznej podstaty uzavretie všetkých podielových fondov a výplatu podielov ich podielnikom.
(3)
Po zrušení investičnej spoločnosti depozitár vyplatí podielnikom podielové listy a hospodárenie podielových fondov uzavrie, alebo ministerstvo na návrh depozitára rozhodne o prevode majetku v podielových fondoch zrušenej investičnej spoločnosti na inú investičnú spoločnosť pri zachovaní doterajšieho štatútu podielových fondov.
DEVIATA ČASŤ
ŠTÁTNY DOZOR
§ 36
(1)
Štátnemu dozoru podľa tohto zákona, ktorý vykonáva ministerstvo ako orgán štátneho dozoru, podlieha činnosť a povinnosti vykonávané podľa tohto zákona
a)
investičnými spoločnosťami,
b)
investičnými fondmi,
c)
zakladateľmi investičných spoločností a investičných fondov,
d)
členmi predstavenstiev, členmi dozorných rád a prokuristami investičných spoločností a investičných fondov,
e)
akcionármi investičných spoločností a investičných fondov, ktorí majú vyšší ako 10 % podiel na základnom imaní investičnej spoločnosti alebo investičného fondu,
f)
osobami, ktoré obstarávajú vydávanie a predaj akcií investičných fondov alebo podielových listov,
g)
depozitárom,
h)
dočasným správcom investičnej spoločnosti alebo investičného fondu.
(2)
Orgán štátneho dozoru je povinný dohliadať na dodržiavanie osobitných predpisov6a) a štatútu podielového fondu alebo investičného fondu, dbať na ochranu záujmov podielnikov podielového fondu a akcionárov investičného fondu a pri zistení nedostatkov je oprávnený ukladať opatrenia na nápravu a pokuty podľa § 37 tohto zákona.
(3)
Pri výkone štátneho dozoru formou kontroly na mieste sa vzťahy medzi ministerstvom a osobami podliehajúcimi tomuto dozoru riadia základnými pravidlami činnosti ustanovenými osobitným zákonom.6b) Pri výkone štátneho dozoru je ministerstvo oprávnené požadovať od investičnej spoločnosti a investičného fondu doklady a informácie o ich činnosti a o podielových fondoch, ktoré investičná spoločnosť spravuje, a to v rozsahu potrebnom na výkon štátneho dozoru.
DESIATA ČASŤ
SANKCIE
§ 37
(1)
Pri výkone štátneho dozoru ministerstvo ukladá opatrenia na nápravu a pokuty, odníma povolenia udelené podľa § 8 a navrhuje vymenovanie dočasného správcu alebo likvidátora.
(2)
Ak ministerstvo pri výkone štátneho dozoru zistí, že investičná spoločnosť alebo investičný fond neudržuje dostatočnú výšku likvidných prostriedkov vo vzťahu k prísľubom urobeným akcionárom a podielnikom, odoberie povolenie udelené podľa § 8 tejto investičnej spoločnosti alebo investičnému fondu.
(3)
Ak ministerstvo pri výkone štátneho dozoru zistí nedostatky v činnosti osôb uvedených v § 36 ods. 1 alebo zistí, že porušili alebo porušujú povinnosti uvedené v tomto zákone, štatúte, v povolení udelenom podľa § 8, alebo porušujú iné všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce povinnosti kontrolovaných subjektov, môže podľa závažnosti a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť, aby investičná spoločnosť, investičný fond alebo depozitár v určenej lehote vykonali nápravu a súčasne aby v určenej lehote informovali ministerstvo o prijatých opatreniach, ktoré povedú k náprave, najmä môže uložiť
1.
výmenu osôb v orgánoch investičnej spoločnosti alebo investičného fondu,
2.
skončenie nedovolenej činnosti,
3.
zníženie základného imania investičnej spoločnosti alebo investičného fondu z dôvodu úhrady straty, ak strata v rozpore so zákonom zostala neuhradená,
b)
uložiť zmenu
1.
investičnej spoločnosti, ktorá poskytuje služby investičnému fondu,
2.
depozitára,
3.
správcu podľa písmena d),
4.
likvidátora,
c)
uložiť pokutu až do výšky 15 000 000 Sk,
d)
pozastaviť na vymedzený čas a vo vymedzenom rozsahu nakladanie s majetkom v podielovom fonde a nakladanie s majetkom investičného fondu a pozastaviť na tento čas ďalší predaj podielových listov a vydávanie akcií, súčasne určiť správcu majetku na tento čas, aby akcionári a podielnici neutrpeli ujmu na svojich právach,
e)
odňať povolenie udelené podľa § 8 alebo § 37b.
(4)
Ak ministerstvo zistí, že neoprávnená osoba vykonáva činnosť, ktorú je podľa tohto zákona oprávnená vykonávať investičná spoločnosť alebo investičný fond, zakáže jej vykonávanie tejto činnosti a uloží jej pokutu až do výšky 25 000 000 Sk.
(5)
Sankcie podľa odsekov 3 a 4 možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa ministerstvo dozvedelo o skutočnostiach rozhodujúcich pre ich uloženie, najneskôr však do piatich rokov odvtedy, keď k týmto skutočnostiam došlo. Sankcie podľa odsekov 3 a 4 možno ukladať opakovane. Ak v čase do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola uložená pokuta, ministerstvo uloží pokutu vo výške dvojnásobku uloženej pokuty. Uložením sankcií podľa odsekov 3 a 4 nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných právnych predpisov.
(6)
Sankcie podľa odseku 3 ministerstvo môže uložiť aj vtedy, ak pri výkone štátneho dozoru zistí, že investičný fond zriadený na účely prevodu majetku štátu s použitím investičných kupónov podľa osobitných predpisov4d) porušuje povinnosti uložené v týchto osobitných predpisoch.
(7)
Pri ukladaní sankcií ministerstvo vychádza najmä z povahy, závažnosti, spôsobu, času trvania a následkov protiprávneho konania. Sankcie sa môžu ukladať súbežne. Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuty podľa odsekov 3 a 4 sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(8)
Ak ministerstvo určí dočasného správcu majetku podľa odseku 3 písm. d), je doterajší správca majetku povinný odovzdať správu majetku dočasnému správcovi najneskôr do 30 dní od doručenia rozhodnutia o určení dočasného správcu. Dňom doručenia tohto rozhodnutia sa zavádza dočasná správa a je účinná voči všetkým osobám. Odvolanie proti rozhodnutiu ministerstva, ktorým určilo dočasného správcu, nemá odkladný účinok. Zmluva uzatvorená podľa § 7 ods. 3 sa považuje za vypovedanú. Zavedením dočasnej správy prechádza pôsobnosť štatutárneho orgánu a dozornej rady na dočasného správcu. Dočasný správca koná vo vlastnom mene a na účet podielnikov alebo v mene investičného fondu a na účet investičného fondu a je povinný
a)
hospodáriť so zvereným majetkom s odbornou starostlivosťou s cieľom zabezpečiť spoľahlivý výnos alebo rast tohto majetku,
b)
dbať na ochranu záujmov podielnikov alebo akcionárov fondu,
c)
účtovať oddelene o každom takto spravovanom fonde.
Za výkon správy prináleží dočasnému správcovi odplata v alikvotnej časti za čas výkonu správy za tých istých podmienok, ako bola dohodnutá odplata pôvodnému správcovi majetku v podielovom fonde alebo investičnej spoločnosti, ktorá poskytovala služby investičnému fondu.
(9)
Ak investičná spoločnosť alebo investičný fond v lehote podľa odseku 8 neodovzdá dočasnú správu majetku dočasnému správcovi, ministerstvo im odníme vydané povolenie podľa § 8 a podá súdu návrh na ich zrušenie.
(10)
Dočasný správca je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí o zavedení dočasnej správy. Dočasný správca nemôže dať návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok investičnej spoločnosti alebo investičného fondu ani návrh na začatie vyrovnávacieho konania bez súhlasu valného zhromaždenia. Dočasný správca je povinný zvolať valné zhromaždenie investičnej spoločnosti alebo investičného fondu do troch mesiacov od zavedenia dočasnej správy a predložiť jej návrh na voľbu alebo vymenovanie osôb do tých orgánov, ktoré volí alebo vymenúva valné zhromaždenie, a návrh opatrení na nápravu činnosti investičnej spoločnosti alebo investičného fondu, ktoré treba ešte uskutočniť. Dočasná správa sa skončí dňom nadobudnutia účinnosti voľby alebo vymenovania nových osôb do orgánov investičnej spoločnosti alebo investičného fondu valným zhromaždením, ktoré zvolal dočasný správca.
(11)
Dočasným správcom investičnej spoločnosti alebo investičného fondu môže byť len právnická osoba, ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom.
JEDENÁSTA ČASŤ
ČINNOSŤ ZAHRANIČNÝCH INVESTIČNÝCH SPOLOČNOSTÍ A INVESTIČNÝCH FONDOV
§ 37a
Zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničný investičný fond, ktoré predávajú svoje podielové listy alebo svoje akcie v Slovenskej republike, sú povinné urobiť opatrenia nevyhnutné na to, aby sa zabezpečili všetky vlastnícke práva tuzemských investorov a poskytovali informácie o zahraničnej investičnej spoločnosti alebo zahraničnom investičnom fonde ich tuzemským akcionárom podľa § 25 ods. 1 a 4. Činnosť zahraničnej investičnej spoločnosti alebo zahraničného investičného fondu v Slovenskej republike podlieha štátnemu dozoru podľa § 36.
§ 37b
(1)
Ak chce zahraničná investičná spoločnosť predávať svoje podielové listy alebo zahraničný investičný fond svoje akcie v Slovenskej republike, sú povinné vopred písomne požiadať ministerstvo o povolenie. Zároveň sú povinné predložiť ministerstvu
a)
osvedčenie o splnení požiadavky na kolektívne investovanie podľa zákona štátu, kde majú sídlo, vydané príslušným orgánom štátu, kde majú sídlo,
b)
zmluvné podmienky alebo stanovy,
c)
prospekt4e),
d)
poslednú ročnú správu o hospodárení,
e)
údaje o predpokladaných spôsoboch predaja svojich cenných papierov.
(2)
Zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničný investičný fond môžu začať predávať svoje cenné papiere, ak ministerstvo do dvoch mesiacov po predložení podkladov podľa odseku 1 nerozhodne, že predpokladané spôsoby predaja cenných papierov zahraničnej investičnej spoločnosti alebo zahraničného investičného fondu nezodpovedajú požiadavkám podľa § 37a. Proti tomuto rozhodnutiu sa nemožno odvolať; zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničný investičný fond môžu začať predávať svoje cenné papiere len po schválení spôsobu ich predaja ministerstvom.
(3)
Ministerstvo môže za nesplnenie povinností podľa odseku 1 uložiť zahraničnej investičnej spoločnosti alebo zahraničnému investičnému fondu sankcie podľa § 37.
§ 37c
Zahraničná investičná spoločnosť alebo zahraničný investičný fond môžu pri svojej činnosti v Slovenskej republike používať označenie „investičná spoločnosť" a „investičný fond" tak, ako ich používajú v štáte, kde majú sídlo. V prípade možnej zámeny obchodného mena sú povinné doplniť označenie dodatkom, ktorý umožní ich rozlíšenie.
DVANÁSTA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 38
(1)
Investičné spoločnosti, podielové fondy nimi zriadené a investičné privatizačné fondy zriadené podľa osobitných predpisov,7) investičné spoločnosti a podielové fondy vykonávajúce činnosť na základe povolenia podľa osobitných predpisov8) sa považujú za investičné spoločnosti a investičné fondy podľa tohto zákona, ak uvedú svoje postavenie a svoju činnosť do súladu s ním do šiestich mesiacov od nadobudnutia jeho účinnosti, pokiaľ sa ďalej neustanovuje inak.
(2)
Doterajší zakladateľ investičného privatizačného fondu môže pre tento fond vykonávať činnosť podľa § 7 ods. 3 po dobu šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Pokiaľ sa zakladateľ v tejto lehote nepremení na investičnú spoločnosť podľa § 4 až 7, musí činnosť pre investičný privatizačný fond ukončiť.
(3)
Zmluvu s depozitárom podľa § 30 musí investičný privatizačný fond a investičná spoločnosť uzavrieť najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(4)
Štatút fondu podľa § 15 musí investičný privatizačný fond alebo investičná spoločnosť predložiť ministerstvu najneskôr do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(5)
Pokiaľ ku dňu účinnosti tohto zákona bolo obmedzenie a rozloženie rizika iné, než ustanovuje § 24, sú investičné spoločnosti a investičné fondy povinné uviesť najneskôr do 31. decembra 1994 obmedzenie a rozloženie rizika do súladu s ustanovením § 24.
(6)
Ak investičná spoločnosť alebo investičný privatizačný fond nesplnia v určených lehotách povinnosti uvedené v odsekoch 1 až 5, ministerstvo im odníme vydané povolenia a podá súdu návrh na ich zrušenie.
(7)
Ustanovenie § 17 ods. 1 a 2 sa musí splniť do 31. decembra 1993 alebo podľa rozhodnutia ministerstva.
(8)
Investičné spoločnosti a investičné privatizačné fondy vzniknuté ku dňu účinnosti tohto zákona sú povinné do dvoch mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona oznámiť ministerstvu, ktoré vydalo povolenie na ich činnosť, celkový počet zmlúv s obsahom prísľubu na vyplatenie určitej sumy po určitej dobe, celkovú výšku takto uplatniteľných investičných bodov2) v príslušnej privatizačnej vlne a celkovú peňažnú výšku takto uzavretých zmlúv. Pokiaľ zákon Českej národnej rady alebo zákon Slovenskej národnej rady dovtedy určí ministerstvo, urobia tieto investičné spoločnosti, investičné privatizačné fondy a investičné fondy oznámenia podľa tohto odseku tomuto orgánu.
(9)
Ustanovením § 27 tohto zákona nie sú dotknuté už uzavreté zmluvné vzťahy medzi zakladateľmi alebo správcami investičných privatizačných fondov a týmito fondami zriadenými podľa osobitných predpisov s tým, že tieto vzťahy sa musia uviesť do súladu s týmto zákonom najneskôr do 31. decembra 1993.
(10)
Doterajšie investičné spoločnosti a investičné fondy sú povinné najneskôr do dvanástich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona uviesť svoje postavenie a svoju činnosť do súladu s § 29, inak im ministerstvo odníme vydané povolenia a podá súdu návrh na ich zrušenie.
(11)
Ustanovenie § 29 ods. 5 sa nepoužije vo vzťahu Fondu národného majetku Slovenskej republiky k Reštitučnému investičnému fondu, a.s.
(12)
Štatutárny orgán investičného fondu je povinný pri zvolaní valného zhromaždenia informovať akcionárov fondu vrátane akcionárov podľa odseku 13 o možnosti splnomocniť zástupcu depozitára, alebo inú osobu zastupovaním na valnom zhromaždení investičného fondu a uviesť vzor splnomocnenia. Splnomocnenie musí obsahovať
a)
meno a priezvisko splnomocnenca,
b)
rozsah a dobu trvania splnomocnenia,
c)
meno, priezvisko a rodné číslo splnomocniteľa,
d)
miesto a dátum vystavenia splnomocnenia a podpis splnomocniteľa.
Člen predstavenstva investičného fondu nemôže prijať splnomocnenie na zastupovanie akcionárov fondu na valnom zhromaždení.
(13)
Splnomocnenia je fond povinný archivovať po dobu minimálne troch rokov od konania valného zhromaždenia.
(14)
Majiteľom investičných kupónov, ktorí odovzdali svoje investičné body investičnému fondu podľa osobitného predpisu4d), prináležia práva akcionárov podľa osobitného predpisu1), ktoré môžu prvýkrát uplatniť na valnom zhromaždení, na ktorom sa rozhoduje o zvýšení základného imania investičného fondu z jeho imania získaného v kupónovej privatizácii, a to bezprostredne po prijatí rozhodnutia o zvýšení základného imania investičného fondu, najneskôr do troch mesiacov od ukončenia príslušnej vlny kupónovej privatizácie. Zvýšenie základného imania fondu uskutoční zakladateľ len v prospech majiteľov investičných kupónov, ktorí odovzdali investičné kupóny tomuto fondu s tým, že v ich prospech prerozdelí aj doterajšie zakladateľské akcie fondu. Zvýšenie základného imania fondu spolu so zakladateľskými akciami fondu sa vykoná do výšky zodpovedajúcej nominálnej hodnote základného imania získaného z kupónovej privatizácie. Rozhodnutím valného zhromaždenia o zvýšení základného imania stráca zakladateľ práva akcionára a vzniká mu nárok na vrátenie vložených, účelne vynaložených peňažných prostriedkov a primeranej náhrady majetkovej ujmy, pričom ich výška, čas a spôsob vrátenia sa určí dohodou medzi investičným fondom a jeho zakladateľom po jej schválení na valnom zhromaždení, ktoré rozhoduje o zvýšení základného imania investičného fondu, na základe odporúčania dozornej rady fondu. Náhrada majetkovej ujmy nesmie prekročiť diskontnú úrokovú sadzbu Národnej banky Slovenska platnú ku dňu uzavretia dohody a na vrátenie peňažných prostriedkov nemožno použiť cenné papiere získané v kupónovej privatizácii.
(15)
Investičný fond zriadený na účely prevodu majetku štátu s použitím investičných kupónov podľa osobitných predpisov 4d)
a)
môže objednávať akcie privatizovaných akciových spoločností len v príslušnej vlne kupónovej privatizácie, na ktorú bol zriadený,
b)
z majetku získaného v príslušnej vlne kupónovej privatizácie zvýši základné imanie a z nerozdeliteľného zvyšku vytvorí kapitálový fond. Kapitálový fond možno použiť len na krytie rozdielov v ocenení cenných papierov v majetku investičného fondu po prvom vykonaní výpočtu hodnoty cenných papierov podľa § 17 ods. 4 a § 21. Zostatok prostriedkov kapitálového fondu po vykonaní výpočtu hodnoty cenných papierov podľa § 17 ods. 4 a § 21 prevedie do rezervného fondu,
c)
vydá majiteľom investičných kupónov, ktorí mu odovzdali investičné body, svoje akcie v hodnote zodpovedajúcej základnému imaniu podľa písmena b). Každý z týchto majiteľov má nárok na akcie investičného fondu podľa osobitného predpisu4d),
d)
požiada do 14 dní odo dňa zápisu zvýšenia základného imania v obchodnom registri Stredisko cenných papierov o zaknihovanie svojich akcií v prospech svojich akcionárov podľa písmena c).
(16)
Ak investičný fond zriadený pre príslušnú vlnu kupónovej privatizácie ani v dodatočne určenej lehote nevyhovie výzve registračného miesta alebo ministerstva na vykonanie úkonu, na ktorý bol vyzvaný, ministerstvo mu odníme vydané povolenie a podá súdu návrh na jeho zrušenie.
§ 38a
(1)
Investičné spoločnosti a právnické osoby, ktoré vykonávajú funkciu depozitára, sú povinné dať do súladu svoje právne postavenie a splniť povinnosti podľa tohto zákona do 31. mája 1996.
(2)
Investičné spoločnosti, ktoré mali do účinnosti tohto zákona právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným, sú povinné ju premeniť v súlade s § 2 tohto zákona do 31. mája 1996. Na tento účel sú povinné podať žiadosť podľa § 8 ods. 3 a 4 tohto zákona do 31. októbra 1995; ak žiadosť v tejto lehote nepodajú, súd aj bez návrhu nariadi ich likvidáciu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky zašle súdu zoznam investičných spoločností, ktoré v uvedenej lehote nepodali žiadosť podľa § 8 ods. 3 a 4. Za podanie žiadosti sa správny poplatok neplatí.
(3)
Investičné fondy, ktoré boli zriadené pre prvú vlnu kupónovej privatizácie, sú povinné dať sa do súladu s ustanoveniami § 24 ods. 3, § 24 ods. 5, § 24 ods. 7 a § 24 ods. 11 tohto zákona do 31. decembra 1996. Tieto investičné fondy môžu odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona uplatňovať vlastnícke práva len v súlade s § 24 ods. 3 tohto zákona a môžu byť zastúpené len v kontrolných orgánoch spoločností, ktorých akcie majú vo svojom majetku. Do obchodného registra sa ako člen kontrolného orgánu zapisuje investičný fond s uvedením svojho obchodného mena a sídla. Funkciu člena kontrolného orgánu vykonáva v mene investičného fondu ním splnomocnená fyzická osoba.
§ 39
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Havel v. r.
Dubček v. r.
Čalfa v. r.
Príloha zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 91-1994 Z. z.
SPRÁVA O HOSPODÁRENÍ INVESTIČNEJ SPOLOČNOSTI A INVESTIČNÉHO FONDU
1. Stav majetku
a) cenné papiere,
b) iný majetok,
c) záväzky,
d) čistá hodnota majetku.
2. Počet akcií fondu (podielových listov) v obehu.
3. Čistá hodnota každého podielového listu (akcie).
4. Stav cenných papierov v majetku (zloženie portfolia), pričom je potrebné rozčleniť ich na
a) cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na burze cenných papierov,
b) cenné papiere, s ktorými sa obchoduje na inom regulovanom trhu,
c) ostatné cenné papiere.
Ďalej je treba portfolio rozčleniť podľa vhodných kritérií vzhľadom na investičnú politiku fondu (napríklad podľa hospodárskych alebo územných hľadísk), podľa percentuálneho podielu na čistom majetku; pre každý druh cenného papiera treba uviesť jeho podiel na celkovom majetku fondu.
Údaje o zmenách v stave portfolia počas lehoty na podávanie správ.
5. Údaje o vývoji majetku v priebehu lehoty na podávanie správ, ktoré obsahujú
a) výnosy z investícií,
b) iné výnosy,
c) výdavky na správu,
d) výdavky na depozitára,
e) iné výdavky a poplatky,
f) čistý výnos,
g) výplaty podielov na zisk a znovu investované výnosy,
h) zvýšenie alebo zníženie základného imania,
i) zvýšenie alebo zníženie hodnoty investícií,
j) zoznam spoločností, ktoré zapríčinili zníženie základného imania alebo hodnoty investícií z dôvodu zmien kurzov cenných papierov alebo likvidáciou spoločnosti,
k) iné zmeny, ktoré sa dotýkajú majetku alebo záväzkov fondu.
6. Porovnanie troch posledných rokov, pričom je nutné uviesť nasledovné údaje podľa stavu ku koncu roka
a) celková čistá hodnota majetku,
b) čistá hodnota každého podielu (akcie) fondu.
7. Údaje o hodnote záväzkov z činnosti investičnej spoločnosti alebo investičného fondu.
1)
§ 276 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
1a)
Zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov.
1c)
Zákon č. 513/1991 Zb.
2)
§ 24 ods. 3 písm. c) zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.
3)
§ 136 až 142 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (úplné znenie č. 47/1992 Zb.).
4)
§ 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
4a)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
4c)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1993 Z. z.
4d)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 134/1994 Z. z. o vydávaní a použití investičných kupónov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 235/1994 Z. z.
4e)
§ 74 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch.
5a)
§ 48 a § 86 zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch.
6)
Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
6a)
Zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.Zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.
6b)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb.
Nariadenie vlády ČSFR č. 383/1991 Zb. v znení nariadenia vlády ČSFR č. 69/1992 Zb.
8)
§ 14 ods. 2 zákona č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.