258/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

258
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví České republiky
ze dne 29. dubna 1992,
kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví po dohodovacím řízení se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, zástupci smluvních zdravotnických zařízení, Českou lékařskou komorou, Českou stomatologickou komorou a zástupci odborných vědeckých společností podle § 13 odst. 3 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění:
§ 1
(1)
Zdravotní pojišťovny hradí smluvním zdravotnickým zařízením1) náklady potřebné zdravotní péče podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen „seznam“),2) který je uveden v příloze, která je součástí této vyhlášky.3)
(2)
Seznam obsahuje zdravotní výkony hrazené zdravotními pojišťovnami plně nebo částečně a zdravotní výkony jimi nehrazené, kódy výkonů, jejich názvy, bodové hodnocení a podmínky pro poskytnutí úhrady za provedené výkony prostřednictvím zdravotních pojišťoven.
(3)
Bodové hodnoty zdravotních výkonů obsažené v seznamu vyjadřují průměrné vlastní náklady na příslušný výkon. Tyto vlastní náklady zahrnují přímé mzdy, prvotní režii a správní režii včetně odbytové. Přímý materiál není zahrnut do vlastních nákladů, je v seznamu uveden odděleně a vyjádřen v Kčs.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
MUDr. Bojar CSc. v. r.
1)
§ 13 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.
2)
Výměr FMF, MF ČR a MF SR 01/92 o regulaci cen zboží, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, ve znění změn a doplňků.
3)
Seznam se uveřejňuje jako samostatná příloha Sbírky zákonů (bude vydán jako zvláštní publikace a. s. SEVT Praha).