271/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1993

271
ZÁKON
České národní rady
ze dne 5. května 1992,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, se mění a doplňuje takto:
1.
V § 7 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje středníkem a za středníkem se připojují tato slova: „ve věcech obchodních je poplatek splatný na základě výzvy soudu,2a) a to tří dnů ode dne doručení výzvy, není-li poplatek placen kolkovými známkami.“.
2.
V § 7 odst. 4 se za větu prvou vkládá tato věta: „Ve věcech obchodních je v těchto případech poplatek splatný ve lhůtě a za podmínek stanovených v odstavci 1.“.
3.
V § 8 první větě se za slova „1000 Kčs“ vkládají tato slova: „a ve věcech obchodních 5000 Kčs,“.
4.
V § 9 odst. 1 úvodní větě se za slova „zahájení řízení“ vkládají tato slova: „nebo na základě výzvy příslušného soudu“.
5.
V § 10 odst. 2 úvodní větě se za slova „zahájení řízení“ vkládají tato slova: „nebo na základě výzvy příslušného soudu“.
6.
V § 11 se vypouští ustanovení písmena c).
Čl. II
Sazebník soudních poplatků, uvedený v příloze k zákonu České národní rady č. 549/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:
1.
V položce 1 se vypouští z poznámek bod 9.
2.
V položce 19 se za slova „jiných soudních spisů“ vkládají tato slova: „spisů zrušených státních notářství“.
3.
V položce 22 poznámka v bodě 1 zní:
„1.
Poplatek se neplatí za ověření opisů listin, kterých je třeba pro účely evidence právních vztahů k nemovitostem. Na těchto opisech musí však být vyznačen účel, k němuž byly vyhotoveny.“.
4.
Za položku 24 se vkládají nové položky 24A a 24B, které znějí:
„Položka 24A
Z návrhu na přijetí movitých věcí do úschovy za účelem splnění závazku, z ceny věcí 1 % nejméně 50 Kčs
Položka 24B
Z návrhu na umoření listiny 200 Kčs”.

Čl. III
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Burešová v. r.
Pithart v. r.
2a)
§ 9 odst. 3 a 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 519/1991 Sb.