276/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1992

276
VYHLÁŠKA
ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
ze dne 7. května 1992,
kterou se mění vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 178/1991 Sb., o sídlech a územní působnosti školských úřadů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky stanoví podle § 5 odst. 1 zákona České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství:
Čl. I
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 178/1991 Sb., o sídlech a územní působnosti školských úřadů, se mění takto:
1.
V § 1 odst. 2 zní:
„(2)
Školské úřady městských obvodů1) hlavního města Prahy sídlí v hlavním městě Praze.“.
2.
V § 2 odst. 2 zní:
„(2)
Územní působnost školského úřadu městského obvodu hlavního města Prahy se shoduje s územím městského obvodu.“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1992.
Ministr:
Vopěnka v. r.
1)
§ 2 zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, veĺ znění pozdějších předpisů.