28/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 23.01.1992 do 31.12.1996

28
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 19. decembra 1991,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 246/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 268/1991 Zb.
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 246/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 268/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
Poslanecké kluby
§ 11a
(1)
Poslanci sa môžu združovať v poslaneckých kluboch, a to spravidla podľa príslušnosti k politickým stranám alebo politickým hnutiam alebo volebným koalíciám. Môžu utvoriť aj klub nezávislých poslancov. Poslanec môže byť členom len jedného poslaneckého klubu.
(2)
Na utvorenie poslaneckého klubu treba najmenej päť poslancov. O utvorení poslaneckého klubu sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci ustanovujúci členovia klubu.
(3)
Predseda poslaneckého klubu písomne oznámi Predsedníctvu Slovenskej národnej rady utvorenie poslaneckého klubu, jeho názov a mená a priezviská poslancov, ktorí sú jeho členmi. Počas volebného obdobia oznámi aj mená a priezviská poslancov, ktorí prestali byť členmi poslaneckého klubu alebo ktorí sa stali jeho novými členmi.
(4)
Ak dôjde k rozdeleniu politickej strany alebo politického hnutia, postupuje sa pri utváraní nových poslaneckých klubov podľa odseku 2.
(5)
V mene poslaneckého klubu koná jeho predseda alebo podpredseda alebo poverený člen klubu.
§ 11b
(1)
Poslanecké kluby majú právo používať na svoju činnosť miestnosti v priestoroch Slovenskej národnej rady. Podrobnosti upraví Predsedníctvo Slovenskej národnej rady uznesením.
(2)
Na úhradu nákladov poslaneckých klubov sa poskytuje príspevok z rozpočtu Slovenskej národnej rady vo výške, ktorú určí na každý kalendárny rok Predsedníctvo Slovenskej národnej rady, a to s prihliadnutím na počet členov jednotlivých poslaneckých klubov.
(3)
Poslanecké kluby vedú prehľad o poskytnutých príspevkoch podľa odseku 2 a dbajú, aby ich čerpanie bolo doložené príslušnými dokladmi. Poslanecké kluby sú povinné predložiť Predsedníctvu Slovenskej národnej rady doklady o čerpaní týchto príspevkov, kedykoľvek o to požiada. Poslanecké kluby predkladajú Predsedníctvu Slovenskej národnej rady súhrnnú správu o čerpaní poskytnutých príspevkov za predchádzajúci kalendárny rok v ním určenom termíne.
§ 11c
Politické grémium
(1)
Predsedovia poslaneckých klubov tvoria politické grémium, ktoré posudzuje najmä otázky politickej povahy súvisiace s činnosťou Slovenskej národnej rady a jej orgánov.
(2)
Podľa potreby alebo na základe žiadosti aspoň dvoch poslaneckých klubov zvoláva predseda Slovenskej národnej rady politické grémium, na ktorom sa môžu zúčastniť aj podpredsedovia Slovenskej národnej rady. Stanoviská politického grémia majú povahu odporúčania.“.
Čl. II
Zrušuje sa § 17 a 18 zákona Slovenskej národnej rady č. 45/1989 Zb. o poslancoch Slovenskej národnej rady.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.