294/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 11.06.1992 do 25.09.1992

294
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 5. mája 1992
o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Na podporu záujmov verejnosti na uskutočňovanie slobody prejavu a práva na informácie sa zriaďuje Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len „rada“).
(2)
Rada dohliada na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich rozhlasové a televízne vysielanie1) (ďalej len „vysielanie“), dbá na rozvoj plurality vysielania a nezávislosť jeho prevádzkovania a podporuje domácu rozhlasovú a televíznu tvorbu.
(3)
Rada vykonáva v ustanovenom rozsahu2) štátnu správu v oblasti vysielania.
§ 2
Činnosť rady
(1)
Do pôsobnosti rady patrí najmä
a)
podielať sa v spolupráci s Federálnou radou pre rozhlasové a televízne vysielanie (ďalej len „federálna rada“) svojimi stanoviskami a návrhmi na utváraní zásad štátnej politiky Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky vo vzťahu k vysielaniu a koncepcii jeho rozvoja,
b)
podieľať sa v spolupráci s federálnou radou na vypracúvaní plánov využitia kmitočtov pre vysialanie, pričom dbá najmä na rozvoj lokálneho vysielania slúžiaceho záujmom verejnosti v obciach a regiónoch Slovenskej republiky,
c)
podieľať sa svojimi stanoviskami a návrhmi na utváraní zásad štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k vysielaniu a určiť koncepciu jeho rozvoja,
d)
vyjadrovať záväzné stanoviská k udeľovaniu alebo odnímaniu licencií v pôsobnosti federálnej rady,3)
e)
udeľovať a odnímať licencie na vysielanie subjektom pôsobiacim na území Slovenskej republiky, alebo ak ich činnosť podstatne neprekračuje územie Slovenskej republiky,4)
f)
určovať lehoty na nápravu porušení podmienok určených v licencii a ukladať pokuty5) držiteľom licencií, ktoré udelila, prevádzkovateľom, ktorí získali oprávnenie na vysielanie na základe zákona Slovenskej národnej rady,6) a subjektom vysielajúcim bez licencie, na ktorej udelenie je príslušná,
g)
vyjadrovať sa k návrhom a plneniu medzinárodných zmlúv, ktoré súvisia s vysielaním,
h)
viesť evidenciu licencií, ktoré udelila, a ich zmien, informovať o nich federálnu radu a pravidelne zverejňovať prehľad udelených licencií a ich zmien a plánov využitia kmitočtov na vysielanie,
ch)
predkladať Slovenskej národnej rade správu o stave vysielania a o svojej činnosti, a to najmenej raz ročne alebo vždy, ak o to Slovenská národná rada požiada.
(2)
Činnosť rady je upravená štatútom, ktorý schvaľuje na návrh rady Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.
§ 3
Zloženie rady
(1)
Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva Slovenská národná rada.
(2)
Členmi rady sú vždy členovia federálnej rady zvolení Slovenskou národnou radou; zánikom členstva vo federálnej rade zaniká členstvo v rade.
(3)
Rada zo svojich členov volí predsedu a podpredsedu rady.
§ 4
Členstvo v rade
(1)
Za člena rady môže byť zvolený občan Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorý je spôsobilý na právne úkony, bezúhonný a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
(2)
Členstvo v rade je nezlučiteľné s funkciou prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, poslanca zákonodarného zboru, predsedu alebo podpredsedu vlády, ministra alebo vedúceho iného ústredného orgánu štátnej správy a ich námestníkov a s funkciou člena Rady Slovenskej televízie7) a člena Rady Slovenského rozhlasu.8)
(3)
Členovia rady nesmú mať funkcie v politických stranách alebo politických hnutiach, ani nesmú aktívne v mene týchto strán verejne vystupovať alebo pôsobiť v ich prospech; ďalej nesmú byť členmi orgánov spoločností, ktoré pôsobia v oblasti oznamovacích prostriedkov, ani zastupovať obchodné záujmy, ktoré by mohli byť v rozpore s výkonom ich funkcie, alebo by mohli nepriamo ovplyvňovať ich nestrannosť a objektivitu rozhodovania. Člen rady a jemu blízke osoby nesmú mať finančný záujem na prevádzkovaní vysielania daný vlastníctvom, pracovným pomerom alebo obdobným vzťahom.
§ 5
Zánik členstva
(1)
Členstvo v rade zaniká:
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
odstúpením z funkcie,
c)
odvolaním z funkcie,
d)
pozbavením alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,
e)
úmrtím,
f)
zánikom členstva vo federálnej rade.
(2)
Slovenská národná rada odvolá člena rady z funkcie,
a)
ak nespĺňa predpoklady na výkon funkcie uvedené v § 4,
b)
ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a ak mu bol uložený nepodmienečný trest odňatia slobody.
(3)
Slovenská národná rada môže člena rady odvolať, ak najmenej šesť mesiacov nevykonáva túto funkciu.
§ 6
Funkčné obdobie členov rady
(1)
Funkčné obdobie členov rady je šesťročné.
(2)
Po prvej voľbe členov rady sa žrebom určia mená dvoch členov, ktorých funkčné obdobie sa skončí po dvoch rokoch, a dvoch členov, ktorých funkčné obdobie sa skončí po štyroch rokoch. To sa netýka členov rady uvedených v § 3 ods. 2.
(3)
Na miesta uprázdnené uplynutím funkčného obdobia sa volia noví členovia rady na obdobie šesť rokov. Na miesta uprázdnené z iného dôvodu sa volia noví členovia na zostávajúci čas do konca funkčného obdobia toho člena, ktorého miesto sa uprázdnilo.
§ 7
Organizácia a hospodárenie rady
(1)
Členstvo v rade je verejná funkcia. V súvislosti s jej výkonom patrí členom rady odmena. Výšku odmeny určí štatút (§ 2 ods. 2). Cestovné náklady členov rady sa poskytujú podľa osobitných predpisov.
(2)
Organizačno-technickú činnosť rady zabezpečuje sekretariát, ktorého zloženie, organizáciu a činnosť upraví štatút rady.
(3)
Činnosť rady a jej sekretariátu sa uhrádza zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 8
Vláda Slovenskej republiky a orgány štátnej správy Slovenskej republiky v medziach svojej pôsobnosti spolupracujú s radou vo veciach vysielania, a sú najmä povinné, ak ide o veci vysielania, vyžiadať si vždy stanovisko rady a poskytnúť rade potrebnú súčinnosť.
§ 9
(1)
Pôsobnosť rady podľa § 2 sa vzťahuje aj na právnické a fyzické osoby, ktorým bolo umožnené vysielať na základe uznesenia Predsedníctva vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, alebo na základe licencie vydanej medzirezortnou komisiou vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky podľa návrhu komisie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
(2)
Licencie vydané podľa odseku 1 sa považujú za licencie vydané podľa zákona č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania. Ich platnosť sa skončí 31. decembra 1995.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky sa mení takto:
§ 14 znie:
㤠14
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy Slovenskej republiky pre umenie, kultúrno-osvetovú činnosť, pamiatkovú starostlivosť, vydávanie periodickej tlače a neperiodických publikácií, pre činnosť hromadných informačných prostriedkov s výnimkou rozhlasového a televízneho vysielania, pre knižninú a múzejnú činnosť, pre vykonávanie autorského zákona, pre veci cirkví a náboženských spoloností a pre výrobu a obchod v oblasti kultúry.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.
1)
Napr. zákon č. 136/1991 Zb. o rozdelení pôsobnosti medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou vo veciach tlače a iných informačných prostriedkov, zákon č. 468/1991 Zb. o prevádzkovaní rozhlasového a televízneho vysielania, zákon SNR č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii, zákon SNR č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase.
2)
§ 2 písm. b) zákona č. 136/1991 Zb.
§ 10 ods. 3 a § 20 ods. 1 zákona č. 468/1991 Zb.
3)
4)
5)
§ 20 zákona č. 468/1991 Zb.
6)
Zákon SNR č. 255/1991 Zb.
zákon SNR č. 254/1991 Zb.
7)
Zákon SNR č. 254/1991 Zb.
8)
Zákon SNR č. 255/1991 Zb.