295/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.1992 do 31.12.1994

295
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 28. apríla 1992
o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 1 sa slová „so svojimi finančnými zdrojmi“ nahrádzajú slovami „s vlastnými príjmami (§ 7)“.
2.
Poznámka pod čiarou č. 1 znie:
„1)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky.“.
3.
Poznámka pod čiarou č. 2 znie:
„2)
Zákon SNR č. 517/1990 Zb.“.
4.
V § 1 ods. 4 v prvej vete sa vypúšťajú slová „a právo na svoj znak“.
5.
V § 1 sa za odsek 4 pripája nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Obec má právo na svoj znak a právo používať ho pri výkone samosprávy obce.“.
6.
V § 4 ods. 3 písm. d) sa za slová „fyzických osôb“ vkladajú slová „ak osobitný zákon neustanovuje inak.5a)“.
Poznámka pod čiarou č. 5a znie:
„5a)
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
Zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 o štátnej správe v odpadovou hospodárstve.“.
7.
V § 5 ods. 2 sa na koniec pripája odkaz 8a).
Poznámka pod čiarou č. 8a znie:
„8a)
§ 14 a nasl. zákona č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
Štvrtá časť zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).“.
8.
V § 5 ods. 3 sa na koniec pripája nová veta, ktorá znie: „Obce poskytujú orgánom štátu potrebné údaje pre jednotlivé evidencie vedené orgánmi štátu alebo pre úradné konania v rozsahu vymedzenom osobitnými zákonmi.9a)“.
Poznámka pod čiarou č. 9a znie:
„9a)
Napr. § 11 ods. 1 zákona SNR č. 517/1990 Zb., § 128 Občianskeho súdneho poriadku (úplné znenie č. 70/1992 Zb.).“.
9.
V § 5 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 4.
10.
V § 7 ods. 4 sa pripája nová veta, ktorá znie: „Na plnenie úloh spoločných pre viac obcí alebo z iného dôvodu môžu obce zriadiť spoločný regionálny alebo záujmový fond; správu fondu vykonáva rada fondu ustanovená obcami, ktoré fond zriadili, a to podľa dohodnutých pravidiel.“.
11.
V § 8 ods. 3 sa vypúšťa odkaz 9) a poznámka pod čiarou č. 9.
12.
V § 9 ods. 6 sa na koniec pripája nová veta, ktorá znie: „Ročnú účtovnú závierku overuje audítor.10a)“.
Poznámka pod čiarou č. 10a znie:
„10a)
§ 20 ods. 1 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.
§ 2 ods. 2 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 73/1992 Zb. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.“.
13.
V § 11 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „ak ide o obec s počtom obyvateľov menej ako 40, je potrebných najmenej päť poslancov obecného zastupiteľstva.“.
14.
V § 11 ods. 3 sa v písmene i) pripájajú na konci slová „a vymenúvať ich vedúcich (riaditeľov),“.
15.
V § 11 ods. 3 sa v písmene j) pripájajú na konci slová „ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu,“.
16.
V § 11 doterajšie odseky 4 až 10 a odsek 12 sa zaraďujú ako odseky 1 až 8 do nového § 11a s nadpisom „Hlasovanie obyvateľov obce“ a odsek 11 sa zaraďuje ako § 11b s nadpisom „Verejné zhromaždenie obyvateľov obce“.
17.
V § 12 ods. 1 sa na konci pripájajú slová „alebo ak ide o mimoriadne zvolané zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním.“.
18.
V § 12 ods. 4 sa vypúšťa druhá veta.
19.
V § 13 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.
20.
Za § 13 sa vkladajú nové § 13a a 13b, ktoré znejú:
㤠13a
(1)
Starosta obce môže uložiť právnickej osobe pokutu do výšky 100 000 Kčs, ak právnická osoba
a)
poruší nariadenie obce,
b)
nesplní v určenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú starostom poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti.
(2)
Pokuta je príjmom obce.
(3)
Pokutu možno uložiť do dvoch mesiacov odo dňa, kedy sa starosta dozvedel o tom, kto sa konania podľa odseku 1 dopustil; najneskôr však do jedného roka od konania opodstatňujúceho uloženie pokuty. Pri ukladaní pokút sa postupuje podľa všeobecných predpisov o správnom konaní.15a)
§ 13b
Zastupovanie starostu
(1)
Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať a zvoliť nového.
(2)
Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je po celý čas jej existencie po celé svoje funkčné obdobie jej členom. Zástupca starostu v čase, keď zastupuje starostu, zvoláva a vedie zasadnutie obecnej rady.
(3)
Obecné zastupiteľstvo ustanoví okruh úkonov a činností, ktoré je zástupca starostu oprávnený vykonávať.
(4)
Ak starosta zomrel, vzdal sa funkcie, bol súdom pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola súdom obmedzená, plní úlohy starostu v plnom rozsahu zvolený zástupca starostu s pomocou obecnej rady. Ak obecná rada nie je zriadená, obecné zastupiteľstvo určí dvoch svojich poslancov na pomoc zástupcovi starostu. Zastupovanie končí zložením sľubu nového starostu.
(5)
Ak je neprítomnosť alebo nespôsobilosť starostu na výkon funkcie dlhodobá, spravidla presahujúca šesť mesiacov alebo ak starosta
a)
nezvolá obecné zastupiteľstvo viac ako štyri mesiace,
b)
dlhodobo alebo hrubo a opakovane zanedbáva povinnosti starostu, a tým vznikajú vážne nedostatky v správe obce, v nakladaní s majetkom obce a vo finančnom hospodárení obce,
c)
požaduje to petícia11) skupiny obyvateľov obce v počte 20 % všetkých oprávnených voličov v obci,
obecné zastupiteľstvo sa môže trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov uzniesť na voľbe nového starostu, a tým odvolať doterajšieho starostu. Zároveň sa môže uzniesť na tom, že funkciu starostu bude do zvolenia nového starostu vykonávať zástupca starostu. Na toto zastupovanie sa vzťahuje odsek 4.
(6)
V prípadoch ustanovených v odsekoch 4 a 5 zvolá obecné zastupiteľstvo obecná rada; ak nie je zriadená, zástupca starostu a poslanci, ktorých obecné zastupiteľstvo určilo na pomoc zástupcovi starostu.“.
Poznámka pod čiarou č. 15a znie:
„15a)
Zákon č. 71/1967 Zb.“.
21.
V § 16 ods. 3 sa v písmene a) na koniec pripájajú slová „a obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,“.
22.
Za § 16 sa vkladá nový § 16a, ktorý znie:
㤠16a
Spoločný obecný úrad
Ak na základe dohody medzi obcami zriadi viac obcí spoločný obecný úrad, súčasťou dohody sú aj pravidlá financovania jeho činnosti, určenie jeho sídla a počtu pracovníkov, vymedzenie vzťahov k orgánom jednotlivých obcí a určenie, ktorý starosta obce bude štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych veciach týkajúcich sa činnosti spoločného obecného úradu a v pracovnoprávnych vzťahoch týkajúcich sa pracovníkov v spoločnom obecnom úrade, ako aj ďalšie potrebné veci. Na platnosť dohody je potrebná trojpätinová väčšina všetkých členov obecného zastupiteľstva každej obce, ktorá je účastníkom dohody.“.
23.
V § 18 ods. 2 prvá veta znie: „Do funkcie ho volí16) obecné zastupiteľstvo.“.
Poznámka pod čiarou č. 16 znie:
„16)
§ 27 ods. 3 Zákonníka práce.“.
24.
§ 21 ods. 2 znie:
„(2)
Zakladanie združení upravuje osobitný predpis.17)“.
Poznámka pod čiarou č. 17 znie:
„17)
§ 20f až 20j Občianskeho zákonníka.“.
25.
V § 22 ods. 1 sa vypúšťajú slová „boli za mestá vyhlásené podľa predpisov platných predo dňom účinnosti tohto zákona, a obce, ktoré“.
26.
V § 25 ods. 2 sa na koniec pripája veta: „Mandát poslanca obecného zastupiteľstva alebo starostu obce zanikne vzdaním sa len vtedy, keď vzdanie sa bolo urobené písomne a doručené obecnému zastupiteľstvu alebo bolo urobené na rokovaní obecného zastupiteľstva ústne do zápisnice.“.
27.
§ 25 ods. 7 znie:
„(7)
Poslancovi a starostovi, ktorý je dlhodobo plne uvoľnený na výkon funkcie zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny v zamestnaní primeraná odmena od obce. Ich pracovný vzťah v doterajšom zamestnaní zostáva zachovaný za podmienok podľa osobitných predpisov.18a)“.
Poznámka pod čiarou č. 18a znie:
„18a)
§ 48 ods. 1 písm. c) a § 49 písm. a) Zákonníka práce.“.
28.
§ 25 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ustanovenia odsekov 4 a 5 sa vzťahujú aj na starostu, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie.“.
29.
Doterajší text § 27 sa označuje ako odsek 1 a v ňom uvedený odkaz 19) sa mení na odkaz 15a. Za odsek 1 sa dopĺňa odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Na výkon všeobecného dozoru nad dôsledným vykonávaním a zachovávaním zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov obcami sa vzťahujú všeobecné predpisy o výkone prokurátorského dozoru19) s týmito odchýlkami:
1.
nepoužijú sa § 15 ods. 4 a 6 prvá veta zákona o prokuratúre,
2.
protest prokurátora podaný proti nariadeniu obce alebo uzneseniu obecného zastupiteľstva, ako aj upozornenie prokurátora na nečinnosť alebo na porušovanie zákonov obecným zastupiteľstvom a jeho orgánmi (§ 10 ods. 2), prerokuje obecné zastupiteľstvo za účasti prokurátora,
3.
ak starosta obce nevyhovie protestu prokurátora podanému proti nezákonnému rozhodnutiu, opatreniu alebo inému aktu starostu obce, na ktorý sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,15a) rozhodne o proteste prokurátora orgán štátu podľa odseku 1 body 3 a 4.“.
Poznámka pod čiarou č. 19 znie:
„19)
Zákon č. 60/1965 Zb. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.“.
30.
V § 28 ods. 1 sa na koniec pripája odkaz 20).
Poznámka pod čiarou č. 20 znie:
„20)
§ 14 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.
§ 13 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.“.
31.
§ 30 sa vypúšťa.
32.
Príloha A sa vypúšťa.
33.
V prílohe B sa vypúšťajú položky 10 až 12, 14, 15 a 18 až 24.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 595/1990 Zb. sa meni a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 sa slová „národné výbory všetkých stupňov“ nahrádzajú slovami „krajské a okresné národné výbory“.
2.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťa slovo „osobitný“.
3.
V § 5 ods. 3 písm. e) sa vypúšťajú slová „a voľby sudcov z ľudu“.
4.
V § 6 ods. 1 znie:
„(1)
Na čele obvodného úradu je prednosta, ktorý je volený starostami obcí územného obvodu nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov.“.
5.
V § 7 ods. 4 sa slová „činnosť orgánov“ nahrádzajú slovami „plnenie spoločných úloh s inými orgánmi“ a pred slovo „súvisiacich“ sa vkladá slovo „štátu“.
6.
V § 7 ods. 4 sa na koniec pripája veta: „Na tento účel môže od týchto orgánov štátnej správy požadovať potrebné podklady najmä informácie, číselné údaje, rozbory a vyhodnotenia.“.
7.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Okresné úrady pravidelne zverejňujú základné údaje o svojej organizácii i o organizácii obvodných úradov v okrese, o rozvrhu práce v týchto úradoch, ako aj ďalšie údaje o úradoch a ich činnosti, ktoré majú význam pre styk s verejnosťou a pre spoluprácu s inými štátnymi orgánmi, s obcami a s inými právnickými osobami.“.
8.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťajú slová „po vyjadrení konferencie starostov príslušného regiónu“.
9.
V § 9 písm. e) sa na koniec pripájajú slová: „a pri budovaní a realizácii automatizovaného informačného systému miestnej štátnej správy.“.
10.
V § 14 se vypúšťajú odseky 2, 4 a 6 vrátane príloh B, D a F.
11.
V prílohe A sa vypúšťajú položky 25, 43, 47 až 50 a 56.
12.
V prílohe C sa vypúšťajú položky 2, 15 až 21, 28 až 31 a 53.
13.
V prílohe E sa vypúšťajú položky 3 až 6, 16 až 19, 21 až 24, 26 až 28, 30 až 36, 39 až 43, 45 až 47, 49 až 52 a 84.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 sa slová „so svojimi finančnými zdrojmi“ nahrádzajú slovami „s vlastnými príjmami“.
2.
V § 2 ods. 2 sa slová „zdrojmi a vlastnými finančnými zdrojmi“ nahrádzajú slovami „prostriedkami a s vlastnými príjmami“.
3.
V § 6 ods. 5 sa slová „vymenúva na návrh primátora“ nahrádzajú slovom „volí“.
4.
V § 7 ods. 4 sa slová „vymenúva na návrh starostu“ nahrádzajú slovom „volí“.
5.
V § 15 ods. 2 písm. b) sa slovo „zdrojmi“ nahrádza slovom „príjmami“ a slovo „zdrojov“ slovom „príjmov“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 1 a 2 sa slovo „zdrojmi“ nahrádza slovom „príjmami“.
2.
V § 6 ods. 5 sa slová „vymenúva na návrh primátora“ nahrádzajú slovom „volí“.
3.
V § 7 ods. 4 sa slová „vymenúva na návrh starostu“ nahrádzajú slovom „volí“.
4.
V § 14 ods. 2 písm. b) sa slovo „zdrojmi“ nahrádza slovom „príjmami“ a slovo „zdrojov“ slovom „príjmov“.
Čl. V
(1)
Všeobecne záväzné právne predpisy1) okresných úradov2) a iných miestnych orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov3) možno vydať na vykonanie zákona Federálneho zhromaždenia alebo zákona Slovenskej národnej rady len v medziach zákonného splnomocnenia.
(2)
Všeobecne záväzné právne predpisy miestnych orgánov štátnej správy sa uverejňujú spôsobom obvyklým tak, aby sa s nimi mali možnosť oboznámiť fyzické a právnické osoby v územnom obvode miestneho orgánu štátnej správy. Okrem toho sa vyhlasujú uverejnením oznámenia o ich vydaní vo Vestníku vlády Slovenskej republiky.
(3)
Oznámenie o vydaní všeobecne záväzného právneho predpisu miestneho orgánu štátnej správy obsahuje
a)
názov a dátum vydania,
b)
splnomocňovacie ustanovenie zákona, na základe ktorého sa vydáva,
c)
stručné vyjadrenie obsahu,
d)
údaje o tom, ktoré predpisy sa ním zrušujú alebo pozmeňujú,
e)
začiatok účinnosti,
f)
údaj o tom, kde bolo úplné znenie uverejnené a kde možno doň nahliadnuť.
(4)
Všeobecne záväzný právny predpis miestneho orgánu štátnej správy je po celý čas účinnosti každému prístupný na nahliadnutie na orgáne, ktorý ho vydal, a na okresnom a na obvodnom úrade.
(5)
Vyhlásenie podľa odseku 2 je podmienkou platnosti všeobecne záväzných právnych predpisov miestnych orgánov štátnej správy.
(6)
Účinnost nadobúdajú najskôr dňom ich vyhlásenia podľa odseku 2, ak v nich nie je ustanovený ako deň účinnosti neskorší dátum.
Čl. VI
Zákon Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky sa dopĺňa takto:
1.
Za § 12 sa vkladá nový § 12a, ktorý znie:
㤠12a
Odo dňa vyhlásenia referenda alebo volieb do Federálneho zhromaždenia, do Slovenskej národnej rady alebo do orgánov samosprávy obcí alebo hlasovania obyvateľov obce nemožno až do vykonania referenda, volieb alebo hlasovania rozhodnúť o územnej zmene (§ 2 ods. 2), určiť alebo zmeniť názov obce alebo jej časti (§ 3 ods. 2), určiť názov ulice alebo iného verejného prestranstva (§ 8 ods. 3), ani rozhodnúť o zmene číslovania stavieb (§ 11 ods. 1).“.
2.
V § 13 ods. 1 sa spojka „a“ pred označením „§ 12 ods. 1 a 2“ nahrádza čiarkou a pred slovo „je“ sa vkladajú slová „a § 12a“.
Čl. VII
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb. sa dopĺňa takto:
§ 88 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Rozhodnutie o uložení pokuty za priestupok, ktorá je príjmom obce (§ 13 ods. 3), vykonáva obvodný úrad.“.
Čl. VIII
Zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 196/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1992 Zb. sa s platnosťou pre Slovenskú republiku mení a dopĺňa takto:
V § 74 sa doterajší text označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
(2)
Štátni obvodní lekári a štátni okresní lekári vykonávajú samostatne činnosti uvedené v § 75 ods. 2 písm. b), c) a d), ak ide o podávanie záväzných posudkov (§ 4 ods. 2 a 3), o vykonávanie mimoriadnych opatrení (§ 5 ods. 2) a o dávanie záväzných pokynov na odstránenie zistených závad (§ 7 ods. 1).“.
Čl. IX
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásilo úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy, ako vyplýva z neskorších zákonov.
Čl. X
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.
1)
Čl. 139a ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii v znení ústavného zákona č. 294/1990 Zb.
2)
§ 7 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.
3)
§ 27 písm. i) zákona Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb.
§ 4 písm. f) zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve.