30/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 29.11.2001 do 31.12.2004

30
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 17. decembra 1991
o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1)
Zriaďuje sa Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora (ďalej len „komora“) so sídlom v Nitre.
(2)
Komora je neštátna, verejnoprávna a samosprávna inštitúcia, ktorej poslaním je uplatňovanie oprávnených spoločných záujmov svojich členov pri tvorbe hospodárskej a sociálnej politiky, účasť na jej uskutočňovaní a podpora a ochrana podnikania svojich členov v záujme rozvoja a zveľaďovania poľnohospodárstva a potravinárstva v Slovenskej republike.
(3)
Komora je právnická osoba. Nezapisuje sa do podnikového registra.
(4)
Na plnenie svojich úloh komora môže nadobúdať majetok.
§ 2
(1)
Členmi komory sú fyzické a právnické osoby zapísané v obchodnom registri, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť v poľnohospodárstve a potravinárstve a v biologických, technických a v obchodných službách pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo.
(2)
Členmi komory sa môžu stať aj iné právnické osoby z oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, než sú uvedené v odseku 1, ako aj fyzické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť v týchto oblastiach.
(3)
Členstvo v komore vzniká
a)
dňom účinnosti tohto zákona alebo dňom zápisu do obchodného registra, ak ide o osoby uvedené v odseku 1,
b)
na základe písomnej prihlášky dňom prijatia za člena, ak ide o osoby uvedené v odseku 2.
(4)
O ukončení činnosti komory rozhodne Slovenská národná rada zákonom.
DRUHÁ ČASŤ
Pôsobnosť komory
§ 3
(1)
Komora a príslušné štátne orgány navzájom spolupracujú pri plnení svojich úloh v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä
a)
poskytujú si navzájom potrebné informácie,
b)
štátne orgány spolupracujú s komorou na tvorbe a uskutočňovaní hospodárskej a sociálnej politiky dotýkajúcej sa podnikania v poľnohospodárstve a potravinárstve, predovšetkým ju prizývajú k príprave koncepcií rozvoja, všeobecne záväzných právnych predpisov a opatrení na ich vykonanie alebo vyžadujú jej stanoviská a ustanovujú jej zástupcov do svojich poradných orgánov,
c)
štátne orgány majú právo vysielať na rokovanie orgánov komory svojich zástupcov,
d)
komora organizuje zmierovacie konanie v hospodárskych sporoch medzi svojimi členmi.
(2)
Orgány komory predkladajú štátnym orgánom návrhy a stanoviská, v ktorých sú zosúladené spoločné záujmy členov, najmä medzi jednotlivými odbormi podnikania.
(3)
Ustanovením odseku 1 písm. a) nie sú dotknuté predpisy na ochranu štátneho tajomstva.1)
§ 4
(1)
Komora poskytuje svojim členom najmä informačné a poradenské služby vo veciach spojených s podnikaním, organizuje vzdelávaciu činnosť, podporuje výskum, presadzuje spoločné podnikateľské záujmy svojich členov, pričom zlaďuje záujmy medzi jednotlivými odbormi podnikania, dbá o ochranu svojich členov pred nepoctivým obchodným stykom, stará sa o ich propagáciu a spolupracuje s inými komorami a obdobnými inštitúciami v tuzemsku i zahraničí.
(2)
Stanovy komory určia, v akom rozsahu komora pôsobí ako orgán prejednávania sporov medzi jej členmi.
TRETIA ČASŤ
Organizácia a orgány komory
§ 5
(1)
V okresoch, prípadne iných územných častiach určených stanovami pôsobia regionálne komory, ktoré utvárajú členovia komory so sídlom (bydliskom) v jej územnom obvode; ak má člen komory pracoviská (závody, prevádzkárne) v územnom obvode viacerých regionálnych komôr, môže sa zúčastňovať na činnosti každej z nich.
(2)
Regionálna komora vzniká rozhodnutím ustanovujúceho valného zhromaždenia o jej založení, prijatím stanov a zvolením orgánov.
(3)
Regionálna komora plní úlohy uvedené v § 3 vo vzťahu k dotknutým orgánom miestnej štátnej správy2) a obcí.3)
(4)
V ostatných veciach určia stanovy komory, ktoré úlohy budú vykonávané sústredene; inak patrí táto pôsobnosť regionálnym komorám.
§ 6
(1)
Činnosť komory riadia jej orgány, ktorými sú
a)
valné zhromaždenie,
b)
predstavenstvo,
c)
predseda,
d)
dozorná rada.
(2)
Ustanovenia o orgánoch komory platia obdobne pre orgány regionálnej komory, ak nie je v tejto časti a v § 14 ustanovené inak.
§ 7
(1)
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom komory, ktorý
a)
schvaľuje stanovy komory, volebný poriadok komory, rokovací poriadok a ich zmeny,
b)
volí predsedu a podpredsedov komory na funkčné obdobie jedného roka, pričom sa nevylučuje možnosť opätovného zvolenia,
c)
volí členov predstavenstva a dozornej rady z členov komory, a to tak, aby boli primerane zastúpené hlavné odbory podnikania, a odvoláva ich z funkcie,
d)
určuje hlavné smery činnosti komory,
e)
určuje výšku a lehotu splatnosti členských príspevkov, schvaľuje rozpočet komory a ročnú účtovnú závierku.
(2)
Valné zhromaždenie si môže vyhradiť rozhodnutie o záležitosti, ktorá patrí do pôsobnosti iných orgánov komory.
(3)
Valné zhromaždenie sa skladá z delegátov, ktorých spomedzi svojich členov volia valné zhromaždenia regionálnych komôr. Stanovy určujú počet delegátov a spôsob ich voľby a hlasovania, a to tak, aby vo valnom zhromaždení boli uplatnené podnikateľské záujmy podľa jednotlivých území a odborov podnikania.
(4)
Valné zhromaždenie regionálnej komory tvoria členovia komory uvedení v § 5 ods. 1. Ak tak určujú stanovy komory, môže sa namiesto valného zhromaždenia zísť zhromaždenie delegátov regionálnej komory.
(5)
Funkcie v orgánoch komory sú čestné. Za ich vykonávanie komora poskytne náhradu za stratu času a náhradu hotových výdavkov vrátane nákladov na cestovné.
(6)
Valné zhromaždenie sa schádza najmenej dvakrát za rok. Musí sa zísť vždy, ak o to písomne požiada najmenej jedna tretina členov v územnom obvode regionálnej komory, ak ide o jej valné zhromaždenie, alebo jedna tretina regionálnych komôr, ak ide o valné zhromaždenie komory.
(7)
Valné zhromaždenie môže rokovať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov alebo delegátov; na prijatie platného uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných.
(8)
Valné zhromaždenie zriaďuje sekcie na plnenie úloh komory pre jednotlivé úseky svojej činnosti a pre jednotlivé odbory podnikania ako svoje odborné orgány.
§ 8
(1)
Predstavenstvo je výkonným orgánom komory, ktorý riadi jej činnosť medzi zasadaniami valného zhromaždenia. Pripravuje a zvoláva zasadania valného zhromaždenia a zabezpečuje plnenie ich uznesení.
(2)
Predstavenstvo vymenúva ústredného riaditeľa úradu komory (§ 11 ods. 1).
(3)
Predstavenstvo zvoláva predseda komory najmenej šesťkrát za rok. Jeho funkčné obdobie je naviac tri roky.
(4)
Predstavitelia sekcií sa zúčastňujú na rokovaní predstavenstva v príslušných veciach s poradným hlasom.
§ 9
(1)
Predseda je na čele komory a predstavenstva, dozerá na činnosť úradu komory a vykonáva ďalšie činnosti, ktoré mu určia stanovy, uznesenia valného zhromaždenia alebo uznesenia predstavenstva.
(2)
Predseda je štatutárnym orgánom komory.
§ 10
(1)
Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom komory. Je oprávnená kontrolovať celú činnosť komory.
(2)
Dozorná rada si volí zo svojho stredu predsedu a podpredsedu; ich funkčné obdobie je tri roky, pričom sa nevylučuje možnosť opätovného zvolenia.
(3)
Dozornú radu zvoláva jej predseda najmenej šesťkrát za rok. Jej funkčné obdobie je najviac tri roky.
(4)
Členmi dozornej rady nemôžu byť členovia predstavenstva a zamestnanci komory.
§ 11
(1)
Komora zriaďuje na obstarávanie záležitostí spojených s jej činnosťou úrad komory, ktorý najmä vedie evidenciu členov komory, pripravuje odborné a administratívne podklady pre rokovanie orgánov komory a vykonáva ich uznesenia.
(2)
Činnosť úradu komory riadi a za jeho hospodárenie zodpovedá ústredný riaditeľ, ktorý je zamestnancom komory. Zúčastňuje sa na zasadaniach predstavenstva a valného zhromaždenia.
(3)
Podrobnosti o úlohách úradu komory a jeho organizáciu určuje organizačný poriadok schvaľovaný predstavenstvom.
(4)
Regionálna komora môže zriadiť na obstarávanie záležitostí spojených s jej činnosťou úrad regionálnej komory; viaceré regionálne komory môžu na základe dohody zriadiť spoločný úrad. Ustanovenia o úrade komory primerane platia aj pre úrad regionálnej komory.
§ 11a
Stály rozhodcovský súd
(1)
Komora môže zriadiť a na svoje náklady udržiavať stály rozhodcovský súd na rozhodovanie majetkových sporov vyplývajúcich z obchodných vzťahov podľa osobitného predpisu.3a)
(2)
Komora vydá organizačný a rokovací poriadok stáleho rozhodcovského súdu.
ŠTVRTÁ ČASŤ
Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 12
(1)
Činnosť komory je financovaná najmä z členských príspevkov.
(2)
Každý člen komory je povinný platiť členské príspevky. Zásady výšky a lehôt splatnosti členských príspevkov upravia stanovy komory.
§ 13
Podrobnosti o činnosti komory a jej vnútorných pomeroch upravia stanovy komory. Stanovy musia obsahovať najmä
a)
podrobnosti o vzniku a spôsoby zániku členstva,
b)
práva a povinnosti členov,
c)
dôsledky porušenia členských povinností,
d)
bližšie vymedzenie úloh komory uvedených v § 4 a spôsobu ich zabezpečenia,
e)
bližšie ustanovenia o organizácii a orgánoch komory.
§ 14
(1)
Ustanovujúce valné zhromaždenie regionálnej komory sa môže platne uznášať, len ak sa na ňom zúčastnia najmenej dve tretiny osôb uvedených v § 2 ods. 1, zapísaných v podnikovom registri so sídlom (bydliskom) v jej územnom obvode.
(2)
Ustanovujúce valné zhromaždenie regionálnej komory sa môže platne uznášať, len ak sa na ňom zúčastnia delegáti zastupujúci najmenej dve tretiny členov okresu, na území ktorého regionálna komora pôsobí.
(3)
O ustanovujúcom valnom zhromaždení, prijatí stanov a zvolení orgánov sa vyhotoví notárska zápisnica.4)
§ 15
(1)
Vláda Slovenskej republiky vymenuje na návrh ministra poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky po prerokovaní so záujmovými združeniami a podnikateľskými zväzmi v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva prípravný výbor komory.
(2)
Prípravný výbor komory zabezpečí zvolanie ustanovujúcich valných zhromaždení regionálnych komôr, zvolanie ustanovujúceho valného zhromaždenia a prípravu návrhu stanov komory tak, aby sa ustanovujúce valné zhromaždenia mohli uskutočniť najneskôr do šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
§ 16
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r
1)
Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení neskorších predpisov.
2)
Napr. zákon SNR č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy.
3)
Zákon SNR č. 369/1991 Zb. o obecnom zriadení.
3a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 218/1996 Z. z. o rozhodcovskom konaní v znení zákona č. 448/2001 Z. z.
4)
§ 100 ods. 1 zákona č. 95/1963 Zb. o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok).