311/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 25.06.1992 do 31.03.1998

311
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 6. mája 1992
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Poplatková povinnosť
Poplatok podľa tohto zákona platia právnické a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú veľké, stredné a malé zdroje znečisťovania ovzdušia.1)
§ 2
Orgány štátnej správy ochrany ovzdušia
(1)
Príslušný obvodný úrad životného prostredia2) rozhoduje o výške poplatku právnickej a fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje veľký a stredný zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ veľkého a stredného zdroja“).
(2)
Obec3) rozhoduje o výške poplatku právnickej a fyzickej osoby, ktorá prevádzkuje malý zdroj znečisťovania ovzdušia (ďalej len „prevádzkovateľ malého zdroja“).
§ 3
Výška poplatku
(1)
Výška poplatku prevádzkovateľa veľkého a stredného zdroja sa určuje na obdobie jedného roka pre všetky druhy vypúšťaných znečisťujúcich látok podliehajúcich poplatkovej povinnosti uvedených v časti A prílohy tohto zákona (ďalej len „znečisťujúce látky“) spôsobom upraveným v § 4 tohto zákona.
(2)
Z poplatku určeného podľa odseku 1 bude prevádzkovateľ platiť:
20 % v roku 1992
40 % v roku 1993
60 % v rokoch 1994 a 1995
80 % v rokoch 1996 a 1997
100 % od roku 1998 vrátane.
(3)
Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa určuje ročnou paušálnou sumou do výšky 10 000 Kčs úmerne podľa jeho veľkosti a škodlivosti vypúšťaných znečisťujúcich látok alebo spotreby množstva látky, z ktorej znečisťujúce látky vznikajú.
§ 4
Výpočet poplatku
(1)
Poplatok pozostáva zo základného poplatku a prirážky a určuje sa podľa sadzieb poplatkov uvedených v časti B prílohy tohto zákona.
(2)
Základný poplatok za jednotlivú znečisťujúcu látku vypúšťanú veľkým alebo stredným zdrojom sa určí súčinom množstva vypúšťanej znečisťujúcej látky zisteného podľa skutočnosti uplynulého roka a výškou sadzby podľa časti B prílohy tohto zákona.
(3)
K základnému poplatku podľa odseku 2 sa pripočíta prirážka vo výške 50 % tohto poplatku, ak veľký alebo stredný zdroj nedodržal určený emisný limit. Prirážka sa vypočíta za obdobie splátok, určených podľa § 5 ods. 3, v ktorom bol prekročený emisný limit.4)
(4)
Poplatok prevádzkovateľa veľkých a stredných zdrojov sa rovná súčtu poplatkov za jednotlivé znečisťujúce látky a jednotlivé zdroje. Takto určená výška poplatku sa upraví podľa § 3 ods. 2 tohto zákona.
(5)
Poplatok pri horiacich alebo zaparených plochách, skládkach a plochách s únikom znečisťujúcich látok sa určí súčinom množstva znečisťujúcich látok zistených odborným odhadom a sadzby podľa časti B prílohy tohto zákona. Platí sa iba základný poplatok podľa odseku 2.
(6)
Poplatok sa zaokrúhľuje na celých 100 Kčs smerom dole.
§ 5
Oznamovanie údajov a spôsob platenia poplatku
(1)
Prevádzkovateľ veľkého a stredného zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obvodnému úradu životného prostredia a organizácii určenej Slovenskou komisiou pre životné prostredie úplné a pravdivé údaje potrebné pre určenie výšky poplatku podľa skutočnosti uplynulého roka a výpočet poplatku za každý zdroj. Údaje potrebné pre určenie výšky poplatku sú uvedené v prílohe C tohto zákona.
(2)
Obvodný úrad životného prostredia preskúma údaje uvedené v oznámení a vydá rozhodnutie o určení poplatku, v ktorom určí najmä výšku ročného poplatku, podmienky odkladu platby časti poplatku a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa.
(3)
Poplatok sa platí
a)
od výšky 1 mil. Kčs ročne v mesačných splátkach vo výške jednej dvanástiny ročného poplatku,
b)
do výšky 1 mil. Kčs ročne v štvrťročných splátkach vo výške jednej štvrtiny ročného poplatku,
c)
do výšky 10 tis. Kčs ročne v polročných splátkach vo výške jednej polovice ročného poplatku.
(4)
Podľa odseku 3 sa nepostupuje, ak prevádzkovateľ veľkého alebo stredného zdroja zaplatí ročný poplatok do 15. februára.
(5)
Prevádzkovateľ až do vydania rozhodnutia o určení poplatku je povinný zaplatiť poplatok podľa vlastného výpočtu ako preddavok v splátkach, najneskôr do 15. dňa po uplynutí príslušnej lehoty splátok. Zaplatené preddavky splátok sa zúčtujú so splátkami zodpovedajúcimi rozhodnutiu o určení poplatku do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.
(6)
Na žiadosť prevádzkovateľa veľkého alebo stredného zdroja obvodný úrad životného prostredia rozhodne o podmienkach odkladu platenia časti poplatku za každú znečisťujúcu látku vo výške 50 % po dobu realizácie prác na zníženie emisií najmenej na úroveň emisných limitov pre nové zdroje, a to od doby ich preukázateľného započatia do doby ich ukončenia. Po ukončení prác obvodný úrad životného prostredia rozhodne o odpustení povinnosti poplatok doplatiť, ak prevádzkovateľ splnil podmienky odkladu platenia časti poplatku. Pri nedodržaní podmienok odkladu platenia rozhodne obvodný úrad životného prostredia o povinnosti doplatiť časť poplatku zvýšenú o diskontnú sadzbu a určí na to príslušnú lehotu.
(7)
Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci údaje potrebné na zistenie škodlivosti vypúšťanej znečisťujúcej látky a o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku.
(8)
Obec upraví všeobecne záväzným nariadením ďalšie podrobnosti vo veciach poplatkov prevádzkovateľov malých zdrojov vrátane vymedzenia zdrojov, ktorým poplatok nebude vyrubený.
§ 6
Sankcie
(1)
Za nesplnenie povinností uvedených v § 5 ods. 7 uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja pokutu od 1000 Kčs do 10 000 Kčs.
(2)
Pokutu podľa odseku 1 možno uložiť do 1 roka odo dňa, kedy sa obec o porušení povinnosti dozvedela, najneskôr do 3 rokov od porušenia tejto povinnosti.
(3)
Sankcie za porušenie § 5 ods. 1, § 8 ods. 1 a § 9 tohto zákona upravuje osobitný predpis.5)
(4)
Ak prevádzkovateľ veľkého a stredného zdroja včas nezaplatí poplatok v lehotách určených týmto zákonom, je povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále 0,1 % zo sumy, ktorú bol povinný zaplatiť.
§ 7
(1)
Poplatky platené prevádzkovateľmi veľkých a stredných zdrojov sú príjmom Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky.6)
(2)
Poplatky platené prevádzkovateľmi malých zdrojov sú príjmom rozpočtu obce; použitie príjmov z poplatkov je účelovo viazané na ochranu životného prostredia obce a na zabezpečenie výkonu štátnej správy ochrany ovzdušia obcou.
Prechodné a spoločné ustanovenia
§ 8
(1)
Lehota pre oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku (§ 5 ods. 1) v roku 1992 podľa skutočností uplynulého roka 1991 sa určuje do 60 dní od účinnosti tohto zákona.
(2)
Prevádzkovateľ veľkého a stredného zdroja až do vydania rozhodnutia o určení poplatku je povinný zaplatiť poplatok podľa vlastného výpočtu v dvoch splátkach, a to do 15. 10. 1992 a 15. 1. 1993. Zaplatené preddavky splátok sa zúčtujú so splátkami zodpovedajúcimi rozhodnutiu o určení poplatku v lehote ustanovenej v § 5 ods. 5 tohto zákona.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na konanie o poplatkoch všeobecné predpisy o správnom konaní.7)
§ 9
Pri zániku veľkého alebo stredného zdroja je prevádzkovateľ povinný zaplatiť okrem poplatku určeného podľa skutočnosti uplynulého roka aj poplatok za to obdobie kalendárneho roka, v ktorom znečisťoval ovzdušie, než došlo k zániku zdroja. Za tým účelom oznámi zánik zdroja do 15 dní obvodnému úradu životného prostredia, vrátane údajov potrebných pre určenie výšky poplatku a jeho výpočet. Poplatok platí prevádzkovateľ podľa rozhodnutia obvodného úradu životného prostredia.
§ 10
Zákon Slovenskej národnej rady č. 128/1991 Zb. o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky sa dopĺňa takto:
V § 3 písm. d) sa na konci pripájajú slová „z veľkých a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia“.
§ 11
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.
Príloha zákona SNR č. 311/1992 Zb.
ZARADENIE ZNEČISŤUJÚCICH LÁTOK DO SADZOBNÝCH TRIED, SADZBY POPLATKOV A ÚDAJE PRE URČENIE VÝŠKY POPLATKU
ČASŤ A - Zaradenie znečisťujúcich látok do sadzobných tried
Hlavné znečisťujúce látky:
Tuhé emisie Oxid siričitý
Oxidy dusíka
Oxid uhoľnatý
Ostatné znečisťujúce látky:
1.
trieda:
azbest (chryzotyl, krokydolit, amozit, antofylit, aktinolit a tremolit)
benzo (a) pyrén
berýlium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Be
dibenzo (a, h) antracén
kadmium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cd
2-naftylamín
ortuť a jej zlúčeniny vyjadrené ako Hg
tálium a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Tl
2.
trieda:
akrylonitril
antimón a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sb
antimonovodík
arzén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako As
arzenovodík
benzén
1,3-butadién
cín a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Sn
1,2-dibrómetán
epichlórhydrín
etylénoxid
fluoridy vyjadrené ako F-
fosforovodík
fosgén
hydrazín
chlórkyan
chróm a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Cr
kobalt a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Co
kyanidy vyjadrené ako CN-
mangán a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Mn
meď a jej zlúčeniny vyjadrené ako Cu
nikel a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Ni
olovo a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Pb
propylénoxid
selén a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Se
telúr a jej zlúčeniny vyjadrené ako Te
vanád a jeho zlúčeniny vyjadrené ako V
vinylchlorid
zinok a jeho zlúčeniny vyjadrené ako Zn
3.
trieda:
acetaldehyd
anilín
benzylchlorid
bróm a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HBr dietylamín
1,2-dichlóretán
dichlóretylén
dimetylamín
etanolamín
etylakrylát
fenol
fluór a jeho plynné zlúčeniny vyjadrené ako HF
formaldehyd
chlór
krezoly
kyanovodík
kyselina akrylová
kyselina mravčia
mekraptány
metylakrylát
metylamín
nitrobenzén
nitrofenoly
nitrokrezoly
nitrotoluén
pyridín
sírouhlík
sírovodík
tetrachlóretán
tetrachlóretylén
tetrachlórmetán
tioétery
toluidín
trichlóretylén
trichlórmetán
4.
trieda:
acetón
alkylalkoholy
amoniak
anorg. plynné zlúčeniny chlóru vyjadrené ako HCl
benzaldehyd
bifenyl
2-butanón
butylacetát
butylaldehyd
dibutyléter
dietyléter
difenyléter
1,4-dichlórbenzén
dichlórdifluórmetán
1,1-dichlóretán
1,2-dichlóretylén
dichlórmetán
diizopropyléter
dimetyléter
etylacetát
etylbenzén
etylénglykol
furfural
4-hydroxy-4-metyl-2-pentanón
chlórbenzén
chlóretán
2-chloroprén
2-chlórpropán
izopropylbenzén
kyselina octová
metylacetát
metylester kyseliny benzoovej
metylmetakrylát
1-metylnaftalén
2-metylnaftalén
4-metyl-2-penatanol
N-metylpyrolidón
naftalén
olefíny s výnimkou 1,3-butadiénu (2. trieda)
parafíny s výnimkou metánu
styrén
toluén
1,1,1-trichlóretán
trichlórfluórmetán
vinylacetát
xylén
ČASŤ B - Sadzby poplatkov
Sadzby poplatkov pre znečisťujúce látky vypúšťané veľkými a strednými zdrojmi sa určujú takto:
1.
Hlavné znečisťujúce látky
Znečisťujúca látka sadzba (Kčs. t -1)
Tuhé emisie 3000
Oxid siričitý 1000
Oxidy dusíka 800
Oxid uhoľnatý 600

2.
Ostatné znečisťujúce látky
Znečisťujúca látka sadzba (Kčs. t -1)
1. trieda 20 000
2. trieda 10 000
3. trieda 5 000
4. trieda 1 000

ČASŤ C - Údaje pre určenie výšky poplatku
Prevádzkovateľ veľkého a stredného zdroja oznamuje podľa § 5 ods. 1 tohto zákona príslušnému obvodnému úradu životného prostredia tieto údaje potrebné pre určenie výšky poplatku:
1.
Názov a sídlo prevádzkovateľa zdroja.
2.
Zoznam veľkých a stredných zdrojov prevádzkovaných na území pôsobnosti príslušného obvodného úradu životného prostredia, ich názov a sídlo.
3.
Množstvo, druh a sadzby vypúšťaných znečisťujúcich látok podliehajúcich poplatkovej povinnosti podľa jednotlivých zdrojov.
4.
Spôsob zistenia množstva jednotlivých vypúšťaných znečisťujúcich látok podľa zdrojov (napr. kontinuálne meranie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, periodické meranie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok, sledovanie parametrov určujúcich množstvo emisií, bilančný výpočet).
5.
Odborný odhad množstva a druhu znečisťujúcich látok pri veľkých a stredných zdrojoch podľa § 4 ods. 5 tohto zákona a údaje, na základe ktorých bol vykonaný.
6.
Údaj o dodržaní určeného emisného limitu.
7.
Výpočet poplatku.
8.
Číslo rozhodnutia obvodného úradu životného prostredia, ak bol povolený odklad platby časti poplatku.
1)
§ 3 a 17 zákona č. 309/1991 Zb. o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami (zákon o ovzduší).
2)
§ 3 ods. 3 zákona SNR č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie.
3)
§ 11 zákona SNR č. 595/1990 Zb.
6)
§ 3 zákona SNR č. 128/1991 Zb. o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky.
7)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).