315/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

315
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 7. marca 1992
o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)
Verejnými telovýchovnými, športovými a turistickými podujatiami (ďalej len „podujatie“) sa podľa tohto zákona rozumejú telovýchovné, športové a turistické súťaže, stretnutia, turnaje, preteky a iné podujatia spojené s pohybovo-rekreačnou aktivitou občanov v oblasti telesnej kultúry1) prístupné verejnosti.
(2)
Podujatie sa považuje za prístupné verejnosti, ak sa koná pre individuálne neurčených účastníkov.
(3)
Na podujatie nie je potrebné predchádzajúce povolenie štátneho orgánu.
(4)
Ustanovenia tohto zákona sa nevzťahujú na podujatia, ktoré sa konajú
a)
v priestoroch ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ak sú organizátormi a účastníkmi podujatia iba príslušníci ozbrojených síl a ozbrojených zborov,
b)
v priestoroch škôl a školských zariadení, ak sú organizátormi a účastníkmi podujatia iba žiaci alebo študenti škôl,
c)
v priestoroch zariadení sociálnej starostlivosti, ak sú organizátormi a účastníkmi podujatia ich zverenci.
Organizátor podujatia
§ 2
Organizátormi podujatí môžu byť právnické alebo fyzické osoby.
§ 3
(1)
Organizátor podujatia je povinný písomne oznámiť zámer zorganizovať podujatie obci, na území ktorej sa má podujatie konať. Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, treba jeho konanie oznámiť každej z nich.
(2)
Oznámenie určené obci treba podať na obecnom úrade najneskôr sedem dní pred konaním podujatia. V odôvodnenom prípade možno oznámenie podať aj v kratšom termíne. Zmeny údajov uvedených v oznámení je organizátor podujatia povinný oznámiť bezodkladne.
(3)
Organizátori podujatí, pre ktorých organizovanie podujatí vyplýva z ich hlavného zamerania, predmetu činnosti alebo podnikania povoleného podľa osobitných predpisov,2) sa môžu dohodnúť s obcou na obojstranne výhodnejšom spôsobe oznamovania podujatí.
(4)
V oznámení organizátora podujatia treba uviesť
a)
označenie organizátora podujatia a jeho adresu,
b)
názov a účel podujatia, deň, miesto a čas jeho konania,
c)
predpokladaný počet účastníkov podujatia,
d)
opatrenia, ktoré urobí, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu bezpečnosti, života a zdravia účastníkov podujatia alebo životného prostredia,
e)
východiskové miesto, trasu a miesto skončenia podujatia, ak si to jeho povaha vyžaduje.
(5)
Ak sa má podujatie konať mimo priestorov alebo verejných priestranstiev používaných na tento účel, je organizátor podujatia povinný predložiť k oznámeniu súhlas oprávnených vlastníkov, prípadne užívateľov týchto priestorov alebo pozemkov.
§ 4
(1)
Organizátor podujatia je ďalej povinný
a)
zabezpečiť verejný poriadok v priestoroch a na verejných priestranstvách, kde sa podujatie koná, a v priestoroch a v priestranstvách bezprostredne k nim patriacim,
b)
riadiť priebeh podujatia tak, aby sa neodchyľovalo od účelu uvedeného v oznámení, a riadne ho skončiť,
c)
zabezpečiť dodržiavanie obmedzenia alebo zákazu predávať, podávať a požívať alkoholické nápoje3) vrátane toho, aby všetky podávané, predávané a donesené nápoje boli v obaloch, ktoré nemôžu spôsobiť ujmu na zdraví,
d)
spoľahlivo od seba oddeliť skupiny priaznivcov súťažiacich družstiev alebo priaznivcov športovcov a pre organizovaných účastníkov podujatia vyčleniť samostatné vstupenky a priestory,
e)
zabezpečiť efektívny systém spojenia s účastníkmi podujatia a vhodným spôsobom ich viesť k pokojnému správaniu,
f)
zriadiť usporiadateľskú službu, vyčleniť potrebný počet členov usporiadateľskej služby a dať im záväzné pokyny,
g)
v prípade závažného porušenia verejného poriadku podujatie prerušiť alebo skončiť, ak nie je možné obnoviť verejný poriadok iným spôsobom,
h)
dodržiavať bezpečnostné, zdravotnícke, hygienické, požiarne, technické a iné právne predpisy a umožniť výkon dozoru na to oprávnených orgánov,4)
i)
v priestoroch a na priestranstvách umožniť účasť len takému počtu účastníkov podujatia, ktorý zodpovedá ich projektovanej kapacite.
(2)
Organizátori podujatí uvedení v § 3 ods. 3 sú povinní vypracovať organizačné poriadky, bezpečnostné opatrenia a opatrenia na ochranu zdravia5) pre podujatia organizované v priestoroch alebo priestranstvách zriadených alebo používaných na tento účel a zabezpečiť ich zverejnenie.
(3)
Ak sa organizátorovi podujatia pri narušení jeho pokojného priebehu nepodarí zabezpečiť verejný poriadok, požiada o potrebnú pomoc obecný úrad alebo útvar policajného zboru.6) Môže tak urobiť aj vtedy, ak sa účastníci podujatia po skončení podujatia pokojne nerozídu.
§ 5
Usporiadateľská služba
(1)
Usporiadateľská služba plní úlohy podľa pokynov organizátora podujatia alebo iných oprávnených orgánov uvedených v § 4 ods. 1 písm. h).
(2)
Členom usporiadateľskej služby (ďalej len „usporiadateľ“) môže byť iba osoba staršia ako 18 rokov s osobitnou prípravou alebo osoba riadne poučená.
(3)
Rozsah a obsah osobitnej prípravy usporiadateľov určia telovýchovné, športové a turistické zväzy alebo orgány postavené na ich úroveň po dohode s Ministerstvom školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky.
(4)
Usporiadateľ preukazuje svoje oprávnenia viditeľne umiestneným preukazom usporiadateľa, ktorý vydáva organizátor podujatia.
§ 6
Oprávnenia usporiadateľa
(1)
Usporiadateľ má právo
a)
presvedčiť sa, či sa na podujatí zúčastňujú iba účastníci podujatia na to oprávnení,
b)
vykázať účastníkov podujatia, ktorí vnášajú do priestorov alebo priestranstiev podujatia alkoholické nápoje a predmety uvedené v § 7 ods. 2, prípadne sú zjavne pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných omamných prostriedkov,
c)
upozorniť účastníkov podujatia na nevhodnosť ich správania a požadovať, aby od neho upustili, ak svojím správaním narušujú jeho pokojný priebeh,
d)
zabrániť v účasti, vyviesť účastníkov podujatia a ich ďalšiu účasť na podujatí zakázať, ak napriek upozorneniu opakovane alebo iným osobitne závažným spôsobom narušujú pokojný priebeh podujatia.
(2)
Oprávnenie usporiadateľa majú aj príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky a pracovníci obecnej polície zabezpečujúci ochranu verejného poriadku na podujatí.
§ 7
Povinnosti účastníkov podujatia
(1)
Účastníci podujatia sú povinní dodržiavať pokyny organizátora podujatia a usporiadateľskej služby a zdržať sa všetkého, čo by narušovalo riadny a pokojný priebeh podujatia.
(2)
Účastníci podujatia nesmú mať pri sebe zbraň alebo čokoľvek, čím možno urobiť útok proti telu dôraznejším,7) prípadne čo by mohlo viesť k poškodeniu zdravia.
(3)
Ak poruší účastník podujatia povinnosti uvedené v odsekoch 1 a 2, je povinný na pokyn usporiadateľa opustiť podujatie.
(4)
Po skončení podujatia sú jeho účastníci povinní pokojne sa rozísť.
§ 8
Úlohy obce
(1)
Obec je oprávnená dozerať, či sa podujatie koná v súlade s oznámením podľa § 3.
(2)
Ak sa má konať podujatie mimo priestorov, priestranstiev alebo trasy, ktoré sa obvykle používajú na takýto účel, môže obec navrhnúť organizátorovi podujatia iné miesto na jeho konanie, než aké sa uvádza v oznámení.
(3)
Obec môže zakázať podujatie, ak by jeho účastníkom hrozilo závažné nebezpečenstvo pre ich zdravie, konanie podujatia by obmedzovalo verejnú dopravu, zásobovanie obyvateľstva alebo ohrozovalo životné prostredie.
(4)
Osoba, ktorú obec písomne poverila výkonom dozoru (ďalej len „dozorný orgán“), upozorní organizátora podujatia na zistené nedostatky a upovedomí ho o tom, aké následky podľa tohto zákona môže mať ich neodstránenie.
(5)
Dozorný orgán podujatie zakáže alebo preruší, ak sa na podujatí porušujú ľudské práva alebo slobody.8)
(6)
Dozorný orgán oznámi rozhodnutie o zákaze podujatia alebo o jeho prerušení organizátorovi ústnym vyhlásením. Písomné vyhotovenie tohto rozhodnutia treba doručiť organizátorovi do troch dní.
(7)
Na rozhodovanie podľa odsekov 3, 5 a 6 sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.9) Opravný prostriedok proti rozhodnutiu o zákaze alebo prerušení podujatia nemá odkladný účinok.
§ 9
Osobitné ustanovenia o bezpečnosti
(1)
Usporiadanie priestorov a priestranstiev určených na konanie podujatí nesmie podnecovať ich účastníkov k násiliu. Musí zabezpečovať efektívnu kontrolu všetkých účastníkov podujatia, účelné rozmiestnenie bezpečnostných prepážok slúžiacich na ich rozdelenie, označenie a uzatvorenie sektorov podujatia. Usporiadanie priestorov a priestranstiev vrátane prístupov na podujatie musí umožňovať zásah poriadkových, policajných, protipožiarnych a zdravotníckych služieb a prostriedkov.
(2)
Výber, projektovanie, výstavbu a rekonštrukciu priestorov a priestranstiev určených na konanie podujatí upravujú osobitné predpisy.10)
(3)
Priestranstvá podujatí s kapacitou nad 10 000 účastníkov a priestory podujatí s kapacitou nad 4 000 účastníkov musia byť rozdelené na sektory tak, aby kapacita jedného sektoru neprekročila uvedené počty účastníkov podujatia.
(4)
Pri organizovaní podujatí, na ktorých je možné odôvodnene predpokladať rušenie verejného poriadku alebo v iných osobitných prípadoch určených medzinárodnými športovými pravidlami,11) nie sú povolené pre účastníkov podujatia miesta na státie.
(5)
Na podujatiach s predpokladaným počtom účastníkov nad 30 000 musia byť zriadené miesta zdravotníckej pomoci pre každý sektor samostatne, a to výlučne vo vnútornom priestore alebo priestranstve podujatia, spojené s dopravnou komunikáciou mimo podujatia.12)
(6)
Pri športových podujatiach nad 30 000 účastníkov musí organizátor podujatia zriadiť vo vnútornom priestore alebo priestranstve podujatia kontrolný video-systém, ktorý umožňuje trvalé poskytovanie kontrolných obrazov vybraných sektorov podujatia.
(7)
Organizátor podujatia a orgány uvedené v § 4 ods. 1 písm. h) majú právo nariadiť a vykonať uzatvorenie priestorov alebo priestranstiev podujatia a vykonať dôkladnejšiu kontrolu účastníkov, ak možno z okolností alebo správania účastníkov podujatia predpokladať narušovanie pokojného priebehu podujatia.
(8)
Podujatie možno začať, ak sú splnené všetky ustanovenia tohto zákona.
§ 10
Ustanovenia o pokutách a priestupkoch
(1)
Za nesplnenie oznamovacej povinnosti podľa tohto zákona, za usporiadanie alebo pokračovanie v podujatí, ktoré bolo zakázané, alebo za porušenie inej dôležitej povinnosti organizátora podujatia podľa tohto zákona môže obec uložiť organizátorovi podujatia pokutu do 30 000 Kčs.
(2)
Priestupku pri verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach sa dopustí ten, kto
a)
neuposlúchne poriadkové opatrenia organizátora alebo členov usporiadateľskej služby alebo týmto osobám bráni v plnení ich povinností,
b)
neoprávnene sťažuje účastníkom prístup na podujatie, neprístojným správaním bráni účastníkom v splnení účelu podujatia alebo bráni, aby sa po jeho skončení pokojne rozišli,
c)
ako účastník podujatia má pri sebe alebo vnáša do priestorov alebo priestranstiev podujatia predmety uvedené v § 7 ods. 2.
(3)
Za priestupok podľa odseku 2 písm. a) až c) možno uložiť pokutu do 3 000 Kčs.13)
(4)
O zisťovaní totožnosti porušovateľov verejného poriadku, o konaní o priestupkoch a trestných činoch, vydávaní a vyhostení cudzincov platia osobitné predpisy.14)
§ 11
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.
1)
§ 3 ods. 1 zákona SNR č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre.
2)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
3)
§ 1 ods. 2 a § 4 ods. 1 písm. a) bod 5 zákona SNR č. 46/1989 Zb. o ochrane pred alkoholizmom a inými toxikomániami.
4)
Napr. zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení neskorších predpisov, zákon č. 174/1968 Zb. o štátnom odbornom dozore nad bezpečnosťou práce v znení neskorších predpisov, zákon č. 55/1984 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), zákon SNR č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona SNR č. 525/1990 Zb., zákon SNR č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore Slovenskej republiky, zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon SNR č. 472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy, zákon SNR č. 595/1990 Zb. o štátnej správe pre životné prostredie, zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 ods. 1 písm. a) a § 79 ods. 1 zákona č. 20/1966 Zb. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 64 zákona SNR č. 204/1991 Zb.
7)
§ 20 ods. 3 zákona SNR č. 204/1991 Zb.
9)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
10)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
§ 77 až 79 vyhlášky FMTIR č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v znení neskorších predpisov.
11)
Napr. Európska konvencia o predchádzaní násiliu a chuligánskemu správaniu v priebehu športových podujatí, najmä futbalových stretnutí.
12)
§ 9 smerníc MZ SSR č. Z-6448/1985-B/1 z 15. septembra 1985 o starostlivosti o zdravie pri vykonávaní telesnej výchovy, športu a záujmovej brannej činnosti.
13)
§ 47 ods. 2 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Trestný zákon.
Trestný poriadok.
Zákon č. 71/1967 Zb.
Zákon SNR č. 204/1991 Zb.