317/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1994 do 31.12.1995

317
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 29. apríla 1992
o dani z nehnuteľností
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Úvodné ustanovenie
Týmto zákonom sa upravuje daň z nehnuteľností,1) ktorá zahŕňa:
a)
daň z pozemkov,
b)
daň zo stavieb.
PRVÁ ČASŤ
DAŇ Z POZEMKOV
§ 2
Daňovníci
(1)
Daňovníkom dane z pozemkov je vlastník pozemku alebo ten, kto má k pozemku právo hospodárenia, trvalého užívania2) alebo správy obecného majetku3) (ďalej len „vlastník pozemku“). Pre daňovú povinnosť je rozhodujúce, kto je ako vlastník pozemku zapísaný v katastri nehnuteľností v Slovenskej republike4) (ďalej len „kataster“). Ak vlastník pozemku prenechal ornú pôdu, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty, záhrady alebo lesné pozemky do nájmu fyzickým osobám alebo právnickým osobám, je daňovníkom nájomca, ak nájomný vzťah trvá alebo má trvať najmenej päť rokov a ak je na evidenčnom liste katastra uvedený ako nájomca.
(2)
Pri pozemkoch spravovaných Slovenským pozemkovým fondom5a) a Slovenským lesným pozemkovým fondom5b), ktoré boli prenajaté na podnikateľskú a zárobkovú činnosť fyzickým osobám alebo právnickým osobám, je daňovníkom nájomca bez ohľadu na dĺžku trvania nájomného vzťahu a na skutočnosť, či je nájomca zapísaný v katastri.
(3)
Ak hranice pozemkov nie sú vyznačené v teréne alebo v katastrálnych mapách alebo ak sú zlúčené do väčších celkov a pozemky užíva iná osoba ako vlastník, daňovníkom je ten, kto pozemky skutočne užíva.
(4)
V prípade, že v katastri nie je zapísaný vlastník pozemku, daňovníkom je ten, kto je v katastri uvedený ako nájomca.
(5)
Pri náhradných pozemkoch vyčlenených z pôdneho fondu užívaného právnickou osobou, ktoré boli pridelené na obhospodarovanie fyzickej osobe do vykonania pozemkových úprav5c), je daňovníkom táto fyzická osoba.
(6)
Ak nájomca pozemku nie je sám daňovníkom, ručí za daň.
(7)
Ak nemožno určiť daňovníka podľa predchádzajúcich odsekov, je daňovníkom osoba, ktorá pozemok skutočne užíva.
(8)
Na určenie osoby daňovníka je rozhodujúci stav k 1. januáru bežného kalendárneho roka.
(9)
Ak pozemok vlastní niekoľko vlastníkov (spoluvlastníkov) pozemku, vyrubí sa daň daňovníkovi, ktorého spoluvlastníci na tento účel uviedli, inak ktorémukoľvek z nich. Pokiaľ niektorý zo spoluvlastníkov daňovú povinnosť splní, má nárok na vysporiadanie sa voči spoluvlastníkom.
(10)
Ak v priebehu kalendárneho doka dôjde k zmene vlastníka pozemku prevodom, zostáva v tomto roku daňovníkom doterajší vlastník. V prípade prechodu vlastníckeho práva k pozemkom je daňovníkom ten, kto vlastnícke právo nadobudol. Ak zanikne právnická osoba, daňovníkom sa stáva jej právny nástupca.
(11)
Zmenu v osobe vlastníka pozemku pri prevode pozemku je povinný zahlásiť orgánu vykonávajúcemu správu dane (ďalej len „správca dane“) do 30 dní doterajší vlastník pozemku. Zmenu v osobe vlastníka pozemku pri prechode vlastníckeho práva je povinný nahlásiť správcovi dane nový vlastník pozemku do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o nadobudnutí vlastníctva.
§ 3
Predmet dane
(1)
Predmetom dane z pozemkov sú pozemky na území Slovenskej republiky v tomto členení:
a)
orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,
b)
trvalé trávne porasty,
c)
záhrady,
d)
lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy5) a ochranné lesy, v ktorých sa uskutočňuje ťažba dreva,
e)
rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy,
f)
zastavané plochy a nádvoria,
g)
stavebné pozemky,
h)
ostatné plochy5d) s výnimkou stavebných pozemkov.
(2)
Za stavebné pozemky na účely tohto zákona sa považujú nezastavané pozemky určené na zastavanie rozhodnutím o umiestnení stavby alebo stavebným povolením vo výmere pozemku, na ktorý sa rozhodnutie vzťahuje, a to až do vydania kolaudačného rozhodnutia.
(3)
Predmetom dane z pozemkov nie sú
a)
časti zastavaných plôch a nádvorí, ktoré sú zastavané stavbami podliehajúcimi dani zo stavieb,
b)
pozemky alebo ich časti zastavané stavbami, ktoré nie sú predmetom dane zo stavieb podľa § 8 ods. 3,
c)
pozemky slúžiace na zabezpečenie úloh obrany štátu,5e) ku ktorým vykonáva právo hospodárenia a právo nájmu rozpočtová alebo príspevková organizácia v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky a Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky s výnimkou pozemkov, na ktorých sa uskutočňuje podnikateľská alebo iná zárobková činnosť alebo sa využívajú na prenájom.
§ 4
Oslobodenie od dane
(1)
Od dane z pozemkov sú oslobodené:
a)
pozemky vo vlastníctve štátu a pozemky vo vlastníctve obcí,
b)
pozemky vo vlastníctve štátu a obcí, vrátane pozemkov štátu, ku ktorým bolo zriadené právo hospodárenia obciam, ako aj pozemkov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice, ku ktorým majú právo správy ich mestské časti a ku ktorým má zriadené právo hospodárenia alebo právo správy alebo právo nájmu právnická osoba, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny rozpočet a rozpočet obce, alebo rozpočet mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice,
c)
pozemky vo vlastníctve štátu alebo obce užívané diplomatickými zástupcami poverenými v Slovenskej republike, konzulmi z povolania a inými osobami, ktoré požívajú výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
d)
pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou alebo jej časťou slúžiacou na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností, ďalej so stavbou alebo jej časťou slúžiacou ako úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou cirkví a náboženských spoločností a ak ide o cirkvi a náboženské spoločnosti registrované štátom,
e)
pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou slúžiacou školám, vedeckým a výskumným inštitúciám, múzeám, knižniciam, internátom, zdravotníckym zariadeniam, verejným dobročinným ústavom, nadáciám, civilnej obrane, sociálnej starostlivosti a pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou5f), odborárskym zariadeniam a pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou užívanou na účely poskytovania sociálnej starostlivosti a pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou5f), so stavbou vo vlastníctve občianskych združení starých a zdravotne postihnutých občanov, pozemky užívané právnickými a fyzickými osobami na poskytovanie sociálnych služieb6) a pozemky užívané občianskymi združeniami a inými organizáciami v oblasti telesnej kultúry, ochrany prírody a životného prostredia a organizáciami v oblasti mládeže,
f)
pozemky tvoriace jeden funkčný celok so stavbou vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža,
g)
pozemky, na ktorých sú zriadené cintoríny,
h)
pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk,
ch)
pozemky v chránených územiach a chránených prírodných výtvoroch a pamiatok7) s výnimkou pozemkov v chránených krajinných oblastiach,
i)
močiare, plochy slatín a slancov, rašeliniská, remízky, háje, vetrolamy a pásma hygienickej ochrany vodných zdrojov I. stupňa,8) pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov I. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových I. stupňa,9)
j)
pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,
k)
pozemky škôl a školských zariadení využívané na účely výchovy a vzdelávania,
l)
časti pozemkov, na ktorých sú zriadené meračské značky, signály a iné zariadenia bodov, geodetických základov,10) stožiare rozvodu elektrickej energie,11) stĺpy telekomunikačného vedenia a televízne prevádzače, nadzemné časti zariadení na rozvod vykurovacích plynov a pásy pozemkov v lesoch vyčlenené na rozvod elektrickej energie a vykurovacích plynov,
m)
lesné pozemky od nasledujúceho roku po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky).
(2)
Pozemky uvedené v odseku 1 písm. a) až f), h) až k) sú oslobodené od dane z pozemkov len za podmienky, že sa nevyužívajú na podnikateľské alebo iné zárobkové činnosti alebo na prenájom. Vstupné vyberané v národných parkoch sa na účely tohto zákona nepovažujú za zárobkovú činnosť.
(3)
Pozemkom, ktorý tvorí jeden funkčný celok so stavbou, je pozemok alebo jeho časť, ktorá je nevyhnutne potrebná na prevádzku a plnenie funkcií stavby.
§ 5
Základ dane
(1)
Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) a b) je cena pôdy bez porastov určená vynásobením výmery pozemkov v m2 odvodenej od bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek podľa platných cenových predpisov.12)
(2)
Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. d) a e) je cena pôdy určená vynásobením skutočnej výmery pozemkov v m2 a ceny pôdy určenej za 1 m2 podľa platných cenových predpisov.12)
(3)
Základom dane z pozemkov podľa § 3 ods. 3 písm. c), f), g) a h) je celková výmera dani podliehajúcich pozemkov v m2.
(4)
Pre určenie ceny a výmery pozemkov je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada.
§ 6
Sadzba dane
(1)
Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. a) je najviac 0,75 % zo základu dane.
(2)
Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. b), d) a e) je najviac 0,25 % zo základu dane.
(3)
Ročná sadzba dane z pozemkov za každý i začatý m2 pozemku podľa § 3 ods. 1 písm. c), f) a h) je 0,10 Sk a podľa § 3 ods. 1 písm. g) je 1 Sk. Správca dane môže podľa miestnych podmienok zvýšiť tieto sadzby dane až o 100 %.
(4)
Ročná sadzba dane z pozemkov podľa § 3 ods. 1 písm. g) sa násobí koeficientom
0,3 v obciach do 300 obyvateľov,
0,6 v obciach od 301 do 600 obyvateľov,
1,0 v obciach od 601 do 1 000 obyvateľov,
1,4 v obciach od 1 001 do 6 000 obyvateľov,
1,6 v obciach od 6 001 do 10 000 obyvateľov,
2,0 v obciach od 10 001 do 25 000 obyvateľov,
2,5 v obciach nad 25 000 obyvateľov,
3,5 v obciach, ktoré sú sídlom okresu18), a v kúpeľných miestach,
4,5 v Bratislave.
(5)
Pri pozemkoch uvedených v § 3 ods. 1 písm. g), ktoré sa nachádzajú v jednotlivých častiach obce, môže správca dane na základe všeobecne záväzného nariadenia obce použiť nižší koeficient, ako je uvedený v predchádzajúcom odseku.
(6)
Výšku sadzby dane podľa odseku 1 až 5 ustanoví obec každoročne všeobecne záväzným nariadením, ktoré je správca dane povinný vyhlásiť najneskôr 30 dní pred termínom na podanie daňového priznania podľa § 16 ods. 1.
DRUHÁ ČASŤ
DAŇ ZO STAVIEB
§ 7
Daňovníci
(1)
Daňovníkom dane zo stavieb je vlastník stavby alebo ten, kto má zriadené k stavbe právo hospodárenia, trvalého užívania2) alebo správy obecného majetku3) (ďalej len „vlastník stavby“) nachádzajúcej sa na území Slovenskej republiky.
(2)
Ak stavbu vlastní niekoľko vlastníkov (spoluvlastníkov), vyrubí sa daň daňovníkovi, ktorého spoluvlastníci na tento účel uviedli, inak ktorémukoľvek z nich. Pokiaľ niektorý zo spoluvlastníkov daňovú povinnosť splní, má nárok na vysporiadanie sa voči spoluvlastníkom.
(3)
Ak v priebehu kalendárneho roka dôjde k zmene vlastníka stavby prevodom, zostáva v tomto roku daňovníkom doterajší vlastník. V prípade prechodu vlastníckeho práva k stavbám je daňovníkom ten, kto vlastnícke právo nadobudol. Ak zanikne právnická osoba, daňovníkom sa stáva jej právny nástupca.
(4)
Zmenu v osobe vlastníka stavby pri prevode vlastníckeho práva je povinný nahlásiť správcovi dane doterajší vlastník stavby do 30 dní od vykonaného prevodu. Zmenu v osobe vlastníka stavby pri prechode vlastníckeho práva je povinný nahlásiť správcovi dane nový vlastník stavby do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o nadobudnutí dedičstva alebo od schválenia dedičskej dohody.
§ 8
Predmet dane
(1)
Predmetom dane zo stavieb sú stavby alebo ich časti na území Slovenskej republiky spojené so zemou pevným základom, ktoré majú vnútorný priestor vymedzený podlahou a stropnou konštrukciou, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, a ak sa takéto rozhodnutie nevydalo, tie stavby alebo ich časti, ktoré sa skutočne užívajú. Na daňovú povinnosť nemá vplyv skutočnosť, že sa stavba prestala užívať.
(2)
Na účely tohto zákona sa stavbami rozumejú stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží, a to:
a)
bytové domy (rodinné domy, nájomné domy, poľnohospodárske usadlosti a pod.),
b)
chaty na individuálnu rekreáciu,13)
c)
garáže,
d)
objekty slúžiace na podnikateské a zárobkové činnosti,
e)
ostatné stavby.
(3)
Predmetom dane zo stavieb nie sú stavby priehrad, vodovodov, kanalizácií, rozvodov tepelnej energie a stavby verejných dopravných ciest. Predmetom dane zo stavieb nie sú ani stavby slúžiace na zabezpečenie úloh obrany štátu,5e) ku ktorým vykonáva právo hospodárenia, právo nájmu rozpočtová alebo príspevková organizácia v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky a Správy štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky s výnimkou stavieb, v ktorých sa vykonáva podnikateľská alebo iná zárobková činnosť alebo sa využívajú na prenájom.
(4)
Verejnými dopravnými cestami sú stavby pozemných komunikácií (diaľnice, cesty, miestne komunikácie), stavby leteckých zariadení, stavby dráh a na dráhach a stavby vodných ciest a prístavov.
§ 9
Oslobodenie od dane
(1)
Od dane zo stavieb sú oslobodené:
a)
stavby vo vlastníctve štátu a stavby vo vlastníctve obcí alebo nadácií (fondov),14)
b)
stavby vo vlastníctve štátu a obcí, vrátane stavieb štátu, ku ktorým bolo zriadené právo hospodárenia obciam, ako aj stavieb vo vlastníctve hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice, ku ktorým majú právo správy ich mestské časti a ku ktorým má zriadené právo hospodárenia alebo právo správy alebo právo nájmu právnická osoba, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet a rozpočet obce, alebo rozpočet mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a mesta Košice,
c)
stavby vo vlastníctve štátu alebo iného štátu užívané diplomatickými zástupcami poverenými v Slovenskej republike, konzulmi z povolania a inými osobami, ktoré požívajú diplomatické výsady a imunitu podľa medzinárodného práva a nie sú štátnymi občanmi Slovenskej republiky, za predpokladu, že je zaručená vzájomnosť,
d)
stavby slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam sociálnej starostlivosti a zariadeniam pre pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou,5f)
e)
stavby vedeckých a výskumných inštitúcií, internátov, verejných dobročinných ústavov, múzeí, knižníc, stavby vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža, odborárskych zariadení, stavby vo vlastníctve občianskych združení starých a zdravotne postihnutých občanov, stavby užívané právnickými osobami a fyzickými osobami na poskytovanie sociálnych služieb6) a stavby zariadení občianskych združení vykonávajúcich verejnoprospešnú činnosť v oblasti telesnej kultúry a práce s mládežou a v oblasti ochrany prírody a životného prostredia,
f)
stavby a ich časti slúžiace výhradne na vykonávanie náboženských obradov cirkví a náboženských spoločností, stavby a ich časti slúžiace na úradovne osôb, ktoré sú poverené duchovnou správou cirkví a náboženských spoločností a ak ide o cirkvi a náboženské spoločnosti registrované štátom,
g)
na 15 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia novostavby domov a bytov vo vlastníctve fyzických osôb, pokiaľ slúžia výlučne na trvalé bývanie vlastníka alebo osôb jemu blízkych,15) a novostavby bytových domov, v ktorých sú byty výhradne vo vlastníctve fyzických osôb,
h)
na 5 rokov bytové domy alebo ich časti s bytmi, ktoré boli odkúpené zo štátneho alebo obecného bytového fondu alebo prevedené z družstevného bytového fondu16) do vlastníctva fyzických osôb; oslobodenie sa vzťahuje len na prvého vlastníka (nadobúdateľa) alebo osobu jemu blízku,15)
ch)
na 15 rokov domový majetok vrátený vlastníkom podľa osobitných predpisov,17)
i)
na 10 rokov domy vo vlastníctve fyzických osôb postavené do roku 1948 s prevahou nájomných bytov k 1. januáru 1993,
j)
na 15 rokov pamiatkovo chránené domy, domy v mestských pamiatkových rezerváciách, rezerváciách ľudovej architektúry a v pamiatkových zónach, rekonštrukciou ktorých sa obnoví alebo rozšíri bytový fond,
k)
stavby a ich časti slúžiace bezprostredne na poskytovanie verejných dopravných služieb.
(2)
Stavby uvedené v odseku 1 písm. a) až ch) a j) sú oslobodené od dane zo stavieb, len ak sa nevyužívajú na podnikateľskú alebo inú zárobkovú činnosť alebo na prenájom. Ak sa podmienky na oslobodenie od dane zo stavieb vzťahujú na časť stavby, od dane je oslobodená len táto časť s výnimkou stavieb podľa odseku 1 písm. g).
(3)
Oslobodenie od dane zo stavieb podľa odseku 1 písm. h) a ch) sa poskytuje za predpokladu, že oslobodením získané finančné prostriedky použije daňovník na obnovu domového majetku. Oslobodenie podľa odseku 1 písm. ch) sa vzťahuje len na osobu, ktorej bol majetok vrátený ako oprávnenej osobe podľa osobitných predpisov.17)
(4)
Účinnosť oslobodenia od dane zo stavieb podľa § 9 ods. 1 písm. h) a ch) vzniká už v zdaňovacom období, v ktorom vznikli podmienky na oslobodenie. Prvé doklady osvedčujúce vynaloženie finančných prostriedkov na stavebné opravy, rekonštrukciu a modernizáciu domov je daňovník povinný predložiť do dvoch rokov od účinnosti oslobodenia, inak nárok na oslobodenie zaniká. Posledné doklady osvedčujúce vynaloženie finančných prostriedkov môže daňovník predložiť najneskôr do jedného roka po zániku účinnosti oslobodenia. Ak daňovník nepreukáže vynaloženie všetkých prostriedkov získaných z oslobodenia od dane, rozdiel preukázaných prostriedkov a daňovej povinnosti sa predpíše daňovníkovi na zaplatenie ako daň.
§ 10
Základ dane
(1)
Základom dane zo stavieb je celková výmera zastavaných plôch v m2 dani podliehajúcich, a to podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
(2)
Na zmeny, ktoré nastanú počas zdaňovacieho obdobia vo výmere zastavaných plôch, sa neprihliada.
§ 11
Sadzba dane
(1)
Základná ročná sadzba dane je za každý aj začatý m2 zastavanej plochy:
a)
1 Sk za bytové domy a za ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby; z úhrnnej výmery zastavaných plôch ostatnými stavbami, ktoré tvoria príslušenstvo hlavnej stavby, sa odpočíta 16 m2,
b)
1 Sk za stavby poľnohospodárskej prvovýroby, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej poľnohospodárskej výroby, stavby pre lesné a vodné hospodárstvo, vrátane zariadení pre ochranu pred povodňami s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu,
c)
3 Sk za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu,
d)
4 Sk za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov,
e)
5 Sk za priemyselné stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu a stavby na ostatnú poľnohospodársku výrobu vrátane stavieb tvoriacich súbor stavieb s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu,
f)
10 Sk za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu; pri administratívnych budovách, ktoré slúžia aj na iné účely, sa uplatní táto sadzba dane, ak sa budova využíva prevažne na administratívne účely,
g)
3 Sk za ostatné stavby.
(2)
Základné sadzby dane podľa odseku 1 sa zvyšujú pri viacpodlažných stavbách o 0,75 Sk za každé ďalšie nadzemné podlažie.
(3)
Sadzba určená podľa odseku 1 písm. a), prípadne zvýšená podľa odseku 2 sa násobí koeficientom
0,3 v obciach do 300 obyvateľov,
0,6 v obciach od 301 do 600 obyvateľov,
1,0 v obciach od 601 do 1 000 obyvateľov,
1,4 v obciach od 1 001 do 6 000 obyvateľov,
1,6 v obciach od 6 001 do 10 000 obyvateľov,
2,0 v obciach od 10 001 do 25 000 obyvateľov,
2,5 v obciach nad 25 000 obyvateľov,
3,5 v obciach, ktoré sú sídlom okresu18), a v kúpeľných miestach,
4,5 v Bratislave.
(4)
Pre stavby umiestnené v jednotlivých častiach obce môže správca dane na základe všeobecne záväzného nariadenia obce použiť nižší koeficient, ako je uvedený v predchádzajúcom odseku.
(5)
Daň vypočítaná podľa § 10 a 11 ods. 3 sa zvýši najviac o 10 Sk za každý m2 podlahovej plochy bytového a nebytového priestoru slúžiaceho v bytovom dome na podnikateľskú a zárobkovú činnosť s výnimkou poľnohospodárskej prvovýroby.
(6)
Správca dane môže na základe všeobecne záväzného nariadenia obce podľa miestnych podmienok znížiť sadzbu dane podľa odseku 1 písm. a) až g) až o 50 %, zvýšiť sadzbu dane podľa odseku 1 písm. a), c) a d) až o 50 %, podľa odseku 1 písm. b), e) a g) až o 100 % a podľa odseku 1 písm. f) až o 150 %.
(7)
Pri stavbách uvedených v odseku 1 písm. b), e) a f), ktoré slúžia na viaceré účely, sa použije sadzba dane, ktorá zodpovedá podnikateľskej činnosti vykonávanej na prevažnej časti podlahovej plochy nadzemnej časti stavby.
TRETIA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
§ 12
Daňové úľavy
(1)
Správca dane môže podľa miestnych podmienok všeobecne záväzným nariadením obce poskytnúť daňovú úľavu na pozemky, ktorých hospodárske využívanie je obmedzené vzhadom na podkopanie, ich umiestnenie v oblasti dobývacích priestorov alebo pásiem hygienickej ochrany vody II. a III. stupňa, ochranu a tvorbu životného prostredia, ich postihnutie ekologickými katastrofami, nadmerným imisným zaťažením, na pozemky rekultivované investičným zúrodňovaním s výnimkou rekultivácií plne financovaných zo štátneho rozpočtu, na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením, pásma ochrany prírodných liečivých zdrojov II. a III. stupňa a zdrojov prírodných minerálnych vôd stolových II. a III. stupňa9) a na pozemky (s výnimkou pozemkov v zastavanej časti obce), na ktorých začali samostatne hospodáriaci roľníci vykonávať poľnohospodársku výrobu ako svoju hlavnú činnosť, na genofondové plochy, brehové porasty a iné plochy stromovej a krovinatej vegetácie na nelesných pozemkoch s pôdoochrannou, ekologickou alebo krajinotvornou funkciou.
(2)
Daňovú úľavu podľa odseku 1 možno poskytnúť len na základe vyjadrenia príslušného orgánu štátnej správy, rozhodnutím ktorého bolo hospodárske využívanie pozemku obmedzené.
(3)
Správca dane môže podľa miestnych podmienok poskytnúť daňovú úľavu na pozemky, ktorých vlastníkmi sú sociálne odkázaní občania,19) ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu.
(4)
Správca dane môže podľa miestnych podmienok poskytnúť úľavu z dane zo stavieb,
a)
ktoré zlepšujú stav životného prostredia, ak na takéto stavby nie sú subjekty povinné zo zákona (napríklad čisté zdroje elektrickej energie - vodná alebo veterná elektráreň, stavby využívajúce bioplyn),
b)
v ktorých bol zmenený systém vykurovania z pevných palív na plyn, elektrickú energiu alebo systémy využívajúce obnoviteľné zdroje energie na ohrev vody (solárna, veterná energia, biomasa a pod.), ak sa v dôsledku týchto zmien výrazne znížila spotreba energie,
c)
ktorých využitie je obmedzené z dôvodu rozsiahlej rekonštrukcie, stavebnej uzávery alebo umiestnenia na podkopanom pozemku,
d)
bytových domov vo vlastníctve sociálne odkázaných občanov a ťažko zdravotne postihnutých občanov, držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S20), ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov slúžiacich na ich trvalé bývanie,
e)
garáže vo vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých občanov, držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S slúžiace pre motorové vozidlo používané na ich dopravu.
§ 13
Správa dane
Správu dane vykonáva obec, v ktorej územnom obvode sa nehnuteľnosť nachádza. V Bratislave a v Košiciach sú správcom dane príslušné mestské časti.
§ 14
Oznámenie o vzniku a zániku daňovej povinnosti
(1)
Daňovníci podľa § 2 a 7 sú povinní do 30 dní správcovi dane oznámiť skutočnosti rozhodné pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti.
(2)
Pri nesplnení tejto povinnosti môže správca dane uložiť daňovníkovi pokutu vo výške 1 % z celkového objemu dane, najmenej však 500 Sk.
§ 15
Zdaňovacie obdobie
Zdaňovacím obdobím je kalendárny rok.
§ 16
Daňové priznanie
(1)
Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (ďalej len „priznanie“) je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane na rok 1993 do 15. marca 1993. V ďalších rokoch je povinný do 15. marca bežného zdaňovacieho obdobia podať priznanie iba daňovník, ktorému vznikne nanovo daňová povinnosť k dani alebo u ktorého nastali zmeny v okolnostiach rozhodujúcich pre vyrubenie dane. Ak daňová povinnosť vznikne v priebehu kalendárneho roka, daňovník je povinný podať priznanie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
(2)
Ak dôjde k zmene v okolnostiach rozhodujúcich pre vyrubenie dane v priebehu roka, daňovník je povinný podať daňové priznanie do 30 dní od vzniku týchto skutočností. Vždy je však daňovník povinný podať priznanie, ak ho k tomu vyzve správca dane.
(3)
Ak priznanie nebolo podané včas, môže správca dane uložiť daňovníkovi pokutu až do výšky 10 % dane.
(4)
Ak pozemok alebo stavbu majú v spoluvlastníctve, prípadne užívajú na spoločný účet viacerí daňovníci, zodpovedá za podanie daňového priznania daňovník, ktorého na tento účel uviedli spoluvlastníci; inak môže správca vyzvať na podanie priznania ktoréhokoľvek z nich.
(5)
Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky okolnosti rozhodujúce pre výpočet dane a daň si sám vypočítať.
(6)
Daňovník uplatní nárok na oslobodenie od dane z pozemkov podľa § 4 ods. 1 písm. d) až f), ch) až m) a od dane zo stavieb podľa § 9 ods. 1 písm. d) až k) v daňovom priznaní, pričom daň z týchto pozemkov a stavieb sa nevypočítava.
§ 17
Zaokrúhľovanie
(1)
Základ dane podľa § 5 ods. 1 a 2 sa zaokrúhľuje na celých 100 Sk dole.
(2)
Daň s prípadným zvýšením sa zaokrúhľuje na celé Sk hore.
§ 18
Vyrubenie dane
(1)
Daň z pozemkov a daň zo stavieb sa vyrubuje na zdaňovacie obdobie podľa stavu k 1. januáru. Neprihliada sa na zmeny, ktoré nastanú v priebehu kalendárneho roka.
(2)
Pri vzniku daňovej povinnosti v priebehu roka vyrubí sa daň na rok, v ktorom daňová povinnosť vznikla, podľa stavu ku dňu vzniku daňovej povinnosti sumou zodpovedajúcou toľkým dvanástinám ročnej dane, koľko celých mesiacov chýba do konca roka, v ktorom daňová povinnosť vznikla.
(3)
Ak zanikne daňová povinnosť v priebehu roka, odpíše sa z dane vyrubenej na tento rok suma zodpovedajúca toľkým násobkom 1/12 ročnej dane, koľko celých mesiacov chýba do konca kalendárneho roka, v ktorom daňová povinnosť zanikla.
(4)
Zmeny v osobe daňovníka pri prevode vlastníctva k nehnuteľnosti v priebehu roka nie sú na vyrubenie dane rozhodujúce.
(5)
Skutočnosti rozhodujúce na vyrubenie dane sa posudzujú pre každé zdaňovacie obdobie samostatne.
(6)
V prípadoch uvedených v § 2 ods. 3 a § 7 ods. 2 sa daň vyrubí daňovníkovi, ktorý podal priznanie. Ak priznanie nebolo podané, vyrubí sa daň daňovníkovi, ktorého na tento účel uvedú spoluvlastníci; inak ktorémukoľvek z nich.
(7)
Pri vyrubení dane správca dane postupuje podľa osobitného predpisu.21)
(8)
Ak majú daňovníci v obvode príslušného správcu dane trvalý pobyt alebo sídlo a počet obyvateľov obce neprevyšuje 5000, možno daňovníkov o vyrubení dane upovedomiť hromadne predpisovým zoznamom.
(9)
Predpisový zoznam sa vyloží na verejné nazretie na dobu 30 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. Začiatok, miesto a čas vyloženia predpisového zoznamu vyhlási správca dane verejnou vyhláškou alebo iným spôsobom zvyčajným v mieste.
(10)
Ak u daňovníka nastane zmena vo výške dane na základe dodatočného priznania alebo po vykonaní kontroly správcom dane, oznámi správca dane novoupravenú výšku dane dodatočným platobným výmerom.
(11)
Ak daň zaplatil pôvodný daňovník za zdaňovacie obdobie alebo jeho časť, keď daňová povinnosť prešla na nového daňovníka, zaplatená daň sa nevráti, ale sa započítava novému daňovníkovi.
(12)
Ak ku dňu prechodu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti daňové povinnosti pôvodný daňovník úplne nevyrovnal, táto povinnosť prechádza na nového daňovníka.
(13)
Daň sa nevyrubí, ak v zdaňovacom období nepresiahne sumu 70 Sk.
§ 19
Platenie dane
(1)
Daň z nehnuteľností je splatná,
a)
ak ide o daňovníka prevádzkujúceho poľnohospodársku výrobu, v troch splátkach, a to 20 % dane do 30. júna, 30 % dane do 30. septembra a 50 % dane do 30. novembra bežného roka,
b)
v ostatných prípadoch v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. marca, 30. júna, 30. septembra a 30. novembra bežného roka, za ktorý sa daň vyrubuje.
(2)
Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresahuje 500 Sk a právnickej osobe 5000 Sk, je splatná naraz do 31. marca.
(3)
Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia, ako je uvedené v predchádzajúcom odseku.
§ 19a
Penále
(1)
Daňový dlžník je povinný zaplatiť za každý deň omeškania penále vo výške 0,3% z nedoplatku dane. Penále sa počíta za každý deň omeškania odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti.
(2)
Z rozdielu medzi daňou uvedenou v daňovom priznaní a daňou uvedenou daňovým dlžníkom v dodatočnom priznaní sa vypočíta penále podľa odseku 1 polovičnou sadzbou. Ak tento rozdiel zistil správca dane, vypočíta sa penále podľa odseku 1 dvojnásobnou sadzbou. Ak sa daň vyrubila na základe dodatočného daňového priznania, na platby uskutočnené pred jeho podaním sa neprihliada.
(3)
Správca dane vyrubí penále platobným výmerom. Penále je splatné do pätnástich dní odo dňa doručenia platobného výmeru. Proti tomuto rozhodnutiu sa možno do pätnástich dní po jeho doručení odvolať. Odvolanie nemá odkladný účinok.
(4)
Ak bola rozhodnutím o odvolaní proti vyrubenej dani alebo iným rozhodnutím o daňovej povinnosti daň celkom alebo sčasti odpísaná, odpíše sa z úradnej moci v pomernej časti aj penále, ktoré z odpísanej dane bolo vyrubené, ak v rozhodnutí nie je určené inak.
(5)
Penále sa nevyrubí, ak nepresiahne v úhrne sumu 100 Sk za jedno zdaňovacie obdobie.
§ 20
Konanie
Ak v tomto zákone sa neustanovuje inak, postupuje sa v konaní vo veciach dane z nehnuteľností podľa osobitného predpisu.21)
ŠTVRTÁ ČASŤ
SPLNOMOCŇOVACIE USTANOVENIA
§ 21
(1)
Vláda Slovenskej republiky môže nariadením vykonať opatrenia na odstránenie nezrovnalostí a tvrdostí, ktoré by mohli z tohto zákona vzniknúť pre určité oblasti, skupiny daňovníkov alebo nehnuteľností.
(2)
Správca dane môže v individuálnych prípadoch vykonať opatrenia na odstránenie tvrdostí, ktoré by mohli z tohto zákona vzniknúť.
(3)
Ak vznikne pochybnosť, či nejakú vec treba považovať za stavbu podľa tohto zákona, o charaktere predmetnej veci je oprávnený rozhodnúť správca dane po prerokovaní s príslušným orgánom štátnej správy,22) prípadne na jeho požiadanie Ministerstvo financií Slovenskej republiky po prerokovaní s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.
(4)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže upraviť vykonávacím predpisom podrobnosti k prvej až štvrtej časti zákona.
PIATA ČASŤ
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 22
(1)
Oslobodenie od dane z pozemkov podľa § 4 zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 48/1992 Zb. o oslobodení niektorých druhov príjmov od dane z príjmov obyvateľstva a o daňových úľavách pre začínajúcich samostatne hospodáriacich roľníkov zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty rozhodnej pre oslobodenie, ak tento zákon neustanovuje iné lehoty. Rovnako sa postupuje aj pri oslobodeniach od dane z pozemkov podľa § 4 ods. 1 písm. j), ktoré sa poskytli do 31. decembra 1993.
(2)
Oslobodenie od domovej dane podľa vyhlášky Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1976 Zb. a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 110/1991 Zb. zostáva v platnosti až do uplynutia lehoty rozhodnej pre oslobodenie.
(3)
Pri stavbách, pri ktorých vznikla daňová povinnosť platiť domovú daň podľa nájomného a ceny užívania podľa zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani v roku 1992, vyrubí správca dane daň za rok 1992 po jeho uplynutí z nájomného a ceny užívania pripadajúceho na dobu odo dňa vzniku daňovej povinnosti do konca roka 1992, po zrážke odpočítateľných položiek pripadajúcich na túto dobu.
(4)
Úľavy na dani, na ktoré vznikol nárok podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/1991 Zb. o úľavách na domovej dani, sa poskytnú daňovníkom formou odpočtu od vypočítanej dane z nehnuteľností.
§ 22a
(1)
Daň z pozemkov a daň zo stavieb vypočítaná v daňovom priznaní, prípadne správcom dane na rok 1993 sa zvyšuje o 25 %.
(2)
Daň podľa odseku 1 uhradí daňovník na základe platobného výmeru, prípadne dodatočného platobného výmeru, ktorý vydá správca dane.
§ 23
Daň podľa tohto zákona sa po prvý raz vyrubí na rok 1993.
§ 24
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa pre územie Slovenskej republiky
a)
prvá časť a ustanovenia § 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33 a 41 zákona č. 172/1988 Zb. o poľnohospodárskej dani v rozsahu, v akom sa nimi upravuje daň z pozemkov,
b)
zákon č. 143/1961 Zb. o domovej dani v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 134/1974 Zb.,
c)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 72/1992 Zb.,
d)
nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 83/1978 Zb. o oslobodení obytných domov s bytmi v osobnom vlastníctve od domovej dane,
e)
vyhláška Ministerstva financií č. 144/1961 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o domovej dani,
f)
vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 143/1976 Zb. a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 110/1991 Zb.,
g)
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 219/1988 Zb. o odvádzaní nájomného na osobitné účty nájomného v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 110/1991 Zb.,
h)
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 48/1992 Zb. o daňových úľavách samostatne hospodáriacim roľníkom,
ch)
nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 65/1991 Zb. o úľavách na domovej dani.
§ 25
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
F. Mikloško v. r.
J. Čarnogurský v. r.
3)
§ 6 zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona SNR č. 306/1992 Zb.
4)
Zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam.
Zákon SNR č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.
5)
§ 23 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení zákona č. 229/1991 Zb.
5a)
§ 34 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
5b)
§ 15 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva v znení neskorších predpisov.
5d)
Príloha č. 3 písm. C bod 4 vyhlášky Slovenského úradu geodézie, kartografie a katastra č. 594/1992 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam a zákon Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb. o katastri nehnuteľností v Slovenskej republike.
5e)
Zákon č. 169/1949 Zb. o vojenských obvodoch.
5f)
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.
6)
Zákon SNR č. 135/1992 Zb. o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami.
7)
Zákon SNR č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona SNR č. 100/1977 Zb. a zákona SNR č. 72/1986 Zb.
8)
Zákon č. 138/1973 Zb. o vodách (vodný zákon).
9)
§ 48 a 49 zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb.
10)
Zákon č. 46/1971 Zb. o geodézii a kartografii.
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb.
11)
Zákon č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny (elektrizačný zákon).
12)
§ 15 ods. 6 až 11 (príloha č. 8 a príloha č. 9) vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 465/1991 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a enáhradách za doasné užívanie pozemkov.
16)
§ 24 zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách.
17)
Napríklad:
Zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení zákona č. 456/1990 Zb. a zákona č. 137/1991 Zb. Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení zákona č. 267/1992 Zb.
18)
Zákon SNR č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom členení Slovenskej republiky.
19)
Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 105/1992 Zb. o sociálnej odkázanosti.
20)
§ 39 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon SNR o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení neskorších predpisov.
21)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 165/1993 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1993 Z. z.
22)
§ 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 103/1990 Zb. a zákona č. 262/1992 Zb.