346/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.1992

346
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva České národní rady
ze dne 4. června 1992
o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky
Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření :
§ 1
Úvodní ustanovení
Toto zákonné opatření upravuje platové poměry prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky (dále jen „prezident“) a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky (dále jen „viceprezident“) a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky (dále jen „člen Rady“).
§ 2
Základní plat prezidenta
(1)
Prezidentovi náleží základní plat ve výši 21 000 Kčs měsíčně, a to počínaje dnem, kdy byl zvolen do funkce. Základní plat mu náleží ještě tři měsíce poté, kdy jeho funkce skončila z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. c) zákona České národní rady č. 61/1992 Sb.
(2)
Prezidentovi se základním platem podle odstavce 1 nenáleží základní plat jako členu Rady podle § 4 tohoto zákonného opatření.
§ 3
Základní plat viceprezidenta
(1)
Viceprezidentovi náleží plat ve výši 18 000 Kčs měsíčně, a to počínaje dnem, kdy byl zvolen do funkce. Základní plat mu náleží ještě tři měsíce poté, kdy jeho funkce skončila z důvodů uvedených v § 14 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. c) zákona České národní rady č. 61/1992 Sb.
(2)
Viceprezidentovi se základním platem podle odstavce 1 nenáleží základní plat jako členu Rady podle § 4 tohoto zákonného opatření.
§ 4
Základní plat člena Rady
Členu Rady náleží základní plat ve výši 16 000 Kčs měsíčně, a to počínaje dnem, kdy byl zvolen do funkce.
§ 5
Nemocenské pojištění a sociální zabezpečení
Prezident, viceprezident a členové Rady jsou účastni nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení stejně jako pracovníci v pracovním poměru. Náleží jim přídavky na děti ve výši a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. V době, kdy prezident nebo viceprezident a nebo člen Rady nevykonává svoji funkci pro nemoc, náleží mu základní plat podle § 2 nebo § 3 a nebo § 4 tohoto zákonného opatření, nejdéle však po dobu šesti měsíců; po tuto dobu mu nenáleží nemocenské.
§ 6
Funkční příplatky
(1)
Kromě základního platu prezidenta podle § 2 nebo základního platu viceprezidenta podle § 3 a nebo základního platu člena Rady podle § 4 tohoto zákonného opatření náleží měsíčně
a)
prezidentovi funkční příplatek ve výši 9 000 Kčs,
b)
viceprezidentovi funkční příplatek ve výši 7 000 Kčs,
c)
členu Rady funkční příplatek ve výši 4 000 Kčs,
a to počínaje dnem, kdy byl do funkce zvolen.
(2)
Funkční příplatek podle odstavce 1 nepodléhá dani ze mzdy.
§ 7
Ostatní požitky
(1)
Prezident, viceprezident a členové Rady mohou bezplatně užívat prostředků hromadné dopravy na území České republiky.
(2)
Prezident a viceprezident mají právo
a)
na zřízení a bezplatné používání účastnické telefonní stanice,
b)
na bezplatné používání služebního vozidla.
§ 8
Odměny za mimořádné pracovní výsledky
(1)
Prezidentovi, viceprezidentovi a členům Rady může být poskytnuta odměna za mimořádné pracovní výsledky, a to až do výše 50 % platu v roce.
(2)
Výši této odměny pro prezidenta stanoví předsednictvo České národní rady.
§ 9
Závěrečné ustanovení
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Burešová v. r.
Pithart v. r.