348/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.1992

348
ZÁKONNÉ OPATŘENÍ
předsednictva České národní rady
ze dne 4. června 1992,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Předsednictvo České národní rady se usneslo podle č. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 437/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:
V § 9 odst. 1 písm. n) se na konci připojují slova „je-li zřízena“.
Čl. II
Toto zákonné opatření nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Burešová v. r.
Pithart v. r.