356/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.06.1992

356
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
vydalo podľa § 24 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a § 4 ods. 2, § 5 ods. 6, § 11 ods. 3, § 14 ods. 3, § 15 ods. 2, § 22 ods. 3, § 28, § 47 ods. 2, § 49 ods. 3, § 50 ods. 3, § 56 ods. 3, § 57 ods. 3, § 69 ods. 5, § 71 ods. 2, § 74 ods. 3, § 80 ods. 2, § 82 ods. 4, § 100 ods. 2, § 124, § 140, § 152 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky výnos zo 17. júna 1992 č. 5067/1992-60, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb., o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky.
Tento výnos sa vzťahuje na príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a upravujú sa ním podrobnosti vo veciach vzniku, zmeny a skončenia služobného pomeru, času služby a času odpočinku, náhrady škody, ako i konania vo veciach služobného pomeru.
Výnos nadobúda účinnosť 1. júlom 1992.
Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a v ústavoch Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky.