359/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1993

359
ZÁKON
České národní rady
ze dne 7. května 1992
o zeměměřických a katastrálních orgánech
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
ČÁST PRVNÍ
ZEMĚMĚŘICKÉ A KATASTRÁLNÍ ORGÁNY A JEJICH PŮSOBNOST
§ 1
(1)
Zřizuje se Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „Úřad“), jako ústřední orgán státní správy geodézie a kartografie (dále jen „zeměměřictví“) a katastru nemovitostí České republiky se sídlem v Praze.
(2)
V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky.
§ 2
(1)
Zřizují se zeměměřické a katastrální inspektoráty (dále jen „inspektoráty“) a katastrální úřady jako územní orgány státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky.
(2)
Inspektoráty a katastrální úřady řídí ředitelé jmenovaní a odvolávaní předsedou Úřadu.
(3)
Sídla inspektorátů a katastrálních úřadů a jejich územní působnost stanoví Úřad obecně závazným právním předpisem.
§ 3
Úřad
a)
zabezpečuje jednotné provádění těchto činností
1.
správy katastru nemovitostí České republiky,1)
2.
budování a údržby geodetických základů a podrobných bodových polí,
3.
tvorby, obnovy a vydávání základních a tématických státních mapových děl a jiných publikací,
4.
standardizace jmen nesídelních geografických objektů z území České republiky a jmen sídelních a nesídelních geografických objektů z území mimo Českou a Slovenskou Federativní Republiku,
5.
vytváření a vedení automatizovaného informačního systému zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,
6.
dokumentace výsledků zeměměřických činností,
7.
vedení Ústředního archivu zeměměřictví a katastru, který je archivem zvláštního významu,2)
b)
koordinuje výzkum v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky a systém vědeckotechnických informací pro tyto oblasti,
c)
zajišťuje a koordinuje mezinárodní spolupráci v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,
d)
řídí inspektoráty a katastrální úřady, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak,
e)
zřizuje, řídí a zrušuje rozpočtové a příspěvkové organizace3) k zabezpečení odborných technických činností v zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky,4)
f)
uděluje souhlas k provádění zeměměřických činností,5)
g)
schvaluje standardizovaná jména geografických objektů a názvy katastrálních území,
h)
rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutím inspektorátů,
i)
plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního předpisu6) a provádí další činnosti potřebné pro rozvoj zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky.
§ 4
Inspektoráty
a)
kontrolují výkon státní správy katastru nemovitostí České republiky katastrálními úřady,
b)
dohlížejí na zeměměřické činnosti prováděné fyzickými a právnickými osobami, jejichž výsledky jsou využívány pro katastr nemovitostí České republiky a státní mapové dílo,
c)
předkládají Úřadu návrhy na opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrole a dohledu podle písmen a) a b),
d)
rozhodují o odvoláních proti rozhodnutím katastrálních úřadů,7)
e)
udělují souhlas k provádění zeměměřických činností,8)
f)
projednávají porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 7 až 10,
g)
plní další úkoly na úseku zeměměřictví podle zvláštního předpisu9) a úkoly na úseku zeměměřictví, kterými je pověří Úřad.
§ 5
Katastrální úřady
a)
vykonávají státní správu katastru nemovitostí České republiky,1)
b)
projednávají porušení pořádku na úseku katastru nemovitostí České republiky podle zvláštního zákona,10)
c)
schvalují změny pomístního názvosloví a zabezpečují činnosti spojené se standardizací geografického názvosloví,
d)
schvalují změny hranic katastrálních území,
e)
plní další úkoly na úseku zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky, kterými je pověří Úřad.
§ 6
Obecné předpisy o správním řízení11) se vztahují na rozhodování Úřadu, inspektorátů a katastrálních úřadů ve věcech podle § 3 písm. f) a h), § 4 písm. d) a f) a § 5 písm. a), b) a d) tohoto zákona.
ČÁST DRUHÁ
PORUŠENÍ POŘÁDKU NA ÚSEKU ZEMĚMĚŘICTVÍ
§ 7
Porušení pořádku na úseku zeměměřictví se dopustí ten, kdo:
a)
neoprávněně ohrozí nebo ztíží provádění zeměměřických prací,
b)
zničí, poškodí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, signál nebo jiné zařízení geodetických bodů,
c)
neoprávněně provádí zeměměřické činnosti nebo nedodržuje podmínky stanovené v uděleném souhlasu,
d)
neoprávněně využívá nebo rozšiřuje výsledky zeměměřických činností provedených ve státním zájmu.
§ 8
Porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 7 fyzickou osobou je přestupkem, za který může inspektorát uložit pokutu až do výše pětinásobku minimální mzdy.12)
§ 9
(1)
Za porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 7, kterého se dopustí fyzická osoba při výkonu své podnikatelské činnosti nebo právnická osoba, může inspektorát uložit pokutu až do výše padesátinásobku minimální mzdy.12)
(2)
Při stanovení výše pokuty podle odstavce 1 přihlédne inspektorát k závažnosti protiprávního jednání, zejména k jeho rozsahu, délce trvání a k okolnostem, za nichž k němu došlo.
(3)
Pokutu podle odstavce 1 lze uložit do jednoho roku ode dne, kdy se inspektorát o porušení pořádku na úseku zeměměřictví dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k porušení pořádku došlo.
(4)
Pokuta podle odstavce 1 je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena, a je příjmem státního rozpočtu České republiky.
§ 10
Není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, platí pro projednávání přestupků na úseku zeměměřictví podle § 7 a pro projednávání porušení pořádku na úseku zeměměřictví podle § 8 obecné předpisy.13)
ČÁST TŘETÍ
ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY č. 2/1969 Sb., O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 11
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
§ 2 odst. 1 bod 2. zní:
„2.
Český úřad zeměměřický a katastrální,“.
ČÁST ČTVRTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 12
Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů přecházejí dnem účinnosti tohoto zákona z Českého úřadu geodetického a kartografického na Český úřad zeměměřický a katastrální.
§ 13
Zrušují se:
1.
Zákon České národní rady č. 36/1973 Sb., o orgánech geodézie a kartografie.
2.
Ustanovení § 37 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 zákona České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
§ 14
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
Burešová v. r.
Pithart v. r.
1)
Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.
Zákon ČNR č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).
2)
Zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění pozdějších předpisů.
3)
Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.
4)
§ 3 zákona č. 46/1971 Sb., o geodézii a kartografii.
5)
§ 4 zákona č. 46/1971 Sb.
6)
Např. § 10 odst. 1 až 3 zákona č. 46/1971 Sb.
7)
8)
10)
Zákon ČNR č. 344/1992 Sb.
11)
Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád).
12)
Nařízení vlády ČSFR č. 53/1992 Sb., o minimální mzdě.
13)
Zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích.
Zákon č. 71/1967 Sb.