381/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 31.07.1992 do 30.06.1998

381
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky
z 23. júna 1992,
ktorou sa upravujú podmienky poskytovania príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby poskytované právnickými a fyzickými osobami
Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky podľa § 39 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky ustanovuje:
§ 1
(1)
Príslušný orgán1) poskytne právnickej alebo fyzickej osobe príspevok na úhradu nákladov za sociálne služby (ďalej len „príspevok“) na základe zmluvy,2) ktorá okrem náležitostí ustanovených osobitným predpisom3) obsahuje najmä
a)
druh a rozsah poskytovaných sociálnych služieb,
b)
miesto poskytovania sociálnych služieb,
c)
dobu poskytovania sociálnych služieb, ak sa sociálne služby budú poskytovať na dobu určitú,
d)
výšku a špecifikáciu účelu použitia príspevku, spôsob jeho poskytnutia a vyúčtovania,
e)
podmienky zastavenia výplaty príspevku4) alebo vrátenia5) poskytnutého príspevku,
f)
dôvody odstúpenia od zmluvy.
(2)
Zmena druhu, formy a rozsahu sociálnych služieb poskytovaných právnickými a fyzickými osobami vyžaduje zmenu zmluvy o poskytovaní príspevku.
§ 2
(1)
Príspevok sa môže poskytnúť na neinvestičné a investičné výdavky.
(2)
Neinvestičnými výdavkami sa na účely poskytnutia príspevku rozumejú prevádzkové náklady súvisiace s poskytovaním sociálnych služieb. Na úhradu neinvestičných výdavkov možno prispieť do výšky rozdielu prevádzkových nákladov a príjmov za porovnateľný druh služieb sociálnej starostlivosti poskytovaných štátom.
(3)
Investičnými výdavkami sa na účely poskytnutia príspevku rozumejú strojové a stavebné investície. Na úhradu nákladov na stavebné investície možno prispieť len so súhlasom Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky. Príspevok na úhradu investičných výdavkov sa neposkytuje právnickým a fyzickým osobám, ktoré poskytujú sociálne služby vo vzťahu k príjemcovi za účelom dosiahnutia zisku.6)
(4)
Príspevok sa poskytuje ako preddavok a možno ho poskytnúť jednorazovo alebo opakovane. Právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje sociálne služby, je povinná príspevok vyúčtovať v termínoch dohodnutých v zmluve, najneskôr však do 31. 12. príslušného kalendárneho roka. V prípade, ak právnická alebo fyzická osoba ukončí poskytovanie sociálnych služieb v priebehu roka, vyúčtuje poskytnutý príspevok ku dňu ukončenia činnosti alebo v termíne určenom príslušným orgánom.1)
(5)
Príspevok možno poskytnúť najskôr odo dňa podania žiadosti.
§ 3
Pri kontrole hospodárenia s príspevkom vrátane kontroly účelu jeho použitia postupuje príslušný orgán podľa osobitných predpisov.7)
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ministerka:
PhDr. Woleková CSc. v. r.
1)
§ 17 písm. d) zákona SNR č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona SNR č. 195/1992 Zb.
2)
§ 9 ods. 1 zákona SNR č. 135/1992 Zb. o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami.
4)
§ 10 zákona SNR č. 135/1992 Zb.
5)
§ 73a zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 180/1990 Zb.
§ 17 písm. d) zákona SNR č. 543/1990 Zb. v znení zákona SNR č. 195/1992 Zb.
6)
§ 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).
§ 2 ods. 1 Obchodného zákonníka.
7)
§ 17 písm. d) zákona SNR č. 543/1990 Zb. v znení zákona SNR č. 195/1992 Zb.
§ 1 ods. 3 a § 13 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 418/1991 Zb. o štátnej kontrole.