384/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

384
Ministerstvo dopravy a spojov Slovenskej republiky
vydalo podľa § 17 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 306/1991 Zb. po dohode s Federálnym ministerstvom práce a sociálnych vecí a Ministerstvom práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky výnos Ministerstva dopravy a spojov Slovenskej republiky z 24. apríla 1992 č. 409/M-92, ktorým sa dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 27. septembra 1978 č. SD-4275/1978-4 (reg. v čiastke 34/1978 Zb.), ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených pre účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie v znení úpravy Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 27. decembra 1984 č. SD-3668/1984-4 (reg. v čiastke 3/1985 Zb.).
Výnosom sa dopĺňa rezortný zoznam zamestnaní zaradených pre účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva v odbore pôsobnosti Ministerstva dopravy a spojov Slovenskej republiky.
Výnos nadobúda účinnosť 1. augustom 1992. Do výnosu možno nazrieť na odbore ekonomických vzťahov Ministerstva dopravy a spojov Slovenskej republiky a bude uverejnený vo Vestníku dopravy a spojov.