39/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

39
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva zahraničného obchodu
z 18. decembra 1991
o oslobodení vybraných druhov tovaru od dovozného cla
Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí podľa § 44 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb. ustanovuje:
§ 1
Od cla sa oslobodzuje tovar dovážaný pre výrobnú spotrebu odberateľa, t. j. na ďalšie prepracovanie, kompletizáciu alebo montáž vo vlastnej výrobe odberateľa uvedený v prílohe tejto vyhlášky, za podmienok ďalej uvedených (ďalej len „tovar“).
§ 2
(1)
Tovar sa oslobodzuje od cla za podmienky, že:
a)
dodávateľom je zahraničná právnická alebo fyzická osoba, ktorej podiel na základnom imaní česko-slovenskej právnickej osoby je viac ako 30 % a tento podiel nie je menší ako 50 mil. Kčs (ďalej len „zahraničná osoba“) a
b)
odberateľom je česko-slovenská právnická osoba, na ktorej základnom imaní sa zahraničná osoba podieľa podľa písmena a) tohto odseku (ďalej len „česko-slovenská osoba“).
(2)
Od cla sa oslobodzuje tovar uvedený v § 1, ktorého colná hodnota sa rovná výške colnej hodnoty tovaru česko-slovenského pôvodu uvedeného v tej istej prílohe, ktorý sa z Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky v priebehu zúčtovacieho obdobia pre zahraničnú osobu vyviezol.
§ 3
Česko-slovenská osoba uplatní nárok na oslobodenie podľa tejto vyhlášky spôsobom ustanoveným osobitnými predpismi.1)
§ 4
Colnica prepustí tovar uvedený v § 1 do podmienečného voľného obehu.
§ 5
(1)
Výšku colnej hodnoty dovezeného a vyvezeného tovaru preukáže colnici na konci zúčtovacieho obdobia česko-slovenská osoba.
(2)
Dĺžku zúčtovacieho obdobia určí colnica tak, aby sa dovezený a vyvezený tovar zúčtoval do konca kalendárneho roka, v ktorom bol dovezený a vyvezený, pričom zúčtovacie obdobie sa začína dňom prepustenia prvej zásielky.2)
§ 6
Colnicou príslušnou rozhodnúť o oslobodení od cla podľa tejto vyhlášky je colnica, v ktorej územnom obvode má česko-slovenská osoba sídlo.
§ 7
Ak colná hodnota dovezeného tovaru je vyššia ako colná hodnota vyvezeného tovaru, poskytne colnica oslobodenie od cla najskôr:
a)
na tovar, ktorý bol prepustený do podmienečného voľného obehu skôr,
b)
na tovar, ktorý podlieha vyššej colnej sadzbe, ak bol prepustený do podmienečného voľného obehu v rovnaký deň.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister
v z. Ing. Brabec v. r.
Prvý námestník
Príloha vyhlášky č. 39/1992 Zb.
ZOZNAM dovážaného tovaru, ktorý sa oslobodzuje od cla za podmienok uvedených vo vyhláške, a zároveň vyváženého tovaru, ktorého colná hodnota sa započítava proti colnej hodnote dovážaného tovaru
Por. číslo Položka col. sadzobníka Názov tovaru Rozsah - obmedzenie
001 5910 Hnacie alebo dopravníkové pásy alebo remene z text. látok, zosilnené kovom v rozsahu použitia na stavbu motorových vozidiel
002 7008 Izolačné jednotky z niekoľkých sklenených tabúľ dtto
003 7009 Sklenené zrkadlá, včítane spätných dtto
004 7014 Signálne sklo a optické prvky zo skla dtto
005 8206 Nástroje z dvoch alebo niekoľkých čísiel 8202 až 8205, zostavené do súborov na maloobchodný predaj iba súbor v rozsahu sady pre povinnú výbavu motorových vozidiel
006 8301 Zámky a visacie zámky (na kľúč, na kombináciu alebo elektrické z obyčajných kovov, kľúče atď.) iba 8301 204 a 8301 409
007 8307 Hadice z obyčajných kovov, tiež s príslušenstvom v rozsahu použitia na stavbu motorových vozidiel
008 8407 Vratné alebo rotačné zažíhacie spaľovacie piestové motory s vnútorným spaľovaním okrem 8407 100 (letecké motory)
009 8408 Piestové motory s vnútorným spaľovaním (dieselové alebo so žiarovou hlavou) okrem 8408 106 (lodné motory)
010 8409 Časti a súčasti určené prevažne alebo výhradne na motory čísiel 8407 alebo 8408 okrem súčastí a častí pre 8407 100 a 8408 106
011 8412 Hydraulické motory a pohony (príp. pneu) s lineárnym pohybom iba 8412 103 a 8412 219 a 8412 294
012 8413 Čerpadlá pohon, látok, mazadiel a chladiacich tekutín, používané pre piestové spaľovacie motory okrem súčastí a častí pre 8407 100 a 8408 106
013 8415 Klimatizačné stroje a prístroje, skladajúce sa z ventilátora so vstavaným motorom a zo strojov a prístrojov v rozsahu použitia na stavbu motorových vozidiel
014 8421 Stroje a prístroje na filtrovanie alebo čistenie tekutín a plynov iba 8421 234 a 8421 315
015 8424 Hasiace prístroje v rozsahu použitia na stavbu motorových vozidiel
016 8425 Kladkostroje, zdvíhacie zariadenia a výťahy, zdviháky, zdvíhacie zariadenia na zdvíhanie vozidiel iba 8425 116, 8425 191, 8425 426, 8425 493
017 8481 Kohútiky, ventily a podobné zariadenia na potrubia, kotly, nádrže, vane a pod. včítane redukčných ventilov ovládaných termostatom v rozsahu použitia na stavbu motorových vozidiel
Por. číslo Položka col. sadzobníka Názov tovaru Rozsah - obmedzenie
018 8482 Guľkové, valčekové alebo ihlové ložiská motorových vozidiel alebo výroby príslušenstva mot. vozidiel dtto
019 8483 Prevodové hriadele (včítane vačkových a kľukových hrladeľov), kľuky, ložiskové puzdrá a panvy, ozubené kolesá a prevody, guľkové skrutky, prevodovky, skrine prevodoviek a ostatné meniče rýchlosti včítane meničov krútiaceho momentu, zotrvačníky a remenice, kladnice na kladkostroje, spojky a hriadeľové spojky včítane kardanových kĺbov dtto
020 8484 Kovoplastické tesnenia, súbory a zostavy tesnení rôzneho zloženia uložené vo vrecúškach, obálkach, vakoch, puzdrách a podobných obaloch dtto
021 8501 Elektromotory a generátory (s výnimkou generátorových agregátov) dtto
022 8507 Elektrické akumulátory, včítane separátov, tiež pravouhlého prierezu dtto
023 8511 Prístroje a elektrické alebo spúšťacie zariadenia na zažíhacie a vznetové motory s vnútorným spaľovaním dtto
024 8512 Elektrické prístroje osvetľovacie a signalizačné s výnimkou čísla 8539, stierače, rozmrazovače a odhmlievače, na bicykle i motorové vozidlá dtto
025 &nbsp Rozhlasové prijímače fungujúce len s pripojením na vonkajší zdroj energie typov používaných v motorových vozidlách, vč. prístrojov aj pre príjem rádiotelefónie alebo rádiotelegrafie dtto
026 8529 Časti a súčasti vhodné výlučne alebo hlavne na prístroje čísiel 8526 až 8528 s obmedzením iba na 8527 211 a 8527 296,
027 8532 Elektrické kondenzátory, pevné, otočné alebo dolaďovacie v rozsahu použitia na stavbu motorových vozidiel
028 8536 Elektrické zariadenia na vypínanie, na spínanie alebo na ochranu elektrických obvodov dtto
029 8539 Elektrické žiarovky alebo výbojky, včítane žiaroviek do svetlometov a ultrafialové alebo infračervené žiarovky dtto
030 8547 Izolačné časti a súčasti na elektrické stroje a prístroje dtto
031 8548 Elektrické časti a súčasti strojov a prístrojov, neuvedené a nezahrnuté inde v kapitole 85 colného sadzobníka dtto
032 8707 Karosérie motorových vozidiel čísiel 8701 - 8705, včítane kabín pre vodičov v celom rozsahu 8707
033 8708 Časti, súčasti a príslušenstvo motorových vozidiel čísiel 8701 - 8705 v celom rozsahu 8708
034 9025 Hydrometre a podobné plávajúce prístroje, teplomery, žiaromery, tlakomery, vlhkomery a psychrometre, tiež registračné i navzájom kombinované v rozsahu použitia na stavbu motorových vozidiel
035 9028 20001 Merače kvapalín dtto
9028 90106 Časti, súčasti a príslušenstvo pre elektromery dtto
Por. číslo Položka col. sadzobníka Názov tovaru Rozsah - obmedzenie
036 9029 Otáčkomery, počítače výrobkov, taxametre, merače prebehnutej dráhy, krokomery a pod. ; rýchlomery a tachometre, s výnimkou patriacich do čísiel 9014 alebo 9015; stroboskopy v celom rozsahu 9029
037 9031 Meracie alebo kontrolné prístroje, nástroje a stroje v rozsahu použitia na stavbu motorových vozidiel
038 9032 Automatické, regulačné alebo kontrolné prístroje a nástroje dtto
039 9104 Hodiny do prístrojových (palubných) dosiek a podobné hodiny pre vozidlá, lietadlá, kozmické lode alebo plavidlá dtto
040 9401 20004 Sedadlá používané v motorových vozidlách dtto

1)
Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 505/1991 Zb. o forme, obsahu a náležitostiach návrhu na colné konanie a o colnej štatistike.