394/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

394
VYHLÁŠKA
ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
ze dne 24. června 1992,
kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce, ve znění vyhlášky č. 349/1991 Sb.
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 5 odst. 5 zákona ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti:
Čl. I
Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce, ve znění vyhlášky č. 349/1991 Sb., se mění a doplňuje takto:
1.
V § 1 odst. 2 na konci se připojují tato slova: „pokud zaměstnavatel navrhuje vytvořit více než čtyři nová pracovní místa.“.
2.
V § 2 odst. 1 se na konci tečka nahrazuje středníkem a připojují se tato slova: „dohodu nelze uzavřít s ústředním orgánem státní správy, okresním úřadem, státním fondem a rozpočtovou organizací nebo příspěvkovou organizací, s výjimkou zařízení sociální péče.10)“.
3.
§ 2 odst. 3 zní:
„(3)
Podmínkou uzavření dohody podle odstavce 1 je předložení vlastního podnikatelského záměru zaměstnavatele s předpokládanými náklady na vytvoření nových pracovních míst. V případě vytvoření více než čtyř pracovních míst je podmínkou uzavření dohody podle odstavce 1 odborný posudek (expertíza) o skutečnostech uvedených v § 1 odst. 1.“.
4.
§ 3 zní:
㤠3
(1)
Úřady práce mohou zaměstnavatelům v souvislosti se zřizováním nových pracovních míst
a)
uhradit úrok z úvěru poskytovaného peněžním ústavem,
b)
poskytnout návratnou finanční výpomoc,
c)
poskytnout dotaci.
(2)
Výše finančních prostředků podle odstavce 1 může činit na jedno nové pracovní místo nejvýše 50 tisíc Kčs v závislosti na situaci na trhu práce.“.
5.
V § 5 odst. 1 se na konci připojuje tato věta: „Dohodu nelze uzavřít s ústředním orgánem státní správy, okresním úřadem, státním fondem, rozpočtovou organizací nebo příspěvkovou organizací, s výjimkou zařízení sociální péče.10)“.
Vypouští se odkaz č. 9.
6.
V § 5 se vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2)
Krátkodobým pracovním umístěním uchazeče o zaměstnání podle § 5 odst. 3 zákona se rozumí doba nepřesahující 12 po sobě následujících měsíců ode dne sjednaného nástupu uchazeče o zaměstnání na místo veřejně prospěšné práce.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Horálek CSc. v. r.
10)
§ 45 zákona ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů Českéĺ socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona ČNRĺ č. 144/1991 Sb.