399/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.07.1992

399
VYHLÁŠKA
ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
ze dne 7. července 1992,
kterou se stanoví bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi zaměstnavateli a úřady práce při omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 31 odst. 4 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 231/1992 Sb., (dále jen „zákon“) v dohodě s ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky:
§ 1
Tato vyhláška upravuje bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi úřady práce a zaměstnavateli o omezení provozní činnosti a poskytnutí příspěvku na základě těchto dohod k částečné úhradě náhrady mzdy poskytované zaměstnancům podle pracovněprávních předpisů (dále jen „příspěvek“) v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program podle zákona.1)
§ 2
(1)
Dohodu lze sjednat jen na základě písemné žádosti zaměstnavatele (dále jen „žádost“).
(2)
Žádost musí obsahovat:
a)
název zaměstnavatele, adresu, identifikační číslo, předmět činnosti,
b)
rozsah a dobu omezení provozní činnosti,
c)
rozsah části stanovené týdenní pracovní doby, po kterou nebude přidělována práce, vyjádřený v průměru na jednoho zaměstnance za kalendářní měsíc,
d)
počet zaměstnanců, kterých se toto omezení bude týkat a jejich profesní skladbu; zároveň se uvedou opatření přijatá k pracovnímu uplatnění pracovníků na jiné práci,
e)
organizační opatření zaměstnavatele směřující k tomu, aby opět zahájil provozní činnost v plném rozsahu; uvede se zejména charakteristika nového podnikatelského programu včetně finančních předpokladů na jeho přechod, předpokládaný rozsah výroby a analýza odbytových možností, změna v počtu a kvalifikační struktuře pracovních sil a opatření k zabezpečení realizace nového podnikatelského programu,
f)
dohodu zaměstnavatele s odborovým orgánem podle § 130 odst. 3 zákoníku práce, byla-li taková dohoda uzavřena,
g)
výši náhrady mzdy, která by měla být poskytnuta zaměstnancům podle pracovněprávních předpisů z důvodu omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program,
h)
výši příspěvku a důvody, proč náklady na náhrady mezd nemůže zaměstnavatel uhradit ze svých finančních zdrojů.
(3)
Neobsahuje-li žádost náležitosti podle odstavce 2, vyzve úřad práce zaměstnavatele, aby v určené lhůtě žádost upřesnil. Neupřesní-li zaměstnavatel žádost, úřad práce ji zamítne.
§ 3
Úřad práce po vyjádření poradního sboru2) může uzavřít se zaměstnavatelem písemnou dohodu. Na uzavření dohody není právní nárok.
§ 4
Dohoda vedle náležitostí podle § 20 odst. 4 zákona obsahuje:
a)
náležitosti podle § 2 odst. 2 písm. a) a g),
b)
výši příspěvku, dobu a způsob jeho poskytování,
c)
závazek zaměstnavatele, že úřadu práce vrátí příspěvek nebo jeho část, nedodrží-li zcela nebo zčásti dohodnuté podmínky, nebo, že vrátí tento příspěvek, použije-li prostředky poskytnuté úřadem práce neoprávněně.
§ 5
(1)
Příspěvek může být dohodnut maximálně ve výši:
a)
40 % úhrnu náhrad mezd, které náleží podle § 130 odst. 1 zákoníku práce zaměstnancům, jde-li o omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program,
b)
75 % úhrnu náhrad mezd, které náleží podle § 130 odst. 3 zákoníku práce zaměstnancům z důvodů uvedených v písmenu a).
(2)
Příspěvek se poskytne formou dotace.
(3)
Příspěvek nemůže být poskytnut za dobu před sjednáním dohody.
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
Ing. Vodička v. r.
1)
§ 20 odst. 3 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 231/1992 Sb.
§ 130 odst. 1 a 3 zákoníku práce.
2)
§ 7 zákona ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona ČNR č. 272/1992 Sb.