400/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.07.1992 do 17.04.1997

400
VYHLÁŠKA
Ministerstva financií Slovenskej republiky
z 18. júna 1992,
ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 13 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Štátna prémia [§ 1 ods. 2 písm. c) zákona] sa určuje vo výške 40 % ročného vkladu, najviac do sumy určenej zákonom Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na príslušný rozpočtový rok.
(2)
Ročným vkladom sa na účely tejto vyhlášky rozumie súhrn vkladov stavebného sporiteľa (§ 1 ods. 1 zákona) a vkladov v prospech stavebného sporiteľa od iných fyzických a právnických osôb [§ 1 ods. 2 písm. e) zákona] v kalendárnom roku.
§ 2
(1)
Štátna prémia sa poskytuje stavebnému sporiteľovi každoročne počas trvania sporenia na jednu zmluvu o stavebnom sporení (ďalej len „zmluva“).
(2)
Ak stavebný sporiteľ uzatvorí viac zmlúv, štátna prémia sa poskytuje na tú zmluvu, o ktorej to písomne vyhlási [§ 7 ods. 2 písm. h) zákona]. Ak toto vyhlásenie obsahujú viaceré zmluvy v jednom roku, stavebný sporiteľ stráca nárok na štátnu prémiu za tento rok zo všetkých zmlúv.
(3)
Stavebný sporiteľ môže po ukončení sporenia uzatvoriť novú zmluvu, na ktorú sa poskytne štátna prémia, alebo vyhlásiť v ďalšej zmluve, že na túto zmluvu sa poskytuje štátna prémia.
§ 3
(1)
Štátna prémia sa úročí rovnako ako vklady stavebného sporiteľa.
(2)
Stavebná sporiteľňa (§ 2 ods. 2 zákona) vedie štátnu prémiu na účte stavebného sporiteľa osobitne.
§ 4
(1)
Nárok na štátnu prémiu zaniká, ak stavebný sporiteľ nedodrží podmienky pre poskytnutie štátnej prémie dohodnuté v zmluve.
(2)
Nárok na štátnu prémiu nezaniká, ak stavebný sporiteľ zmluvu zruší
a)
do 6 rokov od jej uzatvorenia a prostriedky získané sporením preukázateľne použije na účely vymedzené v § 11 zákona,
b)
po 6 rokoch od jej uzatvorenia bez uplatnenia nároku na stavebný úver.
(3)
Nárok na štátnu prémiu nezaniká, ak dôjde ku zrušeniu zmluvy v dôsledku
a)
smrti stavebného sporiteľa,
b)
invalidity stavebného sporiteľa.
(4)
Ministerstvo môže v odôvodnených prípadoch povoliť výnimku z odseku 1 a z § 2 ods. 2.
§ 5
(1)
Ministerstvo poskytne stavebnej sporiteľni preddavky zo štátneho rozpočtu na štátne prémie štvrťročne v lehote a vo výške dohodnutej so stavebnou sporiteľňou.
(2)
Stavebná sporiteľňa pripíše zodpovedajúcu časť ročnej prémie na účty stavebných sporiteľov po obdržaní prostriedkov zo štátneho rozpočtu najneskôr do 10 dní.
(3)
Zúčtovanie preddavok zo štátneho rozpočtu za príslušný rok podľa skutočných nárokov stavebných sporiteľov vykoná stavebná sporiteľňa v lehote určenej ministerstvom.
§ 6
Stavebná sporiteľňa zodpovedá za
a)
včasné uplatnenie nároku na štátne prémie zo štátneho rozpočtu,
b)
správne vyčíslenie výšky štátnych prémií,
c)
zúčtovanie preddavkov štátnych prémií,
d)
vrátenie štátnej prémie pri nedodržaní podmienok pre poskytnutie štátnej prémie stavebným sporiteľom.
§ 7
(1)
Centrálnu evidenciu zmlúv o stavebnom sporení vedie ministerstvo alebo ním určený subjekt (ďalej len „evidujúci subjekt“).
(2)
Stavebné sporiteľne sú povinné mesačne poskytovať evidujúcemu subjektu údaje pre posúdenie oprávnenosti nárokov stavebných sporiteľov na štátnu prémiu.
(3)
Údaje podľa odseku 2 musia obsahovať
a)
meno a priezvisko stavebného sporiteľa,
b)
miesto trvalého pobytu stavebného sporiteľa,
c)
rodné číslo stavebného sporiteľa,
d)
dátum vzniku a zániku zmluvy,
e)
vyhlásenie o uplatnení nároku na poskytnutie štátnej prémie.
(4)
Evidujúci subjekt posudzuje údaje priebežne a prípadné nezrovnalosti oznámi príslušnej stavebnej sporiteľni.
§ 8
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:
Dančo v. r.