406/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 14.08.1992 do 23.01.2001

406
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
z 26. júna 1992
o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 70 ods. 1 písm. b) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 419/1991 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 305/1992 Zb. ustanovuje:
§ 1
(1)
Touto vyhláškou sa ustanovujú hygienické požiadavky na ochranu zdravia pred ožiarením,1) ktoré je spôsobené vdychovaním radónu a jeho dcérskych produktov z vnútorného ovzdušia stavieb, a pred vonkajším ožiarením, ktoré je spôsobené gama žiarením z prírodných rádionuklidov v stavebných materiáloch.
(2)
Požiadavky ustanovené na ochranu pred ožiarením osôb vo vnútri stavieb sa vzťahujú na obytné miestnosti a kuchyne v stavbách určených na bývanie a rekreáciu; vo všetkých ostatných stavbách na také miestnosti, kde súčet doby pobytu všetkých osôb, ktoré sa v nich môžu zdržiavať, predstavuje ročne viac než 1000 hodín (napr. pracovne, kancelárie, dielne, učebne, v školách, izby v zdravotníckych zariadeniach, hoteloch a ubytovniach, predajne, miestnosti kultúrnych zariadení).
(3)
Požiadavky ustanovené touto vyhláškou sa nevzťahujú na prípady:
a)
ožiarenia z prírodných rádionuklidov, ktoré je spôsobené osobitným používaním zložiek prostredia, ktoré sa na prírodnom ožiarení podieľajú a na ktoré sa vzťahujú najvyššie prípustné dávky a medzné dávky ustanovené podľa osobitných predpisov,2)
b)
ožiarovania pacientov liečených ionizujúcim žiarením z prírodných rádionuklidov.
§ 2
Na účely tejto vyhlášky
a)
prírodnými rádionuklidmi sú rádionuklidy, ktoré v prírode vznikli bez zásahu človeka,
b)
radónom je inertný prírodný rádioaktívny plyn 222Rn,
c)
dcérskymi produktami radónu sú krátkodobé dcérske produkty rádioaktívnej premeny radónu 218Po, 214Pb, 214Bi a 214Po,
d)
stavebnými materiálmi sú výrobky pre stavebné časti stavieb,
e)
ekvivalentnou objemovou aktivitou radónu je objemová aktivita radónu v rádioaktívnej rovnováhe s dcérskymi produktami, ktorých latentná energia je rovná latentnej energii danej nerovnovážnej zmesi dcérskych produktov radónu,
f)
územím s nízkymi radónovým rizikom je územie, na ktorom je meraním zistené, že objemová aktivita radónu v pôdnom vzduchu je menšia než 10 kBq x m-3 v dobre priepustných, 20 kBq x m-3 v stredne priepustných a 30 kBq x m-3 v slabo priepustných základových pôdach.3)
§ 3
(1)
Pri výstavbe alebo prestavbe stavieb sa postupuje tak, aby v miestnosti určenej na bývanie alebo pobyt osôb nebola ekvivalentná aktivita radónu v priemere za rok vyššia než 100 Bq x m-3 a zároveň príkon dávkového ekvivalentu gama žiarenia v jej ľubovoľnom mieste vo výške 1 m od podlahy a vo vzdialenosti aspoň 0,5 m od stien nepresiahol 1 m Sv x h-1. Táto požiadavka sa považuje za splnenú, ak sú budovy postavené na území s nízkym radónovým rizikom, zo stavebných materiálov s hmotnostnou aktivitou 226Ra, ktorá neprevyšuje 120 Bq x kg-1 a ak sa v nich používa voda s objemovou aktivitou radónu, ktorá neprevyšuje hodnotu 50 kBq x m-3.
(2)
Stavby stavané na území s vyššou objemovou aktivitou radónu v pôdnom vzduchu, uvedenou v § 2 písm. f) je potrebné zabezpečiť proti prenikaniu radónu z podložia.
§ 4
(1)
V ovzduší miestností určených na bývanie alebo pobyt osôb je ekvivalentná objemová aktivita radónu v priemere za rok nižšia než 200 x Bq x m-3. Ak to nie je splnené, potom sa vykonajú stavebno-technické úpravy k zníženiu ožiarenia z radónu. Až do vykonania stavebno-technických úprav sa ožiarenie z radónu obmedzuje náhradnými opatreniami, najmä zvýšenou frekvenciou a rozsahom vetrania oknami.
(2)
Príkon dávkového ekvivalentu gama žiarenia je v ľubovoľnom mieste v miestnosti určenej na bývanie alebo pobyt osôb vo výške 1 m od podlahy a vo vzdialenosti aspoň 0,5 m od stien nižší než 1 m Sv x h-1. Ak to nie je splnené vykonajú sa úpravy k zníženiu vonkajšieho ožiarenia gama z prírodných rádionuklidov.
(3)
V miestnostiach určených na bývanie alebo pobyt osôb súčet podielov veličín uvedených v odsekoch 1 a 2 k príslušným medzným hodnotám nesmie byť väčší ako jedna, t.j. súčet podielov ekvivalentnej objemovej aktivity radónu v priemere za rok k hodnote 200 Bq x m-3 a podielu príkonu dávkového ekvivalentu gama žiarenia v určených miestach k hodnote 2 m Sv x h-1. Ak táto požiadavka nie je splnená, vykonajú sa úpravy k zníženiu ožiarenia; až do vykonania stavebno-technických úprav sa ožiarenie obmedzí náhradnými opatreniami, najmä zmenou režimu ich používania.
§ 5
Stavebné materiály, ktorých hmotnostná aktivita 226Ra je väčšia ako 120 Bq x kg-1 možno používať v stavbách s miestnosťami určenými na bývanie alebo pobyt osôb len so súhlasom a za podmienok určených štátnym okresným lekárom na základe posúdenia príslušného ústavu hygieny a epidemiológie.
§ 6
Zdroje vody pre zásobovanie obyvateľov,4) ktorých objemová aktivita radónu vo vode je väčšia ako 50 kBq x m-3, môžu byť používané len so súhlasom a za podmienok určených štátnym okresným lekárom na základe posúdenia príslušného ústavu hygieny a epidemiológie.
§ 7
(1)
Pri meraní a hodnotení ožiarenia sa postupuje podľa metód ustanovených česko-slovenskými technickými normami. Ak takéto normy nie sú, postupuje sa podľa metód schválených ministrom zdravotníctva Slovenskej republiky.
(2)
Kvantitatívne požiadavky podľa tejto vyhlášky môžu byť preukázané metódami štatistickej prebierky,5) ak je vykonaný taký rozsah meraní výberom reprezentatívnych vzoriek a frekvenciou meraní, že sledované veličiny neprekročia ustanovené medzné hodnoty s 90 % spoľahlivosťou.
§ 8
Požiadavky ustanovené v § 3 sa nevzťahujú na stavby, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie do účinnosti tejto vyhlášky.
§ 9
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:
MUDr. Soboňa v. r.
1)
Základné použité pojmy, veličiny a jednotky uvádza ČSN 01 1308 Veličiny a jednotky v atómovej a jadrovej fyzike.
2)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1972 Zb. o ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením.
3)
ČSN 73 1001 Zakladanie stavieb. Základová pôda pod plošnými základmi.
4)
ČSN 75 7111 Pitná voda.
5)
ČSN 01 0255 Štatistická prebierka.