413/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

413
VYHLÁŠKA
ministerstva práce a sociálních věcí České republiky
ze dne 1. července 1992,
kterou se doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 58 písm. a), c) a e) zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění zákona České národní rady č. 144/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 582/1991 Sb.:
Čl. I
Vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 329/1990 Sb. a vyhlášky č. 301/1991 Sb., se doplňuje takto:
§ 19 se doplňuje odstavcem 3, který zní:
„(3)
Výši stravovací jednotky občana vykonávajícího civilní službu stanoví zvláštní předpis.17)“.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
v z. PhDr. Sedláček CSc. v. r.
17)
§ 7 odst. 1 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě.
§ 5 odst. 1 nařízení vlády České republiky č. 372/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby.