421/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.1992

421
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra České republiky
ze dne 20. července 1992,
kterou se zrušuje výnos č.j. VS/3-50/1851/88 o postupu národních výborů při výkonu státní správy na úseku státního občanství České socialistické republiky
Ministerstvo vnitra České republiky stanoví podle § 21 zákona České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky:
§ 1
Výnos ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky ze dne 12. května 1988 č.j. VS/3-50/1851/88 o postupu národních výborů při výkonu státní správy na úseku státního občanství České socialistické republiky, uveřejněný ve Věstníku vlády České socialistické republiky pro národní výbory v částce 3/1988 a registrovaný v částce 16/1988 Sb., se zrušuje.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 1992.
Ministr.
Ruml v. r.