436/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 07.09.1992

436
OZNÁMENIE
Federálneho ministerstva zahraničných vecí
Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 25. mája 1992 bol v Kyjeve podpísaný Dodatok k Dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci z 30. júla 1991. Dodatok nadobudol platnosť na základe svojho článku 3 dňom podpisu.
České znenie Dodatku sa vyhlasuje súčasne.1)
DODATOK k Dohode medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci z 30. júla 1991
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Ukrajiny (ďalej len „zmluvné strany“) sa dohodli takto:
Článok 1
Každá zmluvná strana poskytne zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod v obchode výrobkom pochádzajúcim z územia štátu druhej zmluvnej strany.
Článok 2
Doložka najvyšších výhod sa nevzťahuje na:
a)
výhody, ktoré poskytuje jedna zo zmluvných strán susedným štátom s cieľom uľahčiť prihraničný obchod alebo medziregionálny obchod s inými štátmi,
b)
výhody, ktoré vyplývajú z účasti zmluvných strán v colných úniách alebo pásmach voľného obchodu.
Článok 3
Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu a bude platiť v súlade s článkom 13 Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Ukrajinskej sovietskej socialistickej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci z 30. júla 1991.
Dané v Kyjeve 25. mája 1992, vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a ukrajinskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:
Ing. Jozef Bakšay v. r.
minister zahraničného obchodu
Za vládu Ukrajiny:
A. Voronkov v. r.
minister vonkajších ekonomických vzťahov a obchodu
1)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.