442/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 18.09.1992

442
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České republiky
ze dne 29. června 1992,
kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury
Vláda České republiky nařizuje podle § 23 odst. 1 písm. a) zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech:
Čl. I
Nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, se mění a doplňuje takto:
1.
§ 3 odst. 1 písm. d) zní:
„d)
výkonu vojenské základní (náhradní) a další služby a civilní služby,7)“.
2.
§ 3 odst. 1 se doplňuje ustanovením písmene e), které zní:
„e)
mateřské a další mateřské dovolené,8) nejvýše však v rozsahu šesti let.“.
Čl. II
Do doby započitatelné praxe se započítávají ke dni 1. května 1992 všechny doby započítané podle předpisů platných před tímto dnem.
Čl. III
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Doc. Ing. Klaus CSc. v. r.
7)
Branný zákon č. 92/1949 Sb. (úplné znění č. 331/1992 Sb.)
Zákon č. 73/1990 Sb., o civilní službě, ve znění zákona č. 18/1992 Sb.
8)
§ 157 zákonníku práce.