465/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

465
ZÁKON
České národní rady
ze dne 22. září 1992
o sídle České národní rady
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
§ 1
Česká národní rada sídlí v Praze.1)
§ 2
K zajištění činnosti České národní rady, jejích orgánů, poslanců a Kanceláře České národní rady slouží objekty uvedené v příloze tohoto zákona, které ve svém celku tvoří sídlo České národní rady (dále jen „sídlo České národní rady“).
§ 3
Sídlo České národní rady je národní kulturní památka. Podmínky jeho ochrany stanoví vláda České republiky svým nařízením, které přijme nejpozději do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 4
(1)
Sídlo České národní rady je ve vlastnictví České republiky. Dosavadním vlastníkům přísluší náhrada podle obecných předpisů.
(2)
Právo hospodaření k sídlu České národní rady přísluší Kanceláři České národní rady.
§ 5
Předání objektů dosud neužívaných Českou národní radou zajistí vláda České republiky nejpozději do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
§ 6
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. října 1992.
Uhde v. r.
Klaus v. r.
Příl.
Sídlo České národní rady
1.
Dům č.p. 176, Praha 1, Sněmovní ulice s pozemkem č. parc. 81, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221
2.
Dům č.p. 9, Praha 1, Thunovská ulice s pozemkem č. parc. 80, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221
3.
Dům č.p. 10, Praha 1, Thunovská ulice s pozemkem č. parc. 79, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221
4.
Dům č.p. 11, Praha 1, Tomášská ulice s pozemkem č. parc. 82, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221
5.
Dům č.p. 12, Praha 1, Tomášská ulice s pozemkem č. parc. 83, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221
6.
Dům č.p. 13, Praha 1, Tomášská ulice s pozemkem č. parc. 84, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221
7.
Dům č.p. 14, Praha 1, Tomášská ulice s pozemkem č. parc. 85, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221
8.
Dům č.p. 15, Praha 1, Tomášská ulice s pozemkem č. parc. 86, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221
9.
Dům č.p. 16, Praha 1, Tomášská ulice s pozemkem č. parc. 87, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 221
10.
Dům č.p. 6, Praha 1, Malostranské náměstí s pozemkem č. parc. 75, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 151
11.
Dům č.p. 7, Praha 1, Malostranské náměstí s pozemkem č. parc. 76, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 151
12.
Dům č.p. 8, Praha 1, Tomášská ulice s pozemkem č. parc. 78, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 10
13.
Dům č.p. 518, Praha 1, Tomášská ulice s pozemkem č. parc. 77, kat. území Malá Strana zapsáno u SG pro Středočeský kraj a hl. m. Prahu na LV č. 10
1)
Čl. 141 odst. 2 zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů.