490/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.1998 do 31.01.2001

490
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 30. septembra 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 79/1992 Zb. o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 24 ods. 1 znie:
㤠24
(1)
Na služobný pomer príslušníkov zboru, hmotné a sociálne zabezpečenie, zdravotnícku starostlivosť a ostatné náležitosti z toho vyplývajúce sa vzťahuje osobitný zákon,6) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
2.
V § 24 ods. 1 sa odkaz č. 6 v poznámke pod čiarou dopĺňa textom:
„v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 490/1992 Zb.“.
Čl. IV
V zákone Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb. sa v § 57 vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1992.
I. Gašparovič v. r.
V. Mečiar v. r.