490/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2001 do 31.03.2002

490
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 30. septembra 1992,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. IV
V zákone Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 525/1990 Zb. sa v § 57 vypúšťa odsek 2; zároveň sa zrušuje číslovanie odsekov.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembrom 1992.
I. Gašparovič v. r.
V. Mečiar v. r.