491/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.10.1992

491
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 30. septembra 1992
o druhej emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1991
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1992 1) sa vydávajú štátne dlhopisy2) v rozsahu 2 mld Kčs s dobou splatnosti do 3 rokov od účinnosti tohto zákona.
§ 2
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydá štátne dlhopisy zaknihovaním a určí ich emisné podmienky do 1 mesiaca od účinnosti tohto zákona.
§ 3
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
I. Gašparovič v. r.
V. Mečiar v. r.
1)
Zákon SNR č. 308/1992 Zb. o emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991.
2)
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.