513/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 19.11.1992

513
NAŘÍZENÍ VLÁDY
České republiky
ze dne 23. září 1992
o podrobnostech nakládání s odpady
Vláda České republiky nařizuje podle § 13 písm. b) zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech:
§ 1
Úprava odpadů
(1)
Odpady lze upravovat pouze způsoby, které byly provozně ověřeny a nezhoršují následné využití odpadů nebo jejich zneškodnění.
(2)
Úprava odpadů se provádí změnou jejich fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností tak, aby se umožnila nebo usnadnila jejich přeprava, využití nebo zneškodnění.
(3)
Upravené odpady se znovu zařazují podle druhů a kategorií;1) pokud jsou odpady po úpravě ukládány na skládku, jsou posuzovány podle přílohy č. 1, která je součástí tohoto nařízení. Rozsah sledovaných parametrů může v odůvodněných případech příslušný okresní úřad upravit v závislosti na původu odpadů.
§ 2
Podmínky nakládání s nebezpečnými odpady
(1)
Sklady, sběrné nádoby a sběrné obaly obsahující nebezpečné odpady musí být označeny identifikačním listem odpadu podle přílohy č. 2, která je součástí tohoto nařízení.
(2)
V případě havárie při nakládání s nebezpečnými odpady platí stejný způsob nakládání s nimi jako pro látky se stejnými nebezpečnými vlastnostmi obsaženými v odpadech,2) a to podle pokynů uvedených v identifikačním listu.
§ 3
Shromažďování a skladování nebezpečných odpadů
(1)
Jednotlivé skladovací prostory nebezpečných odpadů musí být vzájemně odděleny a utěsněny tak, aby bylo zabráněno mísení jednotlivých druhů a kategorií nebezpečných odpadů nebo jejich úniku do okolního prostoru.
(2)
Sklady nebezpečných odpadů musí odpovídat druhu a kategorii1) skladovaných odpadů, zejména
a)
musí být suché, dobře větratelné s dostatečným osvětlením,
b)
musí mít podlahu a stěny do výše 180 cm nepropustné pro skladované nebezpečné odpady,
c)
podlaha musí být spádována do bezodtokové nepropustné jímky tak, aby nedošlo k úniku kapalin ze skladu do okolního prostoru,
d)
nesmí mít zavedenou vodu a horkovodní ústřední vytápění, ani vedené potrubí s jinými kapalinami,
e)
musí být vybaveny odpovídajícími prostředky pro poskytnutí první pomoci.
(3)
Nádrže na skladování tekutých nebezpečných odpadů
a)
musí být zřízeny v provedení zaručujícím ochranu proti korozním vlastnostem skladovaných odpadů,
b)
musí být zřizovány v dvouplášťovém provedení s možností kontroly jejich těsnosti nebo v jednoplášťovém provedení v záchytné vaně,
c)
musí být opatřeny nápisy podle identifikačního listu,
d)
musí být vybaveny bezpečnostním zařízením, zejména ukazatelem stavu plnění, pojistným zařízením proti přeplnění, větracím zařízením a prostředky na zneškodnění v případě úniku odpadů.
(4)
Jsou-li nádrže na skladování tekutých nebezpečných odpadů instalovány v záchytných vanách, musí být objem záchytné vany nejméně takový, aby zachytil únik z největší nádrže. Povrch dna a stěn záchytné vany musí být nepropustný a odolný proti působení skladovaných látek. Záchytná vana nesmí být propojena s kanalizací.
§ 4
Podmínky zneškodňování odpadů
(1)
Odpady se zneškodňují fyzikálními, chemickými a biologickými metodami, spalováním a ukládáním na skládky. Tyto způsoby mohou být vzájemně kombinovány.
(2)
Zneškodňování odpadů fyzikálními a chemickými metodami je zneškodňování, které využívá těchto metod ke snížení obsahu škodlivin nebo míry nebezpečných vlastností odpadů (např. zpevňování, zatavení do skla, zabetonování, neutralizace, oxidace, redukce).
(3)
Zneškodňování odpadů biologickými metodami je zneškodňování, které využívá biologických procesů ke snížení koncentrace vlastností na hodnoty umožňující jejich další využití [např. mikrobiologické metody, kompostování3)].
§ 5
Spalování odpadů
Odpady se zneškodňují spalováním v zařízeních k tomuto účelu určených a která splňují požadavky stanovené zvláštními předpisy.4) V zařízeních, která nebyla původně pro spalování odpadů určena, lze odpady spalovat jen jsou-li splněny požadavky stanovené zvláštními předpisy4) a okresní úřad5) udělí k provozování těchto zařízení souhlas.
§ 6
Ukládání odpadů na skládky
(1)
Při ukládání odpadů na skládky musí být odpady uloženy podle druhů a kategorií tak, aby nemohlo dojít k nežádoucí vzájemné reakci za vzniku škodlivých látek nebo k narušení stability skládky.
(2)
Na skládky nesmí být ukládány odpady výbušné, samozápalné, silně zapáchající nebo odpady, které při styku s vodou reagují vývinem tepla nebo plynu. Dále nesmějí být na skládky ukládány odpady typu hořlaviny I. třídy nebezpečnosti,6) tlakové nádoby, specifické odpady z nemocnic1) a odpady s obsahem škodlivin převyšující hodnoty uvedené v příloze č. 3, která je součástí tohoto nařízení.
§ 7
Technické provedení skládky
(1)
Technické provedení skládky musí zajistit ochranu životního prostředí po celou dobu provozu skládky i po jeho skončení a vytvořit podmínky pro rekultivaci skládky.
(2)
Technické provedení skládky musí odpovídat charakteru místa, kategorii a druhu odpadů, chemickému složení odpadů, obsahu škodlivin a vyluhovatelnosti odpadů. Hodnocení vyluhovatelnosti odpadů je uvedeno v příloze č. 1, která je součástí tohoto nařízení.
(3)
Technické zabezpečení pro jednotlivé skupiny skládek7) je uvedeno v příloze č. 4, která je součástí tohoto nařízení.
(4)
Ochrana okolního prostředí skládky se provádí v závislosti na míře jeho ohrožení pomocí ochranných bariér (např. clony, zpevnění podloží, plošné těsnící prvky). Vznikající plyny musí být odváděny, využívány, popřípadě zneškodňovány.
(5)
Vody zachycené vnitřním drenážním systémem skládky lze vypouštět do povrchových vod jen po jejich řádném vyčištění za podmínek stanovených příslušným vodohospodářským orgánem.8)
(6)
Skládka musí být vybavena manipulačním prostorem pro fyzické převzetí přivážených odpadů a zařízením umožňujícím kontrolu hmotnosti, množství a kvality odpadu. Dále musí být vybavena nezbytnými technickými prostředky na očistu vozidel a mobilních zařízení.
(7)
Skládka musí být zajištěna proti vstupu nepovolaných osob.
§ 8
Provozní řád zařízení ke zneškodňování odpadů
Provozní řád zařízení ke zneškodňování odpadů obsahuje tyto údaje:
a)
sídlo nebo místo a adresu provozovatele včetně jmen odpovědných pracovníků,
b)
technický popis zařízení,
c)
seznam druhů odpadů podle katalogu odpadů,1) které se budou na zařízení zneškodňovat,
d)
organizační a technologické zabezpečení provozu zařízení,
e)
opatření pro případ havárie,
f)
povinnosti obsluhy zařízení,
g)
povinnosti při údržbě zařízení,
h)
způsob vedení evidence přijatých a zneškodněných odpadů,
i)
způsob zabezpečení technické kontroly provozu včetně monitorování vlivu na životní prostředí podle zvláštních předpisů.4)
§ 9
Provozní řád skládky
Provozní řád skládky obsahuje tyto údaje:
a)
náležitosti uvedené v § 8 a výčet odpadů, které lze na skládce ukládat,
b)
způsob posuzování odpadů, které nelze hodnotit na základě vyluhovatelnosti, odpadů podléhajících rychlým změnám a odpadů v uzavřených obalech,
c)
způsob ukládání odpadů na skládce včetně situačního zakreslení uložení jednotlivých druhů odpadů přijatých na skládku v souladu s údaji v provozním deníku,
d)
opatření proti prášení, zápachu, obtížným živočichům a hmyzu,
e)
způsob rekultivace skládky9) po ukončení skládkové činnosti.
§ 10
Provozní deník
(1)
Provozovatel zařízení ke zneškodňování odpadů vede provozní deník provozu tohoto zařízení. Provozní deník obsahuje záznamy
a)
o hmotnosti, množství a druhu odpadů přijatých ke zneškodnění včetně sídla (bydliště) původce odpadů, popřípadě jiných žadatelů o zneškodnění odpadů,
b)
o způsobu naložení s odpady,
c)
o výsledcích analýzy odpadů a technické údaje o provozu zařízení,
d)
o provozních poruchách a haváriích a způsobu jejich odstranění,
e)
o časovém využití zařízení, popřípadě jeho odstavení,
f)
o provedených údržbách zařízení.
(2)
Součástí provozního deníku jsou technické údaje o provozu zařízení a jména pracovníků zodpovědných za jeho provoz. Přílohou provozního deníku jsou doklady o přijatých odpadech.
§ 11
Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady
(1)
Nakládat s nebezpečnými odpady lze jen se souhlasem příslušného okresního úřadu.10) Obsah žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady je uveden v příloze č. 5, která je součástí tohoto nařízení.
(2)
Pokud se žádost o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady týká i přepravy a dopravy nebezpečného odpadu, které provádí někdo jiný než žadatel, musí žádost obsahovat prohlášení dopravce, že dopravu těchto nebezpečných odpadů provede a že je k této přepravě řádně vybaven a oprávněn včetně návrhu přepravní trasy.
§ 12
Souhlas k dovozu a tranzitní přepravě odpadů a vývozu nebezpečných odpadů
(1)
Souhlas k dovozu a tranzitní přepravě odpadů a vývozu nebezpečných odpadů11) vydává ministerstvo životního prostředí České republiky na základě žádosti právnické a fyzické osoby.
(2)
Žádost o udělení souhlasu k činnostem podle odstavce 1 musí obsahovat náležitosti uvedené v příloze č. 5, která je součástí tohoto nařízení. Ministerstvo životního prostředí České republiky může požadovat doplnění žádosti o další nezbytné doklady nutné pro posouzení žádosti.
(3)
Součástí žádosti podle odstavce 2 je vyplněný doklad podle příloh č. 6 a 7, které jsou součástí tohoto nařízení.
§ 13
Ohlašování odpadů
(1)
Původce odpadů je povinen zaslat příslušnému okresnímu úřadu12) doklad o evidenci zvláštních odpadů13) do dvou měsíců od vzniku odpadů a při ukončení produkce odpadů.
(2)
Právnická a fyzická osoba provádějící sběr, výkup a úpravu odpadů je povinna zasílat příslušnému okresnímu úřadu12) doklad o evidenci zvláštních odpadů,13) právnická a fyzická osoba provozující zařízení ke zneškodňování odpadů je povinna zasílat příslušnému okresnímu úřadu14) doklad o evidenci nebezpečných odpadů.13)
(3)
Doklady uvedené v odstavci 2 se zasílají do 15. února za uplynulý kalendářní rok příslušnému okresnímu úřadu.12)
(4)
Přepravce ohlašuje přepravu nebezpečného odpadu na příslušném evidenčním dokladu13) do deseti dnů od převzetí zásilky okresnímu úřadu14) příslušnému podle sídla přepravce.
§ 14
Žádost o stanovení zvláštních podmínek pro původce odpadů a provozovatele zneškodňovacího zařízení
Žádost o stanovení zvláštních podmínek pro původce odpadů a provozovatele zneškodňovacího zařízení musí obsahovat
a)
odůvodnění, proč nelze splnit povinnosti uložené podle zvláštních předpisů,15)
b)
návrh opatření ke splnění povinností uložených zvláštními předpisy včetně časového harmonogramu k uvedení odpadového hospodářství do souladu s platnými právními předpisy,
c)
návrh zvláštních podmínek včetně návrhu lhůty pro jejich trvání.
§ 15
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Klaus v. r.
Příl.1
Hodnocení vyluhovatelnosti odpadů
1.
Zařazení odpadů do třídy vyluhovatelnosti
Na základě limitních hodnot obsahu škodlivin v prvním vodném výluhu 1:10 jsou odpady zařazovány do tříd vyluhovatelnosti.
2.
Odpady, které nesmějí být ukládány na skládkách odpovídajících třídám vyluhovatelnosti I-III
2.1. Odpady s obsahem látek, jejichž LD (50) pro potkana je nižší než 2000 mg/kg a odpady s obsahem látek, které mají karcinogenní účinek nebo látek s chronickým a opožděným účinkem a s žíravými účinky
2.2. Odpady silně zapáchající
2.3. Odpady tekuté
2.4. Odpady nadměrně prašné
2.5. Odpady radioaktivní
3.
Odpady, které nelze hodnotit na základě vyluhovatelnosti
3.1. Odpady s vysoce variabilními fyzikálními, chemickými a biologickými vlastnostmi, kde nelze odebrat reprezentativní vzorek např. komunální odpady, odpady z drcení autovraků
3.2. Odpady, které podléhají rychlým fyzikálním, chemickým a biologickým změnám např. zbytky potravin, konfiskáty živočišného původu
3.3. Odpady uzavřené v obalech - např. baterie, ztvrdlé nátěrové hmoty v plechovkách, výbojové zdroje světla.
4.
Příprava vodného výluhu
4.1. Oblast použití:
Tento postup je použitelný pro pevné, pastovité a kašovité odpady.
4.2. Základní princip
Vodný výluh pevného odpadu je roztok, který vznikl při styku odpadu s vodou ve stanoveném poměru a za stanovených podmínek vyluhování. Stanovený poměr se docílí odvážením takového množství původního nebo předupraveného vzorku, které obsahuje 100 ± 1 g sušiny a přidáním 1000 ml destilované vody. Podmínky vyluhování jsou definovány teplotou 20 oC ± 3 oC, 24 hodinami styku obou fází a oddělením filtrací.
4.3. Předběžná úprava vzorku
Odpady pevné - vzorek se drtí jen tehdy, je-li to nezbytné pro odběr vzorku a provedení analýzy - zpravidla pouze v případech, kdy zrnitost materiálu je větší než 10 mm. Vzorek se nemele. Jemnozrnný materiál vzniklý při drcení se přimísí do vzorku.
Odpady obsahující více fází se rozdělí na jednotlivé fáze a každá fáze se analyzuje zvlášť. V protokolu se uvede množství jednotlivých fází. Oddělení je možné provést filtrací nebo centrifugací. Oddělená pevná fáze se použije k přípravě vodného výluhu bez promývání vodou.
4.4. Pracovní postup
U vzorku odpadu (oddělené pevné fáze odpadu) se stanoví sušina při 105 oC. K množství původního vzorku odpovídajícímu 100 g sušiny se přidá 1000 ml destilované vody. Po 6 hodinách třepání a 18 hodinách sedimentace se výluh oddělí filtrací od pevné fáze a zaznamená se množství získaného výluhu s přesností na 10 ml.
Výluhy se analyzují metodami pro analýzu vody. Výsledky se vyjadřují v jednotkách, uvedených v tabulkách 1-3 pro jednotlivé parametry. Takto připravený vodný výluh se používá i pro biologické testy.
5.
Třída vyluhovatelnosti I
Vodný výluh musí vyhovovat limitním hodnotám Ia uvedeným v tabulce 1. Pokud mají podzemní vody v lokalitě skládky geologicky podmíněné zvýšené obsahy látek uvedených v tabulce 1, mohou být pro danou skládku příslušným okresním úřadem stanoveny jako závazné limitní hodnoty Ib. V případech, kdy odpady přicházejí do styku s podzemní vodou musí odpady vyhovovat limitním hodnotám Ic. Odpady, které nelze hodnotit na základě vyluhovatelnosti se neukládají na skládky odpovídající třídě vyluhovatelnosti I.
6.
Třída vyluhovatelnosti II
Vodný výluh musí vyhovovat limitním hodnotám IIa uvedeným vtabulce 2. Pokud mají podzemní vody v lokalitě skládky geologicky zvýšené obsahy látek, které jsou uvedeny v tabulce 2, mohou být pro danou skládku příslušným okresním úřadem stanovené jako závazné limitní hodnoty IIb.
7.
Třída vyluhovatelnosti III
Vodný výluh musí vyhovovat limitním hodnotám IIIa uvedeným v tabulce 3. V návaznosti na geologické podmínky mohou být maximálně tři hodnoty zvýšeny k hodnotám IIIb. Na skládkách odpovídajících třídě vyluhovatelnosti III mohou být ukládány následující odpady, které nelze hodnotit na základě vyluhovatelnosti:
- komunální odpad
- odpady z drcení autovraků
- potravinové odpady.
8.
Třída vyluhovatelnosti IV
Do této třídy patří odpady, které nevyhovují limitním hodnotám vyluhovatelnosti uvedeným v třídě I-III.
Parametr jednotka limitní hodnota Ia limitní hodnota Ib limitní hodnota Ic
pH &nbsp 5.5-10 5.5-11 6.5-8
vodivost mS/m 100 150 40
zápach &nbsp žádný žádný žádný
toxicita &nbsp negativní negativní negativní
PAU mg/1 0.002 0.002 0.0002
fenolový Index mg/1 0.01 0.1 0.005
CHSK-Cr mg/1 20 40 8
nepol.uhlovodíky mg/1 0.1 0.2 0.01
AOX (Cl) mg/1 0.03 0.03 0.03
tenzidy anionakt. mg/1 0.1 0.2 0.1
BTX mg/1 0.03 0.05 0.03
Ca mg/1 + + 200
Mg mg/1 + + 120
Al mg/1 0.2 2.0 0.2
Sb mg/1 0.05 0.1 0.01
As mg/1 0.05 0.1 0.05
Ba mg/1 0.5 1.0 1.0
Be mg/1 0.005 0.005 0.005
B mg/1 0.5 1.0 0.5
Pb mg/1 0.5 0.1 0.05
Cd mg/1 0.005 0.005 0.005
Cr celkový mg/1 0.05 0.1 0.05
Cr šestimocný mg/1 0.02 0.05 0.02
Fe mg/1 1.0 5.0 0.1
Co mg/1 0.05 0.1 0.05
Cu mg/1 0.1 1.0 0.1
Mn mg/1 0.1 1.0 0.05
Ni mg/1 0.1 0.1 0.1
Hg mg/1 0.001 0.002 0.001
Se mg/1 0.01 0.05 0.01
Ag mg/1 0.1 0.1 0.1
Tl mg/1 0.01 0.02 0.01
V mg/1 0.05 0.2 0.05
Zn mg/1 3.0 3.0 3.0
Sn mg/1 0.05 1.0 0.05
fluoridy mg/1 1.5 3.0 1.5
amonné lonty mg/1 0.1 2.0 0.1
chloridy mg/1 200 + 100
kyanidy celkové mg/1 0.05 0.1 0.05
kyanidy volné mg/1 0.01 0.02 0.01
dusičnany mg/1 100 100 50
dusitany mg/1 0.1 1.0 0.01
fosforečnany mg/1 1.0 5.0 0.1
sírany mg/1 250 + 250
Parametr jednotka limitní hodnota IIa limitní hodnota IIb
Ph &nbsp 5.5-12 5.5-13
vodivost ms/m 300 300
toxicita TU ml/1 1.0 1.0
PAU mg/1 0.003 0.003
fenolový index mg/1 0.1 1.0
CHSK-Cr mg/1 80 100
nepol.uhlovodíky mg/1 1.0 5.0
AOX (Cl) mg/1 0.1 0.1
tenzidy anionakt. mg/1 2.0 2.0
Al mg/1 10 10
Sb mg/1 0.1 0.1
As mg/1 0.1 0.1
Ba mg/1 1.0 10.0
Be mg/1 0.005 0.005
B mg/1 1.0 3.0
Pb mg/1 0.5 0.5
Cd mg/1 0.05 0.05
Cr celkový mg/1 1.0 1.0
Cr šestimocný mg/1 0.1 0.1
Fe mg/1 2.0 20.0
Co mg/1 0.5 0.5
Cu mg/1 1.0 1.0
Mn mg/1 1.0 10.0
Ni mg/1 0.5 0.5
Hg mg/1 0.005 0.005
Se mg/1 0.05 0.1
Ag mg/1 0.1 0.1
Tl mg/1 0.1 0.1
V mg/1 0.2 0.2
Zn mg/1 3.0 3.0
Sn mg/1 0.5 1.0
fluoridy mg/1 5.0 5.0
amonné ionty mg/1 5.0 5.0
kyanidy celkové mg/1 0.5 0.5
kyanidy volné mg/1 0.1 0.1
dusitany mg/1 1.0 1.0
fosforečnany mg/1 5.0 10.0
sirníky mg/1 0.1 1.0
Parametr jednotka limitní hodnota IIIa limitní hodnota IIIb
pH &nbsp 5.5-13 5.5-13
rozpuštěné látky mg/1 10 000 20 000
PAU mg/1 0.005 0.005
fenolový index mg/1 20 100
CHSK-Cr mg/1 150 200
nepol. uhlovodíky mg/1 50 100
AOX (Cl) mg/1 1.0 5.0
EOX (Cl) mg/1 1.0 10.0
Sb mg/1 1.0 5.0
As mg/1 1.0 5.0
Ba mg/1 5.0 50.0
Be mg/1 0.05 0.5
B mg/1 10.0 100
Pb mg/1 2.0 10.0
Cd mg/1 0.5 0.5
Cr celkový mg/1 10.0 50.0
Co mg/1 2.0 10.0
Cu mg/1 10.0 10.0
Ni mg/1 10.0 50.0
Hg mg/1 0.05 0.05
Se mg/1 0.5 5.0
Ag mg/1 0.5 5.0
Tl mg/1 2.0 2.0
V mg/1 2.0 20.0
Zn mg/1 10.0 100
Sn mg/1 10.0 100
fluoridy mg/1 20.0 50.0
kyanidy celkové mg/1 20.0 20.0
kyanidy volné mg/1 2.0 10.0
Vysvětlivky:
Použité zkratky: &nbsp
PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky
PCB - polychlorované bifenyly
EOX (Cl) - extrahovatelný organický chlór
AOX (Cl) - absorbovatelný organický chlór
BTX - benzen, toulen, xylen
LD - letální dávka
LD 50 - dávka, po které uhyne 50 % jedinců v daném časovém úseku
LC - letální koncentrace
LC 50 - koncentrace, po které uhyne 50 % jedinců v daném časovém úseku
TU - toxická jednotka, která je dána vztahem
&nbsp &nbsp
+ - limitováno vodivostí
Příl.3
Odpady, které na základě obsahu škodlivin nesmějí být ukládány na skládky
Parametr jednotka limitní hodnota
PAU mg/ kg sušiny 100
PCB mg/ kg sušiny 100
EOX (Cl) mg/ kg sušiny 500
volné kyanidy mg/ kg sušiny 10 000
nepolární uhlovodíky mg/ kg sušiny 50 000
BTX mg/ kg sušiny 5 000
fenoly mg/ kg sušiny 10 000
merkaptany mg/ kg sušiny 1 000
rtuť mg/ kg sušiny 3 000
As+ mg/ kg sušiny 5 000
Pb+ mg/ kg sušiny 10 000
Cd+ mg/ kg sušiny 5 000
Ni+ mg/ kg sušiny 5 000

Vysvětlivky:
+ Pokud je odpad zeskelněn, nebo jiným způsobem vhodně stabilizován není limitováno
Použité zkratky:
PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky
PCB - polychlorované bifenyly
EOX (Cl) - extrahovatelný organický chlór
BTX - benzen, toulen, xylen
Příl.4
Technické zabezpečení pro jednotlivé skupiny skládek
1.
skupina - Zeminy a hlušiny
Do netěsných skládek s maximální úrovní hladiny podzemní vody pod úložnou plochou odpadu lze ukládat odpady podle třídy vyluhovatelnosti v hodnotách Ia, Ib (příloha č. 1). Do netěsněných skládek s přístupem podzemní vody je možno ukládat pouze odpad odpovídající třídě vyluhovatelnosti v hodnotě Ic (příloha č. 1).
2.
skupina - Ostatní odpad
Odpady, které vyhovují limitním hodnotám výluhů IIa (příloha č. 1) smějí být ukládány na skládce umístěné na málo propustném geologickém podloží, bez dalších těsnících prvků. Pokud mají podzemní vody v lokalitě skládky geologicky podmíněné zvýšené obsahy látek, jsou pro hodnocení výluhů závazné limitní hodnoty IIb (příloha č. 1). Pokud lokalita skládky tuto podmínku nesplňuje, je třeba vybudovat těsnící prvek, a to ve dně i na bocích skládky. Skládka musí být zabezpečena proti přítoku povrchových vod např. vybudováním obvodového sběrného příkopu. Musí být opatřena odpovídajícím technickým zařízením pro odvádění vnitřních vod1) a bezodtokovou jímkou, umožňující sledování jejich kvality. Skládka musí být též opatřena monitorovacím systémem sledujícím v zájmovém území skládky kvalitu přitékající a odtékající podzemní vody ve směru proudění.
3.
skupina - Tuhý komunální odpad
Na tuto skupinu skládek se ukládají odpady, které vzhledem ke své různorodosti nelze hodnotit na základě vyluhovatelnosti (např. komunální odpad, odpadní organické látky podléhající rychlým změnám).
Skládka musí být umístěna na přirozeném nebo uměle vybudovaném podloží málo propustném. Základová spára konstrukce dnového těsnícího prvku musí být nejméně 1 m nad nejvyšší možnou úrovní hladiny podzemní vody. Skládka musí být opatřena minerálním těsněním mocnosti nejméně 0,6 m (3 x 0,2 m samostatně hutněných) a fólií nebo vrstvou jiné stejně účinné těsnící hmoty, případně samostatným fóliovým těsněním na celé ploše skládkového tělesa nebo jiným těsnícím prvkem. Skládka musí být opatřena odpovídajícím technickým zařízením pro odvádění vnitřních vod1) a bezodtokovou jímkou umožňující nakládání s těmito vodami. V případě možného vývoje skládkového plynu je nutno skládku opatřit zařízením pro jímání a nakládání s plynem. Skládka musí být též opatřena monitorovacím zařízením kvality podzemních vod skládky. Po ukončení provozu části či celé skládky musí být její povrch opatřen krycím těsnícím prvkem (zamezení přístupu srážkových vod a následná rekultivace). Po obvodu skládky musí být vybudován záchytný příkop, chránící skládku před vniknutím povrchově tekoucí vody.
4.
skupina - Zvláštní odpady
(kromě nebezpečných a tuhých komunálních odpadů)
Odpady, jejichž výluh musí vyhovovat limitním hodnotám výluhů IIIa, IIIb (příloha č. 1). Skládka musí být umístěna na přirozeném nebo uměle vybudovaném podloží málo propustném. Základová spára konstrukce dnového těsnícího prvku musí být nejméně 1 m nad nejvyšší možnou úrovní hladiny podzemní vody. Skládka musí být opatřena minerálním těsněním o minimální mocnosti 0,6 m (3 x 0,2 m samostatně hutněných) a fólií nebo vrstvou jiné stejně účinné těsnící hmoty, případně samostatným fóliovým těsněním na celé ploše skládkového tělesa nebo jiným těsnícím prvkem. Skládka musí být opatřena odpovídajícím technickým zařízením pro odvádění vnitřních vod1) a dostatečně kapacitní bezodtokovou jímkou umožňující nakládání s těmito vodami. V případě možného vzniku skládkového plynu je nutno skládku opatřit zařízením pro jímání a nakládání s plynem. Skládka musí být též opatřena monitorovacím zařízením kvality podzemních vod v okolí skládky. Povrch skládky musí být následně opatřen krycím těsnícím prvkem (zamezení přístupu srážkových vod a následná rekultivace). Po obvodu skládky musí být vybudován záchytný příkop, chránící skládku před vniknutím povrchově tekoucí vody.
5.
skupina - Nebezpečné odpady
Odpady, jejichž vlastnosti neumožňují jejich ukládání na skládkách skupin 1, 2, 3, 4 musí být ukládány na zabezpečených skládkách. Tyto skládky musí být umístěny na přirozeném nebo uměle zabezpečeném podloží málo propustném na celé ploše skládkového tělesa. Musí být opatřeny kombinovaným dnovým těsnícím prvkem, tj. minerálním těsněním minimální tloušťky 1 m, postupně hutněným a vhodným jedno - nebo vícevrstvým fóliovým pláštěm nebo jiným stejně účinným těsnícím systémem. Základová spára těsnícího prvku musí být nejméně 1 m nad maximální hladinou podzemní vody. Povrch skládky musí být následně opatřen kombinovaným krycím a těsnícím prvkem s možností odvedení srážkových vod a následné rekultivace. Skládka musí být opatřena odpovídajícím technickým zařízením pro odvádění vnitřních vod1) a dostatečně kapacitní bezodtokovou jímkou umožňující nakládání s průsakovými vodami. Za předpokladu možného vzniku skládkového plynu je nutno zajistit zařízení pro nakládání s plynem. Prostor skládky musí být též opatřen monitorovacím zařízením kvality a ovlivnění podzemních vod průsakovými vodami. Po obvodu skládky musí být vybudován záchytný příkop, chránící skládku před vniknutím povrchově tekoucí vody.
Příl.5
A. Obsah žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady
a)
sídlo nebo místo nebo adresa žadatele,
b)
složení, charakteristické vlastnosti nebezpečných odpadů, se kterými bude nakládáno,
c)
popis technického zařízení, na kterém bude nakládání s nebezpečnými odpady prováděno, včetně technologického postupu,
d)
doklad o odborné způsobilosti žadatele k nakládání s nebezpečnými odpady.
B. Obsah žádosti o udělení souhlasu s dovozem odpadů
a)
sídlo nebo místo nebo adresa tuzemského žadatele,
b)
množství, kategorie a druh dovážených odpadů,
c)
charakteristické vlastnosti dovážených odpadů,
d)
adresa zahraničního dodavatele odpadů, popřípadě zdroj odpadů,
e)
způsob využití nebo zneškodnění odpadů v České republice se závazným stanoviskem právnické nebo fyzické osoby zabezpečující jejich využití nebo zneškodnění, způsob uskladnění a výši provozních zásob odpadů,
f)
doklady prokazující splnění podmínek stanovených ve zvláštních předpisech,
g)
druh a množství odpadů vzniklých zpracováním dovezených odpadů, doklad o zabezpečení jejich zneškodnění,
h)
zdůvodnění nezbytnosti dovážených odpadů jako druhotných surovin pro naše národní hospodářství a nemožnost jejich nahražení tuzemskými odpady nebo surovinami (kvalitativně, technologicky, kvantitativně i ekonomicky),
i)
zdůvodnění dovozu odpadů pro jiné účely než je jejich zneškodnění,
j)
návrh způsobu a trasy dopravy odpadů,
k)
předpokládané termíny realizace dovozu odpadů.
C. Obsah žádosti o udělení souhlasu s vývozem nebezpečných odpadů
a)
sídlo a místo a adresa tuzemského žadatele o vývoz,
b)
adresa zahraničního adresáta vyvážených odpadů s uvedením způsobu využití nebo zneškodnění odpadů,
c)
charakteristické vlastnosti a množství vyvážených odpadů,
d)
způsob dopravy vyvážených odpadů a přehled tranzitních států,
e)
písemný souhlas orgánů státní správy příjemce odpadů a tranzitních států,
f)
doklad o splnění podmínek vyplývajících pro Českou republiku z mezinárodních dohod o přepravě nebezpečných odpadů.
D. Obsah žádosti o udělení souhlasu s tranzitní přepravou odpadů
a)
sídlo nebo místo a adresa zahraničního žadatele o tranzitní přepravu odpadů přes území České republiky,
b)
sídlo nebo místo a adresa objednavatele,
c)
charakteristické vlastnosti odpadů,
d)
způsob přepravy a trasa přes území České republiky,
e)
potvrzení, že pokud nebezpečné odpady nebudou dovozcem přejaty budou vývozcem vzaty zpět,
f)
doklad o splnění podmínek vyplývajících pro Českou republiku z mezinárodních dohod o přepravě nebezpečných odpadů.
Příloha č. 6 k nařízení vlády ČR č, 513/1992 Sb.
Příloha č. 7 k nařízení vlády ČR č. 513/1992 Sb.
1)
Opatření Federálního výboru pro životní prostředí, kterým se vyhlašuje Kategorizace a katalog odpadů, vyhlášené v částce 69/1991 Sb.
2)
Např. zákon č. 28/1984 Sb., o státním dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení, zákon č. 68/1979 Sb., o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 59/1972 Sb., o ochraně zdraví před ionizujícím zářením, vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod, vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 122/1979 Sb., o přepravě nebezpečných věcí, vyhláška Československé komise pro atomovou energii č. 67/1987 Sb., o zajištění jaderné bezpečnosti při zacházení s radioaktivními odpady.
3)
Např. ČSN 46 5735 Průmyslové komposty.
4)
Např. zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění s působností pro Českou republiku č. 86/1992 Sb.), zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), opatření Federálního výboru pro životní prostředí k zákonu č. 309 ze dne 9. července 1991 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami, vyhlášené v částce 84/1991 Sb., ve znění opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 1. října 1991 vyhlášené v částce 84/1992 Sb., vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 6/1977 Sb., o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod.
5)
§ 5 odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství.
6)
Např. ČSN 65 0201 Hořlavé kapaliny. Provozovny a sklady.
7)
Zákon České národní rady č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů.
8)
§ 8 zákona č. 138/1973 Sb.
9)
Např. zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využívání nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 541/1991 Sb., zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu.
10)
§ 5 odst. 1 písm. b) zákona České národní rady č. 311/1991 Sb.
11)
§ 2 písm. c), e) a f) zákona České národní rady č. 311/1991 Sb.
12)
§ 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 238/1991 Sb., o odpadech.
4 odst. 3 písm. a) zákona České národní rady č. 311/1991 Sb.
13)
Nařízení vlády České republiky č. 521/1991 Sb., o vedení evidence odpadů.
14)
§ 4 odst. 3 písm. b) zákona České národní rady č. 311/1991 Sb.
15)
Zákon č. 238/1991 Sb.
Zákon České národní rady č. 311/1991 Sb.