546/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

546
ZÁKON
České národní rady
ze dne 18. listopadu 1992,
kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, se mění a doplňuje takto:
1.
§ 4 zní:
㤠4
Nejvyšším orgánem Pozemkového fondu je presidium, jež se skládá z devíti členů. Předsedou presidia je ministr zemědělství České republiky. Místopředsedu a další členy volí Česká národní rada na návrh vlády na dobu pěti let z řad odborníků. Místopředsedu a další členy presidia může Česká národní rada odvolat i před uplynutím jejich funkčního období.“.
2.
V § 9 odst. 2 se na konci připojuje tato věta: „Tyto návrhy předkládá radě presidium.“.
3.
V § 15 se připojuje nový odstavec 4, který zní:
„(4)
Předmětem daně z příjmů Pozemkového fondu jsou pouze příjmy z výnosů z cenných papírů.“.
Čl. II
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Uhde v. r.
Klaus v. r.