548/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

548
ZÁKON
České národní rady
ze dne 20. listopadu 1992
o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Čl. I
(1) Zřizují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky, v jejichž čele je člen vlády České republiky
a)
ministerstvo obrany,
b)
ministerstvo dopravy.
(2)
Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů přechází z ministerstva hospodářství ve věcech silniční a městské dopravy, drah zvláštního určení, pozemních komunikací, vnitrozemské plavby, vodních cest a civilního letectví na ministerstvo dopravy.
(3)
Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů a jiných vztahů přecházejí v souvislosti s přechodem působnosti podle odstavce 2 z ministerstva hospodářství na ministerstvo dopravy.
(4)
O přechodu práv a povinností podle odstavce 3 uzavřou ministerstva hospodářství a dopravy dohodu, kterou mezi sebou blíže vymezí tato práva a povinnosti. O přesunech rozpočtových prostředků uzavřou ministerstva delimitační protokol.
Čl. II
Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb., zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., zákona České národní rady č. 19/1992 Sb., zákona České národní rady č. 23/1992 Sb., zákona České národní rady č. 167/1992 Sb., zákona České národní rady č. 239/1992 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 350/1992 Sb., zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., zákona České národní rady č. 359/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 474/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:
1.
§ 1 bod 14 zní:
14. ministerstvo obrany,“.
2.
V § 1 se připojuje bod 17, který zní:
17. ministerstvo dopravy.“.
3.
V § 3 se vypouští odstavec 2.
4.
§ 11 odst. 2 zní:
„(2)
Ministerstvo spravedlnosti je rovněž orgánem pro vězeňství; řídí Vězeňskou službu.“.
5.
Na místo zrušeného § 16 se zařazuje nový § 16, který zní:
㤠16
Ministerstvo obrany je ústředním orgánem státní správy pro civilní ochranu obyvatelstva.“.
6.
Na místo zrušeného § 17 se zařazuje nový § 17, který zní:
㤠17
Ministerstvo dopravy je ústředním orgánem státní správy ve věcech dopravy s výjimkou výkonu státní správy a státního dozoru v námořní plavbě a letecké dopravě.“.
Čl. III
(1)
Zřizuje se Kancelář prezidenta České republiky (dále jen „Kancelář“).
(2)
Kancelář vykonává právo hospodaření k Pražskému hradu s přidruženými nemovitostmi a zámku Lány s přidruženými nemovitostmi a pečuje o ně jako o sídlo prezidenta České republiky a významnou kulturní památku. K plnění těchto úkolů si Kancelář může zřizovat příspěvkové organizace.1) Tyto organizace jsou právnickými osobami.
(3)
Kancelář je právnickou osobou. V čele Kanceláře je kancléř, kterého jmenuje a odvolává předsednictvo České národní rady.
(4)
Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů Kanceláře prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky přecházejí na Kancelář.
Čl. IV
Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou článku III, který nabývá účinnosti dnem zániku Kanceláře prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky.
Uhde v. r.
Klaus v. r.
1)
§ 31 a 32 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů.