556/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 15.12.1992 do 24.10.1996

556
NARIADENIE VLÁDY
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
z 18. novembra 1992,
ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 532/1990 Zb. o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 23 ods. 6 písm. b) zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 532/1990 Zb. o vydaní štátnych dlhopisov na úhrady pohľadávok z priznaných odškodnení podľa zákona č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii sa mení takto:
V ustanovení § 2 ods. 1 sa suma „2 mld Kčs“ nahrádza sumou „4,5 mld Kčs“.
Čl. II
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. decembrom 1992.
Stráský v. r.