557/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.1998 do 31.01.2000

557
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva obrany
z 20. novembra 1992,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov
Federálne ministerstvo obrany podľa § 5 ods. 2, § 10 ods. 1, § 12c ods. 3 po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, § 29a ods. 4 v súčinnosti s Federálnym ministerstvom financií a podľa § 33d ods. 7 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení zákona č. 59/1969 Zb., zákona č. 150/1969 Zb., zákona č. 65/1978 Zb., zákona č. 74/1990 Zb., zákona č. 228/1991 Zb., zákona č. 77/1992 Zb. a zákona č. 226/1992 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
PRVÁ HLAVA
ODBORNÉ POŽIADAVKY PRE VYMENOVANIE ALEBO POVÝŠENIE DO VYŠŠÍCH HODNOSTÍ
K § 5 ods. 2 zákona
§ 1
Odbornými požiadavkami pre vymenovanie alebo povýšenie do vyšších hodností sa rozumejú vojenskoodborná kvalifikácia, doba výsluhy v hodnosti a úspešný výkon funkcie, pre ktorú je plánovaná vyššia hodnosť, pri súčasnom dodržiavaní zásad vojenskej disciplíny.
§ 2
Vojenskoodborná kvalifikácia
(1)
Požadovanú vojenskoodbornú kvalifikáciu poddôstojníkov v ďalšej službe1) pre povýšenie do hodnosti
a)
desiatnika v ďalšej službe majú vojaci, ktorí absolvovali poddôstojnícku školu alebo špeciálny kurz,
b)
čatára v ďalšej službe majú vojaci so stredným odborným vzdelaním,2) ktorí absolvovali poddôstojnícku školu alebo špeciálny kurz,
c)
rotného v ďalšej službe majú čatári, ktorí boli pri prijatí do ďalšej služby ustanovení do funkcií, pre ktoré je táto hodnosť plánovaná.
(2)
Požadovanú vojenskoodbornú kvalifikáciu pre vymenovanie do hodnosti rotmajstra majú
a)
absolventi vojenských stredných odborných škôl,
b)
absolventi práporčíckych škôl,
c)
študenti vojenských vysokých škôl - rotní v ďalšej službe,3) ktorí trvale dosahujú v štúdiu vynikajúce a veľmi dobré výsledky, najskôr však po úspešnom ukončení 7. semestra,
d)
absolventi kurzov pre prípravu práporčíkov,
e)
vojaci s úplným stredným alebo úplným stredným odborným vzdelaním, ktorí zložili práporčícke skúšky a boli pri prijatí do služobného pomeru vojaka z povolania ustanovení do funkcie plánovanej pre práporčíka,
f)
poddôstojníci prijatí do ďalšej služby, ktorí úspešne vykonávajú funkcie plánované pre práporčíkov a zložili práporčícke skúšky,
g)
absolventi poddôstojníckych škôl alebo špeciálnych kurzov, ktorí boli vybraní na výcvik na práporčícke funkcie a zložili práporčícke skúšky.
(3)
Požadovanú vojenskoodbornú kvalifikáciu pre vymenovanie do hodnosti podporučíka majú
a)
absolventi obsahovo ucelenej časti vysokoškolského štúdia,4)
b)
absolventi dôstojníckych škôl,
c)
vojaci v základnej službe - absolventi civilných vysokých škôl, ktorí v čase štúdia absolvovali vojenskú prípravu a v priebehu základnej služby zložili dôstojnícke skúšky,
d)
absolventi škôl dôstojníkov v zálohe,
e)
vojaci s úplným stredným alebo úplným stredným odborným vzdelaním, ktorí v priebehu základnej služby absolvovali prípravu pre dôstojníkov a zložili dôstojnícke skúšky,
f)
práporčíci z povolania s úplným stredným alebo úplným stredným odborným vzdelaním, ktorí úspešne vykonávajú funkcie plánované pre dôstojníkov a zložili dôstojnícke skúšky.
(4)
Požadovanú vojenskoodbornú kvalifikáciu pre vymenovanie alebo povýšenie do hodnosti poručíka majú
a)
absolventi vojenských vysokých škôl,
b)
práporčíci a podporučíci ustanovení do funkcií plánovaných pre dôstojníkov, ktorí absolvovali inú vysokú školu než vojenskú.
(5)
Požadovanú vojenskoodbornú kvalifikáciu pre vymenovanie alebo povýšenie do hodnosti nadporučíka majú absolventi šesťročného interného štúdia na Vojenskej lekárskej akadémii.
(6)
Požadovanú vojenskoodbornú kvalifikáciu pre povýšenie do hodností majora, podplukovníka a plukovníka majú iba dôstojníci s vysokoškolským vzdelaním. Pre povýšenie do hodnosti majora je táto podmienka splnená, ak je dotyčný vojak absolventom obsahovo ucelenej časti vysokoškolského štúdia.
§ 3
Doba výsluhy v hodnosti
(1)
Pre práporčíkov a dôstojníkov vo vojenskej činnej službe sa ustanovuje, ak ďalej nie je uvedené inak, doba výsluhy v hodnosti
rotmajstra tri roky,
nadrotmajstra štyri roky,
podpráporčíka štyri roky,
práporčíka päť rokov,
podporučíka dva roky,
poručíka dva roky,
nadporučíka štyri roky,
kapitána štyri roky,
majora päť rokov.
(2)
Pre práporčíkov a dôstojníkov - výkonných letcov - sa ustanovuje, ak ďalej nie je uvedené inak, doba výsluhy v hodnosti:
rotmajstra dva roky,
nadrotmajstra tri roky,
podpráporčíka tri roky,
práporčíka štyri roky,
podporučíka jeden roky,
poručíka jeden roky,
nadporučíka tri roky,
kapitána tri roky,
majora štyri roky.
(3)
Pre poddôstojníkov v ďalšej službe1) sa ustanovuje, ak ďalej nie je uvedené inak, doba výsluhy v hodnosti:
desiatnika šesť mesiacov,
čatára šesť mesiacov.
(4)
Doba výsluhy v hodnostiach rotného, nadpráporčíka, podplukovníka, plukovníka a generálov sa neustanovuje.
(5)
Doba výsluhy v hodnosti sa počíta odo dňa účinnosti rozhodnutia o vymenovaní alebo povýšení do príslušnej hodnosti.
(6)
Do doby výsluhy v hodnosti sa započítava dvojnásobne doba výkonu funkcie v jednotkách mierových síl Organizácie Spojených národov a doba výkonu funkcie vojenských pozorovateľov vyslaných do misií na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov a Európskej únie.
(7)
Do doby výsluhy v hodnosti sa započítava dvojnásobne doba výkonu funkcie v jednotkách mierových síl Organizácie Spojených národov a doba výkonu funkcie vojenských pozorovateľov vyslaných do misií na základe rozhodnutia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov a Európskej únie.
a)
pozbavenia výkonu funkcie dlhšieho ako jeden mesiac, ak rozhodnutie o pozbavení výkonu funkcie nebolo zrušené,
b)
výkonu väzby, ak trestné stíhanie nebolo zastavené alebo neskončilo právoplatným oslobodzujúcim rozsudkom,
c)
výkonu nepodmienečného trestu odňatia slobody,
d)
dovolenky bez nároku na peňažné náležitosti udelenej na dobu dlhšiu ako jeden mesiac,
e)
dočasnej neschopnosti na službu pre chorobu alebo úraz, po ktorú vojak z povolania nemá nárok na plat v chorobe alebo nemocenské,5)
f)
ďalšej materskej dovolenky udelenej na dobu dlhšiu ako jeden mesiac,
g)
prerušenia služobného pomeru vojaka z povolania podľa § 25 ods. 2 zákona.
DRUHÁ HLAVA
VÝBEROVÉ KONANIE
K § 10 ods. 1 zákona
§ 4
Okruh funkcií obsadzovaných výberovým konaním
Na základe výberového konania sa obsadzujú
a)
funkcie lekárov a farmaceutov, začínajúc funkciou náčelníka oddelenia vojenskej nemocnice, zástupcu náčelníka vojenskej polikliniky a vojenského kúpeľného ústavu,
b)
funkcie príslušníkov veliteľsko-pedagogického zboru vojenských stredných škôl, začínajúc funkciou zástupcu náčelníka školy,6)
c)
funkcie riaditeľov podnikov v odbore pôsobnosti Federálneho ministerstva obrany,
d)
funkcie riaditeľov (náčelníkov) pracovísk výskumnej a vývojovej základne v pôsobnosti Federálneho ministerstva obrany a ich námestníkov (zástupcov),
e)
funkcie pracovníkov v oblasti vedy v rezorte Federálneho ministerstva obrany, pre ktoré je plánovaná vedecká kvalifikácia,
f)
ďalšie riadiace funkcie, ktoré ustanovil minister obrany Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa ustanovenia § 10 ods. 1 druhej vety zákona.
§ 5
Vyhlásenie výberového konania
(1)
Výberové konanie vyhlasuje minister obrany Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ďalej len „vyhlasovateľ“) na funkcie uvedené v § 8, ak sú voľné alebo sa uvoľnia do troch mesiacov od vyhlásenia výberového konania.
(2)
Funkcia sa stáva voľnou, ak vojak z povolania, ktorý ju vykonával, bol z nej odvolaný, zomrel alebo sa stal nezvestným, ak mu bola odňatá vyššia hodnosť alebo súdom uložený trest straty vojenskej hodnosti, ak mu bol prerušený služobný pomer podľa § 25 ods. 2 zákona alebo mu bola udelená dovolenka bez nároku na peňažné náležitosti na dobu dlhšiu ako jeden rok alebo mu bol prerušený výkon funkcie z dôvodov uvedených v § 10c ods. 1 zákona. Funkcia sa tiež stáva voľnou, ak je vojačke z povolania udelená ďalšia materská dovolenka na dobu dlhšiu ako šesť mesiacov.
(3)
Rozhodnutie o vyhlásení výberového konania sa zverejňuje tak, aby záujemci mali možnosť sa s ním oboznámiť. Rozhodnutie musí obsahovať
a)
názov funkcie, miesto služobného zaradenia a výkonu funkcie,
b)
kvalifikačné predpoklady pre výkon funkcie,
c)
platovú tarifu a hodnosť, ktorá je pre funkciu plánovaná,
d)
predpokladaný termín ustanovenia do funkcie,
e)
výpočet dokladov, ktoré je uchádzač povinný pripojiť k prihláške,
f)
adresu, na ktorú sa zasiela prihláška do výberového konania,
g)
termín začatia výberového konania,
h)
lehotu pre doručenie prihlášky, ktorá nesmie byť kratšia ako jeden mesiac pred začatím výberového konania.
§ 6
Komisia pre výberové konanie
Vyhlasovateľ určí na vykonanie výberového konania komisiu pre výberové konanie (ďalej len „komisia“) s nepárnym počtom členov, najmenej však päťčlennú. Predsedom komisie je spravidla zástupca veliteľa, v ktorého ustanovovacej právomoci je obsadzovaná funkcia. Ďalšími členmi komisie sú najmä poprední odborníci príslušného odboru a psychológ.
§ 7
Priebeh výberového konania
(1)
Komisia vyhodnotí doklady, ktoré uchádzač predložil. Uchádzačovi, ktorý podmienky výberového konania nespĺňa, písomne oznámi, ktoré podmienky nesplnil, a vráti mu predložené doklady. Ak komisia zistí v dokladoch predložených uchádzačom nedostatky, ktoré možno odstrániť, môže mu na to do začatia výberového konania poskytnúť primeranú lehotu. Uchádzačovi, ktorý spĺňa podmienky výberového konania, oznámi komisia písomne bez zbytočného odkladu, že bol do výberového konania zaradený, a súčasne ho pozve na pohovor.
(2)
V rámci výberového konania možno uchádzačovi zadať písomné spracovanie stručnej tematickej úlohy vo vymedzenom čase alebo iným spôsobom zistiť jeho pripravenosť pre výkon funkcie.
(3)
Na základe vyhodnotenia výsledkov výberového konania a zhodnotenia každého uchádzača rozhodne komisia, ktorí uchádzači sú schopní vykonávať obsadzovanú funkciu, a určí ich poradie. Poradie sa určuje hlasovaním. Návrh poradia je prijatý, ak zaň hlasuje väčšina členov komisie. Poradie určené komisiou nezakladá nárok na ustanovenie do funkcie.
(4)
Predseda komisie do siedmich dní od skončenia výberového konania oboznámi s jeho výsledkami veliteľa s ustanovovacou právomocou, ktorý rozhodne o obsadení funkcie a písomne oznámi uchádzačom, či boli alebo neboli pre túto funkciu vybratí.
TRETIA HLAVA
SLUŽBA ZDRAVIU ŠKODLIVÁ A ZVLÁŠŤ OBŤAŽNÁ
K § 12c ods. 3 zákona
§ 8
Za službu zdraviu škodlivú alebo zvlášť obťažnú sa považuje služba vojakov, ktorí
a)
sú pri výkone zamestnania vystavení vo významnej miere nepriaznivým vplyvom ionizujúceho žiarenia,
b)
sú pri výkone zamestnania na pracovisku s infekčnými materiálmi vystavení priamemu nebezpečenstvu nákazy,
c)
vykonávajú zamestnanie ako potápači za zvýšeného tlaku v skafandroch alebo vykonávajú kesonovacie práce v stlačenom vzduchu v pracovných komorách,
d)
sú vystavení ekvivalentnej hladine hluku presahujúcej 85 dB (A),
e)
pracujú so zdraviu škodlivými biologickými a chemickými látkami, nebezpečnými výparmi, s jedmi, drogami, karcinogénnymi látkami, nebezpečnými organickými rozpúšťadlami a chemickými látkami neznámeho pôvodu a neznámych účinkov,
f)
vykonávajú zamestnanie ako pyrotechnici alebo vykonávajú iné pyrotechnické práce,
g)
sú zaradení ako výkonní letci a palubný personál lietadiel,
h)
sú pri pravidelnom plnení úloh vyplývajúcich z ich služobného zaradenia vystavení elektromagnetickému žiareniu vysokej a veľmi vysokej frekvencie (časť kmitočtového spektra elektromagnetického vlnenia ohraničená medznými kmitočtami 100 MHz až 300 000 MHz, čomu zodpovedá vlnová dĺžka 3 m až 1 mm),
i)
sú vystavení nadmernému vplyvu škodlivín na miestach určených rozhodnutím orgánov vojenskej hygienicko-protiepidemickej služby.
§ 9
Služba, pri ktorej sú vojaci vystavení vo významnej miere nepriaznivým vplyvom ionizujúceho žiarenia, je
a)
služba v prostredí otvorených žiaričov na pracoviskách II. a III. kategórie podľa platnej česko-slovenskej štátnej normy,7)
b)
služba pri röntgenových zariadeniach (s výnimkou vojakov, ktorí vykonávajú službu výhradne v obsluhovniach stabilnej skiagrafie a pri technických röntgenových prístrojoch, ktorých tienenie zodpovedá tieneniu miestností pre pracovníkov, ktorí nie sú profesionálne vystavení ionizujúcemu žiareniu), najmä
1.
pomocných zdravotníckych pracovníkov pri pridržiavaní chorých neschopných samostatného pohybu a vojakov vo veterinárnych zariadeniach pri pridržiavaní zvierat pri röntgenových vyšetreniach v prípadoch, keď nemožno použiť fixačné zariadenie, a taký výkon služby s röntgenovými prístrojmi v zariadeniach veterinárnej služby, ktorý nemožno vykonávať v osobitných, na to vybavených miestnostiach;
2.
pri výskume na prototypoch prístrojov s elektrónovým lúčom s energiou 50 KeV a väčšou, mimo obsluhy elektrónového mikroskopu;
3.
pri mobilných technických röntgenových prístrojoch pre defektoskopiu;
4.
pri lekárskych diagnostických a terapeutických röntgenových prístrojoch mimo služby, ktorú možno vykonávať výhradne z obsluhovní, ktorých tienenie zodpovedá tieneniu pre pracovníkov, ktorí nie sú profesionálne vystavení ionizujúcemu žiareniu, ak sa táto služba vykonáva v mesačnom priemere aspoň tri hodiny denne;
c)
služba s rádioaktívnymi žiaričmi (s výnimkou zamestnania v obsluhovniach pre diaľkové ovládanie, ktorých tienenie zodpovedá tieneniu miestností pre pracovníkov, ktorí nie sú profesionálne vystavení ionizujúcemu žiareniu), najmä pri aplikácii rádioaktívnych žiaričov ľuďom z diagnostických a terapeutických dôvodov, pri príprave týchto žiaričov na aplikáciu a pri prácach s defektoskopickými žiaričmi.
§ 10
Služba na pracoviskách s infekčnými materiálmi, pri ktorej sú vojaci vystavení priamemu nebezpečenstvu nákazy, je zamestnanie, pri ktorom sa odoberá, spracúva a zneškodňuje materiál obsahujúci choroboplodné zárodky alebo biologický alebo iný materiál podozrivý z prítomnosti týchto zárodkov.
ŠTVRTÁ HLAVA
ŠTÚDIUM VOJAKOV Z POVOLANIA
K § 29a ods. 4 zákona
Dohoda o vyslaní na štúdium
§ 11
Dohodu o vyslaní na štúdium (ďalej len „dohoda“) uzavrie veliteľ útvaru písomne s každým vojakom z povolania, ktorý má byť na náklady Federálneho ministerstva obrany vyslaný ministrom obrany Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky alebo orgánom ním na to splnomocneným na štúdium trvajúce najmenej tri mesiace. Dohoda je podkladom pre rozhodnutie o vyslanie na štúdium, prípadne pre úhradu školného, ak to príslušná škola požaduje vopred.
§ 12
(1)
V dohode musí byť okrem náležitostí ustanovených v § 29a ods. 2 zákona uvedená forma štúdia, sídlo školy alebo vzdelávacieho zariadenia, rok začatia a dĺžka štúdia, záväzok uchádzača na náhradu nákladov vynaložených na jeho prípravu pri nesplnení záväzku na zotrvanie v služobnom pomere vojaka z povolania po ukončení štúdia a náhradu školného zaplateného Federálnym ministerstvom obrany za štúdium vopred, pokiaľ uchádzač na štúdium bez vážneho dôvodu nenastúpi a školné alebo jeho časť sa Federálnemu ministerstvu obrany nevráti.
(2)
Rozhodnutie o vyslaní na štúdium sa zruší, ak uchádzač z vlastnej viny a bez riadneho ospravedlnenia nenastúpi na štúdium.
§ 13
Záväzok na službu
(1)
Záväzok na zotrvanie v služobnom pomere vojaka z povolania po skončení štúdia, ktorý je súčasťou dohody (ďalej len „záväzok“), sa ustanovuje
a)
pri internom štúdiu na dobu dvojnásobku doby trvania štúdia, najviac na dobu 10 rokov,
b)
pri štúdiu popri zamestnaní na dobu jednonásobku doby trvania štúdia, najviac na dobu piatich rokov.
c)
pri štúdiu v zahraničí na dobu päťnásobku doby trvania štúdia, najviac na dobu 10 rokov.
(2)
Plnenie záväzku nastáva prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po ukončení štúdia; ak skorší záväzok nebol splnený, potom až po jeho splnení. Záväzky sa plnia v poradí, v akom vznikli. Doba štúdia sa započítava len do plnenia predchádzajúceho záväzku.
(3)
Dobou trvania štúdia sa rozumie doba odo dňa začatia výuky na príslušnej škole alebo vo vzdelávacom zariadení do jeho ukončenia (vykonania predpísaných záverečných skúšok, vylúčenia zo štúdia alebo jeho zanechania).
(4)
Trvanie štúdia a plnenie záväzku sa zaokrúhľujú na celé kalendárne mesiace. Doba presahujúca 15 dní sa považuje za celý kalendárny mesiac, na 15 dní a kratšiu dobu sa neprihliada.
§ 14
Náhrada nákladov za nesplnenie záväzku
(1)
Na náhradu nákladov vynaložených na prípravu vojaka z povolania vyslaného na štúdium sa pri nesplnení prevzatého záväzku požaduje za každý mesiac štúdia včítane dovolenky a prázdnin suma
a)
pri internom štúdiu
1.
vysokej školy, postgraduálneho štúdia,8) vedeckej ašpirantúry a iného štúdia organizovaného vysokou školou9) 2000 Kčs;
2.
v ostatných prípadoch 1500 Kčs,
b)
pri štúdiu popri zamestnaní
1.
vysokej školy, postgraduálneho štúdia,8) vedeckej ašpirantúry a iného štúdia organizovaného vysokou školou9) 500 Kčs;
2.
v ostatných prípadoch 300 Kčs.
(2)
Veliteľ útvaru môže na žiadosť povinného z dôvodov hodných osobitného zreteľa znížiť náhradu nákladov podľa odseku 1 až na polovicu. Pritom prihliadne najmä na dôvody nesplnenia záväzku a majetkové aj sociálne pomery povinného a jeho rodiny.
(3)
Náhrada nákladov, ktoré je vojak za povolania povinný uhradiť, sa určuje z celkovej výšky nákladov vypočítanej podľa odseku 1 a prípadne zníženej podľa odseku 2, a to pomerom nesplneného záväzku k prevzatému záväzku.
Podrobnosti o priebehu služby vojakov z povolania vyslaných na štúdium
§ 15
(1)
Dôstojníci interne študujúci na vysokých školách, v postgraduálnom štúdiu8) alebo internú vedeckú ašpirantúru, ktorým v priebehu štúdia uplynula ustanovená doba výsluhy rokov v hodnosti a sú hodnotení aspoň dobre, sa povyšujú do ďalšej hodnosti:
a)
v čase štúdia, ak nová hodnosť zodpovedá hodnosti plánovanej pre funkciu, ktorú vykonávali pred začatím štúdia,
b)
po úspešnom ukončení štúdia, ak nová hodnosť zodpovedá hodnosti plánovanej pre funkciu, do ktorej sú po ukončení štúdia ustanovovaní.
(2)
Dôstojníci uvedení v odseku 1 môžu byť za trvalo vynikajúce výsledky v štúdiu povýšení do hodnosti o jeden stupeň vyššej, než bola plánovaná pre funkciu, ktorú vykonávali pred začatím štúdia. Do tejto hodnosti sa povyšujú najskôr po druhom roku štúdia.
(3)
Vojaci z povolania interne študujúci na vysokých školách, v postgraduálnom štúdiu8) alebo internú vedeckú ašpiratúru, ktorí pred vyslaním na štúdium nevykonávali žiadnu funkciu, sa pri splnení podmienok uvedených v odseku 1 povyšujú do hodnosti o jeden stupeň vyššej, než ktorú majú.
(4)
Práporčíci interne študujúci na vysokých školách,
a)
ktorým v priebehu štúdia uplynula ustanovená doba výsluhy rokov v dosiahnutej hodnosti a sú hodnotení aspoň dobre, sa povyšujú do ďalšej hodnosti,
b)
ktorí v štúdiu trvalo dosahujú vynikajúce výsledky, môžu byť vymenovaní do hodnosti podporučíka, najskôr však po ukončení tretieho ročníka.
§ 16
(1)
Vojaci z povolania vyslaní na štúdium v kurzoch organizovaných na školách, v útvaroch a zariadeniach Česko-slovenskej armády sa hodnotia na záver kurzu formou služobnej charakteristiky. Hodnotia sa najmä ich študijné výsledky a úroveň pripravenosti na výkon funkcií, na ktorých zvládnutie boli do kurzu vyslaní.
(2)
Vojaci z povolania vyslaní na štúdium na vojenských školách a na štúdium vedeckej ašpirantúry v školiacich pracoviskách Česko-slovenskej armády sa hodnotia vždy po uplynutí dvoch rokov štúdia a na jeho záver. Hodnotia sa s prihliadnutím na osobitosti charakteru vojenskej činnej služby v priebehu štúdia. Na záver hodnotenia sa uvedie, pre akú funkciu má absolvent ihneď po ukončení štúdia (prípadne perspektívne) najlepšie predpoklady.
(3)
Hodnotenie študujúcich vojakov z povolania podľa predchádzajúcich odsekov spracúva ich najbližší nadriadený príslušník veliteľsko-pedagogického zboru.
(4)
Odvolanie proti hodnoteniu možno podať rektorovi - veliteľovi vojenskej vysokej školy (dekanovi fakulty vojenskej vysokej školy, náčelníkovi vojenskej strednej školy, náčelníkovi školiaceho pracoviska), ktorý je oprávnený s konečnou platnosťou o tomto odvolaní rozhodnúť.
§ 17
(1)
Vojakom z povolania vyslaným na interné štúdium dlhšie ako jeden rok sa udeľuje riadna dovolenka tak, aby ju vyčerpali pred nástupom na štúdium.
(2)
Interne študujúcim vojakom z povolania sa udeľuje riadna dovolenka spravidla v období medzi semestrami a po ukončení školského roka (v čase letných prázdnin).
(3)
Absolventom interného štúdia sa riadna dovolenka udeľuje spravidla ihneď po ukončení štúdia.
(4)
Vojakom z povolania vyslaným na štúdium v zahraničí
a)
za dobu kratšiu ako jeden rok sa udeľuje riadna dovolenka po ukončení tohto štúdia,
b)
na dobu dlhšiu ako jeden rok sa udeľuje riadna dovolenka v dobe ustanovenej medzištátnou dohodou, na ktorej základe boli na štúdium vyslaní.
§ 18
Na prípravu a vykonanie prijímacích skúšok sa vojakom z povolania poskytuje študijné voľno v dĺžke 15 dní.
§ 19
(1)
Vojakom z povolania študujúcim popri zamestnaní na stredných školách sa poskytuje študijné voľno v rozsahu
a)
tri hodiny týždenne na štúdium,
b)
tri dni v každom školskom roku na prípravu a vykonanie skúšok,
c)
ustanovenom učebným plánom pre každý školský rok na účasť na študijných sústredeniach (na laboratórnych a praktických cvičeniach a konzultáciách, ak sú súčasťou učebného plánu),
d)
20 dní na prípravu na maturitnú skúšku a na jej vykonanie.
(2)
Vojakom z povolania študujúcim popri zamestnaní na vysokých školách sa poskytuje študijné voľno v rozsahu
a)
14 dní v každom školskom roku,
b)
ustanovenom učebným plánom pre každý školský rok na účasť na študijných sústredeniach (na laboratórnych a praktických cvičeniach a konzultáciách, ak sú súčasťou učebného plánu),
c)
tri dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,
d)
80 dní na prípravu a vykonanie štátnej skúšky.
(3)
Vojakom z povolania študujúcim popri zamestnaní v kurzoch (v pomaturitnom štúdiu, špecializačnom štúdiu na vysokých školách9) a pod.) sa poskytuje študijné voľno v rozsahu
a)
ustanovenom učebným plánom pre každý školský rok na účasť na študijných sústredeniach (na laboratórnych a praktických cvičeniach a konzultáciách, ak sú súčasťou učebného plánu),
b)
tri dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,
c)
20 dní na spracovanie a obhajobu záverečnej práce.
(4)
Vojakom z povolania študujúcim popri zamestnaní v postgraduálnom štúdiu8) sa poskytuje študijné voľno v rozsahu
a)
ustanovenom učebným plánom pre každý školský rok na účasť na študijných sústredeniach (na laboratórnych a praktických cvičeniach a konzultáciách, ak sú súčasťou učebného plánu),
b)
tri dni na prípravu a vykonanie každej skúšky,
c)
40 dní na obhajobu dizertačnej práce, prípravu a vykonanie rigoróznej skúšky.
(5)
V rozsahu ustanovenom v odseku 4 sa poskytuje študijné voľno aj vojakom z povolania študujúcim externú ašpirantúru.
§ 20
(1)
Osamelým vojakom z povolania, ktorí sa starajú aspoň o jedno dieťa mladšie ako 15 rokov a ktorým patrí voľno podľa § 19, sa predlžuje študijné voľno o päť dní v každom školskom roku.
(2)
Študijné voľno určené počtom hodín týždenne môže vojak z povolania po dohode s nadriadeným čerpať naraz, najviac však za obdobie štyroch týždňov. Študijné voľno určené počtom dní sa čerpá v pracovných dňoch.
(3)
Študijné voľno možno čerpať iba v príslušnom školskom roku. Do iného školského roka možno prevádzať iba študijné voľno poskytované na prípravu a vykonanie skúšok.
(4)
Študijné voľno sa neposkytuje na prípravu na opravnú skúšku.
(5)
Čerpanie študijného voľna sa prerušuje dočasnou neschopnosťou vojaka z povolania na službu pre chorobu alebo úraz. Ak dočasná neschopnosť na službu trvá dlhšie ako štyri týždne, patrí vojakovi z povolania študijné voľno určené počtom hodín týždenne, najviac však za štyri týždne.
(6)
Študijné voľno ustanovené počtom hodín týždenne nepatrí vojakovi z povolania po dobu riadnej dovolenky.
§ 21
Ustanovenia § 15 až 20 sa nevzťahujú na vojakov z povolania študujúcich na školách podľa § 29a ods. 3 zákona.
ŠIESTA HLAVA
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 26a
Ustanovenie § 3 ods. 6 sa vzťahuje aj na vojakov, ktorí vykonávali funkcie v ňom uvedené v čase od 1. januára 1993.
§ 27
Zrušuje sa predpis Federálneho ministerstva obrany Peňažné dávky podľa zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov, evid. zn. Všeob-P-19 (práv.), registrovaný v čiastke 4/1979 Zb. a 1. doplnok k predpisu Peňažné dávky podľa zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov, evid. zn. Všeob-P-19 (práv.), registrovaný v čiastke 29/1979 Zb.
§ 28
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:
Andrejčák v. r.
1)
§ 37 ods. 2 písm. b) zákona č. 92/1949 Zb. branný zákon v znení neskorších predpisov.
2)
§ 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
§ 37 ods. 2 písm. a) zákona č. 92/1949 Zb.
4)
§ 21 ods. 1 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.
5)
§ 20 ods. 1 zákona č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení neskorších predpisov.
6)
Výberové konanie na vojenských vysokých školách sa spravuje ustanoveniami zákona č. 172/1990 Zb.
7)
ČSN 34 1730 Predpisy pre pracovisko s rádioaktívnymi látkami.
8)
§ 22 zákona č. 172/1990 Zb.
9)
§ 24 zákona č. 172/1990 Zb.