557/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2000

557
VYHLÁŠKA
Federálneho ministerstva obrany
z 20. novembra 1992,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení neskorších predpisov
Federálne ministerstvo obrany podľa § 5 ods. 2, § 10 ods. 1, § 12c ods. 3 po dohode s Ministerstvom zdravotníctva Českej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky, § 29a ods. 4 v súčinnosti s Federálnym ministerstvom financií a podľa § 33d ods. 7 zákona č. 76/1959 Zb. o niektorých služobných pomeroch vojakov v znení zákona č. 59/1969 Zb., zákona č. 150/1969 Zb., zákona č. 65/1978 Zb., zákona č. 74/1990 Zb., zákona č. 228/1991 Zb., zákona č. 77/1992 Zb. a zákona č. 226/1992 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
ŠIESTA HLAVA
PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 26a
Ustanovenie § 3 ods. 6 sa vzťahuje aj na vojakov, ktorí vykonávali funkcie v ňom uvedené v čase od 1. januára 1993.
Minister:
Andrejčák v. r.
1)
§ 37 ods. 2 písm. b) zákona č. 92/1949 Zb. branný zákon v znení neskorších predpisov.
2)
§ 7 ods. 1 a § 8 ods. 1 zákona č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
§ 37 ods. 2 písm. a) zákona č. 92/1949 Zb.
4)
§ 21 ods. 1 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.
5)
§ 20 ods. 1 zákona č. 32/1957 Zb. o nemocenskej starostlivosti v ozbrojených silách v znení neskorších predpisov.
6)
Výberové konanie na vojenských vysokých školách sa spravuje ustanoveniami zákona č. 172/1990 Zb.
7)
ČSN 34 1730 Predpisy pre pracovisko s rádioaktívnymi látkami.
8)
§ 22 zákona č. 172/1990 Zb.
9)
§ 24 zákona č. 172/1990 Zb.