Predpis bol zrušený predpisom 195/1998 Z. z.

558/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 10.12.1992 do 30.06.1998

558
VYHLÁŠKA
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 19. novembra 1992
o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v ústavoch sociálnej starostlivosti
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 39 písm. k) zákona Slovenskej národnej rady č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. ustanovuje:
§ 1
(1)
Predpokladom pre výkon vybraných funkcií1) v ústavoch sociálnej starostlivosti2) (ďalej len „ústav“) je osobitná odborná spôsobilosť. Osobitná odborná spôsobilosť podľa osobitných predpisov3) týmto nie je dotknutá.
(2)
Osobitnou odbornou spôsobilosťou na účely tejto vyhlášky je súhrn vedomostí z oblasti sociálnej starostlivosti a schopnosť ich praktického používania, nevyhnutných na riadny výkon vybranej funkcie v ústave.
§ 2
Vybranými funkciami na účely tejto vyhlášky sú funkcie vedúceho ústavu, zástupcu vedúceho ústavu, hlavnej sestry ústavu a vedúceho výchovy ústavu, prípadne ďalšie funkcie vedúcich pracovníkov4) (ďalej len „vedúci pracovník“), ktorí plnia úlohy v oblasti sociálnej starostlivosti podľa osobitných predpisov.5)
§ 3
(1)
Osobitná odborná spôsobilosť sa preukazuje osvedčením, ktoré vedúci pracovník získa na základe
a)
úspešného vykonania skúšky, spravidla po absolvovaní prípravy na skúšku podľa odseku 3, alebo
b)
posúdenia dokladu o úspešnom absolvovaní inej formy odbornej prípravy6) pre potreby riadneho výkonu vybranej funkcie v ústave.
(2)
Osvedčenie vydáva Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). V prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) ministerstvo vydáva osvedčenie na návrh skúšobnej komisie a v súčinnosti so vzdelávacím zariadením.
(3)
Príprava na skúšku sa uskutočňuje najmä organizovaným štúdiom,1) ktoré zabezpečuje ministerstvo. Rozsah a podmienky prípravy na skúšku a predmet a podmienky skúšky určí ministerstvo v študijnom pláne overovania osobnej odbornej spôsobilosti. Týmto nie sú dotknuté oprávnenia ústavu podľa osobitných predpisov.7)
§ 4
(1)
Pracovník, ktorý už vykonáva funkciu uvedenú v § 2 v čase nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky, spĺňa predpoklad pre jej ďalší výkon, ak preukáže osobitnú odbornú spôsobilosť do 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
(2)
Pracovník, ktorý bude ustanovený do funkcie uvedenej v § 2 po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky, spĺňa predpoklad pre jej ďalší výkon, ak preukáže osobitnú spôsobilosť do 12 mesiacov od ustanovenia do funkcie; táto lehota však neuplynie skôr ako lehota uvedená v odseku 1.
(3)
Na žiadosť pracovníka môže ministerstvo v odôvodnených prípadoch udeliť súhlas na predĺženie lehôt uvedených v odsekoch 1 a 2 najviac o 2 mesiace.
(4)
Do uplynutia lehôt podľa predchádzajúcich odsekov sa považuje predpoklad pre výkon vybranej funkcie podľa tejto vyhlášky za splnený.
§ 5
Na vydávanie osvedčení podľa § 3 ods. 2 a na udelenie súhlasu na predĺženie lehôt podľa § 4 ods. 3 sa primerane použijú základné pravidlá konania podľa osobitných predpisov.8)
§ 6
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ministerka:
Mgr. Keltošová v. r.
1)
§ 2 ods. 1 písm. e) zákona SNR č. 543/1990 Zb. o štátnej správe sociálneho zabezpečenia v znení zákona SNR č. 195/1992 Zb.
2)
§ 27 ods. 1 písm. a) a § 28 zákona SNR č. 543/1990 Zb. v znení zákona SNR č. 195/1992 Zb.
3)
Napr. vyhláška Ministerstva zdravotníctva SSR č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve.
5)
6)
Napr. § 22 a § 24 zákona č. 172/1990 Zb. o vysokých školách.
8)
§ 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).