559/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

559
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
vydalo podľa § 38 ods. 6 zákona č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch výnos č. 42/1477/1992 z 23. 10. 1992, ktorým sa určuje výška základného imania investičných spoločností s ručením obmedzeným.
Výnos nadobúda účinnosť 15. decembrom 1992.
Výnos bol zverejnený vo Finančnom spravodajovi č. 10 a v Obchodnom vestníku.