561/1992 Zb.

Vyhlásené znenie

561
ZÁKON
Národnej rady Slovenskej republiky
zo 17. novembra 1992
o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na financovanie Vodného diela Gabčíkovo
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Na financovanie prác spojených s výstavbou a uvedením Vodného diela Gabčíkovo do prevádzky sa vydávajú štátne dlhopisy podľa osobitného predpisu1) v rozsahu 4, 5 mld Kčs s dobou splatnosti do štyroch rokov odo dňa emisie štátnych dlhopisov.
§ 2
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydá štátne dlhopisy a určí emisné podmienky do jedného mesiaca od účinnosti tohto zákona.
§ 3
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
I. Gašparovič v. r.
V. Mečiar v. r.
1)
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch.