564/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2004 do 31.05.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

564
ZÁKON
Národnej rady Slovenskej republiky
z 19. novembra 1992
o spôsobe vykonania referenda
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
(1)
Tento zákon ustanovuje spôsob vykonania referenda podľa článkov 93 až 99 Ústavy Slovenskej republiky.
(2)
Návrh na vyhlásenie referenda predloží predseda Národnej rady Slovenskej republiky prezidentovi Slovenskej republiky do piatich dní od prijatia uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky o jeho uskutočnení.1)
(3)
Ak sa má referendum vyhlásiť na základe petície, postupuje sa pri výkone petičného práva podľa tohto zákona a podľa osobitného zákona.2)
(4)
Otázka alebo otázky predložené na rozhodnutie v referende musia byť formulované tak, aby na ne bolo možné jednoznačne odpovedať „áno“ alebo „nie“. Otázky nesmú byť navzájom podmienené.
§ 1a
(1)
Petícia za vyhlásenie referenda (ďalej len „petícia“) musí byť písomná a musí byť pod ňou uvedené meno, priezvisko a bydlisko toho, kto ju podpisuje. Ak podáva petíciu petičný výbor, uvedú sa mená, priezviská a bydliská všetkých členov petičného výboru a meno, priezvisko, rodné číslo2a) a bydlisko toho, kto je oprávnený členov petičného výboru v tejto veci zastupovať.
(2)
Bydliskom uvedeným v odseku 1 sa rozumie obec, ulica, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu.
§ 1b
(1)
Občana možno na podporu petície vyzývať iba na miestach prístupných verejnosti, na verejných zhromaždeniach, v tlači a v iných hromadných informačných prostriedkoch, na schôdzach občianskych združení, politických strán a politických hnutí.
(2)
Nie je prípustné vyzývať na podporu petície a žiadať o podpis petície v budovách štátnych orgánov a orgánov územnej samosprávy v rámci výkonu štátnej správy v pracovnom čase, ako aj v bezprostrednej blízkosti týchto budov a v priestoroch ozbrojených zborov. V zdravotníckych zariadeniach, ústavoch sociálnej starostlivosti a na pracoviskách možno vyzývať na podporu petície a žiadať o podpis iba vo vyhradenom priestore a v určenom čase.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 platia obdobne aj na výzvy, aby občania petíciu nepodporili.
§ 2
(1)
Referendum sa vyhlasuje oznámením v Zbierke zákonov.
(2)
V oznámení o vyhlásení referenda sa uvedie:
a)
na návrh koho sa referendum vyhlasuje a deň prijatia petície občanov alebo uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky,
b)
aká otázka, alebo aké otázky sa občanom predkladajú na rozhodnutie,
c)
deň, prípadne dni konania referenda,
d)
lehota na vytvorenie orgánov pre referendum a na ich prvé zasadanie,
e)
deň vyhlásenia referenda.
(3)
V prípade, že predmet referenda je obsiahlejší a otázka predložená na referendum potrebuje bližšie vysvetlenie, uvedie sa toto v prílohe otázky; príloha je súčasťou oznámenia podľa odseku 2.
§ 3
O vyhlásení referenda oboznámia občanov aj obce spôsobom v mieste obvyklým najneskoršie pätnásť dní pred konaním referenda.
§ 4
(1)
Referendum sa koná v ten istý deň na celom území Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky môže určiť, že sa referendum koná vo dvoch dňoch.
(2)
Referendum sa koná v určený deň od 7. hodiny do 22. hodiny. Ak to miestne podmienky vyžadujú, môže starosta obce alebo primátor alebo v mestách, ktoré sa členia na mestské časti, starosta mestskej časti3) (ďalej len „starosta“) určiť začiatok referenda na skoršiu hodinu.
(3)
Ak sa referendum koná vo dvoch dňoch, začína sa o 14. hodine a končí sa o 22. hodine prvého dňa. Druhý deň sa referendum začína o 7. hodine a končí sa o 14. hodine. Ak to miestne podmienky vyžadujú, môže starosta určiť začiatok referenda na skoršiu hodinu.
§ 5
Právo hlasovať v referende má každý občan Slovenskej republiky, ktorý má podľa zákona Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady4) (ďalej len „volebný zákon“) právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „oprávnený občan“).
§ 6
Na prekážky vo výkone hlasovacieho práva v referende sa vzťahuje príslušné ustanovenie volebného zákona.5)
DRUHÁ ČASŤ
OKRSKY NA KONANIE REFERENDA
§ 7
Okrsky na konanie referenda
(1)
Na hlasovanie (§ 18) a na sčítanie hlasov (§ 21) sa vytvárajú v obciach okrsky na konanie referenda (ďalej len „okrsok“).
(2)
Územie okrsku a miestnosť na hlasovanie v každom z nich určí starosta najneskôr desať dní pred konaním referenda.
(3)
Pre vytváranie okrskov platia primerane ustanovenia volebného zákona o volebných okrskoch6) s tým, že okrsok môže zahŕňať až 2000 oprávnených občanov.
TRETIA ČASŤ
ZOZNAMY NA HLASOVANIE V REFERENDE A HLASOVACIE PREUKAZY
§ 9
Zoznamy oprávnených občanov na hlasovanie v referende (ďalej len „zoznam“) zabezpečuje obec. O zoznamoch platia primerane ustanovenia volebného zákona o zoznamoch voličov8) s tým, že sa ustanovenie o lehote na vyloženie zoznamu nepoužije. Zoznam však musí byť vyložený tak, aby oprávnení občania mali dostatočný čas na oboznámenia sa s ním, prípadne na uplatnenie námietok.
§ 10
(1)
Oprávneným občanom, ktorí nebudú môcť hlasovať v okrsku, v ktorom sú zapísaní do zoznamu, vydá obec na ich žiadosť hlasovací preukaz a súčasne ich z tohto zoznamu vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
(2)
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu a na hlasovanie v inom okrsku.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ORGÁNY PRE REFERENDUM
§ 11
Všeobecné ustanovenia
(1)
Pre organizáciu referenda a zisťovanie jeho výsledkov sa vytvárajú orgány pre referendum (ďalej len „komisie“), ktorými sú:
a)
Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky (ďalej len „ústredná komisia“),
b)
obvodné komisie pre referendum (ďalej len „obvodná komisia“),
c)
okrskové komisie pre referendum (ďalej len „okrskové komisie“) pre každý okrsok (§ 7).
(2)
Členom komisie môže byť len oprávnený občan.
(3)
Člen komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu tohto znenia: „Sľubujem na svoju česť, že budem svoju funkciu vykonávať svedomite a nestranne a budem sa pritom spravovať zákonmi a inými právnymi predpismi.“
(4)
Komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Uznesenie je prijaté, ak sa zaň vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak dôjde k rovnosti hlasov, návrh sa považuje za zamietnutý.
(5)
Ak dôjde k zániku funkcie člena komisie, nastúpi na jeho miesto náhradník. Podpredsedu komisie zo zákona môže pri výkone tejto funkcie zastupovať zamestnanec ním riadeného úradu, ktorého určí.
(6)
Ústredná komisia a obvodná komisia si na prípravu spracovania a na spracovanie výsledkov hlasovania v referende vytvárajú odborné (sumarizačné) útvary zložené z pracovníkov pridelených na tento účel príslušným orgánom štátnej štatistiky. Títo pracovníci skladajú sľub spôsobom a v znení uvedenom v odseku 3 a pri plnení úloh sú podriadení predsedovi príslušnej komisie.
§ 12
Ústredná komisia
(1)
Každá politická strana, politické hnutie, ktoré sú zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky, určia v lehote ustanovenej v oznámení o vyhlásení referenda [§ 2 ods. 2 písm. d)] jedného člena ústrednej komisie a jedného náhradníka a oznámia ich mená a priezviská ministrovi vnútra Slovenskej republiky.
(2)
Na prvom zasadaní určí žreb z členov ústrednej komisie jej predsedu a prvého podpredsedu. Žrebovanie riadi najstarší člen ústrednej komisie.
(3)
Ďalšími podpredsedami ústrednej komisie sú minister vnútra Slovenskej republiky a predseda Slovenského štatistického úradu.
(4)
Podpredsedovia podľa odseku 3 vyčlenia zo zamestnancov úradov, ktoré riadia, potrebný počet pracovníkov na zabezpečenie úloh a pre organizačné a administratívne práce.
(5)
Prvé zasadanie ústrednej komisie zvolá minister vnútra Slovenskej republiky v lehote ustanovenej v oznámení o vyhlásení referenda [§ 2 ods. 2 písm. d)].
(6)
Ústredná komisia
a)
dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a konaní referenda,
b)
rozhoduje o sťažnostiach na postup obvodných komisií,
c)
zisťuje výsledky hlasovania v referende,
d)
odovzdá zápisnicu o výsledku hlasovania Národnej rade Slovenskej republiky,
e)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a iných právnych predpisov.
§ 13
Obvodné komisie
(1)
Každá politická strana, politické hnutie, uvedené v § 12 ods. 1, môžu určiť v lehote ustanovenej v oznámení o vyhlásení referenda [§ 2 ods. 2 písm. d)] jedného člena každej obvodnej komisie a jedného náhradníka. Ich mená a priezviská oznámia prednostovi obvodného úradu.
(2)
Na prvom zasadaní určí žreb z členov obvodnej komisie jej predsedu a prvého podpredsedu. Žrebovanie riadi najstarší člen obvodnej komisie.
(3)
Ďalšími podpredsedami obvodnej komisie sú prednosta obvodného úradu a riaditeľ príslušného okresného oddelenia Slovenského štatistického úradu.
(4)
Obvodné komisie musia mať najmenej 5 členov. Ak nie je obvodná komisia takto vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, vymenuje zostávajúcich členov obvodnej komisie prednosta obvodného úradu.
(5)
Podpredsedovia obvodnej komisie podľa odseku 4 vyčlenia zo zamestnancov úradov, ktoré riadia, potrebný počet pracovníkov na zabezpečenie úloh a pre potrebné organizačné a administratívne práce.
(6)
Prvé zasadanie obvodnej komisie zvolá prednosta obvodného úradu v lehote ustanovenej v oznámení o vyhlásení referenda [§ 2 ods. 2 písm. d)].
(7)
Obvodná komisia
a)
dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a vykonaní referenda,
b)
rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových komisií,
c)
dozerá na zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskoch; je oprávnená vyžadovať od okrskových komisií vysvetlenia alebo iné informácie a môže zistené chyby po dohode s okrskovou komisiou odstrániť sama alebo požiadať okrskovú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila,
d)
zisťuje výsledky hlasovania,
e)
vyhotoví a odovzdá zápisnicu o výsledku hlasovania ústrednej komisii,
f)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a iných právnych predpisov a úlohy, ktoré jej uloží ústredná komisia.
(8)
Územný obvod obvodnej komisie je zhodný s územným obvodom obvodného úradu.
§ 14
Okrskové komisie
(1)
Každá politická strana a politické hnutie zastúpené v Národnej rade Slovenskej republiky alebo obecnom zastupiteľstve, v mestách, ktoré sa členia na mestské časti, v miestnom zastupiteľstve môže určiť v lehote ustanovenej v oznámení o vyhlásení referenda jedného člena okrskovej komisie a jeho náhradníka a oznámi ich mená a priezviská starostovi.
(2)
Na prvom zasadaní určí žreb z členov okrskovej komisie jej predsedu a podpredsedu. Žrebovanie riadi najstarší člen komisie.
(3)
Okrsková komisia musí mať najmenej 5 členov. Ak okrsková komisia nie je takto vytvorená spôsobom uvedeným v odseku 1, vymenuje zostávajúcich členov starosta.
(4)
Zvolanie prvého zasadania okrskovej komisie v lehote ustanovenej v oznámení o vyhlásení referenda zabezpečí starosta.
(5)
Pracovníkov pre potrebné organizačné a administratívne práce zabezpečí starosta.
(6)
Okrsková komisia
a)
zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdanie hlasovacích lístkov a dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednom okolí,
b)
vykonáva sčítanie hlasov (§ 21),
c)
vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania príslušnej obvodnej komisii,
d)
plní ďalšie úlohy podľa tohto zákona a iných právnych predpisov a úlohy, ktoré jej uloží príslušná obvodná alebo ústredná komisia.
PIATA ČASŤ
KONANIE REFERENDA
Prvý oddiel
Príprava hlasovania
§ 15
Hlasovacie lístky
(1)
Na hlasovacom lístku musí byť uvedené:
a)
deň, prípadne dni konania referenda,
b)
otázka alebo otázky; ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Pri každej otázke sa vytlačia dva rámčeky, z ktorých jeden je nadpísaný slovom „áno“ a druhý slovom „nie“,
c)
poučenie o spôsobe hlasovania.
(2)
Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom pečiatky ústrednej komisie a odtlačkom pečiatky obce, v mestách, ktoré sa členia na mestské časti, odtlačkom pečiatky mestskej časti.
(3)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zabezpečí, aby sa hlasovacie lístky vytlačili a v potrebnom množstve doručili obci.
(4)
Obec zabezpečí, aby boli hlasovacie lístky doručené v deň konania referenda všetkým okrskovým komisiám.
(5)
Oprávnený občan dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania referenda.
§ 16
Informovanie oprávnených občanov
O vytvorených okrskoch, o miestnostiach na hlasovanie a o čase hlasovania oboznámi oprávnených občanov obec spôsobom v mieste obvyklým a v dostatočnom časovom predstihu. Obec zároveň informuje oprávnených občanov o povinnosti mať u seba preukaz totožnosti.
Druhý oddiel
§ 17
Kampaň pred referendom
(1)
Časom kampane pred referendom sa na účely tohto zákona rozumie obdobie začínajúce 12 dní a končiace 48 hodín pred konaním referenda.
(2)
Slovenský rozhlas a Slovenská televízia vyčlenia na kampaň podľa odseku 1 po 10 hodín vysielacieho času. Vysielací čas sa rozdelí politickým stranám a politickým hnutiam uvedeným v § 12 ods. 1 rovnakým dielom. Nárok na vysielací čas sa musí uplatniť aspoň 3 dni pred začiatkom kampane pred referendom.
(3)
Prípadné spory o poskytnutie vysielacieho času podľa odsekov 1 a 2 rozhoduje ústredná komisia s konečnou platnosťou.
(4)
Úhrady za používanie telekomunikačného zariadenia9) sa uhrádzajú v rozsahu vysielacieho času poskytnutého podľa odseku 2 zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
(5)
48 hodín pred konaním a počas referenda je presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v referende slovom, písmom, zvukom a obrazom v informačných prostriedkoch zakázané.
(6)
Počas referenda je zakázané presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v budovách, kde sídlia okrskové komisie, a v ich bezprostrednom okolí.
(7)
Zverejňovať výsledky prieskumov verejnej mienky týkajúcich sa otázok predložených v referende možno najneskôr 3 dni predo dňom konania referenda.
(8)
Komisie a pracovníci ich odborných sumarizačných útvarov nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.
(9)
V priebehu hlasovania je zakázané uverejňovať výsledky prieskumov hlasovania.
Tretí oddiel
Hlasovanie
§ 18
(1)
Oprávnený občan hlasuje osobne; zastúpenie nie je prípustné.
(2)
Oprávnený občan hlasuje odovzdaním hlasovacieho lístka, na ktorom v príslušnom rámčeku krížikom vyznačí, že na otázku odpovedá „áno“, alebo, že na otázku odpovedá „nie“. Hlasovanie je tajné.
(3)
Ak sa v referende rozhoduje o viacerých otázkach, platí ustanovenie odseku 2 pre každú z týchto otázok samostatne.
§ 19
(1)
Hlasovanie je neplatné, ak bola odovzdaná písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom (§ 15).
(2)
Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viac častí alebo ak je vyplnený iným spôsobom, než ako je ustanovené v § 18 ods. 2, alebo je inak upravený alebo nie je upravený vôbec.
(3)
O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou rozhoduje okrsková komisia.
§ 20
O prípravách v miestnosti na hlasovanie, priestoroch na úpravu hlasovacích lístkov, začatí hlasovania, hlasovaní, poriadku v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednom okolí, prerušení hlasovania a ukončení hlasovania platia inak primerane ustanovenia volebného zákona.10)
ŠIESTA ČASŤ
ZISTENIE A VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV REFERENDA
§ 21
Sčítanie hlasov okrskovou komisiou
(1)
Po otvorení schránky na hlasovanie vylúči okrsková komisia prípady neplatného hlasovania (§ 19 ods. 1) a zistí:
a)
celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
b)
počet neplatných hlasovacích lístkov (§ 19 ods. 2), ktoré vylúči z ďalšieho sčítania,
c)
počet platných hlasovacích lístkov,
d)
počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke.
(2)
Inak pre postup pri sčítaní hlasov okrskovou komisiou platia primerane ustanovenia volebného zákona o sčítaní hlasov okrskovou volebnou komisiou.11)
§ 22
Zápisnica o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku
(1)
Okrsková komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku, ktorú podpíšu predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(2)
V zápisnici okrskovej komisie o priebehu a výsledku hlasovania musí byť uvedené:
a)
čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b)
počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie,
c)
počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,
d)
počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e)
počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
f)
počet hlasov „áno“ a počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke.
(3)
K zápisnici okrsková komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré sa jej podali, a uzneseniach, ktoré k nim prijala.
(4)
Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania predseda okrskovej komisie jedno vyhotovenie zápisnice odovzdá bez meškania obvodnej komisii a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti okrskovej komisie.
(5)
Okrsková komisia zapečatí odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy na hlasovanie a odovzdá ich spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy obci.
§ 23
Zápisnica obvodnej komisie
(1)
Obvodná komisia vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku hlasovania, ktorú podpíšu predseda, podpredsedovia a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(2)
Obvodná komisia zisťuje výsledky hlasovania na základe zápisníc o priebehu a výsledku hlasovania odovzdaných okrskovými komisiami.
(3)
V zápisnici obvodnej komisie musí byť uvedené:
a)
počet okrskov a počet okrskových komisií, ktoré zaslali zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania,
b)
celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie,
c)
celkový počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,
d)
celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e)
celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
f)
celkový počet hlasov „áno“ a celkový počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke.
(4)
K zápisnici obvodná komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré sa jej podali, a uzneseniach, ktoré k nim prijala, ako aj o prípadoch porušenia právnych predpisov pri príprave a vykonávaní referenda.
(5)
Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania odovzdá predseda obvodnej komisie jeden rovnopis zápisnice bez meškania ústrednej komisii a vyčká na jej pokyn na ukončenie činnosti obvodnej komisie. Ostatné doklady o hlasovaní odovzdá do úschovy obvodnému úradu.
§ 24
Zápisnica ústrednej komisie
(1)
Ústredná komisia preskúma zápisnice obvodných komisií a na ich základe zisťuje výsledky hlasovania v referende.
(2)
Ústredná komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o výsledku hlasovania v referende, ktorú podpíšu predseda, podpredsedovia a ostatní členovia ústrednej komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
(3)
V zápisnici ústredná komisia uvedie:
a)
celkový počet okresov a okrskov a počet okrskových a obvodných komisií, ktoré odovzdali zápisnicu o výsledku hlasovania,
b)
celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v referende,
c)
celkový počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,
d)
celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e)
celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
f)
celkový počet hlasov „áno“ a celkový počet hlasov „nie“ ku každej jednotlivej otázke.
(4)
V zápisnici ústredná komisia ďalej uvedie stručný obsah sťažností, ktoré sa jej podali, a uznesení, ktoré k nim prijala, ako aj prípady porušenia právnych predpisov pri príprave a vykonávaní referenda.
(5)
Po podpísaní všetkých rovnopisov zápisnice o výsledku hlasovania v referende odovzdá predseda ústrednej komisie jeden rovnopis zápisnice bez zbytočného odkladu Národnej rade Slovenskej republiky. Dokumentáciu o činnosti ústrednej komisie odovzdá jej predseda do úschovy Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky.
(6)
Bez zbytočného odkladu po odovzdaní zápisnice (odsek 5) zverejní ústredná komisia prostredníctvom Tlačovej kancelárie Slovenskej republiky výsledky hlasovania v referende [odsek 3 písm. b), e), f)].
§ 25
Vyhlásenie výsledku referenda
Vyhlásenie návrhu prijatého v referende12) obsahuje:
a)
deň, prípadne dni konania referenda,
b)
celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v referende,
c)
celkový počet oprávnených občanov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)
celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „áno“, a celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali „nie“,
e)
konštatovanie, ktorý návrh alebo návrhy boli v referende prijaté.
SIEDMA ČASŤ
OPATRENIA NA ZABEZPEČENIE REFERENDA
§ 26
Obstaranie pomocných prostriedkov
(1)
Pomocné prostriedky, najmä miestnosti na hlasovanie a potreby na vykonanie hlasovania zabezpečia pre okrskové komisie obce.
(2)
Pre obvodné komisie zabezpečia pomocné prostriedky obvodné úrady.
§ 27
Spolupráca iných orgánov a osôb
(1)
Všetky štátne orgány a obce sú povinné spolupôsobiť pri vykonávaní tohto zákona.
(2)
Fyzické i právnické osoby podnikajúce v odbore polygrafickej činnosti sú povinné v rozsahu zodpovedajúcom technickým možnostiam ich prevádzky, na žiadosť štátnych orgánov alebo obcí plniacich úlohy podľa tohto zákona za odplatu zabezpečiť, aby hlasovacie lístky, hlasovacie preukazy a všetky ostatné dokumenty potrebné pre referendum boli včas a riadne vytlačené. Nároky na náhradu škody, ktoré vznikli pri plnení týchto úloh, nie sú týmto ustanovením dotknuté.
§ 28
Nároky členov komisií
O nárokoch členov komisií platia obdobne ustanovenia volebného zákona o nárokoch členov volebných komisií.13)
§ 29
Úhrada nákladov spojených s referendom
(1)
Výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov referenda sa uhrádzajú zo štátneho rozpočtu.
(2)
Výdavkami podľa odseku 1 nie sú výdavky spojené s kampaňou pred referendom, s výnimkou úhrad za používanie telekomunikačného zariadenia (§ 17 ods. 4).
§ 30
Záverečné ustanovenie
(1)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
a)
vyhotoví vzory tlačív na hlasovanie a zabezpečí ich vytlačenie,
b)
usmerňuje
1.
vytváranie okrskov na hlasovanie,
2.
zostavovanie a vedenie zoznamov,
3.
vystavovanie hlasovacích preukazov,
4.
zabezpečovanie a vybavovanie miestností na hlasovanie,
5.
úschovu hlasovacích lístkov a iných dokladov o hlasovaní.
(2)
Slovenský štatistický úrad vydá metodiku spracovania výsledkov hlasovania.
§ 31
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
I. Gašparovič v. r.
V. Mečiar v. r.
2)
Zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve.
2b)
2c)
3)
§ 13 ods. 1 a § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
§ 17 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.
§ 15 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov.
4)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb.
6)
§ 10 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb.
7)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom členení Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb.
8)
§ 4 a § 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb.
9)
Zákon č. 110/1964 Zb. o telekomunikáciách v znení zákona č. 150/1992 Zb.
11)
§ 33 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb.
13)
§ 51 zákona Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb.