565/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.1993

565
ZÁKON
Národnej rady Slovenskej republiky
z 18. novembra 1992
o predĺžení lehoty na preukazovanie vlastníctva na účely úpravy majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v poľnohospodárskych družstvách
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Právne nároky vlastníkov podľa zákona o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách1) možno preukázať do 31. decembra 1995.
(2)
Vlastníctvo k nehnuteľnosti sa preukazuje spôsobmi uvedenými vo všeobecne záväzných právnych predpisoch.2) Vlastníctvo ostatného majetku sa preukazuje podľa osobitného predpisu.3)
(3)
Pri určení majetkového podielu podľa výmery pôdy a podľa hodnoty ostatného majetku preukázaných podľa odseku 1 sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa schváleného transformačného projektu.
§ 2
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1993.
I. Gašparovič v. r.
V. Mečiar v. r.
1)
§ 14 písm. b) a § 33a zákona č. 42/1992 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 297/1992 Zb. a zákona č. 496/1992 Zb.
2)
Napr. Občiansky zákonník, zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 42/1992 Zb. a zákona č. 93/1992 Zb.
3)
Zákon č. 229/1991 Zb.