576/1992 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.12.1992

576
OZNÁMENIE
Federálneho ministerstva zahraničných vecí
Federálne ministerstvo zahraničných vecí oznamuje, že 26. apríla 1991 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Bieloruskej sovietskej socialistickej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci.
Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 dňom podpisu.
České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)
DOHODA
medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Bieloruskej sovietskej socialistickej republiky o obchodno-ekonomických vzťahoch a vedecko-technickej spolupráci
Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vláda Bieloruskej sovietskej socialistickej republiky, ďalej len zmluvné strany.
uznávajúc veľký význam tradičných obchodno-ekonomických vzťahov,
vychádzajúc z článku 1 Dohody medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej republiky a vládou Zväzu sovietskych socialistických republík o obchodno-ekonomických vzťahoch v roku 1991 zo 17. decembra 1990, snažiac sa rozvíjať vzťahy medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Bieloruskou sovietskou socialistickou republikou a berúc na vedomie zmeny prebiehajúce v ekonomickej oblasti oboch republík, spravujúc sa princípmi rovnoprávnosti, vzájomnej výhodnosti a medzinárodného práva, dohodli sa takto:
Článok 1
Účastníci vonkajších ekonomických vzťahov zmluvných strán, ďalej len subjekty, prechádzajú od 1. januára 1991 na zúčtovanie a platby vo voľne zameniteľných menách, na bežné svetové ceny a pravidlá používané v medzinárodnom obchode a finančnej praxi v celom komplexe obchodno-ekonomických vzťahov medzi Českou a Slovenskou Federatívnou Republikou a Bieloruskou sovietskou socialistickou republikou.
Článok 2
S cieľom uskutočnenia obchodných a ekonomických vzťahov nevyhnutných pre obe zmluvné strany budú objemy a sortiment tovaru a poskytovaných služieb v základnom rozsahu určené v indikatívnych zoznamoch dohodnutých dodávok.
Sortiment a objem tovaru a poskytovaných služieb na každý nasledujúci rok sa budú odsúhlasovať a spresňovať v indikatívnych zoznamoch najneskôr do 30. septembra bežného roka.
Zmluvné strany budú prijímať opatrenia na vytvorenie nevyhnutných podmienok pre uzavieranie a realizáciu zmlôv na dodávky tovaru a poskytovanie služieb podľa odsúhlasených indikatívnych zoznamov.
Nákup tovaru a poskytovanie služieb podľa indikatívnych zoznamov budú vykonávať subjekty jednej zmluvnej strany s úhradou tejto hodnoty z príjmov za vývoz tovaru a poskytovanie služieb subjektom druhej strany včítane využitia technického voľnomenového clearingu pri dodržaní bežných svetových cien.
Článok 3
Obchodno-ekonomické vzťahy v oblasti dodávok tovaru a poskytovania služieb nad sortiment a objemy uvedené v indikatívnych zoznamoch môžu takisto uskutočňovať subjekty na základe príslušných dohôd.
Článok 4
Česko-slovenská obchodná banka a.s. a Bieloruská republiková banka Banky pre zahraničný obchod ZSSR nejneskôr do dvoch mesiacov od podpisu tejto Dohody uzavrú medzibankové dojednanie o spôsobe zúčtovania platieb vyplývajúcom z tejto Dohody.
Po dohode kompetentných orgánov zmluvných strán sa budú v jednotlivých prípadoch posudzovať možnosti vykonávania platieb medzi subjektmi v ich národných menách, pokiaľ tieto operácie nebudú v rozpore s právnym poriadkom zmluvných strán.
Článok 5
Zúčtovanie a platby za dodávky tovaru a poskytovanie služieb, ktoré sa uskutočnia na základe indikatívnych zoznamov uvedených v článku 2 tejto Dohody, budú vedené na osobitných bankových účtoch v Česko-slovenskej obchodnej banke a.s. a Bieloruskej republikovej banky Banky pre zahraničný obchod ZSSR.
Článok 6
Saldo platieb vykázané vo voľne zameniteľnej mene, ktoré vznikne na účtoch uvedených v článku 5 tejto Dohody ku koncu každého zúčtovacieho ročného obdobia, bude vyrovnané po dohode zmluvných strán dodávkami tovaru alebo úhradou vo voľne zameniteľnej mene.
Článok 7
Všetky platby neobchodnej povahy sa budú vykonávať vo voľne zameniteľných menách. Po dohode kompetentných orgánov zmluvných strán sa budú posudzovať možnosti využitia národných mien pri zúčtovaní jednotlivých druhov platieb neobchodného charakteru.
Článok 8
Subjekty zmluvných strán budú po vzájomnej dohode uzavierať zmluvy včítane dlhodobých najmä na dodávky tovaru s dlhým výrobným cyklom s tým, že ceny a ďalšie komerčné podmienky sa dojednajú v súlade s ustanoveniami tejto Dohody.
Článok 9
Zmluvné strany budú napomáhať prehlbovanie hospodárskej a vedecko-technickej spolupráce. Táto spolupráca bude okrem vzájomného obchodu smerovať k rozširovaniu kooperácie výroby, zakladaniu spoločných podnikov, medzinárodných združení a organizácií, rozvoju cestovného ruchu, ako aj zavadzaniu ďalších progresívnych foriem spolupráce bežných vo svetovej ekonomike včítane bártrových obchodov.
Článok 10
Tovar, ktorý sa bude dodávať v súlade s touto Dohodou, možno reexportovať do tretích krajín iba s predchádzajúcim písomným súhlasom vývozcu.
Článok 11
Výsledky vedecko-technických prác, získané spoločne subjektmi zmluvných strán, nemožno odovzdávať tretím osobám a zverejňovať bez súhlasu týchto subjektov.
Článok 12
Na účely posúdenia priebehu plnenia tejto Dohody sa budú pravidelne stretávať splnomocnení predstavitelia zmluvných strán a v prípade potreby budú prijímať zodpovedajúce rozhodnutia a odporúčania.
Článok 13
Táto Dohoda sa môže meniť alebo dopĺňať na základe dohody oboch zmluvných strán.
Článok 14
Táto Dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu, pričom každá zo zmluvných strán ju môže nótou vypovedať. V takom prípade Dohoda stráca platnosť po uplynutí 6 mesiacov odo dňa oznámenia výpovede.
Článok 15
Táto Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpisu.
Dané v Prahe 26. apríla 1991 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v českom a ruskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.
Za vládu
Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky:
Ing. Václav Valeš v. r.
podpredseda vlády ČSFR
Za vládu
Bieloruskej sovietskej socialistickej republiky:
V. Zalamaj v. r.
podpredseda vlády
Bieloruskej sovietskej socialistickej republiky
*)
Tu sa uverejňuje slovenský preklad.